Saúdská Arábie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Z obchodního hlediska lze Saúdskou Arábii rozdělit na tři oblasti: Džiddu na západním pobřeží a její okolí, jako hlavní obchodní centrum země, Rijád, který je hlavním a také největším městem s cca 5 mil. obyvateli a oblast severovýchodního pobřeží – souměstí Dammam, Dahran a Al Khobar, kde je soustředěn průmysl navazující na těžbu ropy a nerostů.

Distribuční a prodejní kanály odpovídají nejrozvinutějším ekonomikám. V maloobchodě jsou běžné velké hypermarkety a nákupní centra s  obchody a butiky všech světových značek. Ve velkoobchodě převládají velcí dovozci a distributoři, většinou velké rodinné holdingy, které se kromě obchodu specializují též na řadu dalších činností – výrobu, stavebnictví atd.

Ačkoli je možné, aby místní firmy byly zcela vlastněné zahraničním subjektem, nelze to doporučit, jelikož specifika místního trhu i zdárné zdolání místních administrativních překážek jdou nejlépe s lokálním vhledem. Stejně tak pro distribuci na trhu je lepší použít lokálního partnera s kvalitními kontakty v celé zemi. 

 

Obchodní zastoupení právně upravuje tzv. Agency Law, což je královský dekret č. M/11 ze dne 22/7/1962 ve znění zákona M/32 z roku 1980 a prováděcí vyhlášky Ministerstva obchodu č. 1897 z roku 1981. KSA má spolu s Bahrajnem jednu z nejliberálnější právní úpravu obchodního zastoupení ze všech zemí GCC.

Zástupce, resp. zastupitelská smlouva s ním,  musí být registrována u ministerstva obchodu a průmyslu, které vypracovalo vzorovou zastupitelskou smlouvu. Tato vzorová smlouva obchodního zastoupení sice není povinná, nicméně řada místních firem z ní vychází a odvolává se na její obligatorní chrakter. Důvodem je  zejména skutečnost, že zvýhodňuje práva zástupce a zakotvuje pro zástupce tzv. „reasonable compensation“ v případě rozvázání smlouvy.  V saúdském obchodním právu však tato povinost zakotvena není, a proto se doporučuje tuto podmínku ze smouvy vypustit nebo ji bliže specifikovat, aby se předešlo případným nedorozumněním.

Výběr vhodného zástupce je nezbytné pečlivě zvážit, neboť případná změna může přinést komplikace v podobě odstupného, nebo překážek v další obchodní činnosti. Ministerstvo obchodu v každém případě nezaregistruje smlouvu s novým zástupcem, dokud nebyl zastupitelský vztah s původním zástupcem řádně ukončen, např. pokud zástupce s důvody pro ukončení smlouvy nesouhlasí a domáhá se kompenzací soudní cestou. Blíže k této problematice kap. – řešení soudních sporů.   

Exklusivita obchodních zástupců není povinná. Řada místních firem ji však vyžaduje nebo se snaží, aby Ministerstvo obchodu a průmyslu nezaregistrovalo další zastupitelskou smlouvu pro stejného zahraničního dodavatele. V tomto případě se doporučuje obejít požadavek exklusivity jejím omezením na region, či město a dále na vybranou část výrobního portfolia firmy (pokud její aktivity zahrnují více oborů). Ministerstvo však vyžaduje exklusivitu u dovozu a distribuce léků. U dovozu léků zákon též stanoví, že provize agenta nesmí být vyšší, než 15 %.

Angažování několika zástupců je praktické i z hlediska velké vzdálenosti mezi jednotlivými obchodními oblastmi a jejich etnickými (kmenovými) rozdílnostmi.

Z faktorů ovlivňujících prodej nabývá tak na důležitosti míra štěstí při výběru místního zástupce a finanční možnosti mateřské firmy na časté obchodní návštěvy v teritoriu.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovoz do Saúdské Arábie podléhá celní kontrole při vstupu do země nebo do některého ze sousedních států GCC (Rada spolupráce arabských států Perského zálivu), které od 1. 1. 2003 vyhlásily celní unii.

Od svého přijetí do WTO v r. 2005 KSA postupně snižovala celní sazby. Počátekm roku 2017 vstoupily v platnost nové celní sazby, jednalo se především o zvýšení cel na řadu potravinářských a zemědělských výrobků (nárůst z 5 na 20 %). Podrobnosti o výši celních sazeb a pravidlech dovozu jsou uvedeny na webových stránkách Saudi Customs Office. Od roku 1991 je používán Harmonizovaný celní tarif. Daňové podmínky viz výše.

Některé položky je zakázáno dovážet, např. alkoholické nápoje, vepřové maso, pornografický materiál, produkty s náboženskou symbolikou jiných náboženství, než islám (povolena 1 bible pro osobní potřebu) a zboží izraelského původu.

Dokumenty vyžadované při dovozu

Obchodní faktura, certifikát o původu zboží, konosament nebo letecký nákladní list, pojistný certifikát, balící list a prohlášení o shodě jsou dokumenty požadované při dovozu. Od přijetí do WTO se též zjednodušily celní formality, a proto faktura a Certifikát o původu již nemusí být superlegalizovány zastupitelským úřadem KSA v zemi vývozu. Vývozce též může prodávat své zboží přímo a ne cestou autorizovaného distributora, jak tomu bylo dříve.

Každý výrobek musí být doprovázen tzv. Certificate of Conformity, který potvrzuje, že je výrobek v souladu s normami (Přehled místních norem je uveden na internetové adrese www.saso.org.sa). saúdského trhu, které vyhlašuje Saudi Arabian Standard Meteorology and Quality Organisation.  Dřive mohly vydávat Certificate of Conformity pouze instituce k tomuto pověřené od SASO (TUV, SGS, Intertek, Bureau Veritas). V současné době může prohlášení o shodě vystavit jakákoli instituce k tomuto oprávněná v zemi výrobce (např. specializovaná inspekční firma)  nebo i sám výrobce, pokud má se SASO dohodu o uznání. Ten tak přebírá za výrobek příslušnou odpovědnost. Pokud pro výrobek neexistuje v KSA příslušná norma vydaná SASO musí prohlášení o shodě uvádět odkaz na normy mezinárodní. Některé normy SASO jsou přísnější, než normy mezinárodní, a to zejména s ohledem na místní klimatické podmínky (např. na pneumatiky). Celnice provádí namátkové kontroly dováženého zboží ve svých nebo smluvních soukromých laboratořích, které výrobek testují a porovnávají s místními normami. U potravin a léků je testování povinné. Všechny výrobky musí být označeny nesmazatelným názvem země původu.

Zvláštnímu kontrolnímu režimu podléhá dovoz potravin a léků, zejména pokud jde o jejich obaly (označení výrobku a jeho složení musí být v arabštině), způsob přepravy a dovozní kontrolu kvality a požadavky na trvanlivost. Dovoz léků a potravin (včetně živých zvířat) řídí tzv. Saudi Food and Drug Organisation, která je propojena s celními orgány, referenčními laboratořemi, SASO a příslušnými ministerstvy. SFDA v současné době přejala od SASO i tvorbu norem pro dovoz potravin a léků.

Z důvodu BSE platí od roku 2001 v rámci GCC (Gulf Cooperatioon Council – Rada pro spolupráci zemí Zálivu) zákaz dovozu živého skotu z EU. Tento zákaz je uplatňován v některých zemích GCC i na dovoz hovězího masa. V roce 2010 byl sekretariátem GCC zákaz živého skotu a masa zrušen pro NL, GE a FR, ne všechny země GCC však toto doporučení převzaly do svých interních předpisů. SAK zatím celoplošný (na celou EU) zákaz dovozu hovězího skotu a masa ponechává a postupuje cestou individuálních výjimek pro jednotlivé firmy (nikoli celé země). Celý proces je velmi finančně a administrativně nákladný a bez záruky úspěchu. 

Veškerá zvířata, tedy např. i kuřata, musí být zabita v souladu s náboženskými pravidly a mít certifikát tzv. „Halal potravin“. Platí rovněž přísný zákaz dovozu vepřového masa a alkoholických nápojů.

Dovoz zdravotnického zařízení podléhá pravidlům a normám Ministerstva zdravotnictví – Ministry of Health – Medical Supply Department a zejména Saudi Food and Drug Authority, která certifikuje zdravotnické prostředky (SFDA).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Vstup zahraničního kapitálu v jednotlivých případech schvaluje a zároveň podporuje zvláště k tomuto účelu zřízená státní agentura Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA). Podrobnosti jsou uvedeny na jejích internetových stránkách, kde jsou rovněž specifikovány obory, které jsou zatím pro zahraniční investory uzavřeny. Jejich seznam je vládními rozhodnutími postupně redukován (viz kapitola 6.5 – Negative List (str. 161 – List of businesses prohibited for foreign investments).

Stoprocentní podíl cizího kapitálu v podniku je možný a repatriace fondů, zisku a platů není omezena.

Základní formy vlastnictví (stručný souhrn, blíže viz SAGIA):

  • společnost s ručením omezeným – LLC, tj. limited liability company – min. 2 společníci – 100% zahr. vlastnictví – min. vklad 500 000 SAR
  • společný podnik – JSC, tj. joint stock company – min. 5 společníků – min. vklad 2 mil. SAR (pokud veřejně nabízené akcie, pak 10 mil. SAR) – cizinci z GCC max. podíl 25 % – vlastnictví cizincem nad 51 % pouze u společností s kapitálem nad 20 mil. SAR
  • kancelář časově omezená na realizaci projektu – project branch office – 100% zahr. vlastnictví – min. vklad není požadován
  • kancelář trvalá – permamnent branch office – 100% zahr. vlastnictví – min. vklad 500 000 SAR

Saúdská investiční agentura SAGIA může, v závislosti na sektoru podnikání, zvýšit minimální požadavek základního kapitálu (až 1 mil. SAR pro výrobní podnik, 20 mil. SAR pro obchodní firmu).

Při zakládání společného podniku nebo samostatné společnosti je třeba dát pozor na diferencované danění zahraničních a saúdských společníků.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Formy propagace, marketingu a reklamy odpovídají rozvinutým ekonomikám a využívání hromadných sdělovacích prostředků pro propagaci je zcela běžné. Pro uvedení zejména spotřebního zboží na trh je nutno investovat prostředky do reklamy, pro prosazení zboží do obchodních sítí (zejména FMCG – Fast Moving Consumer Goods, rychloobrátkové spotřební zboží) je nutno počítat stejně jako na ostatních rozvinutých trzích s náklady na slevové akce, na propagaci v letácích vydávaných obchodní sítí apod.

Při oslovování cílové skupiny spotřebitelů je nezbytné počítat s demografickýcm složením obyvatelstva – 60 % obyvatel je do 30 let. Reklamní kampaně bývají agresivní a sofistikované.  

Z důvodu silně zakořeněné tradice nebo trestnosti je však mnoho témat nepoužitelných, například z politiky, cizího náboženství, sexu nebo konzumace alkoholických nápojů a vepřového masa. Dále se nepoužívá řada metod z oblasti přímého marketingu, např. osobní prodej po domácnostech (respektování soukromí obydlí) a distribuce letáků pomocí pošty – státní pošta není doručována do jednotlivých domů a bytů ale pouze na PO Boxy. Balíková dovážka je možná pouze při kurýrních zásilkách soukromých firem jako DHL, TNT, apod. Při marketingových akcích je nezbytné respektovat z důvodu místního výkladu a praktikování islámu a zákazu jakékoli pracovní a veřejné činnosti v dobách modliteb.

V současné době většina firem využívá kombinaci různých druhů reklamy jako je rádio, televize (zejména satelitní), deníky, bilboardy a předváděcí akce, např. s nákupních střediscích.

Saúdsko arabský reklamní trh se rychle rozvíjí , příjmy z reklamy mají v příštích 5 letech zaznamenat meziroční nárůst o 20 %. Největší podíl na reklamním trhu (60 %) mají stále tištěná média, zejména arabsky psané deníky, jako je Al Shark Al Awsat, Okaz, Al Hayat, Al Jazeera, Al Riyadh, které vycházejí v nákladu 80–170. tis. výtisků. Podíl tištěných médií nicméně postupně klesá, zejména v souvislosti  s nárůstem venkovní reklamy (velkoplošné obrazovky pro projíždějící řidiče) a digitálních médií.

 

V posledních letech, tak jako ve zbytku světa a s ohladem na výrazně mladou populaci, prudce stoupá vliv sociálních sítí, zejména Snapchat, Instagram a Twitter. Tato reklama také bývá méně regulovaná a regulovatelná. Influenceři jsou často hosty významných firemních akcí (otevírání autosalonů, apod.).

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Saúdská Arábie má poměrně moderní právní úpravu ochrany duševního vlastnictví. Řídícím úřadem je Saúdský úřad pro duševní vlastnictví (Saudi Authority for Intellectual Property), který integruje registraci a správu všech předmětů ochrany duševního vlastnictví (zejména patenty, ochranné známky, topologie polovodičových prvků, rostlinné odrůdy, průmyslové vzory, apod.).

 

Zákon o autorských právech z roku 2017

Kopírování a nezákonný prodej plagiátů je penalizován vysokými pokutami (za první prohřešek 67 tis. USD, za opakovaný 133 tis. USD). I přes velké pokuty existují v KSA „kamenné“ obchody, kde se dají koupit přepálené hry, počítačové programy a filmy.

Patentový zákon (platný pro celou GCC)

  • Žádosti o registraci patentů se podávají na „King Abdulaziz City for Science and Technology“. Předmětem patentové ochrany může být výrobek nebo výrobní proces a jejich zdokonalení. Patenty se vydávají na 20 let. Poplatek za vydání patentu je 213 USD, roční poplatky se pohybují od 133 USD (první rok) do 2 666 USD (dvacátý rok). Kvůli přechodu pravomocí na SAIS (viz výše) již webové stránky KACST uvedené služby neuvádí, třebaže v zákoně stále figurují.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Systém udělování státních zakázek je v KSA regulován řadou královských dekretů a ministerských nařízení. Hlavním zdrojem informací ohledně postupů při avizování výběrových řízení, předkládání a vyhodnocování nabídek a udělování kontraktů je královský dekret č. M/58 ze dne 4/9/1427 (9/28/2006).

V KSA neexistuje ústřední komise pro udělování státních zakázek. Každá vládní agentura, či ministerstvo má plnou pravomoc udělovat zakázky na základě podmínek příslušné legislativy a za tímto účelem vypisovat tendry.

Zahraniční firmy, které se hodlají účastnit příslušných tendrů musejí být nejprve zaregistrováni u orgánu vypisujícího tendr (ministerstvo, místní samosprávy, státní agentury)  a projít obecnou předkvalifikací. U veřejných prací musí kontraktor získat příslušný stupeň kvalifikace (třídu) u Ministry of Municipality and Rural Affairs. Když dojde k vypsání tendru příslušná organizace je následně sama osloví k předložení nabídky. Zákon totiž stanoví, že příležitost k účasti na státních zakázkách ostanou  všechny „kvalifikované“ společnosti. Minimální počet oslovených je 3, v případě stavebních prací 5. Zakázky do 1 mil. SR (200 tis. EUR) je možné udělit bez výběrového řízení. V případě nákupu zbraní o „kvalifikovanosti“ výrobce rozhoduje předseda vlády. Některé rezorty (např. ministerstvo zdravotnictví v případě nákupu léků) kažoročně aktualizují seznam firem, které se mohou státních zakázek zůčastit (tzv. „eligibility“).

Zákon o státních zakázkách se nevstahuje na veřejné akciové společnosti jako je např. Saudi Aramco, nebo SABIC, nicméně v praxi se i tyto subjekty příslušnými pravidly řídí.

Zákon, který předepisoval zahraničním společnostem, aby měly v případě jejich zájmu o účast ve státním tendru v zemi svého oficielně registrovaného zástupce byl  zrušen v roce 2001. Zahraniční společnosti se tak mohou tendru zúčastnit napřímo, nicméně jejich šance na vítězství se zvyšují v případě, že mají v zemi registrovanou pobočku, či ještě lépe společný podnik s místním partnerem. Zákon totiž uvádí, že v případě státních zakázek mají přednost saúdské firmy následovány společnými podniky s převahou saúdského kapitálu a saúdské zboží má přednost před zahraničním, a to i v případě jeho nižší kvality, pokud splňuje požadavky tendru. Zadání tendru většinou též předepisuje minimální podíl zakázky, který zahraniční firma musí udělit saúdskému subkontraktorovi (v případě kontraktu na veřejné práce je to 30%), nebo minimální podíl zboží a služeb kontrahovaný v místě. V případě, že má zahraniční firma v zemi svého místního zástupce či distributora, je státní subjekt povinen příslušné zboží nakoupit od něj (např. automobily a náhradní díly). Náhradní díly se mohou nakupovat pouze od oficiálního dealera.

U zbrojních zakázek je naopak zakázáno jednat přes prostředníky či zástupce a vyplácet jim provizi, která by zvyšovala cenu zakázky.

Zahraniční firma, která nemá v zemi pobočku a získala kontrakt, si musí do 30 dní od udělení zakázky zaregistrovat tzv. „temporary branch“.

Zákon o státních zakázkách předepisuje, aby výběrová řízení byla vyhlašována v oficiálním věstníku (vychází pouze v arabštině), dvou místních denících a v elektronických médiích, včetně stránek regionálních obchodních a průmyslových komor. Doba od vyhlášení tendru do jeho uzávěrky nesmí být kratší, než 30 dní. Od roku 2018 funguje centrální portál veřejných zakázek ETIMAD, který je však pouze v Arabštině.
 

I přes nezbytnost předchozí kvalifikace na seznam jednotlivých ministerstev (vendor list) bývá většina velkých tendrů dvoukolová. První kolo, tzv. „beauty contest“ slouží k vyřazení uchazečů, kteří nesplňují požadavky na finanční přiměřenost, technickou kvalifikaci či nemají požadované reference předchozích zakázek srovnatelných s vypsaným tendrem. V druhém kole jsou vybraní uchazeči vyzváni k předložení technické a finanční nabídky (předkládají se zvlášť v zalepených obálkách).   

Spolu s nabídkou je vyžadována nabídková záruka „bid bond“ ve výši 2 % z hodnoty nabídky, který musí být vystaven nebo potvrzen saúdskou bankou nebo pojišťovnou akreditovanou u Saudi Arabian Monetary Agency. Bid bond musí být vrácen nabízejícímu do 7 dnů od uplynutí jeho platnosti.

Každý vypisovatel tendru musí jmenovat dva tříčlenné nabídkové výbory. Tzv. „opening committee“  otevírá obálky a posuzuje, zda nabídka splňuje formální požadavky tendru. „Decision Committee“ poté nabídku hodnotí po technické stránce (výbor si může vyžádat stanovisko nezávislého experta). Cenová a finanční část nabídky smí být otevřena pouze pokud nabídka prošla technickou částí výběrového řízení. Nejnižší cena nebývá jediným kritériem pro udělení zakázky, posuzuje se celková výhodnost i z hlediska doby plnění, finančích podmínek a doprovodných služeb (délka záruky, bezplatného servisu atd.). 

Zakázky nad 3 mil. SR (600 tis. EUR) musí být schváleny vedoucím pracovníkem zadavatele tendru (např. ministrem), zakázky nad 100 mil. SR (20 mil. EUR) schvaluje předseda vlády.

Vítěz tendru musí do 10 dní od obdržení příslušného oznámení otevřít záruku za dobré provedení díla (Performance Bond) ve výši 5 % hodnoty zakázky a následně je přizván k podpisu kontraktu. Každá státní agentura má svůj „modelový kontrakt“ jehož podmínky jsou více-méně dané až na technická specifika zakázky. Většina kontraktů bývá v arabštině, ve výjimečných případech však může státní agentura uzavřít kontrakt i v agličtině. Znění kontraktu bývá součástí tendrových podmínek. Pokud jde o platební podmínky, standardní bývá plat předem do 20% hodnoty kontraktu, dále platba vázaná na provedení částečného plnění (dodání zboží, měsíční výkazy prací apod.) a tzv. zádržné „retention money“ ve výši 10% zakázky, které je uvolněno po převzetí díla zákazníkem a předložení potvrzení o úhradě všech daní spojených s předmětem plnění kontraktu, které vydává daňový úřad (Department of Zakat and Income Tax). Za pozdní plnění zakázky bývá penále do max výše 4% z hodnoty zakázky u dodávek zboží a 10% u zakázek na stavební nebo montážní práce.

Zákon zakazuje státním institucím začlenit do kontraktu arbitrážní doložku s příslušností sporu u zahraniční arbitráže. Případné spory řeší tzv. Board of Grievances, což je zvláštní tribunál, který je mimo v zemi převažující systém islámských soudů Šaríja. 

České firmy byly v minulosti opakovaně cílem pokusů o podvod, kdy jim subjekty, vydávající se za saúdské konzultanty, či přímo zástupce státních orgánů, nabízely účasti, či přímo oznamovaly výhry v tendrech. Ve většině případů se jedná o záminku, jak vylákat z českých firem peníze za různé fiktivní administrativní poplatky. Doporučujeme kontaktovat obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rijádu pro ověření existence a důvěryhodnosti takových nabídek. 

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Řešení obchodních sporů

Při uzavírání jakéhokoliv smluvního vztahu s místním partnerem je nezbytné mít na paměti případné řešení sporu soudní cestou. Pro zahraniční subjekt je vzhledem k neznalosti místního práva a místních soudních procedur samozřejmě snažší si do smlouvy (po dohodě s místním partnerem) zakomponovat české či evropské právo a evropský soud či arbitráž. Rozhodnutí cizích soudních a arbitrážních instancí však nejsou v KSA přímo vykonatelná a podléhají předchozímu schválení místními justičními orgány, což je velmi nepravděpodobné, zejména v případě, že byl soudní spor řešen podle jiného než islámského práva. Pokud saudský partner nemá prokazatelně majetek v zahraničí, resp. v zemi, kde jsou uznávané výkony cizích soudních a arbitrážních rozhodnutí, pozbývá příslušnost zahraničí arbitráže ve smlouvě svůj praktický význam. Níže uvádíme další specifika této problematiky.    

Spory s partnerem v joint venture – např. v KSA založené Limited Liability Company

Spory řeší podle saúdského práva tzv. Board of Grievances (zvláštní tribunál určený pro řešení určitých typů sporů, např. mezi kontraktorem a státem v případě státních zakázek a sporů zahraničních subjektů s místními partnery). Tato instituce potvrzuje též rozsudky zahraničních arbitráží v případě, že nejsou v rozporu s místním právem Šárija, a předává je místnímu soudu k vykonání rozhodnutí. V opačném případě vydá tato instituce rozhodnutí, že rozsudek musí být potvrzen místním soudem, což v praxi znamená zahájení nového soudního řízení u mísntího soudu a podle místního práva.

Spory s obchodním zástupcem

Podle vzorové smlouvy o obchodním zastoupení publikované Ministerstvem obchodu a průmyslu KSA (text není obligatorní) se spory řeší podle místního práva u Board of Grievances nebo u místní či zahraniční arbitráže. Pokud si strany dají do smlouvy zahraniční právo a soud, možné to je, nicméně uznání rozhodnutí zahraničních soudních subjektů je v KSA těžko dosažitelné, zejména pokud byl spor řešen podle jiného, než islámského práva.  Pro uznání výkonu cizího soudního rozhodnutí je nezbytné, aby oba státy měly podepsánu příslušnou bilaterální dohodu. KSA tuto dohodu nemá s žádným nearabským státem. Rozhodnutí zahraničního soudu jde tedy znovu před místní soud, který případ posuzuje od začátku a podle místního práva.

KSA v roce 1992 sice přistoupila k mnohostranné dohodě o uznávání rozhodnutí mezinárodních arbitráží (New Your Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards), nicméně si vyhradila právo, že rozhodnutí uzná pokud nebude v rozporu s právem Šarija a zájmy státu. Rozhodnutí zahraniční arbitráže jde tedy před Board of Grievance, která posoudí, zda z tohoto pohledu vyhovuje. Jsou případy, že byl rozsudek uznán, nicméně ve většině případů ne, zejména pokud byl spor řešen podle odlišného práva. Arbitráž v jiné zemi, než v KSA se tedy vyplatí, pokud má místní zástupce majetek v zahraničí. Pokud má majetek pouze v KSA, právníci doporučují řešit případné spory saúdskou arbitráží, jejíž rozhodnutí je rychlé. Rozsudek místní arbitráže je potvrzen Civil Right Directorate, který dá pokyn místnímu soudu k vydání příkazu k příslušnému plnění (zabavení majetku apod.)

V současné době se připravuje systém uznávání arbitrážních rozsudků vydaných mezinárodní arbitráží při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži. Pro potvrzování těchto rozsudků budou v KSA zřízeny specializované arbitrážní tribunály.  

Spory mezi kontraktorem (místním, či zahraničním) a saúdským státním subjektem (investorem)

Saúdské státní firmy a instituce nesmějí podle zákona o veřejných zakázkách do svých smluv s dodavateli zakomponovat příslušnost zahraniční arbitráže. Spory výhradně řeší Board of Grievances.

 

V roce 2014 byl založen SCCA (Saudi Center for Commercial Arbitration), který je nezávislým rozhodčím soudem pro obchodní spory. Jedná se pravděpodobně o nejlepší variantu mimosoudní arbitráže a mediace. Jeho rozhodnutí jsou pak přímo vykonatelná.

Ochrana českých investic v KSA podle bilaterální smlouvy o podpoře a ochraně investic

Dohoda o podpoře a ochraně investic vstoupila v platnost 13. 3. 2011. Rozhodčí doložka v dohodě se vztahuje na řešení sporů mezi stranami, tedy státy a dále mezi státem a obchodním subjektem druhé strany. Neřeší spory mezi obchodními subjekty navzájem. Mezinárodní arbitráž je možná.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Pro obchodní jednání je nejpodstatnější osobní kontakt mezi stranami. Bez vzájemného osobního kontaktu lze jen těžko očekávat získání důvěry, ale i významnějšího pokroku při jednání na straně saúdského partnera. Firma, která chce v teritoriu uspět se musí připravit na pravidelné návštěvy země za účelem udržování kontaktu.

Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výraz pohostinnosti. Může dojít i k tomu, že Vás saúdský partner provází společností a drží Vás za ruku – i to je výrazem přátelství k Vám, aniž by v tom měly být hledány jakékoliv jiné úmysly. Vysloveným projevem přátelství je objetí a s krátkým dotekem oběma tvářemi (viz francouzský uvítací zvyk, zde však jedenkrát na levou tvář a jednou až vícekrát na tvář pravou).

Je třeba brát na zřetel, že v arabských zemích je vzájemná vzdálenost komunikujících osob kratší než v Evropě.

Formální anglický pozdrav „How are you“ je při komunikaci v anglickém jazyce naprosto běžný, ba dokonce nutný. I přesto, že jednání budou probíhat v angličtině, je zdvořilé pozdravit arabsky, tedy Salam Alejkum („mír s Tebou“), potažmo na takovýto pozdrav od partnera odpovědět Alejkum Salam. Méně formální rozloučení zní Másalama. Pokud saúdský partner neovládá angličtinu, což je spíše výjimkou, je obvykle schopen z řad vlastních zaměstnanců, podřízených či kolegů zajistit tlumočníka z angličtiny do arabštiny a naopak.

Typické uvítací občerstvení je světlá trpká káva dolévaná do malého šálku, potom malý šálek s ouškem sladkého čaje a někdy také datle. Nejslušnější je si kávu nechat dolít, ale ne více než třikrát. Kávu vždy dolévá obsluha. Pokud další kávu již nechceme dolévat, krátce pokýváme šálkem v prstech ze strany na stranu. Šálek se drží pravou rukou.

Pravou rukou se zásadně konzumují jakékoliv nápoje či potraviny, levá ruka se zásadně nepoužívá. To je důležité brát na zřetel např. zejména při typické arabské večeři, kdy se hoduje na zemi rukama bez použití příborů. Zde je na místě upozornit rovněž na dostatečnou hygienu nohou a kvalitní ponožky, neboť se často stoluje i ve stanu v sedě na zemi na kobercích a zásadně se zutými botami.

Při jednání se saúdským partnerem je zvykem nejprve zahájit rozhovor obecnými tématy, např. o klimatických podmínkách, o sportu, o významných událostech v zemi či světě, je však vhodné se zdržet jakýchkoliv kritických komentářů k odlišnostem způsobu života a myšlení v SAK, saúdský partner rovněž nebude kritizovat způsob života a myšlení v ČR. Obecně však lze konstatovat, že saúdský partner bude odmítat islamistický terorismus, resp. jakékoliv formy politicky zaměřeného terorismu. Je nutné si též uvědomit, že současná vládní garnitura proti islamistickému terorismu v SAK intenzivně bojuje. Je rovněž zdvořilé se optat na rodinu, pokud již partnera a jeho rodinné poměry známe.

Jednání je nezbytné naplánovat do takových hodin, kdy neprobíhají motlitby. Saúdský partner uvítá, pokud sami berete na zřetel časy motliteb a požádáte o přerušení nedokončeného jednání, abyste umožnili saúdskému partnerovi odebrat se na motlitbu (cca 30 minut). Rovněž není vhodné jednání protahovat nad obvyklou pracovní dobu. Na druhou stranu je saúdský partner namnoze ochoten jednat např. při večeři ve večerních hodinách, na evropské poměry dokonce někdy až neobvykle pozdních.

Je vhodné saúdského partnera, na němž nám záleží, obdarovat. Vhodným dárkem je především český křišťál, nepřijatelné jsou jakékoliv dárky s náznaky křesťanské či jiné než islámské náboženské symboliky a nedostatečně oděnými ženami. Evropská vážná hudba je dárkem pouze pro znalce, evropská melodika je výrazně odlišná od arabské a pro partnera nemusí být srozumitelná. Saúdský partner uvítá rovněž informace o ČR, je však třeba dávat pozor, aby případné informační materiály či publikace neobsahovaly nadměrné množství zobrazení náboženských křesťanských staveb a symbolů, nepřijatelné jsou publikace se zaměřením na židovskou symboliku či židovské památky v ČR. Stejně tak malby či portréty v životné velikosti nejsou vítaným dárkem z náboženských důvodů.

Kromě svátků má sváteční atmosféru také celý místní devátý měsíc zvaný ramadán (měsíce se řídí podle lunárního kalendáře, je tedy vždy vhodné zkontrolovat dobu ramadánu pro daný rok), kdy se pravověrní přes den postí (nejedí, nepijí, nekouří, což by v tomto období neměl na veřejnosti činit ani evropský návštěvník) a večer bohatě hodují, a první polovina místního dvanáctého měsíce, kdy se organizuje výroční pouť do Mekky zvaná hadž, které se schopný muslim musí zúčastnit alespoň jednou za život. V době hadže a ramadánu je lépe neorganizovat žádná obchodní jednání.

Při jednání o zřízení zastoupení firmy v KSA je nezbytné zvážit, zda je saúdský partner skutečně schopen se zastoupení plně věnovat. Na mnohé lze usoudit již z velikosti firmy, jejích možností pokrýt svou činností rozsáhlé saúdské území, počtu a kvality jejích zaměstnanců či umístění a vybavení sídla firmy. V případě udělení zastoupení je třeba saúdského partnera správně motivovat a být s ním v častém kontaktu, v osobním kontaktu pak rozhodně vícekrát do roka.

I v anglických textech se často používá místní datování. Pro lepší rozlišení je za místním letopočtem někdy uvedena zkratka „H.“ (zkratka názvu místního kalendáře Hijri) a za naším letopočtem zkratka „G.“ (zkratka názvu evropského kalendáře Gregorian). Místní letopočet začal v roce 622 našeho letopočtu a místní kalendář je lunární. Má také 12 měsíců, ale maximálně po 30 dnech, takže rok je zpravidla o 11 dní kratší.

Rok 2019 začal 25. 4. 1440 a končí 5. 5. 1441. Pro přepočty dat je velmi užitečná webová stránka, kde lze flexibilně konvertovat data mezi islámským (hijri) a evropským (gregoriánským) kalendářem.

SAK se nachází v jiném časovém pásmu než ČR. V době letního času je rozdíl oproti SELČ +1 hodina, v zimním období činí rozdíl proti SEČ +2 hodiny. 

Dřívější segregace pohlacví již není povinná, avšak je stále dobré při vstupu do veřejných prostor ověřit, zda se nejedná o vchod pouze pro ženy/rodiny. (restaurace, kavárny, ale i některé banky, apod).

Donedávna musely i cizinky na veřejnosti, tedy i při jednání, nosit přes normální oblečení základ místního kroje zvaný abája, tj. tenký černý plášť od krku až po kotníky a k tomu musí mít vlasy zakryté černým šátkem.

 

V současné době je cizinkám povoleno slušné oblečení západního stylu (dlouhý rukáv a nohavice, v žádném případě výstřiky či jiné vyzývavé prvky. Zakrytí hlavy šátkem není již vyžadováno vůbec. Přesto je vítáno, jestliže cizinka ukáže respekt místní kultuře tím, že si abáju oblékne. V současné době jsou dostupné nejen v tradiční černé, ale v mnoha barvách a vzorech.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro vstup na území SAK je nutné vízum. V říjnu 2019 byla zavedena turistická víza, která je možné použít i pro obchodní jednání. Vízum se vyřizuje zcela elektronicky.  Ostatní víza je nutné získat prostřednictvím velvyslanectví Saúdské Arábie v Praze.

Kontakty:


Královské velvyslanectví Saúdské Arábie

angl. Royal Embassy of Saudi Arabia
Korunovační 622/35, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
tel. 257 316 606 257 316 597
fax 257 316 593
e-mail resa@saudiembassy.cz

provozní hodiny po-pá 9:00 – 15:00

konzulární oddělení
tel. 257 316 606
fax 246 004 102

e-mail resac@saudiembassy.cz
provozní hodiny po-čt 10:00 – 15:00

Údaje jsou aktualizovány na www.mzv.cz – Diplomatické úřady – Cizí úřady v ČR – Přehled úřadů cizích zemí pro českou republiku – S – Saúdská Arábie.

Podmínkou pro vystavení víza přes saúdskou ambasádu je ze strany českého žadatele vyplněný vízový dotazník elektronického systému ministerstva vnitra enjazit a dále žádost ZÚ KSA a podepsané prohlášení s poučením o zákazu dovozu vybraných komodit (alkohol apod.), předložení 2 pasových fotografií, cestovní pas, platný nejméně po dobu 6 měsíců od data plánovaného výjezdu do SAK, a úhrada správního poplatku prostřednictvím systému enjazit. Vízový poplatek se mění dle kurzu USD a liší se dle typu víza, informace podá ZÚ SAK v Praze. Obvykle se vystavuje jednorázové vízum na dobu pobytu do 30 dní, v odůvodněných výjimečných případech lze získat i vízum na 90 dní či vícenásobné vízum s délkou pobytu do 30 až 90 dnů. Při plánování cesty do SAK je nezbytné počáítat s dostatečným časovým předstihem pro vyřízení víza (3-4 týdny) a s omezeními pracovní doby po dobu saúdských svátečních období – ramadánu, eidů, hádže apod.

Při žádosti o pracovní pobyt se požaduje rovněž pozvání sponzora (saúdského zaměstnavatele), schválené ministerstvem vnitra SAK (saúdské ministerstvo zahraničních věcí o schválení informuje příslušný ZÚ), dopis vysílající organizace z ČR, zdravotní zpráva, 2 pasové fotografie a úhrada správního poplatku.

 

Do SAK je zakázán dovoz alkoholu, drog, podezřelých léků, vepřového masa, zbraní, pornografie a materiálů za účelem propagace jiného než islámského náboženství. Bibli lze dovézt pouze pro osobní potřebu, dovoz většího množství této a podobných publikací je považován za dovoz za účelem propagace a hrozí za nj přísné tresty. Je ilegální a přísně trestáno nejen alkohol a pornografii dovážet, ale i vlastnit.

Nevstupujte na území SAK pod vlivem alkoholu, může to mít nepříjemné následky v podobě přísného trestu. Homosexuální chování vč. homosexuálního pohlavního styku je ilegální a může vést až k trestu smrti. Při cestování po SAK je striktně zakázán nemuslimům vstup do měst Mekka a Medína. Dále je zakázáno fotografování a filmování osob bez jejich svolení a pro bezpečnost státu významných objektů. Během devátého měsíce místního kalendáře (ramadánu) je zakázána konzumace jídla, pití a kouření na veřejnosti přes den (od úsvitu do soumraku).

Veřejné objekty nebo jejich větší části bývají často vyhrazeny pouze pro muže, menší pro ženy nebo rodiny. V případě, že jsou objekty přístupné oběma pohlavím, je tomu tak mnohdy odděleně v různé dny. Na veřejnosti je dobře přijímáno, jestliže cizinky oblečou přes normální oblečení základ místního kroje zvaný „abája“, tj. tenký černý (dnes již i barevný a vzorovaný) plášť od krku až po kotníky, avšak není to povinnost. Muži nemohou nosit na veřejnosti krátké kalhoty nebo tričko bez rukávů. Naopak se zásadně nedoporučuje Evropanům nosit místní mužský kroj či jeho součásti.

Od pozdního podzimu do jara je podnebí v Saúdské Arábii mírné s ojedinělými, většinou krátkými přeháňkami (noční teploty se pohybují kolem 10oC, denní kolem 15oC). V létě panují velká vedra bez srážek (často kolem 50oC přes den a 35oC v noci), v pobřežních oblastech se klima vyznačuje vysokou vlhkostí vzduchu, vnitrozemské klima (např. v Rijádu) je naopak velmi suché a prašné. Je nutné si uvědomit, že Středoevropanovi hrozí velmi snadno dehydratace organismu a tomu je třeba přizpůsobit pitný režim zásadním zvýšením příjmu tekutin i bez předchozího subjektivního pocitu žízně.

Riziko infekčních onemocnění je poměrně nízké. Pro delší pobyt se doporučuje očkování proti hepatitidě typu A i B, břišnímu tyfu a meningitidě, malárie se v oblasti prakticky nevyskytuje (výskyt malárie je občas zaznamenán v jižních oblastech SAK), naopak se oproti Evropě častěji vyskytují hepatitidy typu C i D, svrab, plísně či vši. V několika posledních letech je třeba se vyhýbat bližšímu kontaktu s velbloudy, kteří jsou v regionu z 90 % nakaženi MERS (chřipkový virus, proti němuž není vakcína a zhruba 40 % případů onemocnění končí smrtí). Další údaje např. www.travmed.com, www.who.int a mnoho dalších webových stránek, zabývajících se cestovní medicínou.

Konzumovat je nutné zásadně balenou pitnou vodu, vodu ve veřejné síti nelze evropskému cestovateli doporučit (ani ve velkých městech není voda z veřejné sítě konzumovatelná bez rizika, je však běžně použitelná pro např. pro čištění zubů). Potraviny jsou pro konzumaci v zásadě bezpečné, je vhodné se vystříhat konzumace takových druhů ovoce či zeleniny, u kterých nelze zajistit dostatečné omytí a které pocházejí z dovozu z rizikovějších zemí (např. hlávkový salát, jahody z některých afrických zemí). Při nákupech v obchodech je vhodné sledovat původ zboží a expirační dobu potravinových výrobků, expirační doby bývají v některých případech odlišné od běžných českých.

V SAK jsou k dispozici dvě elektrické sítě, a to 110 V/60 Hz a 220 V/60 Hz, na napětí je třeba dávat pozor při zapojování přístrojů do zásuvky (notebooky, holicí strojky apod.). Dodávky elektřiny jsou bez problémů. Existuje mnoho různých typů zásuvek, příslušné adaptéry jsou však v SAK celkem běžně k dostání. Na výše uvedené skutečnosti si dejte pozor i při nákupu elektrospotřebičů v SAK. Dosti často jsou ovšem i přístroje na 220V vybaveny britskými zástrčkami.

Obecná kriminalita je nízká, opatrnost je na místě pouze při pobytu např. na tržištích (súcích) v době nejvyšší návštěvnosti, kde se cizinec pohybuje na malém prostoru v davu. Stejně jako např. v Praze i jiných velkých evropských městech je třeba dávat pozor na kapsáře, kteří se zaměřují zejména na krádeže mobilních telefonů. V zaparkovaných autech není vhodné ponechávat věci na očích kolemjdoucích. Auta je nutno při parkování zamykat.

Pro cesty do Saúdské Arábie je vhodné sledovat aktuální doporučení na stránkách MZV a velvyslanectví ČR v Rijádu. Zejména upozorňujeme na kritickou situaci v oblasti hranic s Jemenem, kde probíhá v současnosti ozbrojený konflikt.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zahraniční společnost, která v zemi zřídí svoji pobočku, společnost s ručením omezeným, či akciovou společnost může zaměstnávat místní i zahraniční osoby. Pro poměr mezi zahraniční a místní pracovní silou platí tzv. saudizační kvóty, které se liší podle jednotlivých sektorů ekonomiky, případně implementovaných projektů na zakladě licence vydané agenturou SAGIA. Podle zákoníku práce (labour Law) z roku 2005 všeobecně platí, že podíl Saudů by měl být 75 % všech zaměstnanců firmy a Saúdové by měli dostávat 50 % všech mzdových prostředků. 

V zemi probíhá postupně program tzv. „Saúdizace“,  Nitiqát, který stanovuje systém kvót minimálního podílu saúdských zaměstnanců. Kvóty jsou stanovené s ohledem na obor činnosti a velikost firmy (malé firmy mají nižší procentní kvóty než velké), takže je nyní celkem cca 200 rozdílných kategorií kvót. Podle dodržování kvót jsou firmy označeny nálepkami premium, zelená, žlutá a červená a jsou stimulovány či sankciovány (premium a zelená již nemusí žádat o povolení pro nábor cizích zaměstnanců a může zaměstnat pracovníky firem ze žluté a červené kategorie bez souhlasu jejich sponzorů), žlutá má stop stav na nábor nových zahraničních sil a nesmí prodloužit stávající pracovní povolení na více jak 6 let a červená má stop stav i na prodlužování stávajících pracovních povolení. V posledních letech také práce v některých sektorech, nejvíce v maloobchodním sektoru, přechází pod plnou saúdizaci (prodej automobilů a motocyklů, prodej oděvů, kancelářských potřeb a nábytku, elektroniky, hodinek, skla, zdravotnických a stavebních potřeb, autodílů, koberců a dezertů). Více informací .

 

Mzdy a platy se nedaní, ale odvádí se z nich sociální pojištění tzv. GOSI (General Organisation for Social Insurance), které je upraveno zákonem o sociálním pojištění – Social Security Law vydaném královským dekretem č. M/33 of 27/8/1421 H.  Zaměstnavatel odvádí u místních sil 11%,  u zahraničních 2%, místní pracovní síly odvádějí ze svého platu 9% . Pro zahraniční pracovníky není sociální ani zdravotní pojištění povinné. Zahraniční firmy však většinou svým zahraničním zaměstnancům zdravotní pojištění platí. Pro Saudy je lékařská péče zdarma.

V březnu 2011 byl vydán dekret, který stanovil minimální měsíční mzdu ve státním sektoru na 3000, SR (cca 15 000 Kč). Pro soukromý sektor tato hranice neplatí. Průměrná měsíční mzda v soukromém sektoru se pohybuje kolem 8 000 SR. (řidič – 2 000, účetní – 4 000, stavební inženýr 7 500, stavební manažer 15 000 SR. ).     

Rozvazování pracovního poměru s místními silami je všeobecně riskantní, zejména bez konzultace s právníkem. Pracovní vztah upravuje tzv. „Labour and Workmen Law“ – Royal Decree No. M/21 of 1389 H. Pracovní smlouva musí být písemná, v arabštině a dvou originálech. Před soudem však obstojí v případě sporu i ústně uzavřená pracovní smlouva. Podmínky uzavřené v pracovní smlouvě nesmějí být v rozporu se zákony.

O zaměstnávání občanů z ČR je v SAK poměrně velký zájem zejména v saúdském zdravotnictví. Nutnou podmínkou pro práci v SAK je obstojná znalost angličtiny. Ve zdravotnických oborech existuje na českém trhu HR několik agentur, specializovaných na teritorium SAK, např. G5 Plus, Euro Staff aj.

Základní podmínkou zaměstnání v SAK je patronát zaměstnavatele, tzv. sponzora. Bez existence sponzora – a tedy pracovní smlouvy a jeho pozvání – nelze získat saúdské vízum. Pracovní smlouvy jsou obvykle jedno- až dvouleté a při spokojenosti zaměstnavatele je obvykle nabízeno další jednoleté prodloužení. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance zdravotně pojistit. Doba dovolené se obvykle pohybuje mezi 40 až 49 dny, do nichž se započítávají i víkendy (pá, so) či svátky (eidy).

Je obyvklé, že sponzor poskytuje zaměstnanci ubytování (vč. nákladů na spotřeby energií) a dopravu na pracoviště. Ve zdravotnictví je ubytování obvykle nabízeno ve vlastních prostorách uvnitř nemocnic, kde platí relativně přísná pravidla (limitovaný večerní návrat do ubytovacích prostor, zákaz návštěv opačného pohlaví apod.). Pokud není sponzor schopen zajistit vlastní ubytování, dává zaměstnanci k dispozici jednorázovou sumu na ubytování. V případě středních a vyšších manažerských funkcí dává sponzor obvykle rovněž jednorázový příspěvek na pořízení automobilu. Sponzor zpravidla nekontroluje, zda jakýkoliv jím poskytnutý příspěvek zaměstnanec využil plně či jen zčásti. V případě možnosti ubytování mimo areál zaměstnavatele je vhodné (až nutné s ohledem na bezpečnost, místní zvyklosti a životnní styl) ubytování v compoundech evropského typu. Nesezdané páry nemají ve zdejších podmínkách legální možnost společného ubytování (dle místních zvyklostí se nesmí spolu ani pohybovat na veřejnosti).

Sponzor rovněž poskytuje zaměstnanci minimálně jednu zpáteční letenku ročně pro cestu domů (v některých případech i finanční částku, jejíž přímé využití nekontroluje).

Sponzor zajistí zaměstnanci dlouhodobé pracovní vízum a místní průkaz totožnosti, dle místních zvyklostí si však ponechává kontrolu nad zaměstnancem tím, že při vystavení místního dokladu totožnosti zadrží pas zaměstnance (ten má tak vždy jen jeden z těchto dokladů totožnosti). Potíže se zaměstnavatelem mohou nastat obvykle při žádosti získat vízum pro vycestování a návrat do SAK za účelem dovolené (zajišťuje zaměstnavatel v relativně dlouhých lhůtách) či při předčasném ukončení pracovní smlouvy ze strany zaměstnance (tzv. exit vízum).

Doporučujeme též navštívit webové stránky příslušných personálních agentur, které zprostředkovávají práci pro české zdravotníky v SAK (G5 Plus, Euro Staff).

 

V červenci 2020 vstoupí v účinnost právní úprava zkrácených závazků. Tyto však platí pouze pro saúdské občany. Platí zde omezení počtu odpracovaných hodin na polovinu proti plnému úvazku. Takto zaměstnaný pracovník je počítán do kvót pro saúdizaci a je plně sociálně pojištěn.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péče je zejména ve větších městech ve státních zařízeních na velmi vysoké úrovni. Namnoze je zaměstnáván zahraniční personál (v saúdském zdravotnictví pracuje i nezanedbatelný počet českých občanů, velvyslanectví může doporučit případné kontakty na tyto pracovníky), státní nemocnice jsou vybaveny moderní technikou. Péče o cizince je v zásadě péčí placenou a je nutno si náklady refundovat u své zdravotní pojišťovny. Zahraniční zaměstnanci místních firem bývají zdravotně pojištěni, Saúdové mají zdravotní péči ve státních zařízeních zdarma. Zahraniční zaměstnanci ve zdravotnictví požívají stejných výhod, navíc mají namnoze možnost požívat zdarma nadstandardních služeb zaměstnavatele (VIP oddělení, kosmetické operace apod.). Obecně neexistují žádné dohody o spolupráci zdravotních pojišťoven. Pro krátkodobý pobyt v SAK je vhodné uzavřít cestovní zdravotní pojištění.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu (Saúdská Arábie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem