Právní možnosti ochrany nově vytvořeného výrobku (produktu) na českém i zahraničním trhu Průmyslové vzory

Ochranu průmyslových vzorů upravuje zákon č.207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění. Průmyslovým vzorem se dle zákonné definice rozumí „vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení.“ Průmyslový vzor zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví do příslušného rejstříku.

Aby mohl být průmyslový vzor zapsán a požívat právní ochrany, musí být nový a mít individuální povahu:

 • a) Novost průmyslového vzoru

Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně.

 • b) Individuální povaha průmyslového vzoru

Průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti. Při posuzování individuální povahy průmyslového vzoru se přihlíží k míře volnosti, kterou měl při vývoji průmyslového vzoru jeho původce.

Rovněž nesmí být průmyslový vzor v rozporu se zásadami veřejného pořádku nebo s dobrými mravy a Úřad nezapíše ani takový průmyslový vzor, který se shoduje s již dříve zapsaným průmyslovým vzorem s dřívějším právem přednosti v České republice. Je důležité zmínit, že při hodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu Úřad zkoumá pouze samotný průmyslový vzor a již nepřihlíží ke znakům, které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru, ani k částem, kterými je výrobek spojen s jinými výrobkem, které mohou být zaměnitelné a bez kterých by výrobek nemohl plnit svou funkci.

Právní ochrana

Průmyslový vzor je chráněn po dobu 5 let od data podání přihlášky. Tuto dobu ochrany může vlastník průmyslového vzoru prodlužovat – vždy o dalších 5 let. Celková doba ochrany průmyslového vzoru však může být maximálně 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru.

Jak podat přihlášku a řízení o ní

Aby byl váš průmyslový vzor zapsán, je třeba podat jeho přihlášku. Ta se podává na formuláři (poštou, elektronicky na podatelnu nebo do datové schránky Úřadu nebo osobně u ÚPV) nebo prostřednictvím elektronického online podání. Rozlišuje se jednoduchá (zápis pouze jednoho průmyslového vzoru) a hromadná přihláška (žádost o zápis více průmyslových vzorů).

Hromadná přihláška se může týkat pouze těch průmyslových vzorů, které patří do jedné skupiny mezinárodního třídění průmyslových vzorů (výjimka je u průmyslových vzorů spočívajících ve zdobení). Spolu s podáním přihlášky se platí správní poplatek ve výši 500 Kč (respektive 1000 Kč, pokud není přihlašovatelem původce). Kompletní seznam správních poplatků spojených s průmyslovým vzorem naleznete na webových stránkách ÚPV.

Požadavky na přihlášku průmyslového vzoru:

 • a) žádost o zápis průmyslového vzoru do rejstříku,
 • b) jméno a příjmení nebo obchodní firma přihlašovatele a adresa trvalého pobytu nebo místa podnikání, je-li přihlašovatelem osoba fyzická; a obchodní firma nebo název a sídlo, je-li přihlašovatelem osoba právnická,
 • c) vyobrazení každého průmyslového vzoru, o jehož zápis je v přihlášce žádáno, z něhož lze jednoznačně poznat podstatu průmyslového vzoru a který lze reprodukovat,
 • d) název průmyslového vzoru,
 • e) určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován,
 • f) zatřídění podle příslušných tříd mezinárodního třídění průmyslových vzorů,
 • g) jméno a příjmení původce průmyslového vzoru, popřípadě prohlášení přihlašovatele, že původce se vzdává práva být uveden,

Navíc může přihláška obsahovat:

 • h) popis, který vysvětluje vyobrazení,
 • i) žádost o odklad zveřejnění průmyslového vzoru.

Pokud přihláška splňuje výše zmíněné požadavky kladené zákonem, vzniká přihlašovateli právo přednosti jejím podáním. Pokud však chce přihlašovatel uplatnit právo přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy, z již dříve podané přihlášky v jiné zemi, může tak učinit pouze ve lhůtě do jednoho měsíce od podání přihlášky. Následně musí na výzvu Úřadu toto právo přednosti prokázat.

Po podání přihlášky průmyslového vzoru ji Úřad podrobí průzkumu. Pokud přihláška neobsahuje požadované náležitosti, vyzve Úřad k odstranění těchto nedostatků ve stanovené lhůtě. Pokud přihlašovatel tyto nedostatky neodstraní, považuje se přihláška za nepodanou, respektive řízení o přihlášce je zastaveno.

V případě, že není předmětem přihlášky průmyslový vzor definovaný zákonem, případně jestliže průmyslový vzor nesplňuje zákonné požadavky nebo je vzor shodný se starším zapsaným průmyslovým vzorem, Úřad přihlášku zamítne. Před zamítnutím má však přihlašovatel právo se k důvodům zamítnutí vyjádřit.

Pokud tomu nic nebrání, zapíše Úřad průmyslový vzor do rejstříku, vydá o tom přihlašovateli osvědčení a zapsaný průmyslový vzor zveřejní. Tuto skutečnost také oznámí ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví.

Přihlášení průmyslového vzoru do zahraničí

První z možností je ochrana průmyslového vzoru tzv. národní cestou, kdy musí přihlašovatel podat přihlášku jednotlivě v každé zemi, kde chce mít průmyslový vzor chráněn. Každý stát má pravidla pro zápis průmyslového vzoru upravena individuálně, proto je možné, že v některém státě nebude průmyslový vzor zapsán, zatímco v jiném ano. Proto je dobré si v každé zemi pro řízení o zápisu zvolit právního zástupce, který zná místní legislativu a může přímo jednat s příslušným národním úřadem.

Pro ochranu průmyslového vzoru v rámci všech států Evropské unie musí přihlašovatel podat tzv. přihlášku zapsaného vzoru Společenství (RCD). Přihlášku lze podat buď u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) nebo prostřednictvím národního Úřadu průmyslového vlastnictví. Ten si však účtuje za toto zprostředkování poplatek 500 Kč. EUIPO nabízí i možnost elektronického podání.

Přihlášku lze podat i v češtině, v tom případě v ní ale musí být zvolen jako druhý jazyk jeden z úředních jazyků EUIPO – angličtina, francouzština, němčina nebo španělština. Spolu s podáním přihlášky musí být zaplaceny i správní poplatky – přihlašovací poplatek (základní cena 230 EUR) a poplatek za zveřejnění (základní cena 120 EUR), které jsou splatné současně s podáním přihlášky.

Pokud jsou splněny požadavky EUIPO na průmyslový vzor a jsou zaplaceny správní poplatky, je průmyslový vzor zapsán a chráněn na 5 let od data podání přihlášky. Tuto lhůtu lze prodlužovat vždy o pět let až do celkové doby 25 let.

Kromě právní ochrany zapsaným průmyslovým vzorem Společenství lze svůj výrobek chránit na evropské úrovni ještě tzv. nezapsaným průmyslovým vzorem Společenství. V tomto případě není třeba výrobek nikam registrovat ani platit správní poplatky. Majitel takového průmyslového vzoru je však chráněn pouze proti užívání jeho vzoru třetí osobou bez jeho souhlasu (avšak pouze v případě, že se jedná vědomé napodobování či kopírování).

Taková ochrana trvá 3 roky od prvního zpřístupnění veřejnosti a nelze ji prodloužit. Majitel však může v prvních 12 měsících od okamžiku zpřístupnění veřejnosti na shodný předmět podat přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství.

Poslední způsob ochrany průmyslového vzoru je mezinárodní zápis průmyslového vzoru dle Haagského systému. Česká republika jako členský stát Evropské unie je stranou Ženevského aktu Haagské dohody a přihlašovatelův (občana ČR) průmyslový vzor tak bude chráněn ve všech členských státech Ženevského aktu.

Přihláška musí být podána v jednom z úředních jazyků – anglickém, francouzském či španělském na formuláři dostupném na stránkách WIPO a lze ji podat buď elektronicky, nebo poštou na adresu WIPO ve Švýcarsku. Poplatky jsou splatné s podáním přihlášky ve švýcarských francích, jejich celkovou výši je možné spočítat pomoci interaktivního formuláře. Přihláška je následně podrobena formálnímu průzkumu, a pokud je v pořádku, je zapsána do Mezinárodního rejstříku a zveřejněna ve Věstníku WIPO.

Úřady států, ve kterých má být průmyslový vzor chráněn, mají poté 6 (případně 12) měsíců na to, aby provedly věcný průzkum a případně oznámily odmítnutí platnosti zápisu pro nesplnění věcných požadavků, které stanovuje daná legislativa konkrétního státu. Průmyslový vzor zapsaný na základě mezinárodní přihlášky je platný 5 let, po uplynutí této doby je nutné u WIPO žádat o prodloužení (spolu se zaplacením příslušných poplatků). Maximální dobu ochrany si následně určuje každý jednotlivý stát sám.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby