Průvodce 7. rámcovým programem – důležité informace

Stručný průvodce 7. rámcovým programem pro zájemce, kteří se chtějí zapojit do projektů 7. RP, ale dosud s nimi nemají žádné zkušenosti – III. část.zpět na dokument „Průvodce 7. rámcovým programem – podmínky účasti“

Kde najdu pomoc?

Podporu pro začátečníky i pokročilé zájemce o účast v RP poskytuje Evropská síť národních kontaktních pracovníků (NCP), kteří jsou nominováni v dané zemi k zajištění informovanosti o příslušné oblasti RP. V ČR jsou NCP všech tematických priorit (s výjimkou NCP pro 7. RP EURATOM) soustředěni v jedné instituci – Technologickém centru AV ČR. Poradenská činnost českých NCP je bezplatná (je hrazena s podporou projektů MŠMT v rámci programu EUPRO) a zahrnuje zejména:

 • Poskytování informací o RP (organizování odborných konferencí, informačních seminářů k jednotlivým výzvám, školení a tréninků, tvorba internetových stránek o RP).
 • Individuální konzultace.
 • Pomoc při přípravě projektů včetně kontroly formální správnosti projektového návrhu, poradenství v průběhu projektů a při jejich ukončení.
 • Asistence při orientaci v různých informačních zdrojích.
 • Konzultace pro běžící projekty (např. kontraktační jednání, zprávy o průběhu řešení projektu apod.).
 • Poradenství v otázkách financování a finančního řízení projektů a otázkách týkajících se ochrany duševního vlastnictví.
 • Publikační činnosti (časopis Echo, brožury Edice Vademecum RP, elektronický Zpravodaj 7. RP).
 • Statistiky a monitorovací zprávy o účasti ČR v RP.
 • Přímé konzultace návrhů nebo záměrů připravovaných projektů s vhodným odborníkem z EK.
 • Pomoc při hledání partnerů v zahraničí.

Kontakty na jednotlivé NCP v ČR najdete na zadní straně obálky této publikace, kontakty na NCP z jiných zemí je možné získat na serveru CORDIS.

NCP spolupracují s EK, která je pravidelně informuje o aktualitách v 7. RP, s pracovníky kanceláře CZELO (Styčná kancelář ČR pro výzkum a vývoj se sídlem v Bruselu), která je součástí Technologického centra AV ČR. Kancelář CZELO je členem neformální skupiny styčných kanceláří pro výzkum a vývoj v Bruselu – tzv. IGLO.

Mezi hlavní aktivity kanceláře CZELO patří např.:

 • Zprostředkování projednání připravovaného projektového návrhu relevantními pracovníky EK.
 • Sjednání schůzky s pracovníky EK za účelem prodiskutování probíhajícího projektu nebo projektového záměru.
 • Poskytování informačních služeb (internetové stránky, „newsletter“).
 • Pořádání miniseminářů v Bruselu týkajících se specifických oblastí výzkumu či vývoje.
 • Vyhledávání partnerů do projektů ve spolupráci s partnery sítě IGLO.

Pro zájemce o získání informací k RP je vždy nejlepší obrátit se na příslušného NCP, který jim buď podá potřebné informace, nebo doporučí, kam se obrátit pro získání odpovědí na konkrétní otázky. Např. pro získání informace o tom, zda je návrh připravován v souladu s vyhlášeným tématem, případně jakým způsobem návrh modifikovat, aby odpovídal vypsanému tématu, spolupracují NCP s pracovníky EK.

Kde najdu více informací?

Veškerá dokumentace k 7. RP je v angličtině na portálu EK CORDIS, který je oficiálním zdrojem informací k 7. RP. Portál je přehledně uspořádán podle jednotlivých dílčích programů a podle témat či akcí. V sekci dokumenty je úplný přehled souvisejících právních dokumentů a jsou zde umístěny i vzorové grantové dohody a potřebné průvodce. Zkušený účastník rámcových programů se zde dobře orientuje a snadno získá potřebné informace.

Pro začátečníky je však množství dostupných informací příliš velké a těžko odhadne, kde začít a na co se soustředit. Pro snadnější získání informací nebo orientace je dobré kontaktovat pracovníky národního kontaktního místa – v České republice je takovým místem Technologické centrum AV ČR, nebo regionální či oborová kontaktní místa (www.ninet.cz).

Dalším zdrojem jsou internetové stránky o 7. RP, které poskytují vybrané (nikoliv kompletní) informace v českém jazyce a kde najdete podpůrnou literaturu v češtině.

