Přínosy Modelu excelence EFQM na ekonomiku firem

Současné období hospodářské krize přináší mnohým firmám problémy, zároveň však může být obdobím učení se a přípravy na čas kdy po krizi přijde oživení. Značný hospodářský význam má pak efektivní zavádění zásad excelence (TQM), které jsou promítnuty do kritérií modelů excelence.



Jako jeden z nejkomplexnějších manažerských nástrojů pro řízení firmy je v Evropě uznáván Model excelence EFQM (European Foundation for Quality Management). Jeho využití v českých firmách je ale spíše ojedinělé, i když ekonomické výsledky většiny z nich jsou vynikající. Rada kvality ČR proto doporučuje manažerům firem zvážit, zvláště v současném období, využití tohoto nástroje.

Filozofie tohoto nástroje je založena na zásadách TQM (Total Quality Management). Model je rozdělen do devíti kritérií. Pět kritérií obecně popisuje veškeré možné činnosti firmy v jednotlivých oblastech, jako je vedení, stanovování strategií, řízení pracovníků, řízení zdrojů (finance, budovy, zařízení, informace, technologie) a řízení procesů.

Čtyři kritéria se věnují dosahovaným výsledkům u zákazníků, pracovníků, společnosti (okolí obklopující organizaci) a klíčovým výsledkům výkonnosti.

Každého manažera jistě těší, když má spokojené zákazníky a zaměstnance. Nicméně rozhodování jen na základě zpětné vazby od zákazníků asi nestačí. Nezbytným faktorem pro rozhodování manažerů, který je potřeba vzít v úvahu v rámci strategického řízení firmy, jsou právě klíčové výsledky výkonnosti, finanční i nefinanční.

Pro rozhodování manažerů, zda tento model aplikovat, či nikoliv, je důležité, co jim aplikace modelu přinese ve finančním vyjádření. Otom že účast v některém z modelů cen přináší i ekonomické výsledky, se vedla po několik roků diskuze.

  1. Již první studie, kterou provedli Dr. Vinod Singhal z Georgia Institute of Technology a Dr. Kevin Hendricks z University of Western Ontario v USA poskytuje trvalý důkaz o tom, že efektivní uplatňování zásad TQM má dopad na konečné hospodářské výsledky. Studie prováděná po dobu pěti let u více než 600 vítězů různých cen za jakost a u vzorku firem obdobné velikosti a zaměření ukázala, že vítězové cen zaznamenali podstatné zhodnocení ceny akcie, zvýšení výnosu z provozní činnosti, obratu, návratnosti tržeb a růstu aktiv. Výsledky této studie souhrnně ukázaly, že efektivní zavádění zásad excelence (TQM), které jsou promítnuty do kritérií modelů excelence, jež jsou základem cen za jakost, má opravdu značný hospodářský význam. Pro ilustraci je uveden graf se šesti ukazateli, které autoři vybrali jako významné. Rozdíly mezi oceněnými firmami a srovnávací skupinou jsou zřejmé a nepotřebují podrobný komentář.
  2. Evropská studie provedená v letech 2005 a 2006: Tuto studii provedl tým působící v Centru pro excelenci při univerzitě v Leicesteru pod vedením Dr. Louise Boutlera z univerzity v Salfordu (prof. Tony Bendell- univerzita Middelsex, paní Hanida Abas-univerzita v Gloucesteru, prof. Vinod Singhal (univerzita v Georgii), prof. Jens Dahlgaard (univerzita Linkőping). Metodologie – jako u americké studie. Ke každému podniku – vítězi Ceny byl určen srovnatelný podnik (stejné odvětví, přibližně stejná velikost, stejná země). Časový interval: pět let před získáním Ceny – pět let po získání Ceny.

Ukazatele výkonnosti - nárůst hodnot ukazatelů firemní výkonnosti ve sledovaném období

Měřítka (ukazatele):

  • Hodnota akcie (výnosy z nákupu a držení akcií)
  • Tržby
  • Náklady
  • Provozní příjem
  • Jiná měřítka

Rozsah studie: 120 dvojic podniků, z toho 85 evropských

Výsledky zvýšení výkonnosti u vítězů Cen oproti srovnatelným organizacím
Srovnávaný ukazatel 1 rok před, 1 rok po získání Ceny 1 rok před, do 3 let po získání Ceny 1 rok před, do 5 let po získání Ceny
Tržby 8 % 17 % 77 %
Aktiva 12 % 20 % 40 %
Snížení nákladů 1,5 % 1,5 % 4,4 %
Provozní zisk 18 %
Střední hodnota rozdílu v % hodnotě akcie mezi vítězem a celosvětovým indexem FTSE 5 % 50 % 93 %

FTST: celosvětový index pro vyspělé, pokročilé a rozvojové země

Poselství těchto studií všem manažerům, bez ohledu na typ a velikost organizace či sektor, ve kterém podnikají, je jasné a jednoduché: Pokud jsou zásady TQM, např. prostřednictvím Modelu Excelence implementovány efektivně, finanční výsledky se dramaticky zlepší! Výsledky studií by měly být ujištěním pro ty organizace, které se vydaly na cestu excelence, aby nadále setrvaly v nastaveném směru. Je to také argument pro organizace, které zvažují, zda věnovat čas, finance, a především úsilí implementaci Modelu excelence.

Hodnota akcie

S touto studií seznámí její autoři českou veřejnost na mezinárodní konferenci 10. června 2009 v TOP hotelu Praha organizované Radou kvality ČR ve spolupráci s Manažerským svazovým fondem, Českou společností pro jakost a Sdružením pro oceňování kvality.

Převzato z časopisu PROSPERITA. Autor článku: Ing. Pavel Ryšánek, ředitel Národního informačního střediska podpory kvality.

zpět na začátek

• Témata: Dotace a financování