Senegal: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

Pro navázání nebo rozvinutí skutečných obchodních kontaktů a zejména pro rozvoj podnikatelských projektů je nutná osobní přítomnost. Jednacím jazykem i jazykem informačních materiálů je francouzština, angličtina v drtivé většině případů není dostačující.

Doporučuje se získat obchodního zástupce znalého místního prostředí a uzavřít s ním přesnou dohodu podle senegalského práva.

Podrobně viz dále.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Zahraniční zboží je dováženo do Senegalu především přes přístav v Dakaru. Místní společnosti, většinou částečně či úplně vlastněné francouzskými subjekty, pak zajišťují jeho další distribuci ke státním nebo soukromým prodejcům a distributorům. Distribuční společnosti jsou často rodinnými firmami bez specializace na konkrétní zboží.

Síť supermarketů se nalézá především v Dakaru – jde o značky Casino a Auchan.

Kromě systému velkodistribuce funguje v zemi velmi rozvinutý systém drobných distributorů, často libanonského původu, kteří zajišťují jednorázovou distribuci bez specializace. V poslední době se k těmto distributorům připojil poměrně velký počet příslušníků nové čínské komunity v Senegalu, kteří se zaměřují na levné zboží prodávané na ulicích Dakaru a dalších větších měst. Neformální distribuční kanály jsou zcela jistě největším podílem obchodních aktivit země, např. dakarské tržiště Sandaga je celoplošně centrem distribuce rukodělných a tradičních výrobků západní Afriky.

Zahraniční dovozci by měli využít služeb obchodního zástupce či distributora/dealera. Provize zástupců se radikálně liší případ od případu, záleží na dohodě s exportérem. Senegalský trh je poměrně dobře zásoben, dá se však nalézt mnoho typů zboží, jež by jistě našlo svého kupce – klíčová je však cena. U srovnatelných výrobků vyhrává lacinější nabídka.

Před realizací spolupráce je v senegalských podmínkách nezbytný osobní kontakt v rámci návštěvy, nejlépe reciproční (tzn. nejméně jedno setkání v Senegalu a jedno setkání v ČR).

Senegalští zástupci a distributoři často usilují o sepsání dohody o exkluzivním zastoupení, doporučuje se však posečkat s touto dohodou až po vyzkoušení partnera, případně podepsat ji na omezenou (zkušební) dobu.

Pro prodej telekomunikační a jiné technologie a dalších výrobků např. pro zemědělství je vyžadován ponákupní a záruční servis. V realitě však vrácení zakoupeného výrobku v Senegalu v podstatě neexistuje.

Pro nalezení partnera lze využít např. dakarskou obchodní komoru (Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar), která poskytne základní informace o potenciálním partnerovi, ovšem už není schopná podat např. informaci o jeho solventnosti.

Rejstřík firem on-line neexistuje. Využít lze tedy např. telefonní seznam.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Celní systém je deklaratorní, vývozce či dovozce musí využít služeb „transitéra“, který pracuje s Celní správou. Po přihlášení zboží dojde k jeho fyzické kontrole a zaplacení celních poplatků.

Clo se od 1. 1. 2015 nově řídí Externím společným tarifem (TEC) CEDEAO, který posiluje celní jednotu Hospodářského společenství zemí západní Afriky a nabízí 4 tarifní pásma podle druhu zboží od 0 do 20 %. 5. pásmo – 35 % je určeno na ochranu strategického zboží z hlediska rozvoje regionu.

Neexistuje omezení pro vyvážení legálně nabytého zboží, potravinářské výrobky procházejí fytosanitární kontrolou. Před vývozem je potřeba učinit celní prohlášení, po němž bude zboží fyzicky kontrolováno.

Senegal podepsal smlouvy OWT a respektuje tedy volnou směnu zboží. Je však uplatňována časově omezená ochrana v případě produkce cibule. Od epidemie ptačí chřipky je zakázán dovoz kuřat.

28. 2. 2014 byl přijat zákon reformující Celní systém, hlavními cíli reformy jsou: transparentnost, automatizace celních deklarací, zjednodušení procedur, ochrana průmyslového a intelektuálního vlastnictví, posílení bezpečnosti, boj s podvodníky, boj s kyberkriminalitou.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Kroky nutné k založení firmy v Senegalu:

 • vyřízení žádosti o zřízení příslušného obchodního subjektu (notář)
 • vydání obchodní karty (obchodní komora)
 • zapsání do obchodního rejstříku (obchodní komora)
 • vydání certifikátu Export / Import (obchodní komora)
 • získání registračního čísla RCCM, imatrikulačních čísel NINEA a COFI
 • povolení k dlouhodobému pobytu na území Senegalu (na místě u cizinecké policie)         

Senegalská obchodní politika obsahuje několik pobídkových kroků pro zřizování joint-venture. Obecně je doporučeno v zakládající smlouvě jasně vytyčit pole zodpovědnosti jednotlivých společníků, neboť senegalská strana má často za to, že veškeré vnější náklady hradí automaticky zahraniční investor.

Licenční smlouvy jsou v Senegalu běžně praktikovány v oblasti tabákových výrobků, produkce nealkoholických nápojů a potravin. V textu dohody je třeba přesně vymezit výši a podmínky platby honorářů a poplatků, včetně místních daní.

V zemi existuje Jednotná investiční kancelář (Guichet unique d’Investissement), a to v rámci agentury APIX. Jejím cílem je asistovat zájemcům o založení podniků či joint-ventures. Kancelář přijímá žádosti o založení firem a obecně zredukovala dobu potřebnou na založení firmy ze 60 na 10 dnů. Kromě toho potřebuje každý zakladatel firmy asistenci místního notáře, jehož specialitou jsou smlouvy a který převezme úkol zaregistrovat novou firmu v lokálním obchodním rejstříku – OHADA.

Nejčastěji užívané formy pro podnikání jsou pobočka zahraniční společnosti, s.r.o. (SARL) a a.s. (S.A.). Pro založení firmy je vyžadován minimálně jeden vlastník a jako minimum jmění firmy pouze 100 000 FCFA.

Senegalské právo nezná pojem joint-venture. Společnosti se v takovém případě spojí do  s.r.o..

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Veškeré propagační materiály a technická dokumentace pro senegalský trh musí být zpracovány ve francouzštině. Nezbytnou součástí propagačních materiálů by měla být dobrá fotodokumentace. Jednoduché instrukce ve francouzském jazyce, předvedení výrobku, poskytnutí vzorků a osobní návštěvy u distributora jsou k úspěšnému  prodeji nezbytné. Vhodné je zajištění servisu prostřednictvím zaškolených místních techniků, zejména u spotřebního zboží.

V Senegalu příliš nefunguje internetový prodej. K reklamě lze využít především místní deníky a periodika (např. týdeník Le Journal de l’Economie). Tisková publicita zacílí především spotřebitele z Dakaru a dalších velkých měst.

Nejrozšířenější formou propagace zboží v Senegalu je rozhlas a televize – je možno využít jeden z televizních kanálů či rozhlasových stanic, které často publikují obchodní reklamu. Rostoucí význam má i využití internetu, např. reklamy na zpravodajských serverech typu aps.sn, seneweb.com či xibar.net. Dalšími oblíbenými prostředky pro publicitu jsou ve větších městech bilboardy či zasílání hromadných sms – vše musí být ve francouzštině, v ideálním případě také v místním jazyce wolof. Efektivní cílenou propagaci lze provádět přímo v supermarketech.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Senegal je signatářem Berlínské dohody o copyrightu a signatářem Trade Related Aspects of Intellectual Property Agreement (TRIPS) WTO. Dále je členem OAPI (Africká organizace pro duševní vlastnictví), která sdružuje 17 frankofonních zemí Afriky, mezi nimiž byl ustaven společný systém pro získání a i držení ochrany patentů, obchodních známek a průmyslového designu. Práva zaregistrovaná v jedné z těchto zemí platí zároveň ve všech ostatních členských zemích. Ochrana na patent platí 20 let, obchodní/ochranné známky vždy 20 let od registrace, přičemž ochranu lze bez omezení prodlužovat.    