Národní kontaktní místo pro ČR

Technologické centrum AV ČR
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
tel.: 234 006 100,
fax: 220 922 698
e-mail: techno@tc.cz
web: www.tc.cz, www.fp7.cz, www.czelo.cz, www.enterprise-europe-network.cz

Regionání a odborová kontaktní místa v ČR

Zdroje informací na internetu

Portál poskytující vybrané informace a aktuality o 7. RP v českém jazyce

7. RP na informačním serveru CORDIS

Evropská komise – Generální ředitelství pro výzkum

Evropská rada pro výzkum

IPR hepldesk

Publikace k 7.RP – Edice VADEMECUM

Tyto publikace jsou vydávány Technologickým centrem AV ČR a jsou k dispozici na webových stránkách TC AV ČR (www.tc.cz, www.fp7.cz) v sekci Publikace. Také lze zažádat o jejich zaslání v tištěné podobě na výše uvedené adrese. V edici dosud vyšlo:

 • Pravidla financování projektů 7. RP
 • Projekty „Výzkum pro malé a střední podniky“ a další příležitosti pro MSP
 • Akce Marie Curie, Specifický program „Lidé“
 • Výkladový slovník vybraných pojmů 7. RP a programů souvisejících
 • Regiony a 7. RP (Podpora výzkumu a vývoje v regionech ze 7. RP)

Podrobné informace potřebné před podáním návrhu lze získat z portálu CORDIS:

Příprava a realizace projektu

(Kliknutím obrázek zvětšíte)

Slovníček 7.RP

V následující kapitole uvádíme česko-anglický a anglicko-český slovníček nejčastěji používaných výrazů, se kterými se můžete setkat v oficiálních dokumentech souvisejících se 7. RP, a seznam zkratek použitých v textu brožury. Pro snazší orientaci v terminologii evropských projektů doporučujeme zájemcům brožuru Výkladový slovník vybraných pojmů 7. RP a programů souvisejících edice VADEMECUM 7. RP.

Česko-Anglický slovník

Akce Marie Curie – Marie Curie Actions
Asociovaná země – Associated Country
Bezpečnost – Security
Cestovní náhrady – Travel and Subsistence Costs
Činnosti projektu – Activities
Demonstrační činnosti – Demonstration Activities
Dopad – Impact
Doprava (včetně letectví) – Transport (including Aeronautics)
Elektronický systém na podávání návrhů projektů – EPSS – Electronic Proposal Submission Service – EPSS
Energie – Energy
Evropská komise – EK – European Commission – EC
Evropská rada pro výzkum – ERV – European Research Council – ERC
Evropská technologická platforma – ETP – European Technology Platform – ETP
Evropská unie – EU – European Union – EU
Evropské společenství – European Community
Evropské společenství pro atomovou energii – EURATOM – European Atomic Energy Community – EURATOM
Formálně nesprávný návrh projektu – Ineligible proposal
Formálně správný návrh projektu – Eligible proposal
Grantová dohoda – Grant Agreement
Hodnocení – Evaluation
Hodnocení formální správnosti návrhů – Eligibility check
Implementace – Implementation
Individuální projekty – Individual Projects
Informační a komunikační technologie – ICT – Information & communication technologies – ICT
Informační servis k 7. RP – Research Enquiry Service
Koordinační a podpůrná akce – CSA – Coordination and Support Action – CSA
Kosmický výzkum – Space research
Malý a střední podnik – MSP – Small and Medium-sized Enterprise – SME
Management projektu – Management Activities
Modelová grantová dohoda – Model Grant Agreement
Náklady – Costs
Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie – Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies
Národní informační centrum pro evropský výzkum – NICER – National Information Centre for European Research – NICER
Národní kontaktní pracovník – NCP – National Contact Point – NCP
Návrh projektu – Proposal
Neformální skupina styčných kanceláří pro výzkum a vývoj v Bruselu – IGLO – Informal Group of RTD Liaison Offices – IGLO
Nepřímé uznatelné náklady – režie – Indirect Costs – Overheads
Neuznatelné náklady – Non-eligible costs
Nevládní nezisková organizace – organizace občanské společnosti – CSO – Civil Society Organisation – CSO
Neziskový veřejný subjekt – Non-profit public body
Oficiální webové stránky EK pro výzkum a vývoj – CORDIS – Community Research & Development Information Service – CORDIS
Osobní náklady – Personnel Costs
Potraviny, zemědělství a biotechnologie – Food, Agriculture and Fisheries, Biotechnology
Pracovní program – WP – Work Programme – WP
Pravidla účasti v 7. RP – Rules for Participation
Právní forma organizace – Status of an organisation
Programový výbor – Programme Committee
Projekt založený na spolupráci – CP – Collaborative Project – CP
Projekty malého či středního rozsahu založené na spolupráci – Small or Medium Scale Focused Projects (STREPs – Level 1- Capability Projects)
Průvodce k financování projektů 7. RP – Guide to Financial Issues
Průvodce pro navrhovatele – Guide for Applicants
Příloha – Annex
Přímé (uznatelné) náklady – Direct (eligible) costs
Příručka pro přípravu a podání návrhu projektu prostřednictvím EPSS – EPSS preparation and submission guide
Rámcový program – RP – Framework Programme – FP
Režie – nepřímé uznatelné náklady – Indirect Costs – Overheads
Režim financování – typ projektu – Funding Scheme
Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace – 7. RP – Seventh Framework Programme for Research and Technological Development – FP7
Síť excelence – NoE – Network of Excellence – NoE
Specifický program Kapacity – Specific programme Capacities
Specifický program Lidé – Specific programme People
Specifický program Myšlenky – Specific programme Ideas
Specifický program Spolupráce – Specific programme Cooperation
Společensko-ekonomické a humanitní vědy – Socio-economic Sciences and the Humanities
Společná technologická iniciativa – JTI – Joint Technology Initiative – JTI
Společné výzkumné centrum – JRC – Joint Research Centre – JRC
Spotřební materiál – Consumables
Styčná kancelář ČR pro výzkum a vývoj – CZELO – Czech Liaison Office for Research & Development – CZELO
Subdodávka – Subcontract
Třetí země – partnerské země pro mezinárodní spolupráci – ICPC – Third Countries – International Cooperation Partner Countries – ICPC
Úřední věstník EU – Official Journal of the European Union
Uznatelné náklady – Eligible costs
Vědecká a/nebo technologická excelence – Scientific and/or technological excellence
Velké integrující projekty založené na spolupráci – Large Scale Integrating Projects (IPs – Level 2 – Integration Projects)
Výzkum a technologický rozvoj – VaV – Research and Technology Development – RTD
Výzkum ve prospěch specifických skupin – RBSG – Research for the benefit of specific groups – RBSG
Výzkumná organizace – Research organization
Výzva k podávání návrhů projektů – Call for Proposals
Zdraví – Health
Životní prostředí (včetně změny klimatu) – Environment (including Climate Change)

Anglicko-Český slovník

Activities – Činnosti projektu
Annex – Příloha
Associated Country – Asociovaná země
Call for Proposals – Výzva k podávání návrhů projektů
Civil Society Organisation – CSO – Nevládní nezisková organizace – Organizace občanské společnosti – CSO
Collaborative Project – CP – Projekt založený na spolupráci – CP
Community Research & Development Information Service – CORDIS – Oficiální webové stránky EK pro výzkum a vývoj – CORDIS
Consumables – Spotřební materiál
Coordination and Support Action – CSA – Koordinační a podpůrná akce – CSA
Costs – Náklady
Czech Liaison Office for Research & Development – CZELO – Styčná kancelář ČR pro výzkum a vývoj – CZELO
Demonstration Activities – Demonstrační činnosti
Direct (eligible) costs – Přímé (uznatelné) náklady
Electronic Proposal Submission Service – EPSS – Elektronický systém na podávání návrhů projektů – EPSS
Eligibility check – Hodnocení formální správnosti návrhů
Eligible costs – Uznatelné náklady
Eligible proposal – Formálně správný návrh projektu
Energy – Energie
Environment (including Climate Change) – Životní prostředí (včetně změny klimatu)
EPSS preparation and submission guide – Příručka pro přípravu a podání návrhu projektu prostřednictvím EPSS
European Atomic Energy Community – EURATOM – Evropské společenství pro atomovou energii – EURATOM
European Commission – EC – Evropská komise – EK
European Community – Evropské společenství
European Research Council – ERC – Evropská rada pro výzkum – ERV
European Technology Platform – ETP – Evropská technologická platforma – ETP
European Union – EU – Evropská unie – EU
Evaluation – Hodnocení
Food, Agriculture and Fisheries, Biotechnology – Potraviny, zemědělství a biotechnologie
Framework Programme – FP – Rámcový program – RP
Funding Scheme – Režim financování – typ projektu
Grant Agreement – Grantová dohoda
Guide for Applicants – Průvodce pro navrhovatele
Guide to Financial Issues – Průvodce k financování projektů 7. RP
Health – Zdraví
Impact – Dopad
Implementation – Implementace
Indirect Costs – Overheads – Režie – nepřímé uznatelné náklady
Individual Projects – Individuální projekty
Ineligible proposal – Formálně nesprávný návrh projektu
Informal Group of RTD Liaison Offices – IGLO – Neformální skupina styčných kanceláří pro výzkum a vývoj v Bruselu – IGLO
Information & communication technologies – ICT – Informační a komunikační technologie – ICT
Joint Research Centre – JRC – Společné výzkumné centrum – JRC
Joint Technology Initiative – JTI – Společná technologická iniciativa – JTI
Large Scale Integrating Projects – IPs – Level 2 – Integration Projects – Velké integrující projekty založené na spolupráci
Management Activities – Management projektu
Marie Curie Actions – Akce Marie Curie
Model Grant Agreement – Modelová grantová dohoda
Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies – Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
National Contact Point – NCP – Národní kontaktní pracovník – NCP
National Information Centre for European Research – NICER – Národní informační centrum pro evropský výzkum – NICER
Network of Excellence – NoE – Síť excelence – NoE
Non-eligible costs – Neuznatelné náklady
Non-profit public body – Neziskový veřejný subjekt
Official Journal of the European Union – Úřední věstník EU
Proposal – Návrh projektu
Research and Technology Development – RTD – Výzkum a technologický rozvoj – VaV
Research Enquiry Service – Informační servis k 7. RP
Research for the benefit of specific groups – RBSG – Výzkum ve prospěch specifických skupin – RBSG
Research organization – Výzkumná organizace
Rules for Participation – Pravidla účasti v 7. RP
Scientific and/or technological excellence – Vědecká a/nebo technologická excelence
Security – Bezpečnost
Seventh Framework Programme for Research and Technological Development – FP7 – Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace – 7. RP
Small and Medium-sized Enterprise – SME – Malý a střední podnik – MSP
Small or Medium Scale Focused Projects (STREPs – Level 1- Capability Projects) – Projekty malého či středního rozsahu založené na spolupráci
Socio-economic Sciences and the Humanities – Společensko-ekonomické a humanitní vědy
Space research – Kosmický výzkum
Specific programme Capacities – Specifický program Kapacity
Specific programme Cooperation – Specifický program Spolupráce
Specific programme Ideas – Specifický program Myšlenky
Specific programme People – Specifický program Lidé
Status of an organisation – Právní forma organizace
Subcontract – Subdodávka
Third Countries – International Cooperation Partner Countries – ICPC – Třetí země – partnerské země pro mezinárodní spolupráci – ICPC
Transport (including Aeronautics) – Doprava (včetně letectví)
Travel and Subsistence Costs – Cestovní náhrady
Work Programme – WP – Pracovní program – WP

Seznam použitých zkratek

7. RP – Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace – Seventh Framework Programme for Research and Technological Development
CORDIS – Oficiální webové stránky EK pro výzkum a vývoj – Community Research & Development Information Service
CP – Projekt založený na spolupráci – Collaborative Project
CSA – Koordinační a podpůrná akce – Coordination and Support Action
CSO – Organizace občanské společnosti – nevládní nezisková organizace – Civil Society Organisation
CZELO – Styčná kancelář ČR pro výzkum a vývoj – Czech Liaison Office for Research & Development
EC – Evropská komise – European Commission
EK – Evropská komise – European Commission
EPSS – Elektronický systém na podávání návrhů projektů – Electronic Proposal Submission Service
ERV – Evropská rada pro výzkum – European Research Council
ES – Evropské společenství – European Community
ETP – Evropská technologická platforma – European Technology Platform
EU – Evropská unie – European Union
EURATOM – Evropské společenství pro atomovou energii – European Atomic Energy Community
FP – Rámcový program – Framework Programme
ICPC – Partnerské země pro mezinárodní spolupráci – třetí země – International Cooperation Partner Countries – Third Countries
IGLO – Neformální skupina styčných kanceláří pro výzkum a vývoj – Informal Group of RTD Liaison Offices
IP – Velké integrující projekty založené na spolupráci – Large Scale Integrating Projects – IPs-Level 2 – Integration Projects
JRC – Společné výzkumné centrum – Joint Research Centre
JTI – Společná technologická iniciativa – Joint Technology Initiative
MSP – Malý a střední podnik – Small and Medium-sized Enterprise
NCP – Národní kontaktní pracovník – National Contact Point
NICER – Národní informační centrum pro evropský výzkum – National Information Centre for European Research
NoE – Síť excelence – Network of Excellence
PPP – Partnerství veřejného a soukromého sektoru – Public Private Partnership
RBSG – Výzkum ve prospěch specifických skupin – Research for the benefit of specific groups
RP – Rámcový program – Framework Programme
RTD – Výzkum a technologický rozvoj – Research and Technology Development
SME – Malý a střední podnik – Small and Medium-sized Enterprise
VaV – Výzkum a vývoj – Research and Development
STREP – Projekty malého či středního rozsahu založené na spolupráci – Small or Medium Scale Focused Projects (STREPs – Level 1 – Capability Projects)

zpět na dokument „Průvodce 7. rámcovým programem – podmínky účasti“