Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek získáte tehdy, pokud jste rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Za rodiče se pro nárok na rodičovský příspěvek považuje i osoba, které bylo dítě svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu do péče, osoba pečující o osvojené dítě nebo o dítě, jehož rodič zemřel, a dále osoba pečující o dítě manžela.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Rodičovský příspěvek

Základní informace k životní situaci

Rodičovský příspěvek je stanoven ve čtyřech výměrách daných v pevných měsíčních částkách – zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600 Kč), snížené (3 800 Kč) a nižší (3 000 Kč). V případě zdravého dítěte si rodič může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu do dvou, tří nebo čtyř let dítěte.

Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to:

 • rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité pomoci v mateřství (dále též "PPM") ve zvýšené výměře (11 400 Kč) do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den; 
 • klasické čerpání – po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM; 
 • pomalejší čerpání – po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7 600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3 800 Kč) do 48 měsíců věku dítěte.

Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit pouze v rozhodných obdobích. Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku. U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku (před posouzením zdravotního stavu dítěte).

Pokud tomuto dítěti náleží příspěvek na péči (podle zákona o sociálních službách), má rodič nárok na rodičovský příspěvek v poloviční výši.

Pokud rodič pečuje o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a toto dítě nepobírá příspěvek na péči, náleží rodičovský příspěvek v nižší výměře (3 000 Kč) od 7 do 10 let věku dítěte.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Matka dítěte, otec dítěte nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy).

Podmínka nároku na rodičovský příspěvek po celý kalendářní měsíc se považuje za splněnou i v tom kalendářním měsíci, v němž:

 • se dítě narodilo,
 • měl rodič po část měsíce nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem z nemocenského pojištění,
 • osoba dítě převzala na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče nahrazující péči rodičů,
 • dítě dovršilo 4 let věku nebo 7 let věku, jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené,
 • dítě nebo rodič zemřeli.

Rodičovský příspěvek náleží i v případech:

 • když dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci, 
 • když dítě starší 3 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci,
 • když dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
 • když dítě zdravotně postiženého rodiče navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
 • když dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně nebo plní povinnou školní docházku.

Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od podání žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podejte písemnou žádost o rodičovský příspěvek (o vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku) na předepsaném formuláři (na originálním nebo z internetových stránek vytištěném tiskopisu, příp. elektronicky, pokud vlastníte certifikát pro elektronický podpis) na příslušný úřad.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na úřady práce příslušné podle místa vašeho trvalého bydliště.Úřady, které přijímají žádosti o rodičovský příspěvek, naleznete v sekci Adresář.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na příslušném úřadu podle místa vašeho trvalého bydliště; o rychlejší čerpání rodičovského příspěvku požádejte nejpozději ve druhém kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života; o klasické čerpání požádejte nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku. Pokud nepožádáte o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, je vám po 21. měsíci věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • žádost o rodičovský příspěvek,
 • žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek,
 • průkaz totožnosti,
 • rodný list dítěte.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení, případně elektronickému podání, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Žádost o rodičovský příspěvek“ můžete podat elektronicky, pokud vlastníte certifikát pro elektronický podpis, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení ke krajským úřadům (Magistrátu hlavního města Prahy) prostřednictvím úřadu, který rozhodl. Proti oznámení lze podat námitky do 30 dnů od první výplaty dávky na úřad, který rozhodl.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokud vám byl vyplacen rodičovský příspěvek a přitom jste nesplnili podmínky pro výplatu příspěvku, jste povinni vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za období, kdy vám rodičovský příspěvek nenáležel.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Můžete se obrátit na:

 • úřady práce,
 • bezplatnou zelenou linku: 800 189 810

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Související životní situace a návody, jak je řešit

Porodné (Státní sociální podpora)
Sociální příplatek (Státní sociální podpora)
Přídavek na dítě (Státní sociální podpora)
Příspěvek na bydlení (Příspěvek na bydlení)
Příspěvek při převzetí dítěte (Dávky pěstounské péče)
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (Dávky pěstounské péče)
Odměna pěstouna (Dávky pěstounské péče)
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (Dávky pěstounské péče)
Ošetřovné (Nemocenské pojištění)
Peněžitá pomoc v mateřství (Nemocenské pojištění)
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (Nemocenské pojištění)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2009

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

1. 1. 2009

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace