Severní Makedonie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopje (Severní Makedonie)

Severní Makedonie jistě patří mezi zajímavé obchodní partnery ČR na Balkáně. Je to trh s 2 mil. obyvatel, s velmi nízkou kupní silou obyvatel, kde HDP na hlavu dosahuje 6,196 USD a průměrná čistá mzda dosahuje 560 USD měsíčně.

Země západního Balkánu (WB-6) sice patří mezi nejotevřenější pro přímé zahraniční investice a jejich obchod roste, ale zároveň mají pouze třetinový HDP/osobu k průměru EU, vysokou nezaměstnanost a potýkají se s řadou výzev jako je např. slabá koordinace při tvorbě a implementaci politik, nedostatky pracovního trhu, nerovné podmínky pro hráče na trhu, nedostatečná regionální propojenost obchodních, dopravních a energetických sítí, atd.

Poslední výsledky ČSÚ za první dva měsice 2020 jsou: Vývoz 17, 930 tis. EUR, dovoz 66, 800 tis. EUR, bilance – 48, 870 tis. EUR. Data ukazují, že letos dojde z důvodu globální pandemie COBID-19 k poklesu celkové obchodní výměny.

Podíl služeb na zahraničním obchodě obou zemí je významný a dosahuje objemu okolo 8 % hodnoty výměny zboží. Na české straně jsou nejvýznamnější služby v dopravě 161 mil. CZK a pracovní cest 242 mil. CZK. Z makedonské strany pak služby v dopravě 232 mil. CZK.

Celková obchodní výměna Severní Makedonie s ČR za rok 2019 činila 451,280 tis. EUR, což je oproti roku 2018 nárůst o 12,4 %, zatím co vývoz činil 145,233 tis. EUR nebo nárůst o 27,8 %, zatímco dovoz dosáhl hodnoty 305 780 tis. EUR, což představuje nárůst o 20,7 % ve srovnání s rokem 2018.
Záporné saldo obchodní bilance ve výši 179 212 tis. EUR bylo zaznamenáno ve srovnání s deficitem v roce 2018 o 13,2%.
V roce 2019 byla ČR 54. obchodním partnerem Sevení Makedonie.

Obchodní výměna mezi ČR a Severní Makedonií probíhá na základě asociační dohody s EU. Bilaterálně zaujímá Severní Makedonie v dovozu do ČR 46. místo ze všech zemí, se kterými ČR obchoduje. U vývozu je to 58. příčka. Obratem se řadí Severní Makedonie na 54. místo zemí se kterými ČR obchoduje. Níže v tabulce je porovnání vzájemné obchodní výměny mezi 4. čtvretím roku 2019 a 2018.

 

Údaje v mil. EUR

4. čtvrtletí 2018

4. čtvrtletí 2019

Vývoz

16,38

11,01

Dovoz 

35,53

38,50

Obrat

51,91

49,51

Bilance

-19,15

-27,49

Zdroj: Statistický úřad Severní Makedonie

 

 

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoj obchodní balance ČR – Severní Makedonie (mil. EUR):

Období

Dovoz

Vývoz

Obrat

Bilance

2015

294 114

104 537

398 651

-189 577

2016

285 632

109 965

395 597

-175 965

2017

356 081

113 890

470 715

-242 715

2018

295 145

120 299

415 322

-174 846

2019

305 780

145 233

451 280

-179 212

Zdroj: ČSÚ

Celková obchodní výměna Severní Makedonie s Českou republikou za rok 2019 činila 451,280 tis. EUR, což je oproti roku 2018 nárůst o 12,4 %, zatímco vývoz činil 145,233 tis.E UR (nárůst o 27,8 %), dovoz dosáhl hodnoty 305 780 tis. EUR, což představuje nárůst o 20,7 % ve srovnání s rokem 2018.
Záporné saldo obchodní bilance ve výši 179 212 tis. EUR bylo zaznamenáno ve srovnání s deficitem v roce 2018, negativní saldo zvýšilo se o 13,2 %. V roce 2019 je ČR 54. obchodním partnerem Sevení Makedonie.

Obchodní výměna mezi ČR a Severní Makedonií probíhá na základě asociační dohody s EU. Bilaterálně zaujímá Severní Makedonie v dovozu do ČR 46. místo ze všech zemí, se kterými ČR obchoduje. U vývozu je to 58. příčka. Obratem se řadí Severní Makedonie na 54. místo zemí se kterými ČR obchoduje.

        

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Deset nejvýznamnějších položek zahraničního obchodu HS(4)

 

Hlavní vývozní komodity ČR:

 

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota EUR(tis.)

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

24 664

20,5 %

2716

Energie elektrická

17 360

14,4 %

5903

Textilie impregnované povrstvené ap plasty

12 430

10,3 %

9401

Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejic

10 593

8,8 %

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

6 644

5,5 %

2710

Oleje minerální a z ner živičných ne surové

3 690

3,1 %

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

2 639

2,2 %

6006

Ostatní pletené nebo háčkované textilie

2 512

2,1 %

5603

Textilie netkané i impregnované laminované aj

1 922

1,6 %

3402

Prostředky povrchově aktivní prací čisticí aj

1 852

1,5 %

Jen 10 položek

84 306

70,1 %

CELKEM

120 303

100,0 %

Osobní automobily tvoří pětinu českého vývozu do Severní Makedonie. Velmi významnou položkou vývozu jsou také textilie (včetně pletených), počítače a jejich časti, telefony a čistící prostředky. Viz dále kapitola č. 5 – Mapa globálních oborových příležitostí (MOP).

 

Hlavní dovozní komodity ČR:

 

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota EUR(tis.)

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

145 691

59,6 %

7306

Trouby profily ap duté jiné z železa oceli

22 545

9,2 %

2716

Energie elektrická

15 490

6,3 %

9401

Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejic

13 310

5,4 %

8532

Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené)

10 926

4,5 %

8302

Úchytky kování věšáky háčky ap z kovů obec

5 075

2,1 %

2401

Tabák nezpracovaný odpad tabákový

2 683

1,1 %

8507

Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlých (vče

2 455

1,0 %

8536

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob

2 402

1,0 %

6109

Trička vrchní tílka aj nátělníky pletené

2 313

0,9 %

Jen 10 položek

222 890

91,2 %

CELKEM

244 286

100,0 %

Ze Severní Makedonie dovážíme díly pro automobilový průmysl – bezmála 2/3 dovozu do ČR. Daleko za nimi jsou pak železné profily, elektrická energie, sedadla, elektrické kondenzátory, spínače a akumulátory, tabák a textilní výrobky.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb

Statistika ČNB v části Běžný účet platební bilance (BÚPB) uvádí následující údaje k obchodu službami (v mil. CZK)

 

V mil. CZK

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kredit

190,6

331,5

357,7

303,8

288,2

383,1

495,4

327,9

418,3

398,6

Debet

44,8

112,6

176,7

182,7

215,4

230,7

440,1

426,4

271,3

286,1

Bilance

145,8

218,8

181,1

121,1

72,7

152,4

55,3

-98,5

147,0

112,5

 

Podíl služeb na zahraničním obchodě obou zemí je významný a dosahuje objemu okolo 8 % hodnoty výměny zboží. Na české straně jsou nejvýznamnější služby v dopravě 161 mil. CZK a pracovní cest 242 mil. CZK. Z makedonské strany pak služby v dopravě 232 mil. CZK.

Struktura exportu a importu služeb, nejvíce vyvážené a dovážené služby: Vodní hospodářství, energie, ochrana životního prostředí, úprava odpadků, agrikultura acstovní ruch.

České cestovní kanceláře se sice zajímají o možnosti rozvoje turistického ruchu, jde však spíše o okrajovou turistiku. Makedonská infrastruktura není zatím převážně schopna uspokojit ani průměrně náročnou klientelu.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy v Severní Makedonii

*ICS Systémy s.r.o. – firma vyhrála mezinárodní tendr na modernizaci a údržbu veřejného osvětlení pro město Kumanovo a okolní obce. Hodnota investice dosáhne částky 4,7 mil. EUR. ICS Systémy není na makedonském trhu nováčkem, nebo již před 5 lety realizovala modernizaci veřejného osvětlení ve městě Ohrid.

*Loco Trans s.r.o. Brno – společnost působí v Severní Makedonii již řadu let, v zemi založila dvě společnosti, získání pozemku k dlouhodobému pronájmu a podpis dohody o státní podpoře je prvním důležitým krokem k realizaci významné investice společnosti.
Předmětem investice je vybudování závodu na výrobu a opravy železničních vagonů, včetně celního skladu a čerpací stanice, kde má vzniknout až 300 nových pracovních míst. Očekávaným přínosem je i možnost získání zaměstnání pro makedonské odborníky v oboru, kteří byli dříve zaměstnáni ve veleském závodě Kolska. Realizace celého projektu je odhadována na 12 – 15 měsíců a má být  zahájena v polovině roku 2020, investice představuje 20 mil. EUR (více než 540 mil. Kč).

Další investice byly realizovány firmou *Laris Trading Company s.r.o., která v roce 2000 odkupem pohledávky od státní Agentury pro revitalizaci bank získala za téměř 3 mil. EUR většinový podíl v makedonské firmě Blagoj Tufanov v obci Radoviš (mrazírny, výrobní závod na zpracování ovoce a zeleniny a zemědělské pozemky v pronájmu) a následně zde investovala další 2 mil. EUR. V roce 2004 byly pozemky (i pod objekty) dle rozhodnutí soudu z prosince 2005 neoprávněně dány ministerstvem zemědělství do užívání jiné firmě, která nechala ovocné sady vykácet a zdevastovala a rozprodala i vybavení firmy. Ta nemůže bez vrácení pozemků vykonávat svoji činnost. Ministerstvo zemědělství odmítlo pravomocný rozsudek respektovat (pozemky pronajalo jinému zájemci).

Pod hlavičku slovenské společnosti vlastní *Czechoslovak Group v Severní Makedonii závod SUMBRO Samokov, na výrobu střeliva a po určitých potížích vyrábí.

ČR má zájem na spolupráci v obranném průmyslu. V Makedonii se prezentovaly české firmy s ohledem na standardy NATO. ČR chce spolupracovat při opravách vrtulníků a dodat obrněné transportéry. Makedonie také dříve nakoupila 4 české letadla pro výcvik pilotů. Vlastní ruské helikoptéry, které opravovala na Ukrajině. Ta však nemá certifikaci pro všechny díly, a proto je spolupráce s ČR pro Makedonii zajímavá. ČEB je připravena pro nákupu techniky poskytnout „Export Buyer´s Credit“.

 

Českým firmám se dále nabízejí konkrétní možnosti spolupráce v oblasti např. rekonstrukce a modernizace energetických zařízení (firma Škoda Energo) nákupy dopravních prostředků (firma Škoda Transportation), těžby a dopravy surovin (firma Důlní strojírenská společnost), získávání vodních zdrojů a ochrany životního prostředí (firmy GIS –Geoindustry a Vodní zdroje), nakládání a likvidace odpadů (firma Zimatechnik) a další. Jedná se o priority makedonské vlády, očekává se vypsání řady tendrů, makedonská strana má zájem o spolupráci s využitím, jak shora uvedeno, i fondů IPA.

 

Mezivládní „Společný výbor dvoustranné hospodářské spolupráce“

Výbor byl ustaven na základě Dohody mezi vládou ČR a vládou Severní Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci, která byla podepsána v Praze 10. února 2010.

Komise se naposledy sešla ve dnech 2. a 3. dubna 2019 ve Skopje. Českou delegaci vedl náměstek MPO ČR Eduard Muřický a naměstek Ministerstva hospodářství Severní Makedonie Kire Naumov.

Během státní návštěvy prezidenta Zemana v makedonském Ohridu v květnu 2016 pak spolu jednali spolupředsedové Výboru NM Vladimír Bärtl a NM Hristijan Delev. V minulosti pak proběhlo zasedání ve dnech 24. a 25. září 2013 v Praze. 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Srovnání FTAs (obchodních dohod) zemí západního Balkánu

Všechny země západního Balkánu (WB-6) jsou členy CEFTA (Středoevropská dohoda o volném obchodě spolu s Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Kosovem, Albánií, Severní Makedonií a Černou Horou). Severní Makedonie má uzavřeny dohody o volném obchodě s Tureckem, Ukrajinou a je také součástí EFTA.

Obchodní dohoda mezi Severní Makedonií a ČR byla podepsána dne 19. 9. 1997 v Praze a vstoupila v platnost dne 10. 12. 1997 (v roce 2003 byla z české iniciativy vypovězena; její platnost zanikla automaticky vstupem ČR do EU).

Současné vzájemné obchodní vztahy jsou upraveny na základě platných bilaterálních dokumentů uzavřených mezi EU a Severní Makedonií, tj. Stabilizační a asociační dohodou (SAD). Tato dohoda byla členskými zeměmi EU ratifikována v lednu 2004. SAD plně liberalizuje vývoz makedonského zboží do EU, kromě živého skotu, hovězího masa, výrobků z ryb, ovoce, zeleniny a vína. U dovozu z EU se MK zavázala postupně odstranit celní sazby dle harmonogramu pro jednotlivé výrobky v horizontu 10-ti let.

Dohoda o zamezení dvojího zdanění byla podepsána 21. 6. 2001 a vstoupila v platnost dne 19. 5. 2002.

Dohoda o podpoře a ochraně investic (2001) a vstoupila v platnost v srpnu 2002.

V roce 2005 ČR z důvodu nutnosti harmonizace Dohody o ochraně a podpoře investic s právem EU navrhla změnu několika článků.

Dne 8. 12. 2006 byly ve Skopji vyměněny ratifikační listiny ke Smlouvě mezi ČR a Makedonií o sociálním zabezpečení ze 7. 10. 2005. Smlouva tak vstoupila v platnost ke dni 1. 1. 2007. Za zásadní změnu, kterou Smlouva přináší, je třeba považovat úpravu v oblasti zdravotní péče, která vychází z principu zachování nároku na poskytnutí nezbytné zdravotní péče při pobytu na území druhého státu. Náklady však oproti minulosti již nenese stát, ale zdravotní pojišťovna pojištěnce.

 

Smluvní základna:

  • Od dubna 2004 platí Stabilizační a asociační dohoda s EU
  • Od prosince 2005 kandidát na člena EU
  • 2009 Komise doporučila zahájit jednání o vstupu
  • Od roku 2009 platí vízová liberalizace
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci. – Zasedání Smíšené skupiny – poslední září 2013 v Praze
  • Dohoda o podpoře a ochraně  investic
  • Dohoda o zamezení dvojího zdanění (dle MK strany dosud plně nefunguje – industriální zóny)
  • Další ujednání: Memorandum o spolupráci v zemědělství, Smlouva o spolupráci v turistice, Clearingový dluh nedořešen.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc poskytovaná ČR

V  roce 2003 poskytla ČR částku 2 mil. Kč na projekt rozvojové pomoci „Budování kapacit pro zavádění čistší produkce“ jehož realizátorem bylo České centrum čistší produkce (ČCČP) a UNIDO. Celková výše českého rozvojového příspěvku byla 8 mil. Kč. Projekt byl zaměřen na uplatnění nových ekologických technologií do výroby kabelů.

Druhým projektem rozvojové pomoci bylo „Budování kapacit ekomanagementu“. Realizátorem této akce (2004 – květen 2005) bylo České ekologické manažérské centrum. Cílem programu seminářů bylo předávání českých zkušeností z oblasti zavádění EMS (mezinárodních standardů ISO 14001). Na organizaci seminářů eko-managementu byla vyčleněna suma 15 tis. EUR (na jednu zemi). Projekt byl určen rovněž pro Bosnu a Herzegovinu, SČH a UA.

Dalšími dvěma projekty z oblasti ekologie a vodního hospodářství, realizovanými společností HYDROPROJEKT, byly „Generální plán zásobování města Kočani pitnou vodou“ a „Zlepšení životního prostředí v povodí řeky Bregalnica“ (objem 2,2 mil. Kč). Druhý projekt byl dokončen v r. 2006.

V r. 2006 byl schválen pouze jeden rozvojový projekt „Odstranění starých ekologických zátěží v chemickém závodě OHIS ve Skopje“.

Projekty financované z české rozvojové pomoci přispívají k rozvoji kontaktů s českými výrobci, dodavateli technologií a dalšího materiálu.

Vzhledem k úspěšnému postupu reforem vycházejících ze stabilizačního a asociačního procesu, nebyla Severní Makedonie začleněna mezi prioritní země pro poskytnutí naší rozvojové pomoci. Namísto toho se od r. 2007 intenzivně využívají možnosti tzv. Malých lokálních projektů, které jsou zaměřené především na oblast školství a potřeby handicapovaných dětí.

V dalších letech realizoval ZÚ Skopje v MK ročně 2 až 4 Malé lokální projekty z prostředků České rozvojové agentury. 

 V roce 2017 začala a zopakuje se každý rok, finanční podpora z ČR je realizována v oblasti vzdělávání. 5 stipendia jsou poskitnuté studentům které mají zajem studovat na katedře českých studií ( bohemistika) na Filozofické fakultě Blaze Koneski ve Skopje.

V roce 2018 – předání 45 osobních vozidel Škoda Octavia 4×4, zakoupených díky finančnímu daru vlády České republiky pro potřeby posílení ochrany státních hranic Makedonské republiky. 

– darovací smlouvu na již čtvrtý finanční dar ve výši 25 mil. CZK (celkem 100 mil. CZK) ministerstvu vnitra Severní Makedonie na podporu boje proti migraci. 

– rekonstrukce zakladní školi v okrese Kumanova.

V roce 2019 proběhlo oficiální předání deseti vozidel (Fiat Ducato) pořádkové jednotce a silám rychlého nasazení policie Makedonie. Nákup vozidel byl financován z části finančního příspěvku ČR z roku 2018.

Letos v dubnu proběhlo předání daru české vlády na pomoc v boji proti koronaviru, zsilka obsahovala 1 mil. jednorázových zdravotnických roušek.

 

Zahraniční rozvojová pomoc

Finanční alokace 2014 – 2020: 664,2 mil. EUR. Prioritními odvětvími pro financování v tomto období jsou:

Demokracie a statní správa – Reforma veřejné služby (transparentnost, odpovědnost, nezávislost) centrálně a místně; podpora decentralizace a místní správy; provádění klíčových částí mírové dohody z Ohridu; zlepšení hospodářské politiky a řízení veřejných financí; zakládání demokratických institucí; vytvoření silné občanské společnosti schopné přispět k veřejné diskusi (např. o demokracii, lidských právech, sociálním začleňování).

Právní stát a základní práva-Reforma soudnictví; účinněji bojovat proti korupci; dodržování lidských práv (zejména svoboda projevu a sdělovacích prostředků a ochrana menšin (např. Romů a LGBTI komunit), zlepšování správy hranic a provádění vízové, migrační a azylové politiky v souladu s právem EU (acquis), dokončení policejních reforem a boj proti organizovanému zločinu.

Opatření v oblasti životního prostředí a klimatu – vytvoření čistšího prostředí; podpora udržitelného růstu; přechází na nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu a účinné využívání zdrojů.

Doprava – Rozvoj moderní, dobře propojené dopravní sítě na podporu konkurenceschopnosti a růstu; zajištění bezpečnějších dopravních sítí; zlepšení mobility v městských oblastech s využitím zelené dopravy.

Konkurenceschopnost a inovace – Zlepšení hospodářské konkurenceschopnosti; zvyšování produktivních investic, přímých zahraničních investic; diverzifikace vývozu; vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst a sbližování EU; posílit obchodní rámec (právní a institucionální), včetně provádění právních předpisů EU o jednotném trhu.

Sociální rozvoj – Podpora inkluzivnějšího a účinnějšího trhu práce; zlepšení přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě s cílem lépe sladit dovednosti s potřebami zaměstnavatelů; vytvoření moderního, flexibilního systému sociálního zabezpečení s větším sociálním začleňováním; posílení profesních organizací.

Zemědělství a rozvoj venkova – Podpora vyváženějšího rozvoje ve venkovských oblastech; zlepšení norem bezpečnosti potravin; konkurenceschopnost odvětví zemědělství a potravinářské výroby.

Regionální a územní spolupráce – Podpora dobrých sousedských vztahů; podpora socioekonomického rozvoje v pohraničních oblastech.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Skopje (Severní Makedonie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem