Zdroj: CzechTrade

Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání

Úvěry, záruky a produkty Trade Finance

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) zajišťuje:

Úvěry na rozvoj a inovace:

 • investiční projekty malých a středních podnikatelů (mimo Prahu)
 • investiční projekty inovativních malých a středních podnikatelů na území Prahy
 • investiční projekty vedoucí k úspoře energie
 • investiční projekty sociálních podnikatelů
 • specifické investiční projekty jihočeských malých a středních podnikatelů

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) zajišťuje:

Úvěry na riziko českého výrobce/vývozce:

 • úvěr na financování výroby pro vývoz
 • dodavatelský exportní úvěr
 • úvěr na financování investic v zahraničí

Úvěry na riziko zahraničního odběratele:

 • odběratelský úvěr

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) zajišťuje:

Záruky na rozvoj a inovace:

 • záruka za provozní a investiční projekty MSP
 • záruka za provozní a investiční úvěry pro malé a střední sociální podnikatele
 • záruka pro podnikatele zasažené opatřeními v souvislosti s koronavirem (podniky do 500 zaměstnanců)
 • záruka podporující předání rodinných podniků novým vlastníkům, mohou ji získat malí a střední podnikatelé, a to na nákup obchodního podílu v rodinném podniku, nákup akcií rodinného podniku či na odkoupení obchodního závodu rodinného podniku
 • program na podporu investic českých podnikatelských subjektů na zahraničních trzích
 • záruka za nabídku při vstupu do zadávacích/výběrových řízení pro malé a střední podniky
 • záruka na realizaci inovativních projektů na území ČR

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) zajišťuje:

Produkty Trade Finance pro podporu vývozu – Záruky:

 • záruky za nabídku (Bid Bond)
 • záruky za dobré provedení smlouvy o vývozu (Performance Bond)
 • záruky za vrácení akontace (Advance Pyment Guarantee, APG)
 • záruky za uvolnění zádržného (retention Money Guarantee, Rention Bond)
 • záruky za záruční dobu (Warranty Bond)

Odkup vývozní pohledávky:

 • z akreditivu
 • z kontraktu

Odkup pohledávek tuzemského subdodavatele za vývozcem v ČR

Dokumentární platby:

 • dokumentární akreditiv
 • dokumentární inkaso

Zpět na začátek

Pojištění

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) zajišťuje:

Podpora českých firem na trzích s vyšším rizikem:

 • riziko nezaplacení (Pojištění pohledávek) přímo pro vývozce dle délky splatnosti riziko neplacení pro financující banku
 • riziko zrušení kontraktu dovozcem
 • odstoupení zahraničního partnera od kontraktu ať už z důvodu platební nevůle, neschopnosti či teritoriálního rizika

Pojištění bankovních záruk:

 • nejčastěji záruka za nabídku, akontační, za řádné provedení, za záruční dobu

Pojištění rizik znehodnocení investice:

 • pojištění investice v zahraničí proti riziku částečného nebo úplného znehodnocení
 • pojištění úvěru na investici ve spolupráci s bankou

Prescoring připravovaných exportních zakázek:

 • posouzení bonity klienta – individuální posouzení zahraničních odběratelů ve spolupráci s kreditními agenturami

CzechTrade zajišťuje:

Kalkulačka kurzových rizik E-Start:

 • systém prevence kurzového rizika E-Start je nástrojem, který pomáhá odhadnout případnou kurzovou ztrátu u pohledávky nebo závazku, kalkulačka je k dispozici na portálu BusinessInfo.cz

Zpět na začátek

Doporučujeme