Zdroj: CzechTrade

Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání

Podpora startupů

CzechInvest zajišťuje:

Programy na podporu rozvoje startupů:

 • Czech Starter – poskytnutí služeb mentoringu a poradenství v ČR
 • Czech Accelerator – akcelerační pobyt v zahraničním inkubátoru
 • Czech Match – prezentace produktů a služeb přímo před potenciálními investory v zahraničí
 • Czech Demo – účast na mezinárodních startupových akcích s možností prezentace
 • ESA BIC – podnikatelský inkubátor podporující subjekty v oblasti vesmírných technologií nebo systémů
 • CzechLink StartUp – propojení startupových společností se zahraničními i domácími investory

Agentura pro podnikání a inovace (API) zajišťuje:

Dotace pro začínající malé podnikatele:

 • Technologie pro začínající podnikatele OP PIK – pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Technologická agentura ČR (TA ČR) zajišťuje:

Podpora vysoce inovativních a průlomových nápadů MSP:

 • Gama 2 – studie proveditelnosti ověřující tržní inovace, průlomové produkty, služby, procesy a obchodní modely s potenciálem rychlého růstu a expanze na zahraniční trhy

Zpět na začátek

Investice do výroby

Agentura pro podnikání a inovace (API) zajišťuje:

Programy zaměřené na rozvoj výrobních firem:

 • digitální transformace a přechod na průmysl 4.0
 • pořízení nových technologických zařízení a vybavení
 • podpora komplexních opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie
 • modernizace a rekonstrukce zastaralých a technicky nevyhovujících budov a infrastruktury
 • zavádění nízkouhlíkových technologií

Zpět na začátek

Služby pro investory a municipality

CzechInvest zajišťuje:

Investiční pobídky:

 • pobídky pro tuzemské i zahraniční investory

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití:

 • cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané

Národní databáze brownfieldů:

 • evidence vybraných lokalit odpovídajících definici brownfieldu

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zajišťuje:

Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů:

 • cílem programu je revitalizace zanedbaných a nedostatečně využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy do 10 ha a objekty pro průmysl a podnikání

Program pro podporu průmyslových zón Smart Parks for the Future:

 • program je zaměřen na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou

CzechInvest zajišťuje:

Databáze podnikatelských nemovitostí:

 • jedna z nejrozsáhlejších databází svého druhu v ČR

CzechLink:

 • projekt kapitálových účastí spojuje firmy, které hledají investora s potenciálními investory

Aftercare:

 • asistence a rozsáhlá konzultační činnosti v případě expanze výrob, zakládání technologických, výzkumných a vývojových center či center podnikových služeb
 • vízová podpora, konzultace a administrace vízových programů
 • možnost registrace do Sektorové databáze dodavatelů

Technologická agentura ČR (TA ČR) zajišťuje:

Realizace výzkumných potřeb veřejné správy:

 • program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 za účelem kvalitnější a efektivnější výkon státní správy

Zpět na začátek

Doporučujeme