Přeměny obchodních korporacíRozdělení

Rozdělení může mít formu:

  • rozštěpení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev,
  • rozštěpení sloučením,
  • kombinace rozštěpení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev a rozštěpení sloučením na více již existujících společností nebo družstev,
  • odštěpení se vznikem nové nebo nových společností nebo družstev,
  • odštěpení sloučením,
  • kombinace odštěpení se vznikem nové nebo nových obchodních společností nebo družstev a odštěpení sloučením.

Rozštěpením rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo zaniká. Rozdělovaná společnost dále existuje v případě odštěpení, jež je popsáno níže. Jmění zanikající společnosti nebo družstva při rozštěpení včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na jednu nebo více nástupnických obchodních společností nebo družstev a její společníci nebo členové se stávají společníky nebo členy jedné nebo více nástupnických obchodních společností nebo družstev.

Zanikající, rozdělované i nástupnické obchodní společnosti a družstva musí mít při rozdělení stejnou právní formu. Právní postavení zakladatele nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo nástupnických obchodních společností nebo družstev při rozdělení se vznikem nové nebo nových obchodních společností nebo družstev má zanikající nebo rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo.

Projekt rozdělení může stanovit, že společníci zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo členové zanikajícího nebo rozdělovaného družstva nebo někteří z nich se stanou společníky jen jedné nebo některých nástupnických obchodních společností nebo členy jen jednoho nebo některých nástupnických družstev a jejich členství v ostatních nástupnických obchodních společnostech nebo družstvech nevznikne.

Rozštěpení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev:

Rozštěpení sloučením

Schválení rozdělení sloučením má dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku právní účinky přistoupení společníků zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo členů zanikajícího nebo rozdělovaného družstva ke společenské smlouvě, zakladatelské listině nebo stanovám nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, dochází-li k výměně jejich podílu na zanikající společnosti nebo zanikajícím družstvu a dosud nebyli společníky nebo členy nástupnické společnosti nebo nástupnického družstva.

Kombinace rozštěpení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev a rozštěpení sloučením

Rozdělení odštěpením

Rozdělení odštěpením může mít formu:

  • odštěpení se vznikem jedné nebo více nových obchodních společností nebo družstev,
  • odštěpení sloučením, nebo

kombinací odštěpení se vznikem jedné nebo více nových obchodních společností nebo družstev a odštěpení sloučením. Odštěpením se rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo neruší ani nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na existující nebo vznikající jednu nebo více nástupnických obchodních společností nebo družstev, a společníci nebo členové rozdělované obchodní společnosti nebo družstva se stávají i společníky nebo členy jedné nebo více nástupnických obchodních společností nebo družstev.

Právní postavení zakladatele jedné nebo více nástupnických obchodních společností nebo družstev při rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více nových obchodních společností nebo družstev má rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo. Při rozdělení odštěpením každý společník nebo člen rozdělované společnosti nebo družstva zůstává vždy společníkem nebo členem rozdělované společnosti nebo družstva.

Rozdělení odštěpením s ukončením účasti jednoho nebo více společníků v rozdělované společnosti je přípustné, pokud s tím souhlasí všichni společníci rozdělované společnosti. V případě, že je rozdělovanou společností akciová společnost, je možné ukončit účast akcionáře jen v případě, že valná hromada rozdělované obchodní společnosti rozhodne o nabytí vlastních akcií za podmínek stanovených zákonem, upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev. Účast společníka zaniká dnem zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku.

U osobních obchodních společností, tedy u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, se zápisem rozdělení do obchodního rejstříku mění společenská smlouva rozdělované společnosti tak, že se zrušují údaje o tomto společníkovi. Společník rozdělované osobní společnosti, jehož účast zanikla dnem zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku, má právo na vypořádací podíl podle společenské smlouvy rozdělované společnosti.

U kapitálových obchodních společností, tedy u společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, podíl společníka přechází dnem zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku do majetku rozdělované společnosti.

Schéma rozdělení odštepením se vznikem nových společností

Schema odštepení sloučením

Schema kombinece rozdělení odštěpením se vznikem nových společností a sloučením

Základní a vlastní kapitál při rozdělení

Při rozdělení se vznikem nových společností nesmí být součet vkladů nebo jmenovitých nebo účetních hodnot akcií společníků zanikající nebo rozdělované společnosti v nástupnické společnosti vyšší než částka ocenění té části jmění zanikající nebo rozdělované společnosti, zjištěná z posudku znalce pro ocenění, jež měla podle projektu rozdělení přejít na danou nástupnickou společnost.

Zákon stanoví, že při rozdělení sloučením nesmí být částka zvýšení základního kapitálu dané nástupnické společnosti ze jmění zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti připadající na společníky zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti vyšší, než částka ocenění té části jmění zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti, zjištěná z posudku znalce pro ocenění jmění, jež měla podle projektu rozdělení přejít na danou nástupnickou obchodní společnost.

Při rozdělení odštěpením nesmí být vlastní kapitál rozdělované společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nižší než její základní kapitál, pokud rozhodný den rozdělení předchází dni vypracování projektu rozdělení. Toto pravidlo se nepoužije, bude-li současně s rozhodnutím o schválení odštěpení snížen základní kapitál rozdělované společnosti, a to nejméně o částku odpovídající vzniklému rozdílu mezi vlastním kapitálem a základním kapitálem, nebo se společníci zaváží k poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, a to tak, aby se vlastní kapitál rovnal nejméně základnímu kapitálu.

Jestliže nebude rozhodný den rozdělení předcházet vyhotovení projektu rozdělení a vlastní kapitál vykázaný v zahajovací rozvaze rozdělované společnosti bude nižší než její základní kapitál, je rozdělovaná společnost povinna bez zbytečného odkladu poté, co sestaví zahajovací rozvahu, snížit základní kapitál nejméně o částku tohoto rozdílu. Alternativou stanovenou zákonem je o tuto částku zvýšit vlastní kapitál příplatky společníků mimo základní kapitál. Pokud toto společnost nesplní, rozhodne soud o jejím zrušení a vstupu do likvidace.

Jako součást odštěpení může rozdělovaná společnost vždy i snížit dosavadní základní kapitál nebo ho zvýšit z vlastních zdrojů, případně rozhodnout o souběžném zvýšení a snížení základního kapitálu.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby