Řecko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Obsah neuveden.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

40 % maloobchodních podniků zaměstnává 1 zaměstnance, 47 % 2-9 a jen necelé 1 % nad 100 osob. Z roztříštěnosti obchodní sítě vyplývají relativně malé možnosti přímých obchodních vazeb. Zahraniční dodavatelé jsou nuceni využívat služeb obchodních zástupců, výhradních dovozců, event. si zřizovat vlastní reprezentace či filiálky.

Nejúčinnější je prodej cestou místního zástupce či výhradního dovozce. Volba do jisté míry závisí na povaze zboží. Nejčastější je výhradní zastoupení pro celé Řecko s tím, že zástupce sídlí v Athénách a zprostředkovává i veřejné dodávky. Výhodné je, když má filiálku pro severní Řecko se sídlem v Soluni. Žádoucí je samostatné zastoupení či pobočka pro Krétu a Jižní Sporady. V každém případě se doporučuje navázání osobního kontaktu a jeho udržování (cesty do Řecka a partnerů do ČR). Přestože to zvyšuje náklady, praxe ukazuje, že bez vybudování osobního pouta nelze na řeckém trhu uspět. Nedoporučuje se využívat zástupce v Řecku ke spolupráci s Kyprem.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Podmínky dovozu zboží do Řecka odpovídají mezinárodnímu standardu a jsou obdobné podmínkám dovozu do jiných zemí EU. Obdobně je řešena i kontrola vývozu. Při dovozu zboží majícího původ v EU se používají doklady běžné v obchodním styku s ostatními členskými státy Evropské unie a zboží ze zemí EU nepodléhá clům ani restrikcím. Existují některé netarifní překážky obchodu, zejména technické předpisy, které jsou postupně přizpůsobovány předpisům EU, je však nezbytné je ověřit před uvažovanou realizací dodávky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícím sektorům:

 • živá zvířata – veterinární osvědčení (včetně certifikátu o očkování),
 • maso, ovoce, osivo, dřevo, bramborová sadba (případ dovozu nakažených sadeb z r. 1997), rostliny, rostlinné výrobky – fytosanitární osvědčení,
 • ojeté automobily – zvláštní národní daně a poplatky,
 • farmaceutické výrobky, prací prášky, přípravky na zuby, kosmetika, insekticidy – certifikát o analýze,
 • při dovozu alkoholických nápojů je podmínkou pro povolení dovozu provedení rozboru v řecké Centrální státní laboratoři, kterým se oficiálně stanoví jak složení, tak především obsah alkoholu, jenž je určující pro výši spotřební daně.

U označování zboží je nutno dodržet řecké nápisy tištěné na obalu nebo alespoň přelepky v řečtině na obal v angličtině, číslo licence k povolení prodeje a další běžné údaje s případným návodem k použití u složitějšího zboží. Řecko převzalo směrnici EU o odpovědnosti výrobce za výrobek (ES č. 85/374) a tudíž dovozce může po vývozci požadovat příslušné certifikáty a speciální pojištění.

Ochrana vstupem cizího zboží na domácí trh se liší podle země původu. U dovozů z EU se vzájemný obchod řídí legislativou EU. U nečlenských zemí je celní ochrana v rámci standardů daných členstvím EU ve WTO. Dovozy z těchto zemí do Řecka se realizují za stejných podmínek, jako dovozy do ČR.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro podnikání na řeckém trhu lze zvolit jednu z následujících možností:

Podnikání s plnou přítomností v Řecku

 • Akciová společnost – řecká zkratka A.E., registrována na spádové obchodní a průmyslové komoře a jejím prostřednictvím v obchodním rejtřiku (řecká zkratka G.E.MI.), 1/1/2019 vstoupil v platnost zákon o akciových společnostech z.4548/2018, který novelizuje dosavadní legislativu.
 • Společnost s rušením omezeným – řecká zkratka E.P.E., registrována na spádové obchodní a průmyslové komoře a jejím prostřednictvím v obchodním rejtřiku,, na příslušném soudu první instance a u příslušného finančního úřadu; minimální kapitál není stanoven (zákon č. 4156/31.5.2013).
 • Veřejná obchodní společnost – řecká zkratka O.E a E.E., registrována na spádové obchodní a průmyslové komoře a jejím prostřednictvím v obchodním rejtřiku,, na příslušném soudě první instance a u příslušného finančního úřadu.

Podnikání s částečnou přítomností v Řecku
Je třeba se zaregistrovat na místně příslušné obchodní a průmyslové komoře, která vede obchodní rejstřík (řecká zkratka G.E.MI.). Při obchodních a průmyslových komorách, které fungují na okresní úrovni, byly zřízeny kanceláře, které fungují jako one-stop-shop pro zřizování firem. U těchto kanceláří lze získat nejen veškeré informace, ale i nezbytnou asistenci. Seznam komor s kontakty je k dispozici na portálu  Union of Hellenic Chambers (v řečtině, anglický seznam na  Greek Travel Pages). V Řecku působí agentura na podporu investic a obchodu  Enterprise Greece. Její náplní je poskytovat informace o podnikatelském prostředí a legislativě, napomáhat při investiční činnosti a zakládání společností na území Řecka apod. Část služeb je placených. Informace o podnikání v Řecku najde také na portálu  StartUpGreece, který je podporovaný ministerstvem pro hospodářství a rozvoj.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Řekové kladou větší důraz než Středoevropané na image výrobku. Bez chytrého marketingu, který dodá punc exkluzivity, lze uspět obtížně. Díky dopadům krize hraje roli i cena. Nejúčinnější formou propagace je televizní reklama, roste význam využití internetu pro reklamu, klesá význam distribuce propagačních letáků a inzerátů. Propagační materiál, katalogy, kalendáře dovážené ve větším množství podléhají dani z přidané hodnoty (aplikuje se snížená sazba: 13 %). Vzorky bez skutečné obchodní ceny a ty, které jsou v souladu s mezinárodními úmluvami takto označeny, lze dovážet bez platby DPH.

Pro reklamu a inzerci zaměřenou na odbornou obchodní a ekonomickou veřejnost lze doporučit ekonomický tisk, kde lze zveřejňovat inzerci i v angličtině. K nejčtenějším patří ekonomické noviny NAFTEMPORIKI a z politicko-ekonomického tisku deník KATHIMERINI (i v AJ) a víkendové Realnews. Všechny noviny vycházejí i v elektronické podobě. Mimo to existuje řada odborných časopisů jako Meat Place, DAIRY News, Beer & Brunch apod.

Kontakty:

Marketingem se zabývá řada firem včetně etablovaných světových konzultačních kanceláří (např. agentura ICAP Group).

 

 

 

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Otázky duševního vlastnictví jako je jeho registrace, ochrana a uznání řeší  Hellenic Society for the Protection of Intellectual Property (AEPI). Práva autorů a jejich příbuzných zastupuje v Řecku i v zahraničí  Hellenic Copyright Organization, která je v této oblasti jediným kompetentním orgánem. Hájí práva autorů všech originálních duševních produktů majících konkrétní podobu, jako jsou písně, knihy, programy atd., aniž by bylo třeba nejprve autorství zaregistrovat, jak je tomu u vynálezů či obchodních značek. Problémem a předmětem soudních sporů je ve většině případů prokázání autorství. Ochranu duševního vlastnictví upravuje zákon 2121/1993 v novelizovaném znění z r. 2018.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Řada tendrů týkajících se dodávky zboží probíhá od roku 2011 elektronicky.  V tendrech se nevyžaduje účast řeckého agenta či jiného subjektu, nicméně lze jeho účast doporučit zejména s ohledem na znalost řeckého jazyka, která je pro účast v tendrovém řízení nezbytná, a samozřejmě s ohledem na znalost místních podmínek a kontakty. Podmínka alespoň 30 % podílu řeckých subdodávek v tendrových nabídkách byla pod tlakem EU od 1.1.1998 oficiálně zrušena, v rámci možností je však dobré pokračovat v tomto trendu, protože může pronikání na řecký trh výrazně ulehčit. Podmínkou tendrů je často také zajištění servisních služeb, kde opět účast agenta hraje významnou roli.