V praxi však je systém ochrany duševního vlastnictví zcela nedostatečný. Senegalský trestní zákoník neuvádí možnost trestního stíhání v případě kopírování značky či porušení copyrightu. Senegalská kancelář autorských práv (BSDA) má kvůli omezenému rozpočtu potíže s dopadením hackerů, prodavačů a distributorů kopií CD a DVD apod. BSDA se přesto pokouší s nelegálním prodejem bojovat – např. celostátní kampaní proti pirátství či pobídkami pro spotřebitele k nákupu originálních softwarů.

Užitečné kontakty v oboru duševního vlastnictví: 

Bureau Sénégalais des Droits d’Auteur (BSDA)
(Senegalská kancelář pro copyright)
7, Rue Saint Michel X Ngalandou Diouf
Tel: 221 889 01 86
Fax: 221 822 24 59
Web: www.bsda.sn

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se řídí speciálním zákoníkem (Code des marchés publics) – dekretem č. 2014-1212 z 22. září 2014, který nahradil dekret 2011-1048 (z 27. července 2011) – a jsou vyvěšovány na zvláštní webové stránce Portail des Marchés publics du Sénégal.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Senegal sice disponuje pokrokovým obchodním a investičním zákoníkem, avšak výkon v praxi zaostává. Sporům se doporučuje předcházet kvalitními texty obchodních smluv a případně dohodou. Vzhledem k přetrvávajícím problémům i v senegalské justici, způsobeným především nedostatkem financí a tedy neúměrně dlouhou dobou soudních jednání, je pro případné řešení sporů i jejich předcházení nezbytná pravidelná kontrola v místě podnikání a služby dobrého a spolehlivého místního advokáta.            

Drobné spory jsou obvykle řešeny s příslušným odborem ministerstva či, nejlépe, s pomocí lokální arbitráže vytvořené ad hoc pro daný případ. Senegalská obchodní komora v Dakaru řídí od roku 1998 Arbitrážní centrum. Na dlužníka lze podat trestní oznámení na policejní stanici, soudní cestou pak přes soudní tribunál prostřednictvím advokáta. Soudní procesy však  mohou být velmi finančně a časově náročné a konečný verdikt je občas nekorektní a netransparentní.

Vzhledem k tomu, že Senegal je členem Washingtonské dohody o řešení investičních sporů, doporučuje se do investiční smlouvy zahrnout klauzuli o možnosti vytvoření mezinárodní arbitráže v případě sporu, neboť mezi Senegalem a ČR doposud není uzavřena Dohoda o ochraně investic.

I přes oficiální snahu vlády podporovat volnou hospodářskou soutěž se senegalský trh potýká s některými chronickými problémy. Hlavními brzdami v rozvoji je relativně vysoká míra korupce (v pravidelných průzkumech Transparency International se Senegal v roce 2019 umístil na 66. místě v Indexu vnímání korupce z celkem 180 zemí) i velmi pomalá práce státní správy. Průmyslový sektor je málo diverzifikovaný a jeho výkonnost je nízká. Rovněž je málo rozvinutá veřejná infrastruktura. Dalším problémem místního trhu je relativně velmi nízká kupní síla většiny obyvatelstva. Je třeba také počítat s prodlevami při dovozních a vývozních formalitách.  

Hlavními problémy jsou:

 • Zdlouhavost administrativních procesů.
 • Špatná platební morálka
 • Korupce státních úředníků
 • Slabá právní ochrana

Nejobvyklejším platebním instrumentem je neodvolatelný či dokumentární akreditiv. Platba bývá realizovaná většinou v EUR či USD. Proforma faktury a finální faktury musí být vystaveny ve francouzském jazyce. U prvních kontraktů je doporučeno požadovat platbu předem. Platební morálka u jednotlivých senegalských klientů je velmi rozdílná, zpravidla nestabilní. Nejsolidnějšími partnery jsou dlouhodobě usazení obchodníci i majitelé původem z Libanonu nebo Francie. Někteří obchodníci ale zakládají vzájemnou důvěru např. na návštěvě partnera v ČR, a akreditiv jako způsob platby odmítají. 

více též na stránkách Rady evropských investorů v Senegalu.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Pro navázání nebo rozvinutí skutečných obchodních kontaktů a zejména pro rozvoj podnikatelských projektů je nezbytná osobní přítomnost. Úředním jazykem je francouzština, angličtina v drtivé většině případů není dostačující. V Senegalu není v současné době k dispozici žádný oficiální tlumočník z češtiny do francouzštiny.

Prodejní doba:

Pracovní doba obchodů je většinou do 18 hod., velké supermarkety bývají otevřeny každý den do 20 – 21 hod. Úřady pracovní obvykle do 17 hod., a to kromě pátku, kdy zavítají před odpolední modlitbou. Některé úřady nebo banky však poté znovu otvírají a mají delší pracovní dobu. Začátek oficiální pracovní doby úřadů často není respektován.

Státní svátky:

Státních svátků má Senegal mnoho, zahrnují svátky státní (s pevným datem), muslimské (pohyblivé) i katolické.

 • 4. 4. – Den nezávislosti
 • 1. 1. – Nový rok
 • 1. 5. – Svátek práce
 • 8. 3. – Den žen
 • 23. 8. – Den Senegalských střelců

Pohyblivé muslimské svátky:

 • Tamkharit (Mouharam, muslimský Nový rok) – 20. 8. 2020
 • Magal de Touba (odchod zakladatele bratrstva muridů do exilu) – 5. 10. 2020
 • Mouloud (Gamou, též Aid el Mouloud, narození Proroka) – 29. 11. 2020
 • Začátek postního měsíce ramadánu – 24. 4. 2020
 • Korité (též Aid El Fitr, zakončení postního měsíce ramadánu) – 24. 5. 2020
 • Tabaski (Aid el Kebir, též Aid el Adha, svátek oběti) – 30. 7. 2020

Křesťanské svátky:

 • Velikonoce – 12. 4. 2020
 • Nanebevstoupení – 21. 4. 2020
 • Sestoupení Ducha svatého, pouť do Popenquine – 30. 5. 2020
 • Nanebevzetí – 15. 8. 2020
 • Dušičky – 1. 11. 2020
 • Vánoce – 25. 12. 2020

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Občané EU mohou  pobývat v Senegalu po dobu 90 dnů bez víz.  Při cestách je potřeba dodržovat bezpečnostní podmínky jako v jiných zemích, Senegal není zemí se zvýšenou kriminalitou.

Zásadně se ovšem nedoporučuje cestovat v noci, místní řidiči jezdí často bez světel a hrozí nebezpečí dopravních nehod.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V případě žádosti o pracovní povolení a dlouhodobý pobyt, což je v podstatě totéž, je potřeba se obrátit na ministerstvo vnitra a požádat o pobytovou kartu. Neexistuje možnost podat žádost na příslušném ZÚ.

Jsou vyžadovány tyto doklady (přeložené do francouzštiny): pasová fotografie, rodný list, výpis z rejstříku trestů, vyplněný formulář, potvrzení o zaměstnání, zdravotní způsobilost, kolek.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pro případ nemoci či lékařského ošetření je nutné sjednat si v ČR pojištění u některé z mezinárodních pojišťoven sídlících v Senegalu. Lékařská péče, kterou si může pacient hradit sám, je na velmi dobré úrovni.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dakaru (Senegal) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem