Senegal: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

Z hlediska vývozu zboží z ČR do Afriky je Senegal dvanáctým obchodním partnerem ČR mezi subsaharskými zeměmi.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

Kč (tis.)

poř.

Index

Kč (tis.)

poř.

Index

Kč (tis.)

poř.

Index

Kč (tis.)

2005

45 044

124.

46,1

21 751

126.

120,5

66 795

134.

57,8

23 293

2006

98 625

114.

219,0

14 091

143.

64,8

112 716

128.

168,7

84 534

2007

149 874

110.

152,0

8 655

152.

61,4

158 529

124.

140,6

141 219

2008

307 952

96.

205,5

19 336

131.

223,4

327 288

109.

206,5

288 616

2009

353 891

90.

114,9

20 274

126.

104,9

374 165

102.

114,3

333 617

2010

160 849

109.

45,5

23 332

124.

115,1

184 181

117.

49,2

137 517

2011

359 514

96.

223,5

13 387

139.

57,4

372 901

105.

202,5

346 127

2012

391 895

99.

109,0

8 900

152.

66,5

400 795

111.

107,5

382 995

2013

563 437

86.

143,8

7 840

151.

88,1

571 277

100.

142,5

555 597

2014

670 937

86.

119,1

29 237

127.

372,9

700 177

100.

122,6

641 703

2015

632 183

91.

94,2

17 640

140.

60,3

649 823

104.

92,8

614 543

2016 227 612 108. 35,0 23 023 129. 130,5 250 635 120. 38,7 204 589
2017 235 562 114. 103,5 29 065 128. 126,2 264 627 100. 105,6 206 497
2018 445 512 94. 30 212 128. 475 723 110. 415 300
2019 384 365 97. 27 093 108. 411 49 357 272

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD (tis.)

poř.

Index

USD (tis.)

poř.

Index

USD (tis.)

poř.

Index

USD (tis.)

2005

1 881

124.

49,5

908

126.

129,3

2 789

134.

62,0

973

2006

4 362

114.

231,9

623

143.

68,6

4 985

128.

178,7

3 739

2007

7 380

110.

169,2

426

152.

68,4

7 806

124.

156,6

6 954

2008

18 078

96.

245,0

1 135

131.

266,4

19 213

109.

246,1

16 943

2009

18 570

90.

102,7

1 064

126.

93,7

19 634

102.

102,2

17 506

2010

8 417

109.

45,3

1 221

124.

114,8

9 638

117.

49,1

7 196

2011

20 325

96.

241,5

757

139.

62,0

21 082

105.

218,7

19 568

2012

20 012

99.

98,5

454

152.

60,0

20 466

111.

97,1

19 558

2013

28 798

86.

143,9

401

151.

88,3

29 199

100.

142,7

28 397

2014

32 341

86.

112,3

1 409

127.

351,4

33 750

100.

115,6

30 932

2015

25 698

91.

79,5

717

140.

50,9

26 415

104.

78,3

24 981

2016 9 268 108. 36,1 946 129. 131,9 10 214 120. 38,7 8 321
2017 10 131 114. 109,3 1 222 128. 129,1 11 365 125. 111,3 8 921
2018 20 452 94. 1 429 128. 21 881 110. 19 023
2019 16 760 97. 1 181 108. 17 941 15 578

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu do Senegalu

   

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Podíl v %

52

Bavlna 10 844 64,54
65

Pokrývky hlavy a jejich součásti

1 594

9,49

84

Reaktory, kotle, mechanické přístroje a nástroje

1 396

8,31

48 Papír, karton, lepenka

1 288

7,67

31

Hnojiva

366

2,18

28

Výrobky chemické

293

1,74

69

Výrobky keramické 231 1,37
39 Plasty a plastové výrobky 146 0,87
40 Kaučuk a výrobky z kaučuku 132 0,79
85 Elektrické přístroje, TV 107 0,64

 

Celkem TOP 10

16 397 97,60

 

Celkem

16 801

 

 

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu ze Senegalu

   

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Podíl v %

07

Zelenina, rostliny, kořeny, hlízy

901

72,78

08

Ovoce a ořechy

184 14,86

90

Optické přístroje

49 3,96
03 Ryby, korýši, měkkýši 47 3,80

85

Eletrické přístroje, TV

24 1,94

21

Potravinové přípravky

24 1,94

54

Hedvábí chemické, systetické, umělé

3 0,24
84 Reaktory, kotle, mechanické přístroje a nástroje 2 0,16
11 Slad, škroby, pšeničný lepek 2 0,16
38 Chemické přístroje 1 0,08

 

Celkem TOP 10

1 238 100,00

 

Celkem

1 238  

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V současnosti není zastupitelskému úřadu ČR známa žádná česko-senegalská firma fungující na bázi výměny služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současnosti není zastupitelskému úřadu ČR v Dakaru známa žádná česko-senegalská firma fungující na bázi joint-ventures.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Obchodní dohoda (vstoupila v platnost v roce 1996) byla ukončena vstupem ČR do EU, tj. ke dni 1. 5. 2004, vzhledem ke společné unijní obchodní politice se její renegociace nebude realizovat. 
  • Dne 21. 7. 2011 bylo v Praze podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zahraničních věcí Senegalu.
  • Dne 29. 11. 2011 bylo v Dakaru podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem obchodu Senegalu.
  • Dne 21. 5. 2015 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ministerstvy životního prostředí.
  • Dne 22. 1. 2020 byla v Dakaru podepsána Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Senegalem.
  • Obě strany projevily zájem na podepsání Smlouvy na ochranu investic.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR na období 2010-2017, Strategie ZRS ČR na období 2018-2030 a souvisejících rozhodnutí Vláday ČR Senegal nepatřil a nepatří (ani žádná ze zemí západní Afriky) mezi prioritní země české ZRS. V teritoriu proto neprobíhají žádné velké rozvojové projekty v gesci České rozvojové agentury.

Menší rozvojové aktivity jsou nicméně podporovány prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů (MLP) realizovaných místními subjekty v gesci příslušného ZÚ. V Senegalu byly realizovány následující MLP:

 

Název projektu

Realizátor

Rozpočet (Kč)

2019

SPravedlivý přístup ke vzdělání pro mládež v zranitelné oblasti GREEN SAFE HAVEN 217 202

2018

Linka na transformatních obylovin v Diagnonu (Casamance) BSA Production et Transport GIE 489 200

2017

Oprava ZŠ ve vesnici Diagnon v regionu Casamance – 2. fáze ZŠ ve vesnici Diagnon 299 756

2017

Vybavení pro nemocnici v Thies Regionální nemocnice v Thies 200 221

2016

Oprava ZŠ ve vesnici Diagnon v regionu Casamance ZŠ ve vesnici Diagnon 296 045

2015

Stavba školní třídy

ASCAL DEVELOPEMENT

250 000

2014

Škola česko-senegalského přátelství se rozvíjí

Groupe Scolaire KER SEEX-YI/KELETHIO

219 258

2013

Škola hrou v Dakaru

Groupe Scolaire KER SEEX-YI/KELETHIO

100 952  

2013

Podpora chráněných ploch v Senegalu

Ředitelství Senegalského národního parku

124 303

Celkem

2 196 937

Na akademický rok 2015/2016 byla Senegalu nabídnuta 2 vládní rozvojová stipendia a i v dalších letech byla nabídnuta 2-3 stipendia.

Grantová agentura Akademie věd ČR podpořila výzkumný projekt (2004-2008) zaměřený na studium biodiverzity, který byl realizován zejména v národním parku Niokolo Koba v Senegalu.

V letech 2007-2009 realizovala Česká zemědělská univerzita projekt „Podpora národních parků Senegalu“ (rozpočet 6,6 mil. Kč), konkrétně „Chov antilop Derbyho“, zahájený již v roce 2000. Tento nejdéle existující projekt ČR v Senegalu je ojedinělý konzervační projekt na záchranu antilopy Derbyho (ve stejném duchu jako záchrana koně Převalského), která je v červené knize kriticky ohrožených zvířat. Za 19 let své existence dosáhl p úctyhodných výsledků, když z původních posledních jedinců žijících v Národním parku Niokolo Koba se podařilo zvířata přemístit do dvou rezervací (Bandia a Fathala) spravovaných soukromými investory. Z šesti původních zvířat převezených do Bandie a Fatala jsou dnes díky řízenému křížení dvě stáda čítající přibliřně sto zdravých jedinců. Pro určení jejich stavu v NP probíhá sčítání v režii neziskové organizace Derbianus a ve spolupráci se senegalským MŽP.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dakaru (Senegal) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem