Rwanda: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

 

 

 

▶ Důlní, těžební a ropný průmysl

Těžební sektor je významným zdrojem příjmů z vývozu (na druhém místě po cestovním ruchu a před zemědělstvím), jedná se o hlavní průmyslový obor. Jezero Kivu obsahuje asi 300 mld. m3 C02 a 60 mld. m3 plynu CH4 s tím, že v následujících letech se počítá s intenzivním využitím těchto zásob jak pro rozvoj energetiky, tak pro rozvoj chemického průmyslu. V roce 2019 byl dokončen průzkum možných ložisek lithia, který prokázal naleziště vysoce koncentrovaných zásob (5 % až 8 %) v dostupných hloubkách. Existují proto předpoklady, že příležitosti v těžebním průmyslu budou dále narůstat. Surovinové bohatství se v současnosti těží pomocí velmi zastaralých technologií. Těžba je z 80 % realizována individuálně (často pouze s využitím ručních nástrojů). Vládní plány na příští pětileté období mají za cíl změnu tohoto nevyhovujícího stavu zapojením širší míry mechanizace, což představuje příležitosti pro dodavatele těžebních technologií. Příležitosti se nabízet i v oblasti technologiích na zpracování rudy, a to vzhledem ke skutečnosti, že většina rudy se v současnosti vyváží v nezpracovaném stavu.

▶ Energetický průmysl

Energetický sektor je dosud nerozvinutý a vláda plánuje jeho podporu prostřednictvím investičních projektů, od kterých si slibuje nastartování dlouhodobého růstu celé ekonomiky. Země patří ke státům s nejnižší instalovanou kapacitou. Přibližně polovina generované elektrické energie pochází z hydroelektráren. Budoucí energetický mix má být až z 90 % závislý na obnovitelných zdrojích. V září 2018 vyhlásila rwandská vláda nový plán rozvoje energetického sektoru do roku 2024. V rámci plánu se počítá s tím, že výroba elektrické energie vzroste ze současných 218 MW na 370 MW, elektrifikace země se rozšíří ze současných 35 % na 100 %, ztráty přenosové sítě se sníží o 15 %, 52 % spotřebitelů bude napojeno na centrální distribuční síť a 48 % dodávek bude decentralizováno. Výroba elektřiny z biomasy bude jednou z vládních priorit. Plán počítá rovněž s rozšířením veřejného osvětlení či budováním zásobníků ropných produktů tak, aby pokryly spotřebu na tři měsíce. Vládní plán se nově zaměřuje rovněž na efektivitu výroby i distribuce el. energie vzhledem ke skutečnosti, že ceny energie (0.28 USD za kWh) patří k nejvyšším v regionu. Rozvoj energetiky je nově podpořen fondy Světové banky ve výší 125 mil. USD.  Nový plán tak přirozeně nabízí příležitosti pro české výrobce energetických zařízení.

▶ Nábytkářský průmysl

Import tohoto zboží do země za poslední roky stále roste. To souvisí s novými aktivitami stavebního průmyslu a v současnosti zejména plánovaná výstavba nových residenčních bytových jednotek. Za zmínku stojí i vliv turistiky, která vykazuje roční nárůst 25 %, doplněné o požadavky turistů, kteří v průměru utratí ve Rwandě více než 1100 USD a za tyto prostředky vyžadují odpovídající kvalitu, včetně kvality ubytování.

▶ Obranný průmysl

Potenciál pro dodávky obranného průmyslu vyplývá z bezpečnostní situace v regionu. Vláda věnuje pozornost i finanční prostředky na vybavení armády i policie. Rwanda poskytuje své vojenské složky za finanční úhradu do mírových jednotek OSN. Finanční zdroje OSN jsou tak významnou částí rozpočtu rwandských obranných složek. K navyšování rozpočtu na obranu přispívá nový příhraniční konflikt mezi Rwandou a Ugandou, kdy obě země deklarují svou připravenost reagovat na případnou vojenskou provokaci druhé strany silou.

▶ Stavební průmysl

Priority sektoru stavebnictví se pro nadcházející roky mění. Po letech, kdy byla prioritou sektoru výstavba kancelářských budov, se zaměřuje toto odvětví na residenční výstavbu ze jména v hlavním městě Kigali, kde roční růst populace přesahuje 3 %. Pouze 7 % populace žije v moderních ubytovacích kapacitách. Do roku 2020 by se tento podíl měl zvýšit na 30 %. Jen v hlavním městě Kigali tak představuje roční nárůst poptávky po moderních bytech 2.000 bytových jednotek.  Celková neuspokojená poptávka po bytech v Kigali představuje 350 tis. bytů.

▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zlepšení situace ve zdravotnictví je hlavní prioritou vlády, podíl veřejných výdajů je na úrovni vysokých 15 %; tato snaha již přinesla konkrétní výsledky u mnoha ukazatelů. Ve Rwandě má 75 % populace zdravotní pojištění. V rámci plánů se mají roční výdaje na jednoho pojištěnce zvýšit z 36 USD v roce 2018 na 60 USD v roce 2024. V rámci vládní rozvojové strategie se tak počítá s dalším zlepšováním kvality zdravotní péče. Vládní plány počítají s tím, že by do roku 2025 měla být zdravotní péče poskytována téměř výhradně odborným zdravotním personálem. Vzhledem ke skutečnosti, že například pouze 60 % porodů je uskutečněno za asistence odborného personálu, reprezentují vládní plány exportní příležitosti i pro české exportéry zdravotní techniky. Dle posledních statistických údajů umírá ve Rwandě více lidí na civilizační choroby, jako je rakovina, než na infekční choroby. Vládní prioritou se tak stává léčba civilizačních chorob, s kterými máme v ČR zkušenosti, což přináší nové příležitosti pro výrobce zdravotních zařízení.

▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství zaměstnává 90 % pracovní síly, avšak na HDP se podílí pouze jednou třetinou (zemědělské vývozy jsou však jedním z důležitých zdrojů deviz). Klíčovou prioritou vládního ekonomického programu Vize 2020 je snížit zaměstnanost v zemědělství o 10 % díky širšímu uplatnění mechanizace. Ke zvýšení produktivity zemědělství by měla vláda vydávat 13 % rozpočtu na tuto prioritu. Vláda usiluje o zvýšení produktivity sektoru pomocí investičních programů, směřujících jak k dosažení vyšší intenzifikace pěstování základních vývozních komodit (káva, čaj) pomocí aplikace hnojiv a využití strojového zařízení, tak k vyššímu podílu zpracování zemědělské produkce, což představuje zároveň příležitost pro dodavatele technologií pro potravinářský průmysl (např. 90 % balicího materiálu se do Rwandy dováží). K podpoře zemědělského sektoru vyhlásila vláda nový šestiletý plán rozvoje zemědělství do roku 2024. Plán počítá s tím, že do roku 2024 bude na rozvoj zemědělství vynaloženo 2,7 mld. USD, a to jak z vládních zdrojů, tak z prostředků, které Rwanda získává v rámci rozvojové pomoci. Vládní prioritou je intenzifikace produkce kukuřice, brambor, pšenice, fazolí, hrachu a sóji.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8410 – Turbiny, kola vodní, regulátory

HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

HS 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

HS 8502 – Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

HS 8536 – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. ‹ 1 000 V

HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8433 – Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8437 – Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.

HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS 8701 – Traktory a tahače

Stavební průmysl

HS 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8415 – Stroje, přístroje klimatizační

HS 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 4010 – Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku

HS 8428 – Ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

HS 8429 – Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

Nábytkářský průmysl

HS 9403 – Ost. nábytek a jeho části a součásti

HS 9406 – Montované stavby

Obranný průmysl

HS 9301 – Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307

HS 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

HS 9303 – Ost. střelné zbraně ap. zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně

HS 9304 – Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307

HS 9305 – Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304

HS 9306 – Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 – Léky neodměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 3004 – Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

HS 9402 – Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Obsah neuveden

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem