Převody majetkové účasti v obchodních společnostech

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se sdružily za účelem podnikání pod společnou firmou, přičemž tyto osoby ručí za dluhy společnosti, a to společně a nerozdílně. V případě, kdy je společníkem právnická osoba, vykonává společnická práva a povinnosti jí pověřený zmocněnec, kterým může být pouze fyzická osoba.

Společníkem nemůže být ten, na jehož majetek byl v posledních 3 letech prohlášen konkurs, nebo vůči kterému byl návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku, anebo byl-li vůči němu konkurs zrušen proto, že je jeho majetek zcela nepostačující; ten kdo tento zákaz poruší, se společníkem nestane, i když společnost vznikne.

Veřejná obchodní společnost jakožto společnost čistě osobního charakteru nepřipouští žádné převody majetkových účastí na společnosti. Členství v takovéto společnosti vzniká jednak uzavřením společenské smlouvy, jednak přistoupením ke společnosti. Derivativním způsobem může členství vzniknout za určitých okolností děděním.

Komanditní společnost

Komanditní společnost je taková obchodní společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za závazky společnosti omezeně jen do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku jakožto tzv. komanditista, a alespoň jeden společník ručí za závazky společnosti neomezeně jakožto tzv. komplementář.

Komanditní společnost je tedy jakousi kombinací veřejné obchodní společnosti a společnosti s ručením omezeným. V této souvislosti, tedy pokud to umožňuje společenská smlouva, lze převádět obchodní podíly komanditistů. Na tyto převody se uplatní úprava společnosti s ručením omezeným.

Evropská společnost – Societas Europaea

Na území Společenství lze založit obchodní společnost ve formě evropské akciové společnosti za podmínek a způsobem stanoveným v nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve spojení se směrnicí Rady 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.

Základní kapitál evropské společnosti je rozvržen na akcie a každý akcionář ručí jen do výše svého upsaného základního kapitálu. Evropská společnost se považuje za akciovou společnost, která se řídí právem státu, ve kterém má sídlo a předpisy Společenství. Na převod majetkové účasti na Evropské společnosti se tedy analogicky použijí ustanovení ZOK a NOZ vztahující se k akciové společnosti ve spojení se zákonem č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.

Přehled všech témat Právního průvodce
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby