San Marino: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Zpět na začátek

© Zastupitelský úřad ČR ve Vatikánu (Svatý stolec)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Při prvním kontaktu se sanmarinským trhem se doporučuje využít konzultačních služeb Obchodní komory (Camera di Commercio della Repubblica di San Marino), e-mail: info@cc.sm.

Při pronikání na sanmarinský trh je třeba brát v úvahu skutečnost, že v San Marinu naprosto převládají malé a střední firmy.

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Na základě Dohody o spolupráci a celní unii mezi EU a Republikou San Marino, která vstoupila v platnost v roce 2002 platí také pro San Marino zrušení cel pokud jde o vnitřní trh EU.

Zboží zakoupené sanmarinskými obchodníky pro San Marino v zemích EU (kromě Itálie) dle zákona (decreto) z 24.03.1993 č. 50 musí být  vybaveno celními přepravními unijními doklady T2 nebo T2L, které musí být předloženy bez prodlení autorizovaným přepravcům k zajištění dovozních celních formalit.

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Založení firmy v San Marinu

Prvním krokem k založení firmy v San Marinu je předběžný souhlas (tzv. nullaosta) Státního kongresu (Congresso di Stato, t.j. Úřad vlády). Žádost se Úřadu vlády zasílá přímo nebo prostřednictvím sanmarinského právního zástupce. Žádost musí obsahovat osobní data zakladatele/lů, důvod založení firmy, výši základního kapitálu, obchodní plán, investiční a zaměstnanecký záměr, doklad o odborné kvalifikaci a jakoukoliv další podstatnou informaci, která usnadní rozhodování sanmarinských úřadů otom, zda záměr je v souladu se sociálními a ekonomickými zájmy země.

Za podání žádosti se platí poplatek (předem) cca 250 €. Obecně se úřední poplatky mohou lišit podle náročnosti úkonu. Úvodní procedura může trvat až 60 dnů. Poplatek za registraci stojí 250 €, uvedení firmy do činnosti 350 € (Srl), 1000 € (SA, SpA) a 1% z výše pětiletého nájmu sídla firmy (vybírá l`Ufficio del Registro).

Minimální hodnota základního kapitálu pro založení:

 • Srl (Società a responsabilità limitata -Limited Liability Company – s. r. o.) : 25 500 €
 • SpA (Società per Azioni, Stock Company – a.s.): 77 000 €
 • SA (Società in accomandita, Join-Stock Company – komand. spol. ): 250 000 €.

Chronologický postup při zakládání firmy:

 1. podání žádosti
 2. obdržení prozatímního dobrozdání (nullaosta provvisorio)
 3. nalezení vhodného sídla společnosti a uzavření smlouvy se Segreteria di Stato per l’Industria (Ministerstvo průmyslu)
 4. obdržení definitivního souhlasu Úřadu vlády (nullaosta definitivo)
 5. sepsání společenské smlouvy a stanov
 6. registrace úřadem l’Ufficio del Registro a uložení smlouvy u soudu (Tribunale)
 7. nabytí právní moci
 8. smlouva s příslušnou profesní komorou
 9. zaslání dokumentů o založení na l’Ufficio dell’Industria
 10. vydání licence a úřední oznámení o založení společnosti (Polizia Civile).

RSM se staví obvykle negativně k podnikatelským záměrům, které by zatěžovaly životní prostředí nebo by měly negativní vliv na zdraví obyvatel. Podporu mají obecně projekty v následujících oblastech: nové ekonomické služby, konverze průmyslových činností, organizace sportovních, uměleckých, vědeckých a kulturních akcí, soukromé investice do odvětví zdravotnictví, výzkum nových technologií, marketing, design, poprodejní služby, kontrola kvality, informační technologie, aktivity cestovního ruchu, vzdělání a rekvalifikace, pojišťovnictví, finančnictví, vyspělé technologie, zpracovatelský průmysl s výjimkou těžkého případně zatěžujícího životní prostředí.

Při zakládání firmy (zastoupení) se doporučuje požádat o přesné instrukce a konkrétní postup a případnou konzultaci Ministerstvo průmyslu. (segr.industria@omniway.sm) nebo Obchodní komoru (info@cc.sm).

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Běžné požadavky jako v jiných teritoriích.

V teritoriu Republiky San Marino se nekonají významné veletrhy a výstavy.

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematiku obchodních známek a patentů upravuje zákon č. 64 z 24. června 1997, který je v souladu s mezinárodní legislativou ohledně ochranných známek (World Industrial Property Organisation Standard Legislation) a patentů (legislation on European patents agreed to with the Munich Offices). Znění zákona navazuje na členství RSM ve Světové organizaci duševního vlastnictví WIPO/OMPI (World Industrial Property Organisation) a jeho připojení se k většině konvencí této organizace. Regulativní opatření vyplývající z mezinárodních závazků jsou implementována do národního práva regentským výnosem. Pro uplatňováním práva a smluvních závazků v této oblasti, jakož i registraci ochranných známek a patentů byl 1. července 1999 založen Sanmarinský úřad pro ochranné známky a patenty.

6.6. Trh veřejných zakázek

Registr veřejných zakázek je ze zákona svěřen Obchodní komoře RSM, do tohoto registru se musí registrovat případní uchazeči. Podrobnější infomrace lze nalézt na webu Obchodní komory.

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Limitujícím faktorem pro uplatnění českých exportních produktů na sanmarinském trhu je především jeho miniaturní rozměr a nižší komplementarita vyplývající z omezeného spektra dovozních oborů sanmarinské ekonomiky. Zájemce o vstup na trh San Marina musí navíc počítat s tvrdou, především italskou konkurencí, která využívá výhody tradičních obchodních spojení. Nelze podcenit ani sílu osobních (často příbuzenských vazeb) sanmarinců v zemích, do nichž směřovaly v minulosti hlavní proudy sanmarinské emigrace (vedle Itálie také Francie, Belgie, Argentina, USA).

Platební morálka firem je dobrá. V případě řešení sporu je třeba počítat s angažováním místního právního zástupce. Vzhledem k vysokým cenám právních služeb (obvykle procentní sazbou z částky ve sporu) je třeba se připravit na potíže se sháněním místního právníka v případě sporů o nižší hodnoty.     

Pokud jde o způsoby řešení obchodních sporů, podrobnější údaje nejsou k dispozici.

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty:

Zvyklosti respektované ve společenském a obchodním styku nevybočují z rámce uznávaného v Itálii. I zde je zapotřebí počítat s útlumem aktivit během letního období, zejména v srpnu. V obchodním styku je preferována italština, běžně je akceptována také angličtina a francouzština.

Státní svátky:

 • 3. září (r. 301 – podle legendy založení republiky)
 • 1. dubna a 1. října (uvedení kapitánů-regentů do úřadu).

Pracovní a prodejní doba:

Obvyklá pracovní doba je podobná jako v Itálii. Banky, úřady a ostatní instituce jsou zpravidla otevřeny od 9 hod. do 13 hod. a od 14:30 hod. do 16:30 hod. Obchody pak do 19:30 (20 hodin).

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Na území Republiky San Marino mohou vstupovat všechny osoby, které splňují podmínky pro vstup do Itálie.

U pobytu přesahujícího 10 dnů musí cizinci žádat o povolení k pobytu nebo k trvalému pobytu.

Povolení k pobytu:

 • řádné –  pro ty, kdo nemá práci resp. má práci pouze na dobu určitou
 • turistické – pro ty, kdo hodlají pobývat v San Marinu z důvodu turistiky, vzdělávání na dobu ne delší 90 dnů
 • zvláštní – pro případy zaměstnání na dobu neurčitou příp. sezónní práci, která nepřesahuje dobu 10 měsíců

Povolení k trvalému pobytu:

 • může být uděleno pouze po 5 letech řádného nebo zvláštního povolení k pobytu

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Republika San Marino nemá zájem na přílivu cizinců. Povolení pracovat v RSM mají Italové, stejně jako Sanmarinci mají možnost pracovat v Itálii. Přístup ostatních cizinců na pracovní trh je velmi ztížen, to je pochopitelné s ohledem na potřebu dbát na zachování specifického a výjimečného charakteru malého státečku. Žádosti cizinců o povolení dlouhodobého pobytu projednává vláda. Bližší informace poskytne sanmarinský podnikatelský subjekt, který má zájem cizince zaměstnat.

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Autoři neuvádějí.

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vatikánu (Svatý stolec) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: San Marino