Severní Makedonie: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopje (Severní Makedonie)

Zahraniční investice
Vzhledem k absenci odpovídajících domácích úspor jsou zahraniční investice důležitým způsobem rozvoje ekonomiky Severní Makedonie. V roce 2017 došlo k čistému přílivu přímých zahraničních investic do Severní Makedonie ve srovnání s rokem 2016 o 32 % ve výši 256 mil. USD (Světová investiční zpráva UNCTAD 2018). Přímé zahraniční investice představují zhruba 53,5 % HDP (5,8 mld. USD). Hlavními investory jsou SRN a Rakousko. Největší podíl zahraničních investic představují služby (29,5 % v roce 2017), dále těžba nerostných surovin (15,1 %), obchod (8,3 %) a zemědělství / rybolov (4,3 %).

Právní a regulační rámec Severní Makedonie je obecně příznivý pro zahraniční investory a poskytuje řadu pobídek k jejich přilákání. Investoři využívají desetileté osvobození od daně a volný přístup k veřejným službám. Mzdové náklady jsou nízké, ale na druhé straně je často nedostatek kvalifikované pracovní síly. Země vynaložila značné úsilí na harmonizaci svého právního rámce s kritérii, normami a postupy Evropské unie. Stále však přetrvává řada výzev, zejména korupce, nedostatečná transparentnost, špatný zákaznický servis, nadměrná administrativa a byrokracie, politické zásahy do soudnictví, nedostatek vládních kapacit, komunikační potíže a nedostatky v oblasti právního státu a vymáhání smluv. Severní Makedonie se umístila na 10. místě ze 190 ekonomik – ve zprávě Světové banky pro podnikání z roku 2019, která získala ve srovnání s předchozím rokem jedno místo. Index vnímání korupce z roku 2018, který poskytla Transparency international, staví Severní Makedonii na 90. místo ze 180 ekonomik (před rokem to bylo 107. místo).

 

Co je třeba zvážit, pokud chce zahraniční partner investovat v Severní Makedonii? Mezi klíčové výhody země, pokud jde o přilákání přímých zahraničních investic, patří:

     – nízké pracovní náklady a kvalitní zpracování;
     – stabilní demokracie;
     – rychlé a nekomplikované postupy pro vytvoření podniku;
     – vládní politiky přátelské k přímým zahraničním investicím;
     – integrace země do německého výrobního řetězce.
 
Opatření vlády k motivaci nebo omezení přímých zahraničních investic – Severní  Makedonie je otevřená a přátelská země, která se umístila na 11. místě v podnikatelské zprávě Světové banky z roku 2019, která hodnotí snadnost podnikání ve 190 zemích. Makedonská ústava stanoví, že zahraniční osoby (právnické osoby, fyzické osoby nebo občanská partnerství registrovaná v cizí zemi) musí mít při výkonu hospodářské činnosti v Severní Makedonie stejná práva jako místní osoby, pokud zákon nestanoví jinak („národní zacházení“). 

Zákon o zónách technologického průmyslového rozvoje stanoví zvláštní daňový režim pro každého investora, který investuje do určených zón.Součástí právního rámce je také systém One-Stop-Shop, jehož cílem je řešit některé administrativní překážky vstupu do obchodního života v Severní Makedonii. Podle zákona systému One-Stop-Shop jsou všechny typy obchodních společností registrovány do 4 hodin od podání. Dalším důležitým rysem One-Stop-Shop je elektronická distribuční služba, která umožňuje každému potenciálnímu investorovi nebo třetí straně získat úplné elektronické informace o činnosti společností v zemi. Postupy týkající se zahraničních investic – Současný zákon o Společnost je účinný od roku 2004. Tento zákon definuje pět forem společností: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a komanditní společnosti od akcií.

 

Podnikání v Severní Makedonii

Právní formy společností

-Hlavní partnerství
  Počet partnerů: Minimálně 2 partneři.
  Kapitál (max / min): Není vyžadováno žádné minimum.
  Akcionáři a odpovědnost: Neomezeno

-Omezené partnerství
  Počet partnerů: Minimálně 2 partneři.
  Kapitál (max / min): Není vyžadováno žádné minimum.
  Akcionáři a odpovědnost: Alespoň jeden z partnerů

-Společnost s ručením omezeným (D.O.O.)
  Počet partnerů: méně než 50
  Kapitál (max / min): 5 000 EUR
  Akcionáři a odpovědnost: Žádná odpovědnost

-Akciová společnost
 Počet partnerů: minimálně 1 a až 50.
 Kapitál (max / min): 25 000 EUR pro společnosti registrované současně a 50 000 EUR pro společnosti   začleněné postupně.
 Akcionáři a odpovědnost: Odpovědnost omezena na výši investice partnera do společnosti.

 Příslušná organizace – podniky jsou registrovány v centrálním registru ministerstva hospodářství.

 

Makedonie je signatářem tří mnohostranných dohod o volném obchodu.
Dohoda o stabilizaci a přidružení (SAA) se zeměmi EU;
EFTA (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a
CEFTA (Severní Makedonie, Albánie, Moldavsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina a Kosovo).
Vedle multilaterální dohody podepsala také dvě dvoustranné dohody o volném obchodu s těmito zeměmi:
Dvoustranná dohoda o volném obchodu s Tureckem a Bulharskem
Dvoustranná dohoda o volném obchodu s Ukrajinou
Tyto dohody dávají Severní Makedonii bezplatný přístup k více než 650 milionům spotřebitelů.
Severní Makedonie je od roku 2003 členem Světové obchodní organizace (WTO).

 

V březnu t. r. bylo rozhodnuto o přizvání Severní Makedonie do EU, předpokládá se, že vstupní rozhovory by měly začít na konci roku 2020. Severní  Makedonie se rovněž stala členem NATO, což nepochybně přispěje i k většímu ekonomickému efektu.

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 V tisících eur

2015

2016

2017

2018

 

2019

Vývoz celkem

4 051 230

4 329 267

5 007 196

5 860 827

 

6 423 703

Dovoz celkem

5 776 935

6 106 727

6 824 916

7 671 946

 

8 463 171

Saldo

-1 725 705

– 1 777 461

– 1 817 720

– 1 811 119

  – 2 039 468

Zdroj: Statistický úřad Severní Makedonie

 

Vyjádřeno v eurech činila celková hodnota vyvezeného zboží ze Severní Severní Makedonie v období leden – prosinec 2019 6 423 703 tis. EUR, což je o 9,6 % více než ve stejném období loňského roku, zatímco hodnota dováženého zboží v stejné období činilo 8 463 171 tis. EUR, což je o 10,3 % více, než ve stejném období předchozího roku. Obchodní deficit v období leden – prosinec 2019 činil 2 039 468 tis. EUR.

 

 

 

 

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším zahraničním obchodním partnerem ve vývozu i dovozu jsou trvale země EU. Důležitými trhy pro Severní Makedonie jsou také země bývalé Jugoslávie. V bilaterálních obchodních vztazích je největším makedonským obchodním partnerem Německo, následované Srbskem, Bulharskem, Řeckem, Velkou Britanii, Belgií, Itálií a Rumunskem. Stejná či podobná teritoriální struktura je vlastní i ostatním zemím západního Balkánu (Srbsko, BaH, Chorvatsko). Aktuální údaje k zahraničnímu obchodu jsou na stránkách Státního statistického úřadu (www.stat.gov.mk).

Severní Makedonie má otevřenou ekonomiku a je vysoce integrována do mezinárodního obchodu s celkovým poměrem obchodu k HDP přes 133 % (Světová banka, 2019).
Severní Makedonie se stala členem Světové obchodní organizace (WTO) v dubnu 2003. Země exportuje hlavně kožené výrobky, iniciátory a urychlovače reakce, odstředivky a izolované elektrické vodiče; dováží zejména platinu, ropný olej a keramické výrobky.

Hlavními vývozními partnery jsou Německo, které představovalo téměř polovinu celkového vývozu (47 %), Srbsko (7,9 %) a Bulharsko (5,2 %); s hlavním původem dovozu bylo Německo (11,6 %), Spojené království (9,5 %) a Řecko (8,5 %).

 

Vývoz a dovoz zboží z / do Severní Makedonie za rok 2019 (vybrané země EU)

 

Vývoz (podíl v %)

Dovoz (podíl v %)

Německo

47.0

Německo

11.6

Srbsko

7.9

Spojené království

9.5

Bulharsko

5.2

Řecko

8.5

Belgie

3.8

Srbsko

7.1

Řecko

3.3

Čína

5.8

Itálie

3.1

Itálie

5.6

Rumunsko

2.8

Turecko

4.7

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 Komoditní položka

Vývoz
(podíl v %)

Iniciátory reakce, urychlovače reakce a katalytické přípravky

21.0

Odstředivky, včetně odstředivých sušáren (kromě sušiček pro oddělování izotopů); filtrační nebo čisticí stroje a zařízení, pro kapaliny nebo plyny; jejich části a součásti

10.5

Lakovaný nebo eloxovaný drát, kabel vč. koaxiální kabel a jiné izolované elektrické vodiče, též vybavené konektory; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo vybavené konektory

8.9

Sedadla, též přeměnitelná na postele a jejich části a součásti

3.5

Motorová vozidla pro přepravu

3.0

Trubky a duté profily

2.4

Tabule, panely, konzoly, stoly, skříně a jiné

2.4

 Zdroj: Státní úřad pro statistiku Severní Makedonie

 

 Komoditní položka

Dovoz
(podíl v %)

Platina, vč. palladium, rhodium, iridium, osmium a ruthenium, surové nebo ve formě polotovarů, nebo ve formě prachu

11.9

Ropné oleje a oleje získané z bituminózních nerostů (kromě surových)

6.7

Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely; keramické žlaby, vany a podobné nádoby používané v zemědělství; keramické hrnce, sklenice a podobné výrobky používané pro přepravu nebo balení zboží

4.2

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce› = 600 mm, válcované za tepla, neplátované, neplátované ani nepotažené

3.0

Izolované vč. lakovaný nebo eloxovaný drát, kabel vč. koaxiální kabel a jiné izolované elektrické vodiče, též vybavené konektory; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo vybavené konektory

2.6

Motorová vozidla a jiná motorová vozidla konstruovaná hlavně pro přepravu osob, vč. staniční vozy a závodní vozy

2.2

Léky sestávající ze smíšených nebo nemíchaných přípravků pro terapeutické nebo profylaktické použití, v odměřených dávkách včetně ve formě trans dermální aplikace nebo ve formě nebo balení pro maloobchodní prodej

2.0

 Zdroj: Státní úřad pro statistiku Severní Makedonie

 

 

 

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Úřad pro svobodné zóny Severní Makedonie, vládní řídící orgán odpovědný za rozvoj FEZ v celé zemi, v současné době dohlíží na čtrnáct zón v různých fázích vývoje. Vláda je odhodlána poskytovat nejhospodárnější a provozně nejefektivnější prostředí pro podnikání v jihovýchodní Evropě.

Republika Severní Makedonie je známá jako „nové obchodní nebe Evropy“ – 100 % zahraniční vlastnictví, 0% daň z příjmu právnických osob, žádné daně z obecních poplatků, symbolické sazby za pronájem pozemků, dotace až 500 tis. EUR na stavební náklady, dostupnost kvalifikované pracovní síly, stejně jako granty na školení a tvorbu pracovních míst. Toto je pouze jeden segment hodnotové nabídky, který poskytuje nejkonkurenceschopnější operační prostředí v regionu a širší. Společnosti, které soutěží ve stále složitějším obchodním světě, hledají pro své organizace optimální umístění. Popularita svobodných pásem je založena na jednoduchosti a efektivitě podnikání, výhodných a dlouhotrvajících daňových pobídkách a příležitostech pro další vládní granty. To by byl ten pravý okamžik pro společnosti, aby využily výhodných míst a pobídek.

Zákon o zónách technologického průmyslového rozvoje stanoví zvláštní daňové zacházení pro každého investora, který investuje do určených zón. Právní rámec zahrnuje rovněž systém jednotného kontaktního místa, jehož cílem je odstranit některé administrativní překážky vstupu do podnikatelského života v Makedonii. Podle zákona o systému „One-Stop-Shop“ jsou všechny typy obchodních společností zaregistrovány do 4 hodin od podání. Dalším důležitým rysem systému One-Stop-Shop je služba elektronické distribuce, která umožňuje jakémukoli potenciálnímu investorovi nebo třetí straně získat úplné elektronické informace o činnosti společností v zemi.


Bezcelní zóny:

 • Skopje 1
 • Skopje 2
 • Skopje 3
 • Štip
 • Tetovo
 • Prilep
 • Strga
 • Kumanovo
 • Kičevo
 • Gevgelija
 • Berovo
 • Delčevo
 • Radoviš
 • Rankovce
 • Vinica

Další zdroje informací: www.fez.gov.mk

 

Zóny technologického a průmyslového rozvoje (TIDZ) jsou střediska, ve kterých je soustředěna vysoce produktivní čistá výrobní činnost, jsou zde rovněž vyvíjeny nové technologie.


Severni Makedonie nabízí dodatečné pobídky pro rozvoj v TIDZ, kromě těch, které jsou obvykle spojeny se svobodnými ekonomickými zónami.
Investoři v TIDZ mají nárok na osvobození od daně z příjmů fyzických a právnických osob za prvních 10 let. Investoři jsou osvobozeni od placení daně z přidané hodnoty a cla u zboží, surovin, zařízení a strojů. Kromě toho může být až do výše 500 tis. EUR poskytnuto jako pobídka ke stavebním nákladům v závislosti na hodnotě investice a počtu zaměstnanců. Pozemky v TIDZ v Severní Makedonii jsou k dispozici za dlouhodobého pronájmu po dobu až 99 let.
Mezi další výhody patří dokončená infrastruktura, která umožňuje bezplatné připojení na zemní plyn, vodu, elektřinu a přístup k hlavní mezinárodní silniční síti. Investoři jsou také osvobozeni od placení poplatku za přípravu staveniště. V TIDZ jsou poskytovány rychlé postupy pro registraci podnikatelských aktivit, které dále snižují náklady na zakládání. Vláda věnuje zvláštní pozornost výrobním aktivitám, aktivitám z oblasti informačních technologií (vývoj softwaru, montáž hardwaru, digitální záznam, počítačové čipy a podobně), vědeckovýzkumné činnosti a nové technologie s vysokými environmentálními standardy, pro které se předpokládají další výhody TIDZ.
Působí zde mnohé firmy, např. Lear Corporation, Johnson Matthey, Aptiv, Van Hool, Kemet, Joyson Safety Systems, Gentherm, Kostal, ODW Elektrik, Vitillo Group, Condevo, Accomplast, Technical Textiles, ARC Automotive a další.

 
Zóny jsou řízeny TIDZ, na jehož webových stránkách lze nalézt potřebné informace i v anglickém jazyce: http://www.fez.gov.mk.

 

 

                                             

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)


Stav PZI v S. Makedonie v období 2015-2019 (mil. EUR)

 

2015

2016

 2017

 2018

2019

Stav investic ke konci roku

216,72

338,43

181,73

614,08

326,29

Zdroj: Státní úřad pro statistiku Severní Makedonie

 

Podle posledních ročních údajů o přímých zahraničních investicích (FDI) od června 2018 do května 2019 přilákala Severní Makedonie 184,4 mil. USD příchozích investic na zelené louce, počet příchozích projektů na zelené louce se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšil o 200%. Pro porovnání je níže uvedena investiční aktivita v Severní Makedonii ze strany českých firem.

 

Rok České přímé investice v Severní Makedonii
2015 0,03
2016 1,73
2017 -3,38
2018 -0,8
2019 1,68

Zdroj: Hospodářská komora

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Země, které mají největší objem obchodu s Republikou Severní Makedonie

Země

Objem (v tis. EUR)

Export (v tis. EUR)

Import (v tis. EUR)

Německo

3 645 840

2 756 197

889 643

Řecko

840 607

190 418

650 189

Velká Británie

832 153

102 596

729 557

Srbsko

754 300

235 436

518 864

Bulharsko

635 124

305 435

329 689

Itálie

614 325

184 077

430 248

Čína

499 702

56 082

443 620

Celkem

13 532 772

5 860 827

7 671 946

Zdroj: Státní úřad pro statistiku Severní Makedonie

 

Severní Makedonie je hrdá na své vzdělané, vysoce kvalifikované a etické pracovní síly, které jsou k dispozici zahraničním investorům. Průměrná hrubá měsíční mzda je 580 EUR. Vzdělávací standardy na technických vysokých školách v severní Makedonii se podobají standardům západních zemí. Pracovníci vítají další vzdělávání a celoživotní učení a úspěšně dokončují přizpůsobené odborné vzdělávání. Vláda je ochotna pomoci investorům v procesu vzdělávání pracovních sil účastí v takových programech.

– Makedonský vzdělávací systém zajišťuje povinné základní a střední školy a výuku anglického jazyka od prvního ročníku základní školy. Kromě standardních středních škol, mnoho odborných středních škol v každém městě umožňuje studentům učit se různým řemeslům. Existuje sedm veřejných a četných soukromých mezinárodně uznávaných univerzit a vysokých škol.

Každý rok je na univerzitách zapsáno přibližně 80 % absolventů středních škol a v posledních letech došlo k 35 % nárůstu celkového počtu vysokoškolských titulů. S 45 % populace mladší 30 let země nabízí mladou, vzdělanou a kvalifikovanou pracovní sílu.

– Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2019 je 580 EUR. Tato částka zahrnuje čistou mzdu, daň z příjmu fyzických osob a sociální příspěvky na důchodové a invalidní pojištění, zdravotní pojištění a pojištění zaměstnanosti. Minimální plat pro každou profesní odvětví je stanoven kolektivními smlouvami.

– Vláda Severní Makedonie v posledních několika letech výrazně snížila příspěvky na sociální zabezpečení. Plánuje se další snižování a jejich provádění v závislosti na obecných ekonomických podmínkách v zemi.

– Nedávno přijatý nový pracovní zákon připravený v souladu se standardy EU poskytuje zvýšenou flexibilitu trhu práce tím, že nabízí a podporuje flexibilní a odlišné pracovní smlouvy a flexibilitu pracovní doby. Reformy v této oblasti rovněž zavedly vzdělávací programy, podporu podnikatelů a zlepšily celkové podnikatelské klima.

Kolektivní smlouvy uzavřené na úrovni zemí upravují pracovní práva a povinnosti a odpovědnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Přední odborová organizace zaměstnanců uzavírá obecnou kolektivní smlouvu.

Zaměstnávání zahraničních osob v Severní Makedonii upravuje zákon o navázání pracovněprávních vztahů s cizími osobami. Podle ustanovení zákona mohou být zahraniční osoby nebo osoby bez státní příslušnosti zaměstnány v Severní Makedonii po získání pracovního povolení. Agentura práce Severoevropské republiky vydává pracovní povolení na žádost zaměstnavatele. Více na www.investnorthmacedonia.gov.mk

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Skopje (Severní Makedonie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem