Rakousko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR ve Vídni (Rakousko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance
Agregát / Rok 2015 2016 2017 2018 2019
Vývoz 131,5 131,1 141,9 150,1 153,8
meziroční změna v % 2,7 -0,3 8,2 5,7 2,5
Dovoz 133,5 135,7 147,5 156,1 158,0
meziroční změna v % 2,8 1,6 8,8 5,8 1,2
Přebytek/deficit bilance -1,99 -4,54 -5,6 -6,0 -4,2

Zdroj: Statistik Austria, údaje v mld. €

Vývoj zahraničního obchodu Rakouska v roce 2019

Podle předběžných výsledků Statistik Austria Rakousko v roce 2019 opět překonalo hranici 150 mld. eur u vývozů, které dosáhlo poprvé v roce 2018. Zahraniční obchod zaznamenal oproti předchozímu roku oslabený nárůst jak na straně vývozů (+2,5 %), tak i dovozů (+1,2 %). Dovozy v roce 2019 dosáhly nominální  hodnoty 158 mld. EUR. Obchodní bilance tak skončila deficitem ve výši -4,2 mld. EUR (oproti -6 mld. EUR v roce 2018). Vývozy do zemí EU meziročně vzrostly o 2,2 % a dosáhly hodnoty 107,2 mld. EUR, dovozy z EU rostly pouze nepatrně (+0,4 %) a činily 110,8 mld. EUR. Vývozy do třetích států rostly o 3,2 % a dosáhly 46,6 mld. EUR, dovozy z třetích států meziročně rostly stejným tempem jako vývozy a činily 47,2 mld. EUR. V rámci TOP 20 obchodních partnerů Rakouska rostly nejdynamičtěji exporty do Belgie (+33,4 %) – ovlivněno především skupinou stroje a dopravní prostředky, a to již v druhém roce po sobě (v roce 2018 + 19,5 %), Austrálie (+29,6 %) – ovlivněno především skupinou stroje a dopravní prostředky, Ruska (+12,3 %) – ovlivněno především skupinou chemikálie a příbuzné výrobky, a Číny (+10 %). Největší přírůstek na straně dovozu zaznamenaly USA (+18,8 %  – ovlivněno především skupinou chemikálie a příbuzné výrobky) a Polsko (+11,2 % – ovlivněno vývozem ze skupiny stroje a dopravní prostředky).

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největší podíl na obchodní výměně Rakouska tvoří země EU s 70,1 % celkových dovozů, resp. 69,7 % celkových vývozů. Nejvýznamnějším obchodním partnerem Rakouska je dlouhodobě Německo. V roce 2019 s ním bylo realizováno 35 % rakouských dovozů (55,3 mld EUR, -1 % oproti 2018) a 29,4 % rakouských vývozů (45,1 mld. EUR, – 0,2 % oproti 2018). Kromě Německa jsou nejvýznamnějšími obchodními partnery na straně dovozu z EU Itálie (6,6 %) a Česká republika (4,2 %). Na straně vývozu jsou jimi v rámci EU Itálie (6,3 %) a Francie (4,4 %). ČR se ve srovnání všech zemí u vývozu v r. 2019 řadí s podílem 3,5 % na sedmé místo. V rámci srovnání všech dovozních zemí zaujímá ČR páté místo. Mezi deset nejdůležitších obchodních partnerů Rakouska patří také USA s 4. místem u dovozů (celkový podíl 4,5 %) a 2. místem ve vývozech (podíl 6,7 %) a Čína, která zaujímá 3. místo a podíl 6,2 % na dovozech a 10. místo s podílem 2,9 % na vývozech.

Nejdůležitější obchodní partneři Rakouska 2019 – VÝVOZ

Pozice

Země

Hodnota v mld. EUR

podíl v %

 

1

Německo

45,14

29,4

-0,2

2

USA

10,25

6,7

-3,4

3

Itálie

9,76

6,3

-0,03

4

Švýcarsko

7,26

4,7

+3,6

5

Francie

6,73

4,4

+4,9

6

Maďarsko

5,61

3,7

+9,8

7

ČR

5,43

3,5

-4,2

8

Polsko

5,18

3,4

+8,4

9

Velká Británie

4,5

2,9

+7,2

10

Čína

4,46

2,9

+10,0

Zdroj: Statistik Austria

Nejdůležitější obchodní partneři Rakouska 2019 – DOVOZ

Pozice

Země

Hodnota v mld. EUR

podíl v %

meziroční změna

1

Německo

55,30

35,0

-1,0

2

Itálie

10,39

6,6

+4,3

3

Čína

9,82

6,2

+7,8

4

USA

7,11

4,5

+18,8

5

ČR

6,68

4,2

-1,6

6

Švýcarsko

6,07

3,8

-10,7

7

Polsko

4,67

3,0

+11,2

8

Maďarsko

4,30

2,7

+2,6

9

Nizozemsko

4,22

2,7

-1,4

10

Francie

4,21

2,7

-1,7

Zdroj: Statistik Austria

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Dle předběžných údajů úřadu Statistik Austria se v r. 2019 podílely na rakouském zahraničním obchodu najmarkantněji čtyři skupiny výrobků. Nejvýznamnější skupinou byly stejně jako v minulých letech „Stroje a dopravní prostředky“ (SITC7) s podílem 35,9 % na dovozu a 40,2% na vývozu. Dovozy SITC7 meziročně vzrostly o +3,6 % na 56,8 mld. EUR, vývozy SITC7 stouply o 2,5 % na 61,8 mld. EUR. Na pozicích 2 až 4 byly „Tržní výrobky“ (SITC 6; dovoz: -3,1%, vývoz: -2,1 %), „Chemikálie a příbuzné výrobky“ (SITC 5; dovoz: +3,2 %, vývoz: +9,0 %) a „Průmyslové spotřební zboží“ (SITC8; +3,1 %, vývoz: +2,4 %).

Komoditní struktura rakouského zahraničního obchodu SITC – 2019

SITC4

Druh zboží

Dovoz

Vývoz

Bilance

0

Potraviny a živa zvířata

10,2

8,6

-1,6

1

Nápoje a tabák

1,0

2,8

+1,8

2

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

6,1

4,7

-1,4

3

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

12,4

3,6

-8,8

4

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

0,4

0,3

-0,1 

5

Chemikálie a příbuzné výrobky

21,9

21,7

-0,2 

6

Tržní výrobky tříděné podle materiálu

24,5

31,9

+7,4 

7

Stroje a dopravn9 prostředky

56,8

61,8

+5,0

8

Průmyslové spotřební zboží

23,7

17,4

-6,3

9

Komodity a předměty nezatříděné

1,0

1,1

+0,1

  Celkem

158,0

153,8

-4,2

Hodnoty v mld. EUR, zdroj: Statistik Austria, předběžné hodnoty za celý rok 2019

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Rakousku nejsou žádná svobodná celní pásma. Tzv. Zollausschlußgebiete přestaly existovat prakticky se vstupem Rakouska do EU v roce 1995.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Odliv rakouských investic do zahraničí (FDI v zahraničí)

V roce 2019 činil celkový stav přímých investic Rakouska v zahraničí podle předběžných údajů Rakouské Národní banky 208,8 mld. EUR (2018: 203 mld. EUR). Nejvýznamnějšími cílovými destinacemi rakouských FDI byly v roce 2019 země EU-28 (144,6 mld. EUR, 2018: 145,2 mld. EUR), mezi nimiž největšími příjemci byly Německo (31,4 mld. EUR), Nizozemsko (27,9 mld. EUR), Lucembursko (14,7 mld. EUR), Česká republika (13,5 mld. EUR) a Rumunsko (9,0 mld. EUR), čímž ČR zároveň potvrzuje první pozici mezi zeměmi SVE. Mimo evropský prostor byli největšími příjemci rakouských FDI USA (12,5 mld. EUR), SAE (8,1 mld. EUR) a Čína (4,0 mld. EUR).

Odvětvová struktura aktivních investic

Největší podíl rakouských FDI připadá na finanční sektor a pojišťovnictví (72,3 mld. EUR), na hospodářské, vědecké a technické služby (40,2 mld. EUR) a na obchod (24,5 mld. EUR). Výrobním odvětvím s největším podílem rakouských zahraničních investic v r. 2019 byl chemický průmysl (14,4 mld. EUR), od farmacie přes výrobu pryže a plastů až po petrochemii. Poměrně významné byly i investice v zemědělském a těžebním odvětví (6,8 mld. EUR) a u dřevozpracujícího průmyslu, papírenství a tiskáren (6,4 mld. EUR). 

Příliv zahraničních investic (FDI v Rakousku)

Celkový stav pasivních investic (FDI v Rakousku) dosáhl v roce 2019 podle předběžných údajů Rakouské Národní banky 183,1 mld. EUR (2018: 176,3 mld. EUR). Z EU-28 bylo v Rakousku ke konci roku 2019 investováno 97,9 mld. EUR, přičemž největšími investory z tohoto regionu byly Německo (54,3 mld. EUR), Itálie (9,8 mld. EUR) a Nizozemsko (7,3 mld. EUR). Stav českých FDI v Rakousku činil v r. 2019 291 mil. EUR (2018: 272 mil. EUR). Z dalších evropských zemí je po Německu s velkým odstupem nejvýznamnější investor Rusko (26,7 mld. EUR). Pozici největších mimoevropských investorů v Rakousku zaujímají SAE (10,9 mld. EUR), USA (10,6 mld. EUR), Japonsko (4,1 mld. EUR) a Kanada (4,0 mld. EUR).

Do stavu pasivních investic v Rakousku se také promítá skutečnost, že v Rakousku má své sídlo okolo 1.000 mezinárodních společností (Siemens, Hewlett Packard, Henkel, aj.), které odsud řídí své aktivity ve střední a východní Evropě. V r. 2018 se v Rakousku usídlilo nebo bylo založeno 335 zahraničních firem, z toho 221 ve Vídni.

Odvětvová struktura pasivních PZI

Zahraniční investoři vložili podle předběžných údajů za rok 2019 svůj kapitál především do odvětví hospodářských, vědeckých a technických služeb (stav investic: 103,3 mld.  EUR), do obchodu (22,1 mld. EUR) a finančnictví a pojišťovnictví (18,6 mld.  EUR). V sektoru výroby zboží je nejvýznamnější chemický průmysl (včetně výroby pryže a plastů) – příslušný stav investic zahraničních investorů v Rakousku činil v roce 2019 3,8 mld. EUR, na druhé pozici je výroba motorových vozidel (3,7 mld. EUR). Výrazné zvýšení oproti 2018 zaznamenalo odvětví byty a pozemky/zprostředkování nemovitostí s hodnotou 10,8 mld. EUR (2018: 7,2 mld. EUR).

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraničním firmám a investorům pomáhá při vstupu na zdejší trh agentura Austrian Business Agency (ABA), jejímž základním úkolem je radit zahraničním investorům ve všech otázkách týkajících se vstupu na rakouský trh. Organizačně patří ABA k ministerstvu pro digitalizaci a podnikatelské prostředí (BMDW). Jako pět důvodů proč investovat v Rakousku uvádí vysokou stabilitu, vysokou kvalifikaci a motivaci pracovní síly, pouze 25% korporátní daň bez dalších daňových zatížení, výrazné pobídky v R&D sektoru a ideální lokalitu. Kromě divize pro investory s názvem „Invest in Austria“ jsou další divize agentury ABA „Work in Austria“, která se zabývá propagací Rakouska jako atraktivním místem pro odborné síly, a „Location Austria“ pro propagaci Rakouska jako lokality k natáčení mezinárodních filmových produkcí. Po určitou dobu spolupracuje ABA intenzivně se start-upy a mapuje pro tyto účely i příslušnou scénu v sousedních zemích vč. ČR.

V důležitých otázkách podnikání poskytuje ABA investorům servis „šitý“ na míru, a to především při vyhledání lokality, zakládání pobočky, v otázkách pracovního a daňového práva, ohledně subdodavatelských příležitostí, pobídek, orientace v hospodářských branžích nebo nákladových faktorů. Dále zahrnuje servis agentury ABA podporu při jednání s úřady, poradenství ohledně možností různých podpor a možností financování od finančních investic nebo investic do nemovitostí až po vyhledávání rakouských podílníků. ABA poskytuje i následné služby po realizaci projektu, např. při reinvestování.

Pro české firmy může být také výhodné se na agenturu ABA obrátit. První informace poskytuje agentura investorům bezplatně. Vedoucí projektů pro oblast střední a východní Evropy (a zároveň kontaktní osoba pro záležitosti start-upů) je paní Birgit Reiter-Braunwieser:
tel.: +431/58858-252, mobil: +43 (0)664 2885801
fax: +431/5888659
E-mail: b.reiter-braunwieser@aba.gv.at

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni (Rakousko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem