Senegal: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

Analýza silných a slabých stránek z úhlu pohledu ČR (SWOT)

Silné stránky

 • dlouhodobá vývozní tradice zainteresovaných českých podniků, zájem dalších firem o senegalský trh;
 • dobré jméno ČR v očích senegalské odborné veřejnosti a dobrá reputace tradičních českých výrobků mezi spotřebiteli;
 • profil české ekonomiky korespondující s potřebami senegalského trhu;
 • schopnost nabídnout řešení v celé řadě klíčových oblastí, včetně těžebního, stavebního průmyslu, tradiční a obnovitelné energetiky, řešení dopravní infrastruktury (od leteckého provozu po budování kolejové dopravy), schopnost dodávat stroje pro malé a střední zemědělství a potravinářský průmysl;
 • konkurenceschopné zboží s příznivým poměrem mezi cenou a kvalitou;
 • nadstandardní politické vztahy (z posledního období) podpořené vzájemnými návštěvami na nejvyšší úrovni.

Slabé stránky

 • nedostatečná kapitálová vybavenost českých podniků;
 • pouze omezený počet seriózně zainteresovaných českých firem;
 • vyšší náklady na dopravu do Senegalu;
 • malá snaha firem zakládat sdružení nebo aliance, např. pro účely předkládání ucelených nabídek, vyplývající ovšem z neplnění příslibu informování české strany o prioritních senegalských rozvojových projektech;
 • exitující korupční prostředí.

Příležitosti

 • Výstavba a modernizace senegalské ekonomiky skýtá zajímavé obchodní a investiční příležitosti pro zahraniční subjekty;
 • České firmy mají historicky ojedinělou možnost těchto příležitostí využít s ohledem na to, že proces výstavby země se nebude opakovat.
 • Příležitosti jsou v oblasti rekonstrukce a budování stávající infrastruktury (dopravy, hledání a využití zdrojů pitné vody (i balené), zavlažování půdy, mechanizace zemědělství, zpracování a skladování tropických plodin, těžebního průmyslu, výroby stavebních hmot /též pro sousední Mali/, dodávek stavebních strojů nových i repasovaných, spotřebního zboží všeho druhu, tradičně pak textilu a surovin pro textilní lokální průmysl. Rozšiřování dodávek pro oblast specifického zboží (pokrývky hlavy, brokáty, skleněné perly, bižuterie, čepelky, nožířské zboží (tzv. mačety), galvanických článků, baterek na svícení, petrolejových lamp a dalšího zboží tohoto druhu).
 • Možnost zakotvení českých firem ve stávajících, resp. připravovaných zónách volného obchodu.

Hrozby

 • Nejistoty spojené s tradičně proměnlivou „africkou“ politickou situací a z toho plynoucí schopností zajištění dlouhodobé právní stability pro podnikání;
 • Vysoká míra administrativy při dovozu;
 • Existující vyšší /ne enormní/ míra korupce na všech úrovních rozhodování;
 • Omezená diverzifikace ekonomiky;
 • Z evropského pohledu nedostatečně rozvinutá infrastruktura.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dopravní průmysl a infrastruktura

 

Mezi roky 2019–2023 senegalská vláda potřebuje zajistit financování a výstavbu mnoha infrastrukturních projektů a dopravních služeb. Jedná se mimo jiné o rekonstrukce a stavby nových železničních tratí (rekonstrukce trati Dakar–Tambacounda–Bamako a výstavba dalších regionálních tratí), výstavbu a rekonstrukci silnic a stavbu mostů. V tomto období by podle tříletého vládního programu mělo dojít k výstavbě 1 520 km nových železničních tratí za 1 390 mld. XOF (58,4 mld. CZK). Také se v těchto pěti letech počítá s obnovou vozového parku autobusů a minibusů městské i meziměstské dopravy (cca 3 tis. jednotek).

 

Důlní, těžební a ropný průmysl

 

Cílem vlády je produkovat do roku 2020 15–20 mil. tun železné rudy, 2,5 mil. tun fosfátů, 17 tun zlata a 90 tis. tun zirkonu. Potřeba technologií pro hlubinnou i povrchovou těžbu surovin tedy poroste. S nedávným objevem offshore ložisek ropy (cca 530 mil. barelů) a zemního plynu (cca 560 mld. m3) se otevírají možnosti investic i do tohoto sektoru.

 

Elektrotechnika

 

Podíl podsektoru telekomunikací a informačních technologií na růstu senegalské ekonomiky je značný. V roce 2017 se podílel na senegalském HDP 5,1 % v hodnotě 636 mld. FCFA (cca 24 mld. CZK). Přesto je však využití těchto technologií v porovnání s rozvinutými zeměmi nízké. Vláda zveřejnila novou strategii pro oblast „Sénégal numérique 2025“, jejímž cílem je výrazně do roku 2025 posílit roli informačních a telekomunikačních technologií. Za tímto účelem vláda plánuje mobilizovat 1 300 mld. FCFA (cca 52 mld. CZK) a vytvořit nejméně 35 tis. nových pracovních míst.

 

Energetický průmysl

 

V rozvojové strategii senegalské vlády (Plan Sénégal émergent, PSE) je zlepšení energetické situace identifikováno jako jeden z předpokladů rozvoje země. Realizace PSE probíhá prostřednictvím Plánu prioritních činností (Pian ďActions prioritaires, PAP) na období 2019–2023, jehož součástí jsou dva velké projekty, a to integrovaný plán na oživení energetiky a plán na celostátní pokrytí energií. Tyto dva projekty zastřešují menší projekty posilující výrobní kapacity, připojení k elektrické síti, dále obnovu a rozšíření přenosových a distribučních sítí a elektrifikaci venkova. Cílem je zajistit celostátní pokrytí elektrickou energií do roku 2025 (v současné době se elektrifikace venkova v jednotlivých departementech pohybuje v rozmezí 3–73 %). V současné době je výrobní kapacita 1 229 MW, přičemž přibližně 20 % pochází z obnovitelných zdrojů energie. V Senegalu je zájem o projekty posilující výrobní kapacity (tradiční zdroje i OZE, záložní zdroje) a rozšiřující přenosné a distribuční sítě.

 

Chemický průmysl

 

Chemický průmysl není v Senegalu rozvinutý a země musí většinu produktů dovážet. Výjimku tvoří několik podniků v oblasti rafinace ropy a výroby hnojiv. S ohledem na předpokládaný začátek těžby ropy v roce 2022 vláda plánuje výstavbu druhé rafinerie. Výroba hnojiv podle předběžných statistik ministerstva financí v roce 2017 dosáhla 200 tis. tun.

 

Kovozpracovatelský průmysl

 

V příštích letech je v plánu výstavba 125 tis. sociálních bytů (cca 10–15 tis. bytů za rok), pokračuje realizace urbanizačního projektu v Diamniadio nedaleko Dakaru. Dalším plánovaným projektem je výstavba business parku (financování soukromým sektorem je odhadováno na 200 mld. XOF, tj. cca 8,4 mld. CZK), administrativních a bytových komplexů a dalších objektů. Kromě těchto projektů se počítá i s výstavbou a modernizací dopravní infrastruktury (viz výše).

 

Nábytkářský průmysl

 

V posledních letech rostl import nábytku do Senegalu na úkor lokální řemeslné výroby. Lze předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat.

 

Obranný průmysl

 

Senegal i s ohledem na situaci v širším regionu modernizuje a posiluje vlastní bezpečnostní složky a armádu. V tomto kontextu by mohl export českých výrobků najít na místním trhu uplatnění. Je zde patrný potenciál v oblasti simulátorů pro výcvik a realizaci oprav jak pozemní, tak letecké techniky.

 

Sklářský a keramický průmysl

 

Sklářský a keramický průmysl není v Senegalu rozvinutý. Země disponuje zásobami jílu a písku, chybí však technické zázemí i odborná pracovní síla. Výrobky ze skla a keramiky jsou kromě tradičních předmětů a cihel z jílu a pálené hlíny dováženy ze zahraničí.

 

Strojírenský průmysl

 

Senegal plánuje urychlit průmyslový rozvoj modernizací stávajícího průmyslu a rozvojem 3 integrovaných průmyslových zón (Diamniadio, Sédhiou a Sandiara) s celkovým přínosem zón více než 240 mld. XOF (10,1 mld. CZK) do HDP. V roce 2014 senegalská vláda představila rozvojovou strategii Senegalu a dokument s názvem Plan Sénégal émergent (PSE). V PSE je mimo jiné kladen důraz na budoucí rozvoj montážních závodů pro mezinárodní koncerny (např. v oblasti dopravy) v celkové hodnotě 260 mld. XOF (10,9 mld. CZK) do roku 2020, přičemž soukromý sektor by měl financovat cca 200 mld. XOF (8,4 mld. CZK).

 

Textilní a obuvnický průmysl

 

Součástí strategie senegalské vlády pro urychlení rozvoje místní průmyslové základny je i modernizace textilního průmyslu (včetně domácí produkce oblečení). Zatím je však z velké většiny textil i obuvnický materiál importován, a to i v případě látek a oblečení s tradičními africkými vzory.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

 

Senegalská vláda formulovala Národní program zlepšení technického vybavení nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Plánuje se i výstavba nových nemocnic a klinik. Nejvýznamnější je projekt „Dakar Medical City“, jehož cílem je vybudovat zdravotnické centrum vysoké kvality pro celý region Západní Afriky, včetně modernizace Hlavní nemocnice Dakaru na světovou úroveň a výstavby laboratoří na výrobu vakcín proti žluté zimnici. Kromě zdravotnického zařízení a přístrojů je v Senegalu i zájem o léčiva a lékařský materiál.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

 

Senegalská vláda podporuje rozvoj větších farem i rodinného zemědělství s cílem dosáhnout soběstačnosti v základních potravinách. Kromě produkce obilovin, ovoce a zeleniny je neméně důležité zajistit jejich zpracování. Důraz je také kladen na produkci a zpracování arašídů, realizaci 150–200 malých projektů pomoci rodinného zemědělství a 100–150 velkých projektů s vysokou přidanou hodnotou a chov dobytka. Objem nutných investic v oblasti zemědělství na základě Plánu prioritních činností byl jen na období 2017–2019 vládou odhadován na 625 mld. XOF (25 mld. CZK). Senegal mnoho zemědělských produktů dováží. Tato situace je dána i nedostatečně rozvinutým potravinářským průmyslem a neadekvátními podmínkami pro skladování zboží, které se rychle kazí.

 

Zpracovatelský průmysl

 

Zpracovatelský průmysl není v Senegalu příliš rozvinutý, většina meziproduktů je dovezena ze zahraničí. Proto je zde mnoho příležitostí pro export zboží českých firem, včetně firem z papírenského odvětví.

 

Aktuální sektorové příležitosti pro Senegal

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • Mezinárodní veletrh Dakar (FIDAK) je jedním z největších  výstavních a prodejních akcí v regionu západní Afriky, koná se každoročně na přelomu listopadu a prosince (www.cicesfidak.com)
 • Mezinárodní veletrh lékařské a zdravotnické techniky a vybavení (SISDAK) v Dakaru, koná se obvykle v červnu (www.cicessisdak.com)
 • Mezinárodní veletrh zemědělské techniky a potravinářského průmyslu (SIAGRO), který se koná v Dakaru každé dva roky
 • Mezinárodní veletrh stavebnictví a stavebních materiálů, strojů a zařízení (SENCON) v Dakaru, koná se obvykle v únoru

Bližší informace ke konání veletrhů lze získat na webových stránkách Senegalského veletržního centra.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dakaru (Senegal) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem