Severní Makedonie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopje (Severní Makedonie)

V posledních letech země vykazuje stabilní ekonomický růst, který se v posledním období pohyboval okolo hodnoty 3 %. V minulosti se země potýkala s deflačními tlaky, ale dle predikce MMF by se měla v následujících letech míra inflace pohybovat okolo 1,5 % až 2 %. Zajímavý je i vývoj v rámci platební bilance země, kdy se nedaří zvýšit export tak, aby pokryl potřeby dovozu. Import pokrytí exportem je 77,2 % což způsobuje napětí v platební bilanci země. Severní Makedonii se podařilo snížit nezaměstnanost na zhruba 17,1 % v roce 2019. V zemi žije oficiálně přes 2,1 mil. obyvatel a HDP na obyvatele činí přibližně 6 281 USD.

 

▶ Evropská unie uzavřela se zemí dohodu o zóně volného obchodu.

▶ V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Severní Makedonie umístila na 82. pozici ze 141 srovnávaných ekonomik a dle OECD je stupeň exportního rizika 5/7.

 

Ukazatel

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Růst HDP (%)

0,2

2,7

3,2

3,4

3,2

3,3

HDP/obyv. (USD)

5449

5840

6281

6615

6920

7243

Míra inflace (%)

1,4

1,5

1,3

1,7

2,0

2,2

Nezaměstnanost (%)

22,4

20,7

17,1

16,9

16,6

16,2

Bilance běžného účtu (mld. USD)

-0,2

-0,0

-0,1

-0,2

 -0,2

-0,3

Populace (mil.)

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Konkurenceschopnost

84/140

82/141

Exportní riziko OECD

5/7

5/7

5/7

Odhad Mezinárodního měnového fondu

Zdroj: MMF, OECD, WEF

 

Nejperspektivnější položky pro český export a investice, privatizační a rozvojové projekty

Více než 30 % elektrické energie Makedonie dováží ze zahraničí a proto jako perspektivní odvětví se objevuje oblast energetiky – vodních elektráren, budovaní nové a rekonstrukce stávajících energetických zdrojů. Makedonská společnost, která má na starosti přenosovou soustavu země (MEPSO), plánuje rekonstrukci přenosové soustavy z Bitoly k albánským hranicím o délce 400 kilometrů. Investice kolem 32 mil. EUR plánuje i druhý největší makedonský výrobce v oblasti energetiky firma EVN, a to hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů energie – 2 fáze výstavby větrných farem v oblasti Bogdanci.

Plynofikace Severní Makedonie (jen 15 % využití magistrálního plynovodu). Bude záležet na dalším vývoji ohledně uvažovaného napojení na TAP atd., výraznější příležitost pro české firmy by pravděpodobně měla být spíše až v oblasti terciálních rozvodů.

Těžební průmysl– perspektivní pro zapojení českých firem. V následujících letech by totiž vláda ráda výrazně zvýšila využití nerostných zdrojů revitalizací stavajících a otevřením nových dolů.

Spolupráce při budování dopravní infrastruktury, zejména pak koridorů, regionalní a vnitrostátní silnice obnova stávající a budování nové dálniční a železniční sítě (vláda preferuje formu koncesí).

Systémy městské dopravy a ekologické projekty (odpadové hospodářství a ochrana vodních zdrojů – naprosto nevyhovující současná situace musí být řešena v kontextu sbližování s EU).

Developerské projekty (budování rezidentních čtvrtí, kancelářských a obchodní prostorů, zdravotních zařízení a další komunální infrastruktury), stavebnictví je v gesci makedonského Ministerstva dopravy.

Makedonská vláda označila některá další národohospodářská odvětví, do nichž má zájem přilákat zahraniční kapitál: zemědělství, zpracovatelský potravinářský / průmysl, výroba součástek pro automobilový průmysl, informační technologie, vzdělání a zdravotní péče.

 

Služby – budování rezidenčních čtvrtí, kancelářských a obchodních prostorů, zdravotních zařízení, komunální infrastruktury, sportovních (hlavně lyžařských) rekreačních a zábavních areálů atd..


Další mimořádně perspektivní sektory a příležitosti:

 • Oblast energetiky – výstavba nových a rekonstrukce stávajících energetických zdrojů, především vodních elektráren
 • Plynofikace
 • Dopravní infrastruktura (železnice)
 • Technologie na ochranu životního prostředí – hlavně čištění a úprava vody
 • Nakládání s odpady
 • Dopravní prostředky
 • Zemědělská technika a technologie

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 7311 – Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli

HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“

HS 8406 – Parní turbíny

HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

HS 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8503 – Části a součásti motorů, generátorů, soustrojí ap.

HS 8504 – Elektrické transformátory, statické měniče a induktory

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 8429 – Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

HS 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

Železniční a kolejová doprava

HS 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli

HS 8530 – El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem

HS 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

HS 8608 – Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení

Automobilový průmysl

HS 8702 – Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

HS 8704 – Motorová vozidla pro přepravu nákladu

HS 8705 – Motorová vozidla pro zvláštní účely, ne vozidla konstruovaná, především pro dopravu osob nebo nákladu

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8437 – Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.

HS 8701 – Traktory a tahače

HS 8707 – Karoserie (vč. kabin) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 8484 – Těsnění ap. výrobky kovové i plastové; soubory, sestavy, mechanické ucpávky

HS 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

Služby

CPA 71 – Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy

 

▶ Automobilový průmysl

Zastaralé služby veřejné dopravy, chybějící komunikační systémy i signalizační a bezpečnostní zabezpečení, hlavně ve vlakové dopravě, otvírají velké příležitosti pro české firmy v této oblasti. Příležitost pro český export v tomto oboru představuje především z velké části zastaralý vozový park pro veřejnou hromadnou dopravu (včetně městské). Nedostatek kvalitních traktorů a malotraktorů v soukromém sektoru nabízí také zajímavé příležitosti. Limitujícím faktorem je nedostatek veřejných finančních zdrojů, slabost zemědělských malovýrobců a omezená vládní podpora zaměřená na malé zemědělce. České firmy se mnohdy pokoušejí najít cestu, jak získat dodavatelský úvěr, ale vše naráží na nízký pojistný rating a často neschopnost makedonských partnerů poskytnout vhodné záruky.

 

▶ Důlní, těžební a ropný průmysl

Odvětví ropy a zemního plynu v Severní Makedonii má zásadní význam pro hospodářský rozvoj státu, přičemž do tohoto sektoru patří některé z největších společností v zemi. Ropný sektor zahrnuje dovoz a vývoz ropy a ropných produktů, zpracování ropy, výrobu biopaliv, distribuci a prodej ropných produktů a odvětví plynu provádí přepravu, distribuci a prodej zemního plynu. Makedonie je zemí bohatou na nerostné zdroje, jako je zinek, zlato, stříbro, měď, olovo, mangan, nikl, azbest, sádra a dřevo, podporuje skutečnost, že toto odvětví je pro hospodářství země zásadní, má relativně vysoký podíl na průmyslové výrobě. V následujících letech se má výrazně zvýšit využití nerostných zdrojů revitalizací stávajících i otevřením nových dolů a závodů na zušlechťování rudy (v Severní Makedonii se zušlechťují rudy vytěžené nejen v zemi, ale i v Kosovu). Nejsou žádané projektové studie. Perspektivní jsou dodávky důlních strojů a vybavení, zabezpečovací systémy.

 

▶ Energetický průmysl

Cílem makedonské vlády je využít nevyužitý energetický potenciál Severní Makedonie. Plánuje se zvýšit domácí výrobu elektřiny, přilákat nové investice v energetickém sektoru, diverzifikovat dodávky energie, zvýšit konkurenceschopnost trhu s energií, zlepšit bezpečnost dodávek energie a současně chránit životní prostředí. Probíhá výstavba plynovodů a obce jsou připraveny vybudovat sekundární plynovou síť. Solární energie je považována za základní pilíř výroby elektřiny. Nový zákon o energetice z května 2018 zahrnuje třetí energetický balíček a směrnici o obnovitelných zdrojích energie s cílem snížit závislost na dovozu energie a dosáhnout udržitelný rozvoj.

Makedonská společnost, která má na starosti přenosovou soustavu země (MEPSO), plánuje rekonstrukci přenosové soustavy, a to pro vyso­konapěťové vedení z hlavní tepelné elektrárny země v Bitole k albánským hranicím. Celková délka vedení je 400 kilometrů a investice je naplánována v objemu 16–20 mil. eur. Investice kolem 32 mil. eur plánuje i druhý největší makedonský výrobce v oblasti, energetiky firma EVN, hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Vláda vytvořila koncept, jak zvýšit výrobu energie (fotovoltaická solární pole, výstavba nových a rekonstrukce starých vodních elektráren, rozšíření větrného parku). Pokud budou realizovány všechny tyto plány pro obnovitelné zdroje, bude v příštích 2 až 3 letech zahájena realizace kapacit 350 MW ve srovnání se současnou obnovitelnou kapacitou 17 MW. Severní Makedonie se od roku 2020 začne řídit novou Strategií energetického rozvoje do roku 2040, která bude založena na pět pilířů (bezpečnost, solidarita a důvěra, plně integrovaný vnitřní trh s energií, energetická účinnost a opatření v oblasti klimatu – (dekarbonizace hospodářství a výzkum, inovace a konkurenceschopnost).

 

▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Odpadové hospodářství a ochrana vodních zdrojů, začíná být, s přibližováním se Severní Makedonie k EU, vážným tématem. Severní Makedonie se připravuje na realizaci, s využitím financování z EU, projektů na výstavbu čističek odpadních vod prakticky ve všech regionech. Tuto aktivitu mají v gesci převážně místní zastupitelstva. Nejen projektování a výstavba čističek, ale rovněž rekonstrukce, projektování a výstavba kanalizací, ekologických skládek a podniků na zpracování odpadů, jsou v Severní Makedonii diskutovaným tématem, neboť v zemi v podstatě tato zařízení neexistují. Předpokladem pro případný úspěch českých firem v této oblasti je (stejně jako i v dalších odvětvích) mj. schopnost napomoci při využití a čerpání EU/IPA II fondů.

 

▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Prioritou makedonské vlády je i rozvoj zemědělství, a to ve všech formách, především z důvodu vysokého počtu práceschopného obyvatelstva působícího v tomto oboru (kolem 22 % ekonomicky aktivního obyva­telstva země). V Severní Makedonii jsou převážně malé rodinné farmy, kterých je na 190 tisíc. Existují však i velká zemědělská družstva, která disponují velkými skleníky a zpracovatelskými linkami pro svoji pro­dukci. Celkový objem zemědělské půdy činí více jak 335 tis. hektarů. Země produkuje biopotraviny, pře­vážně v ovocnářském a zelinářském sektoru. Je málo známý fakt, že v Severní Makedonii se pěstuje ve velkém mimořádně kvalitní rýže, kterou úspěšně země vyváží svým nejbližším sousedům. Severní Makedonie je známá též svým kvalitním tabákem, který dokáže plně nahradit  tabák americký. V hornatých oblastech Severní Makedonie je významná živočišná výroba. Samostatnou, velmi rozvinutou a kvalitní kapitolou zemědělské produkce je vinařství, které je na vysoké úrovni, srovnatelné jak s evropskou, tak i světovou. Charakter zemědělské výroby v Severní Makedonii indikuje, že země potřebuje především traktory menší výkonové řady a též malé zemědělské stroje.

 

▶ Železniční a kolejová doprava

Železniční infrastruktura v Severní Makedonii je ve špatném stavu. Předchozí vláda několikrát oznámila start projektu výstavby železnic, ale finance byly vždy problémem.  Evropská Unie se nakonec rozhodla poskytnout finanční pomoc, aby se konkrétní projekty mohly začít realizovat. Financování projektů bude 37% finančních prostředků z EU a 63% stát. Severní Makedonie již poskytla 95% ze své části financování projektu. Investice se skládá ze dvou částí, železniční trať z Kichevo až k hranici s Albánií a druhý z Kumanovo k hranici s Bulharskem.

Projekt zahrnuje železniční trať, uzemnění, tunely, mosty, nadjezdy, opěrné zdi, obslužné prostory, železniční stanice, elektrifikaci, instalaci telekomunikačních zařízení a signalizaci. Očekává se, že vlaky přepraví denně asi 2000 cestujících a 12 nákladních vozů. Současný stav projektu je, že koncepční návrh řešení pro železnici je vypracován a dalším krokem bude zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby. Očekává se, že výstavba začne v roce 2021 a bude dokončena do konce roku 2025. Příprava výběrového řízení je v závěrečné fázi a je reálné, že bude vyhlášeno začátkem roku 2020.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

  

 • 01.01.2020 – 31.12.2020: Informační činnost pro české firmy: Zjišťování a poskytování informací o možném uplatnění produktů českých firem na makedonském trhu, o vhodných obchodních partnerech atd. na základě poptávky českých podnikatelských subjektů. 
 • 01.01.2020 – 31.12.2020: Asistence českým firmám: Pomoc českým firmám (podávání informací, poskytování rad, účast na jednáních atd.) usilujícím o proniknutí na makedonský trh.    
 • 01.01.2020 – 31.12.2020: Spoluorganizování podnikatelských misí Spolupráce při organizaci uvažované podnikatelské mise organizované Hospodářskou komorou ČR a případně dalších podnikatelských misí (doprovod ústavních činitelů, na okraj jednání Společného výboru pro hospodářskou spolupráci…).   
 • 01.01.2020 – 31.12.2020 Veřejné soutěže: Průběžné sledování tendrů a veřejných zakázek na příslušných portálech i jejich získávání aktivní kontaktní činností a jejich zadávání do systému SINPRO.  
 • 01.01.2020 – 31.12.2020: Pomoc českým firmám potýkajícím se v Severní Makedonii s problémy: Aktivní angažovanost v zájmu vyřešení problémů, na něž narážejí české firmy při svém působení  v Severní Makedonii.
 • Rozpracován PROPED č. 36-132-004, termín posunut na 2. polovinu roku 2020 Návštěva miniszra zemědělství ČR M. Tomana a zemědělské obchodní mise do Severní Makedonie (ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a Potravinářskou komorou ČR). Podnikatelská mise je určena pro firmy, podnikající v oblasti zemědělství a potravinářství. Tyto sektory vycházejí i z Mapy oborových příležitostí ve vztahu k Severní Makedoni. Program zahrnuje účast na matchmakingovém podnikatelském fóru a semináři, B2B jednání s makedonskými partnery, stejně tak i návštěvy některých makedonských zemědělských a potravinářských podniků a farem.
 • Marketingová podpora a propagace českého pivovarnictví/několika značek českých piv v Severní Makedonii – prezentace několika českých pivovarů a minipivovarů & dodavatelů technologií pro pivovarnictví na prestižním pivním festivalu Beer Fest Prilep 2020. Akce bude patrně posunuta z července t. r. na pozdější termín (v závilspti na vývoj pandemie COVID-19).

 

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Skopje (Severní Makedonie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem