Příručka Ochrana duševního vlastnictví

Ve spolupráci Hospodářské komory ČR, odboru Informační místa pro podnikatele (InMP), a Úřadu průmyslového vlastnictví byla připravena příručka věnovaná problematice ochrany duševního vlastnictví.Každý podnikatel při zahájení podnikatelské činnosti zvažuje, jaké prostředky jsou pro úspěšné podnikání nezbytné. Nikdo z nich nepochybuje o nutnosti a účelnosti prostředků hmotného charakteru pro úspěch v podnikání. Další nedílnou součástí každé firmy, aniž to podnikatel často tuší, je stále významnější nehmotná složka podnikání. Ta zahrnuje především výsledky zvláštních schopností člověka myslet, tvořit, organizovat a podnikat.

Z pohledu podnikatele lze uvést, že nehmotný majetek firmy tvoří zejména znalosti a zkušenosti, včetně těch tradičních předávaných z generace na generaci, receptury, technická a výrobní dokumentace, pracovní postupy, výrobní technologie, speciální počítačové programy, technická řešení ve formě unikátních výrobních prostředků nebo výrobků určených pro trh, originální vzhled výrobků a spolu s tím i vhodně zvolený název či logo.

Nehmotným majetkem firmy jsou samozřejmě i patenty na vynálezy a další ochranné dokumenty, kterými je zajištěna ochrana uvedených předmětů a to vše lze, zjednodušeně řečeno, zahrnout pod pojem duševní vlastnictví.

Duševní vlastnictví je možné z hlediska jednotlivých předmětů a jejich ochrany rozdělit na:

 • díla chráněná podle autorského práva a práv s tímto právem souvisejících, díla literární a další díla umělecká a vědecká, díla hudební, dramatická, fotografická, výtvarná, architektonická a podobně. Za dílo se považuje také počítačový program a databáze, za předpokladu, že jsou vlastním autorovým duševním výtvorem,
 • předměty spadající pod průmyslově právní ochranu – technická řešení (patenty, užitné vzory, případně topografie polovodičových výrobků), dále předměty průmyslového výtvarnictví a design (průmyslové vzory) na různá označení (ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení, firemní jména). K právům průmyslovým lze zařadit i další předměty, především obchodní tajemství a know-how (psané i nepsané výrobní, obchodní a jiné zkušenosti).

Témata příručky:

 • systém ochrany duševního vlastnictví v České republice
 • mezinárodní spolupráce v této oblasti
 • ochrana průmyslového vlastnictví
 • ochrana technických řešení
 • ochrana práv na označení
 • právní prostředí v oblasti průmyslových práv
 • funkce patentového zástupce
 • oceňování nehmotného majetku
 • problematika průmyslového vlastnictví a licencí
 • otázky porušování a vymáhání práv k duševnímu vlastnictví
 • informační a vzdělávací aktivity Úřadu průmyslového vlastnictví
 • a další

Publikace ke stažení

Příručky InMP

Na informačních místech je pro malé a střední podnikatele v jednotlivých oborech připraveno okolo 300 příruček. Některé z nich jsou koncipovány jako oborové příručky. Postihují aktuální zákonné předpisy pro provozování dané živnosti, informují o nových trendech v oboru, případně rozkrývají obsah živnosti srovnáním praxe s pojetím popsaným v živnostenském zákonu. Oborové příručky obvykle obsahují vymezení oboru, formy podnikání v daném oboru a jejich specifika, právní předpisy, technické požadavky, ekologické, bezpečnostní a protipožární standardy a zároveň i praktická pravidla a rady pro chování a jednání českých podnikatelů v oboru. Neoborové příručky se věnují vybraným tématům podnikatelské problematiky. Jednotlivé příručky si lze vyžádat na jednotlivých InMP.