Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování I. a II. díl

Dokument je určený ohlašovatelům a orgánům státní správy k lepší implementaci požadavků IRZ, které vyplývají z legislativy. Manuál rozebírá podrobnosti z oblasti legislativní, definuje ohlašovací povinnosti, ohlašovací jednotku a ohlašovatele do IRZ. Dále je v manuálu vysvětlený nový proces ohlašování, který vyplývá z ustanovení zákona o integrované prevenci. Manuál obsahuje rovněž seznam relevantní legislativy, důležité pojmy a odpovědi na vybrané otázky vztahující se k IRZ.Cíle zavedení IRZ

  • Stát má v každém okamžiku k dispozici relevantní informace o znečišťování životního prostředí.
  • Veřejnost má bezplatně dostupné informace o znečišťování životního prostředí.
  • Efektivní systém ohlašování různých údajů o znečišťování životního prostředí.
  • Povinné subjekty plní své ohlašovací povinnosti s menší administrativní zátěží.
  • IRZ slouží jako zdroj údajů pro zprávy, které musí Česká republika vypracovávat.

V roce 2003 nabyl účinnosti zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované prevenci). Zákon má za cíl kromě implementace směrnice Evropské komise o integrované prevenci (96/61/EC) zřídit integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále integrovaný registr znečišťování – IRZ). IRZ bude koncipován jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy. Z technicko-organizačního hlediska je IRZ připravován jako součást Jednotného informačního systému životního prostředí (dále JISŽP).

K dosažení cílů je při budování nového registru znečišťujících látek nezbytná metodická podpora zúčastněných subjektů. Ministerstvo životního prostředí vydalo v roce 2004 první díl Příručky pro ohlašování od integrovaného registru znečišťování (MŽP, říjen 2004), který byl zásadním úvodním dokumentem do problematiky IRZ.

Druhý díl příručky je zaměřen zejména na otázky monitoringu a získávání údajů o emisích a přenosech jednotlivých látek. Obsahuje seznamy metod (norem) stanovení ohlašovaných látek v jednotlivých složkách životního prostředí. Důležitou součástí příručky jsou dílčí indikativní seznamy znečišťujících látek pro kategorie zařízení podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci. Pozornost je věnována některým příkladům z praxe, které mají zřetelněji osvětlit ohlašovací povinnosti uživatelů registrované látky.

S ohledem na enormní množství dotazů vztahujících se k IRZ jsou do druhého dílu zařazeny odpovědi na nejčastější otázky a odkazy na důležité zdroje informací. Příručka obsahuje i aktualizovanou legislativní část. Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování vznikla ve spolupráci pracovníků oddělení IPPC Ministerstva životního prostředí a pracovníků České informační agentury životního prostředí.


První díl Příručky pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování
Druhý díl Příručky pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování