Řecko: Zahraniční obchod a investice

Obsah neuveden.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance           
 údaje v mld. € 2014 2015 2016 2017 2018
 Dovoz  48,33 43,62 42,57  47,87  54,86
(meziroční změna v %)  +2,8  -9,8 +1,3  +12,5  +14,6
 Vývoz  27,12  25,82  24,61  28,04  32,37
(meziroční změna v %)  -0,6  -4,8  -,4  +13,9  +15,4
Bilance  -21,21  -17,8  -17,96  -19,83  -22,49
(meziroční změna v %)  +7,6  -16,1 +5,2 +10,4  +13,4

Zdroj: Řecký statistický úřad

V r. 2018 vzrostl objem vývozu o 15,4 % a dovozu  o 14,6 %. Bilance zahraničního obchodu je nadále výrazně deficitní s nárůstem o 4,3 mld. €, tj. o 13,4 %, což potvrzuje, že přes pokles nákladů na pracovní sílu naráží růstová kapacita vývozu na bariéru nízké konkurenceschopnosti řeckého zboží a omezený sortiment vývozních komodit.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

údaje v mld. €  2014 2015 2016 2017 2018
Dovoz celkem 48,32 43,60 44,19 50,35 55,13
EU 23,31 23,09 24,21 26,19 28,33
Třetí země 25,01 20,51 19,98 24,16 26,80
Vývoz celkem 27,12 25,83 25,46 28,88 33,42
EU 13,10 14,03 14,33 15,50 17,63
Třetí země 14,02 11,80 11,13 13,38 15,78

Zdroj: Řecký statistický úřad

Podíl ČS EU na řeckém dovozu/vývozu dlouhodobě osciluje mezi 50 – 55 %.

Teritoriální struktura řeckého zahraničního obchodu:

Dovoz

(údaje v mld. €)

 Země 2018

hodnota

Podíl

(%)

2017

hodnota (pořadí)

1. Německo 5,81 10,5 5,27 (1.)
2. Írák 4,52 8,2 3,15 (5.)
3.  Itálie 4,51 8,2 4,08 (2.)
4. Rusko 4,14 7,5 3,43 (3.)
5. Čína 3,59 6,5 2,72 (6.)
6. Nizozemsko 2,81 5,1 2,67 (7.)
7. Francie 2,19 4,0 2,14 (8.)
8. Španělsko 2,07 3,8 1,77 (9.)
9. Bulharsko 1,89 3,4 1,73 (12.)
10. Turecko 1,85 3,4 1,64 (13,)
 … Ostatní země 21,75 39,4 20,20
  Celkem 55,13 100,0 50,35
27. ČR 0,436 0,3 0,315 (33.)

 

Vývoz

údaje v mld. €

 Země

 

2018

hodnota

Podíl

(%)

2017

hodnota (pořadí)

1.  Itálie 3,47 10,4 3,07 (1.)
2. Německo 2,14 6,4 2,06 (2.)
3. Turecko 2,04 6,1 1,95 (3.)
4. Kypr 1,89 5,6 1,85 (4.)
5. Bulharsko 1,49 4,5 1,40 (5.)
6. Libanon 1,49 4,5 1,25 (6.)
7. USA 1,37 4,1 1,12 (8.)
8. Velká Británie 1,21 3,6 1,12 (7.)
9. Egypt 1,16 3,5 0,76 (11.)
10. Španělsko 1,11 3,3 0,70 (12.)
Ostatní 16,04 48,00 14,17
  Celkem 33,42 100,0 28,83
30. ČR 0,23 0,7 0,23 (30.)

Zdroj:         Řecký statistický úřad

Teritoriální struktura zahraničního obchodu je dlouhodobě obdobná.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Dovoz 2018   2017   18/17
údaje v mld. € Hodnota Podíl (%) Hodnota Podíl (%) (%)
SITC0  Potraviny a živá zvířata 5,75 10,4 5,68 11,3 +1,2
SITC1  Nápoje a tabák 0,66 1,2 0,63 1,3 +4,8
SITC2  Suroviny nepoživatelné 1,38 2,5 1,25 2,5 +10,4
SITC3  Minerální paliva a maziva 16,00 29,0 12,21 24,3 +31,0
SITC4  Živočišné a rostlinné oleje 0,26 0,5 0,29 0,6 -10,3
SITC5  Chemikálie apod. 8,00 14,5 7,40 14,7 +8,1
SITC6  Tržní výrobky dle materiálu 6,52 11,8 5,97 11,9 +9,2
SITC7  Stroje a dopravní prostředky 10,75 19,5 11,21 22,3 -4,1
SITC8  Průmyslové spotřební zboží 5,80 10,5 5,35 10,6 +8,4
SITC9  Ostatní komodity 0,05 0,1 0,25 0,5 -80,0
Celkem 55,13 100,0 50,25 100,0 +9,7

Zdroj:         Řecký statistický úřad

Komoditní struktura dovozu zůstala bez podstatné změny. Vedou primární komodity (minerální paliva, potraviny a živá zvířata), přičemž minerální paliva reprezentují zhruba čtvrtinu dovozu, následují stroje a dopravní prostředky (okolo 20 %) a chemikálie (15 %). V roce 2018 byl nejvýznamnější nárůst dovozu v relativních i absolutních hodnotách u minerálních paliv a maziv (SITC3 +31 %, tj. 3,8 mld. €), pokles zaznamenal dovoz strojů a dopravních prostředků (SITC7 -4,1 %, tj. 0,5 mld. €)

Vývoz 2018   2017   18/17
 údaje v mld. € Hodnota Podíl (%) Hodnota Podíl (%) (%)
SITC0  Potraviny a živá zvířata 4,60 13,8 4,35 15,1 +5,7
SITC1  Nápoje a tabák 0,72 2,2 0,72 2,5 +0,0
SITC2  Suroviny nepoživatelné 1,37 4,1 1,29 4,5 +6,2
SITC3  Minerální paliva a maziva 11,48 34,4 8,97 31,1 +28,0
SITC4  Živočišné a rostlinné oleje 0,69 2,1 0,57 2,0 +21,1
SITC5  Chemikálie apod. 3,49 10,4 3,07 10,6 +13,7
SITC6  Tržní výrobky dle materiálu 5,25 15,7 4,63 16,1 +13,4
SITC7  Stroje a dopravní prostředky 2,93 8,8 2,59 9,0 +13,1
SITC8  Průmyslové spotřební zboží 2,32 6,9 2,11 7,3 +10,0
SITC9  Ostatní komodity 0,55 1,6 0,53 1,8 +3,8
Celkem 33,42 100,0 28,83 100,0 +15,9

Zdroj: Řecký statistický úřad

Komoditní struktura vývozu se výrazně nemění. Vedou primární komodity (minerální paliva, potraviny a živá zvířata), přičemž minerální paliva reprezentují více než čtvrtinu vývozu (jedná se o naftu a benzin rafinovanou v Řecku) následují potraviny, tržní výrobky dle materiálu, chemikálie a stroje a dopravní prostředky. V roce 2018 byl významný nárůst vývozu v relativních i absolutních hodnotách u minerálních paliv a maziv (SITC3 +28 %, tj. 2,5 mld. €).

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Podmínky jsou dány členstvím Řecka v EU. Neexistují VT parky ani investiční zóny se zvláštními podmínkami.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Čisté PZI do GR – odvětvová struktura            
 údaje v mil. €  2014 2015 2016 2017/* 2018/* Podíl (%)
Zemědělství, chov dobytka, rybolov, lesy 2 2 5 7 13 0,4
Doly a kamenolomy 138 141 121 105 35 1,0
Zpracovatelský průmysl -325 7 45 113 22 0,6
Eletroenergetika, zemní plyn 1 -32 18 375 167 4,6
Stavebnictví -35 20 35 6 -51 -1,4
Služby 2.042 854 2.088 2.232 2.746 76,2
Nezařazené 201 150 191 374 678 19,1
Celkem 2.022 1.143 2.498 3.204 3.606 100,0

Zdroj: Řecká centrální banka Vysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

Čisté PZI do GR – teritoriální struktura            
 údaje v mil. €  2014 2015 2016 2017/* 2018/* Podíl (%)
Evropa 736 463 1.800 2.831 2.811 78,0
Amerika 1.126 577 329 205 125 3,5
Austrálie, Oceánie -4 -4 -1 -1 12 0,3
Asie 179 118 380 172 660 18,3
Afrika -15 -11 -10 -4 -4 -0,1
Celkem 2.022 1.143 2.498 3.204 3.606 100,0

Zdroj: Řecká centrální banka Vysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Omezení
Převážná většina odvětví je otevřena cizímu kapitálu s možností 100 % podílu domácího a zahraničního soukromého kapitálu v jednotlivých společnostech (mimo obranu, aerolinie, částečně energetiku, municipální a komunální podniky), avšak regulační rámec pro jednotlivé sektory nebyl ještě dokončen. Problémem zůstává byrokracie a složitý postup při zakládání podniků, platný i pro řecké subjekty. Zlepšení investičního a podnikatelského prostředí je jednou z hlavních oblastí, na kterou míří vládní reformy. Elektronický obchodní rejstřík (v řečtině) je v provozu na adrese https://www.businessregistry.gr/publicity/index. Centrální registr nemovitostí a katastrální úřad v pojetí známém z ČR neexistují.

Pobídky
Základním investičním nástrojem je zákon č.4399/2016 „Investment Incentives Law – Statutory framework for the establisment of Private Investments Aid Schemes for the regional and economic development of the country“, z Řecku nazývaný „rozvojový zákon“: https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/GR_Development_law_En_2.pdf.

Informace o investiční legislativě, pobídkách a podmínkách poskytne agentura na podporu investiční a obchodní činnosti Enterpise Greece Invest&Trade, která rovněž poskytuje pomoc a podporu potenciálním investorům a měla by fungovat na principu „one-stop-shop“. Agentura vznikla v r. 2013 sloučením agentur na podporu investic (Invest in Greece Agency) a vývozu (Hellenic Export Promotion Organization). Kontakt: http://www.enterprisegreece.gov.gr/en/contact-us.

Odpovědným ministerstvem je Ministerstvo pro hospodářství a rozvoj / Ministry of Economy and Development:
http://www.mindev.gov.gr (v řečtině)
SG of Strategy &Private Investments – T: +30 210 3332-544, F: -347
https://www.ependyseis.gr/ (v řečtině)

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem