Severní Makedonie

Rozcestník informací o Severní Makedonii:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Pandemie covidu-19 bude pravděpodobně největší výzvou pro makedonskou ekonomiku od nezávislosti země v roce 1991. Nejpesimističtější scénáře předpovídají pokles HDP o 4 %. Pro srovnání, během hospodářské krize v roce 2009 HDP klesl pouze o 0,4 %. Prognóza na rok 2021 je naopak optimistická +7 %, s výhradou globálního ekonomického zotavení po pandemii.

Pandemie má logický dopad i na růst nezaměstnanosti. MMF odhaduje její nárůst až na 20,4 % v roce 2020 a následný mírný pokles na 19 % v roce 2021.

Severní Makedonie aktuálně čelí poklesu příjmů o 40 % až 65 % ve srovnání s rokem 2019. Opatření, která mají zabránit šíření covidu-19, výrazně zpomalila hospodářskou aktivitu v zemi. Byl zaznamenán prudký pokles daňových příjmů přibližně o 25 % za den. To se promítlo do úpadku celkových daňových příjmů, což znamená pokles o 17 % příjmů z DPH, 11 % v příjmech ze spotřebních daní a 11 % v příjmech z daní ze zisku. Měna „MKD“ postupně znehodnocuje kolem 3 %.

Ve snaze zmírnit dopad na ekonomiku vláda realizovala protikrizová opatření ve třech samostatných fázích. Jedná se o tříměsíční fiskální balíček, který má pomoci řešit problémy podniků s likviditou a chránit pracovní místa se zaměřením na postižená odvětví, jako je doprava, ubytovací zařízení a restaurace. V souhrnu se jedná o 200 mil. EUR. Třetí soubor opatření byl předložen v květnu 2020 a týká se revitalizace, hospodářského oživení a stimulace spotřeby a průmyslu. Celková ekonomická pomoc ze všech opatření přijatých vládou se odhaduje na 550 mil. EUR, respektive 5,5 % HDP Severní Makedonie.

Národní banka Severní Makedonie snížila úrokovou sazbu o 0,25 % na 1,75 %. Rovněž revidovala svou regulaci úvěrového rizika s cílem podpořit banky, aby dočasně restrukturalizovaly úvěry, a uvolnila standardy klasifikace úvěrů. Kromě toho snížila základnu pro povinné minimální rezervy o množství nových půjček podnikům v dotčených odvětvích.

Vláda současně upravila vyhlášku, která bankám snadno a jednoduše umožňuje odložit půjčky svým zákazníkům bez nutnosti podepsání příloh či fyzické přítomnosti v bankovních kancelářích. Splátky na splácení úvěrů fyzických osob se mohou snížit až o 70 % v průběhu příštích tří měsíců do června 2020 a lhůta splatnosti bude prodloužena nejméně o 90 dní. Podobné opatření bude zavedeno i pro právnické osoby.

Za účelem řešení důsledků koronavirové krize oznámil stát plány na získání půjček od mezinárodních finančních institucí. Od Mezinárodního měnového fondu v hodnotě 87 mil. EUR, od Světové banky v hodnotě 100 až 120 mil. EUR a od zahraničních komerčních bank v hodnotě 400 mil. EUR. Při současném veřejném dluhu ve výši 48,9 % HDP (5 540,9 mil. EUR) rostou obavy z možného předlužení země a dlouhodobých dopadů na ekonomiku.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Pro rok 2020 přijala Severní Makedonie státní rozpočet ve výši rekordních 3,9 mld. EUR. Vláda plánovala implementaci nové strategie, která by se zaměřila na investice do lidského kapitálu a státní investice. Tento plán se částečně změní kvůli pandemii COVID-19. Pokles parametrů ekonomických ukazatelů přinutil vládu k opětovnému hledání rovnováhy a přehodnocení státního rozpočtu.

Vláda Severní Makedonie se však nevzdává svých priorit a kapitálových investic. S rebilancí rozpočtu byla řada prostředků přemístěna, ale většina investic do dříve plánovaných projektů byla zachována. V květnu 2020 byla zveřejněna veřejná výzva k předkládání žádostí o stanovení investičních projektů v oblasti strategických investic. Veřejné strategické projekty musí být v souladu se strategickými prioritami vlády Severní Makedonie.

Status strategického investičního projektu lze stanovit za podmínek a postupů stanovených zákonem pro projekty v následujících oblastech: energetika a infrastruktura, doprava a spoje, cestovní ruch, zpracovatelský průmysl, lesnictví a vodní hospodářství, potravinářský průmysl, zdravotnictví, zemědělství, průmyslové a technologické parky, nakládání s odpadními vodami a odpady, IT zóny, sport, věda a vzdělávání. Uzávěrka veřejné výzvy je 31. 12. 2021. Všechny informace lze získat na internetové adrese severomakedonské vlády.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

S přibližováním se Severní Makedonie ke standardům EU začíná být odpadové hospodářství a ochrana vodní zdrojů vážným tématem. Očekává se řada projektů, s využitím financování z EU, na výstavbu čističek odpadních vod prakticky ve všech regionech země. Mezi prvními by měla být realizována čistírna odpadních vod v hlavním městě Skopji, kde Evropská investiční banka (EIB) a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) poskytly 136 mil. EUR na její realizaci. Čistička bude, v souladu s normami EU, obsluhovat více než 500 tis. lidí.

S podporou Evropské unie byla již dokončena výstavba čistíren odpadních vod v Prilepu, Radoviši, Strumici a Kičevu. Brzy mají být zahájeny projekty v Bitole a Tetovu. Jejich finanční pokrytí je připraveno cestou projektů IPA II. Současně již byla vytvořena technická dokumentace pro čistírny v obcích Veles a Štip, kdy předpokladem pro případný úspěch českých firem v těchto projektech (stejně jako v dalších odvětvích) je schopnost čerpat a sdílet zkušenosti při využití a čerpání fondů EU / IPA II.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Prioritou makedonské vlády je především rozvoj zemědělství, a to ve všech formách. Letos v únoru, Světová banka schválila projekt modernizace zemědělství v Severní Makedonii v celkové výši 50,5 mil. USD nebo 46 mil. EUR. Tento dvouletý projekt zahrnuje realizaci několika klíčových projektů:

  • 1) výstavba 2 nákupních center „Agrofood Platform“, které mají komplexně řešit nákup, skladování, třídění a prodej zemědělských produktů;
  • 2) softwarové řešení pro katastr a evidenci zemědělské půdy v Republice Severní Makedonie, které poskytne rychlé a přesné informace pro každý pozemek;
  • 3) kafilerie pro ekologické zpracování vedlejších produktů živočišného původu při zachování standardů ochrany životního prostředí.

Železniční a kolejová doprava

Železniční infrastruktura v Severní Makedonii je ve špatném stavu. Evropská unie přislíbila pomoc a zavázala se financovat projekty vybudování a modernizace železničních tratí 1) Kičevo – hranice s Albánií a 2) Kumanovo – hranice s Bulharskem. Financování projektů bude pokryto z 37 % z EU a 63 % ze státních zdrojů. Projekty zahrnují železniční trať, uzemnění, tunely, mosty, nadjezdy, opěrné zdi, obslužné prostory, železniční stanice, elektrifikaci, instalaci telekomunikačních zařízení a signalizaci.

Koncepční návrh řešení pro železnici je vypracován a zahajují se výběrová řízení na dodavatele stavby. Očekává se, že výstavba začne v roce 2021 a bude dokončena do konce roku 2025. Italská společnost Pricewaterhouse Coopers Advisory S.r.l vypracovala studii rozvoje a restrukturalizace obchodního segmentu Železnice RSM – Doprava a očekává se, že vláda v dohledné době rozhodne o dalších krocích a tendrech na její realizaci.

Velvyslanectví ČR ve Skopji
e-mail: commerce_skopje@mzv.cz
www.mzv.cz/skopje
• Teritorium: Evropa | Severní Makedonie | Zahraničí