Legislativa do značné míry harmonizována s legislativou EU. Velké tendry jsou zveřejňovány v oficiálním deníku EU a v elektronické formě by se měly objevovat na adrese:  http://www.ted.europa.eu/.

Povinný centrální zdroj (popř. internetová stránka) pro uveřejňování tendrů neexistuje. Souhrnným zdrojem informací o vyhláškách a veřejných soutěžích (v řečtině) je portál promitheus.gov.gr  http://www.eprocurement.gov.gr/ .

V r. 2013 byl zřízen Národní systém elektronických veřejných kontraktů (zákon č. 4155/2013, Vl. věstník 120A/29.5.2013), jehož vedením bylo pověřeno ministerstvo hospodářství, a rozvoje, generální sekretariát obchodu a ochrany spotřebitele. Tento úřad také vypisuje pro jednotlivé orgány veřejné správy tendry v souladu s ročním Programem státního zásobování. Informace v řečtině:  http://gge.gov.gr/

Zakázky celonárodního významu vypisují jednotlivá resortní ministerstva, např.:

Menší zakázky vypisují příslušné veřejné orgány a organizace, např.:

 • železnice– veřejná akciová společnost Řecké dráhy O.S.E. S.A. metro – veřejná akciová společnost Attiko Metro S.A. – veškeré zakázky související s provozem a rozšiřováním tratí athénského a soluňského metra
 • athénská městská hromadná doprava – veřejná akciová společnost O.A.S.A. S.A., (informace pouze v řečtině)
 • athénská kolejová MHD – veřejná akciová společnost STASY S.A., (informace pouze v řečtině)
 • elektřina– Státní energetické podniky – veřejná akciová společnost D.E.I. S.A. – výstavba nových veřejných elektráren, inovace a zakázky pro stávající elektrárny, lignitové doly, projekty rozvodné sítě apod.
 • zdravotnictví – jednotlivé státní nemocnice (doporučuje se těmto tendrům se vyhýbat z důvodu chronicky špatné platební morálky)

Veřejných soutěží se mohou zúčastnit domácí i zahraniční subjekty přímo nebo prostřednictvím agenta. Řada tendrů avizuje, že je určena pouze pro země EU. U složitějších investičních celků lze agenta výrazně doporučit. Doložka o výrobci dodávaného zboží je modifikována zadavatelem tendru a je specifikována v tendrových dokumentech. Poplatky za většinu tendrových dokumentů jsou relativně nízké i u velkých tendrů infrastruktury (cca 1 až 2 tis. Kč). Většina tendrových dokumentů na zakázky menšího objemu je bezplatná, ne vždy je však k dispozici v anglickém překladu. Řada z nich je ke stažení přímo na internetu.

Pokud jsou tendrové dokumenty dostupné pouze v řečtině, bývá z cenového hlediska výhodnější zajistit překlad v ČR. Podávané nabídky (často s požadovaným bid bondem a performance bondem či bankovní zárukou) musí být zpravidla v řečtině. Pouze technické údaje a výkresy lze obvykle předkládat v angličtině. Veškeré cizojazyčné doklady musí doprovázet jejich oficiální překlad do řečtiny.

Výběrová hodnotitelská komise postupuje dle běžných pravidel pro vyhodnocení nabídek. V případě, že je tendr z nejrůznějších důvodů zrušen, není obsah neotevřených obálek odtajněn. Rozhodovací proces je bedlivě sledován konkurenty a v případě podezření z neprůhlednosti je možné podat protest. Tento řeší v případě velkých zakázek speciální tzv. „meziresortní komise“ složená z odborně příslušných subjektů (ministerstev apod.) a zástupců politických stran zastoupených v parlamentu. Rozklad postupu tendrové výběrové komise často výrazně posouvá realizaci tendrovaných projektů, ale je objektivizujícím prvkem. Po výběru vítězného subjektu tento do 10 dní od vyzvání musí podepsat kontrakt v intencích své nabídky a také předložit performance bond obvykle v hodnotě 10 % nabízené ceny bez DPH (řecká zkratka FPA). Pokud rozdíl v nabídce přesahuje hranici předem stanovenou pro všechny projekty téže kategorie, zvyšuje se povinná garance na provedení projektu z 5 až na 35 procent celkového rozpočtu, zdvojnásobuje se penalizace za nedodržení časového harmonogramu a zjednodušuje se postup při změně investora včetně případného propadnutí garance ve prospěch státu.

Základem pro úspěch nabídky je schopný zástupce/lobbyista.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obchodní právo a předpisy týkající se obchodních operací odpovídají francouzskému právu. V předpisech dochází k častým změnám, zejména v hospodářské oblasti, úpravy je proto nutné soustavně sledovat. Řecko přistoupilo k Newyorské úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z 10. června 1958 (ČR přistoupila k úmluvě vyhláškou MZV č. 74/1959 Sb.). Z toho vyplývá, že zahraniční rozhodčí nálezy (včetně českých) jsou v Řecku vykonatelné za podmínek uvedených v úmluvě.

Při sporech, kdy dlužník je řeckou společností a je tedy obvyklé zahájit řízení před příslušným řeckým soudem, je třeba počítat se spíše nízkou efektivitou řeckého soudního systému a se zvýšenými náklady za řecké advokátní kanceláře.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

 • Úřední jazyk: novořečtina
 • Nejčastěji používané cizí jazyky: angličtina, francouzština

Státní svátky

 • Den nezávislosti – 25. březen – na památku dne 25.3.1821, kdy byl zahájen národně osvobozenecký boj proti osmanské nadvládě.
 • Den „OCHI“ (v překladu „den NE“) – 28. říjen – připomíná odmítnutí italského ultimáta požadujícího „právo vstupu a přechodu“ italských fašistických vojsk, kterým byla dne 28.10.1940 zahájena řecko–italská válka.

Další svátky 

 • Nový rok  – 1. leden
 • Svátek práce – 1. květen

Náboženské svátky, které jsou současně dny pracovního klidu

 • Theofania – svátek „žehnáním vod“ – 6. leden
 • Velký pátek a Velikonoční pondělí – termín je stanovován dle pravoslavného kalendáře. Velikonočním svátkům předchází 40 dní předem tzv. „Čisté pondělí“ a následuje za 40 dní den „Ducha svatého“.
 • Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpen
 • Vánoční svátky – 25. a 26. prosinec

Obvyklá prodejní a pracovní doba
V Řecku je zejména v letních měsících obvyklá doba poledního klidu, která je stanovena zákonem od 14:30 do 17:00 hodin. V posledních letech dodržování poledního klidu výrazně kleslo a připomíná ho již jen prodejní doba menších obchodů.
Prodejní doba začíná obvykle v 9 hod. V obchodech se střídají „krátké“ (pondělí a středa do 15 max. 17 hod.) a „dlouhé“ (úterý, čtvrtek, pátek do 20 až 21 hod. s přestávkou mezi 14 a 17 hod.) dny. V sobotu zavírají obchody v 15 či 16 hod. V supermarketech a velkých obchodních řetězcích je prodejní doba celodenní – ve všední dny od 8 do 21 hod., v sobotu od 8 do 20 hod. V neděli jsou obchody otevřené jen 7 krát do roka (např. před vánoci, velikonocemi, na počátku jarních a zimních slev). Výjimku tvoří obchody v turistických zónách a některé minimarkety.
Pracovní doba je 8 hodinová. Na ministerstvech je nejčastější pracovní doba od 7:30 do 15:30 hod. Privátní sektor začíná většinou kolem 9 hod. a nekončí dříve než v 17 hod. (případně od 10 do 18 hod.).

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
Řekové vynikají jako zdatní obchodníci a zakládají si na své historii. Projev respektu a zájmu o minulost i současnost Řecka může být významným prvkem obchodního jednání, s respektem je třeba přistupovat k rivalitě Řecka a jeho regionálních sousedů. Při jednání není vhodný spěch, nátlak, přemlouvání či projevy nadřazenosti. Zároveň je nutno mít zejména při úvodních jednáních na paměti, že Řekové jsou zdatní řečníci. Nezbytným předpokladem úspěchu je cílevědomost a obezřetnost (včetně dostatečného ověření skutečné solidnosti firmy). Nedoporučuje se začínat jednání před 9:30 hod. Je třeba počítat s pozváním na vydatnou pozdní večeři, která může (zejména v létě) začínat v době, kdy se již Středoevropané běžně ukládají ke spánku. Výjimkou není pozvání po 23 hod. na skleničku.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vstup a pobyt na území Řecka
Občané ČR mohou pobývat na území Řecka na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Minimální doba platnosti cestovního dokladu není stanovena, doklad však musí být platný v době vstupu na řecké území i při jeho opuštění. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele.

Při pobytu delším než 3 měsíce by měli občané EU požádat o vydání povolení k pobytu, které je vydáváno formou průkazu (název dokladu: „Adeia diamonis ipikoou kratous melous tis Evropaikis Enosis „/ „Residence permit for a national of a member state of the E.E.C.“). Žádost o povolení k pobytu se podává na oddělení cizinecké policie dle místa bydliště.

Řidiči mají mít platný řidičský průkaz, technický průkaz a zelenou kartu. Mezinárodní řidičský průkaz není řeckými orgány vyžadován.

Specifika země
Řecko má zkušenosti s cizinci a zahraničními návštěvníky. Zvláštní bezpečností rizika zde nehrozí, je však třeba respektovat místní specifika.

Provoz na komunikacích
Provoz v městských aglomeracích a rekreačních zónách bývá hustý a nejsou v něm vždy uplatňována obvyklá středoevropská pravidla. K místním zvyklostem patří např. vytváření dalších jízdních pruhů na komunikacích, jízda v protisměru v jednosměrné komunikaci či minimální používání směrovek, časté používání zvukového znamení (klaksonu). Na komunikacích je velké množství jednostopých vozidel, která se proplétají mezi automobily ze všech stran. Je proto nezbytné mít stále na zřeteli i tyto účastníky silničního provozu. Na rozdíl od praxe v ČR má přednost vozidlo vjíždějící na kruhový objezd, pokud není upraveno značkou (stopka).

Řidiči na přechodech obvykle nedávají chodcům přednost. Obezřetnost je třeba zachovat dokonce i při přecházení na zelenou.

Pravidla silničního provozu tolerují (tzn. pouze pokutují) požití alkoholu do 0,2 ‰ u profesionálních a nových řidičů a do 0,5 ‰ u ostatních řidičů.

O provoz dálničních úseků a výběr mýtného se stará několik společností a situace okolo poplatků je komplikovanější než v ostatních evropských státech. Dálniční poplatky jsou od řidičů vybírány v hotovosti při každém průjezdu mýtnou branou. Kromě poplatků za průjezd dálnic je zpoplatněn také průjezd některých mostů a tunelů. Při častých cestách je výhodné namísto hotovosti využít některý ze systému pro automatickou platbu mýtného.  Aktuální výši mýtného se doporučuje ověřit přímo u správce komunikace v závislosti na zvolené trase, popřípadě na webu tolls.eu.

Občané EU mohou používat své vozidlo s národní SPZ na území Řecka v rámci turistického pobytu po dobu 6 měsíců. V případě, že si legalizují svůj pobyt v Řecku za účelem práce a dlouhodobého pobytu (sňatek, studium apod.), je třeba, aby si národní SPZ na svém vozidle bezodkladně vyměnili za řeckou.

Bezpečnost
Řecko je obecně považováno za bezpečnou zemi, ale v důsledku krize a nekontrolované migrace dochází k nárůstu kriminality, zejména ve formě kapesních krádeží a jiné majetkové trestné činnosti. Pozornost zlodějů se soustřeďuje zejména na turistická místa s velkým počtem lidí, prostředky hromadné dopravy (athénské metro) a věci odložené bez dozoru na pláži. Zaznamenány jsou také opakované krádeže v ubytovacích zařízeních.

Doporučuje se neponechávat cennosti a doklady v motorovém vozidle, nosit u sebe jen menší obnosy finanční hotovosti a větší finanční částky vždy uschovat v hotelových úschovách, případně na několika místech a vždy odděleně od ostatních dokladů a kreditních karet.

Další upozornění a doporučení
Doporučuje se nepodceňovat místní klimatickou náročnost a dodržovat obecné zásady prevence náhlých příhod a úrazů (tj. dodržovat pitný režim, chránit se nošením vhodné pokrývky hlavy, používat ochranné opalovací krémy apod.).

Volné táboření mimo vyhrazené kempy je přísně zakázáno. Je zakázáno rozdělávat oheň ve volné přírodě, protože hrozí nebezpečí požárů. Rovněž je zakázán sběr suchého dříví v lesních porostech. Porušení zákazů je trestně stíháno.

Nedoporučuje se cestování do vojensky citlivých oblastí a je zakázáno fotografovat vojenské a popř. další strategicky významné objekty.

Převoz a přechovávání drog i v množství menším než malém je trestáno dlouholetým vězením.

Při překročení pravidel na ochranu živočichů a rostlin hrozí vysoké pokuty i trestní postih.

Je zakázán vývoz jakýchkoliv předmětů historické hodnoty a porušení tohoto zákazu je velmi tvrdě postihováno s výjimkou případů, kdy autorizovaný prodejce (starožitník) vydal na vývoz starožitnosti certifikát. Je rovněž zakázáno používání detektorů kovů bez příslušného povolení.

Potápění s přístroji je možné jen na zvláštní povolení a jen v některých oblastech.

Návštěva mnišské „Svaté hory“ Athos (Agios Oros) je povolena pouze mužům (ženám je vstup zakázán). O povolení návštěvy je třeba písemně požádat zhruba šest měsíců předem. S žádostí o vyřízení povolení ke vstupu se cizinci obracejí přímo na kancelář poutníků v Soluni.

V Řecku se neprovádějí pohřby žehem a převoz tělesných ostatků do ČR je v případě absence cestovního pojištění zahrnujícího repatriaci nákladnou záležitostí.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Řecko jako ČS EU neuplatňuje vůči občanům EU žádné restrikce. Pokud se tedy občan/-ka ČR rozhodne v Řecku k dlouhodobému pobytu a práci, doporučuje se požádat o vystavení tzv. povolení k pobytu pro občany EU (název dokladu: „Adeia diamonis ipikoou kratous melous tis Evropaikis Enosis „/ „Residence permit for a national of a member state of the E.E.C.“). Žádost o povolení k pobytu se podává na oddělení cizinecké policie dle místa bydliště. Na jeho základě lze volně pracovat a požívat stejných práv a povinností, jako kterýkoliv řecký občan. K vystavení povolení je zapotřebí předložit:

 • platný doklad totožnosti
 • 3 fotografie
 • zdravotní pojištění
 • potvrzení o ubytování/nájemní smlouva
 • pracovní smlouva 

Zdravotní pojištění je nutno řešit s příslušnou pojišťovnou v ČR, popř. obrátit se na řecký Úřad sociálního pojištění (IKA – Idryma Koinonikon Asfaleiseon), který je od r. 2017 začleněn do tzv. Jednotného úřadu sociálního pojištění (EFKA).   

Složitá ekonomická situace Řecka zásadním způsobem limutuje nabídků pracovního trhu, důležitým předpokladem pro získání zaměstnání je znalost řeckého jazyka.

V případě komplikací a problémů způsobených nesprávnou aplikací evropského práva ze strany správních orgánů (např. při problémech se získáním evropských formulářů E301) kontaktujte SOLVIT – Systém řešení problémů na vnitřním trhu EU.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Občan ČR má po předložení Evropské karty zdravotního pojištění nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec státní pojišťovny IKA (viz výše v kap. 6.10.). Je ovšem nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků.

Pohotovostní službu poskytují řecké státní nemocnice. Záchranná služba – tel. (0030) 166

Bližší informace jsou k dispozici také na webové stránce Velvyslanectví ČR v Řecku.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem