Rwanda: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

 

  • Dovozy se mohou uskutečňovat přes nebo za pomoci zástupce, který působí jako dovozce na vlastní účet nebo jako prostředník. Výjimku tvoří státní zakázky, kde je partnerem ministerstvo nebo jiná vládní organizace.

    Pro získání distributora je třeba, aby zástupci českých výrobců nebo dodavatelů navštívili Rwandu a osobně jednali s potenciálními dovozci.

  • Pro firmy zajímající se o průnik na rwandský trh bude sloužit nově jmenovaný honorární konzul ČR. Bližší informace podá ZÚ Nairobi 

 

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Rwanda má liberalizované dovozní podmínky. Neexistuje zde systém dovozních licencí. Výjimku tvoří dovoz některých položek, týkajících se bezpečnosti, zdravotnictví nebo životního prostředí, které jsou uvedeny v příslušných zákonech.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zatím jediným dokumentem, který částečně řeší výše uvedené podmínky, je podle dostupných materiálů zákon o zřízení Rwandské agentury pro podporu investic (Rwanda Investment Promotion Agency) z r. 1998.
Podle tohoto zákona mohou ve Rwandě podnikat nebo investovat také následující fyzické a právnické osoby:

  • soukromé osoby, které nejsou rwandskými občany nebo občany členské země Společného trhu Comesa
  • společnosti, registrované podle práva v jiných zemích než ve Rwandě, nebo v zemi Comesa
  • společnosti registrované ve Rwandě podle místního práva, v nichž více než 50 % podílu mají v rukou osoby, které nejsou občany Rwandy nebo země Comesa
  • sdružení, v němž kontrolní balík akcií drží v rukou osoba, která není občanem Rwandy nebo země Comesa

V případě zájmu české fyzické nebo právnické osoby o zřízení kanceláře, reprezentace nebo společného podniku ve Rwandě je možno se obrátit na Rwanda Investment Promotion Agency , která bude schopna sdělit aktuální podmínky pro realizaci podobného záměru.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Obvyklá je propagace v tisku. Propagaci na místě nelze provádět bez barevných francouzských nebo anglických prospektů a technických popisů.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je zatím obecně na nízké úrovni. Vymahatelnost práva ve Rwandě je však na africké poměry na vysoké úrovni.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zásadně zadávají formou tendrů. Jako první krok, zejména v případě tendrů na stavební práce nebo konzultační činnosti, bývá předkvalifikace zájemců, kteří, pokud jsou vyhodnoceni jako vhodní pro daný účel, jsou potom oslovováni formou zaslání tendrových podmínek.

Tendry jsou zveřejňovány v tisku ve Rwandě nebo v okolních zemích. Termíny pro podávání nabídek bývají však často krátké, takže se tendrového řízení mohou účastnit pouze ty firmy, které jsou v místě přímo fyzicky přítomny nebo které zde mají svého zástupce.

Kontakt na Národní tendrový výbor Rwandy je následující:
National Tender Board
Avenue de la Paix
B. P. 4276, Kigali
Web: www.ntb.gov.rw

V případě tendrů, které jsou financovány některými bankami nebo agenturami, kde není ČR členem (např. AfDB – African Development Bank), je nutno, aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky (agentury).

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Právní prostředí je ve Rwandě na africké poměry na vysoké úrovni. Prakticky neexistuje korupce.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Mezinárodní hotely jsou na vysoké úrovni. Stejně tak úroveň v nich poskytované stravy a nápojů.          

Při jednání s obchodními partnery je vhodná košile s vázankou, popř. oblek. V případě procházek po městě se doporučuje co nejjednodušší turistické nebo sportovní oblečení. Bezpečnost v Kigali je na africké poměry vysoká.

Rwandští partneři jsou velice dochvilní a jednání s nimi je na vysoce profesionální úrovni jak v soukromé tak státní sféře.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

 

Rwanda vyžaduje pro občany ČR vízový styk pro všechny druhy pasů. O vízum lze požádat online (www.migration.gov.rw), nebo na rwandském zastupitelském úřadu (Jägerstrasse 67-69, 10117 Berlin, tel. +4930-2091 6590).

Rwandské celní předpisy nepovolují vývoz (ale ani převoz a dovoz) předmětů pocházejících z divoké zvěře (trofeje, výrobky ze slonoviny nebo kůže). Na vývoz těchto předmětů je třeba zvláštního povolení.

Povinně je vyžadován mezinárodní očkovací průkaz s platným očkováním proti žluté zimnici. Další doporučená očkování jsou žloutenka A, cholera a břišní tyfus. Rovněž je vhodné před cestou začít užívat antimalarika.

Rwandské úřady také zakazují a namátkově kontrolují dovoz plastových sáčků i pro potřeby zabalení cestovních věcí.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Rwandský Directorate General of Immigration and Emigration vystavuje dva druhy povolení k pobytu (dočasné a trvalé) na které je vázáno pracovní povolení. Ve Rwandě pak existuje 18 druhů dočasných pracovních povolení a 4 druhy trvalých pracovních povolení. Formuláře a podmínky k udělení jednotlivých pracovních povolení jsou dostupné na webové stránce: https://www.migration.gov.rw/index.php?id=79

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

 

Ošetření či hospitalizace jsou možné pouze za úplatu, při rozsáhlejším ošetření je vyžadováno složení kauce ve výši přibližně 100 000 Kč.

Ošetření ve státních zdravotnických zařízeních se nedoporučuje.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem