Sierra Leone: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Trhy jako je v současné době západní Afrika přitahují buď investory počítající s relativně vysokou mírou rizika, kapitálově silné velké mezinárodní společnosti, které si chtějí budovat strategické pozice pro budoucnost, anebo společnosti, které mají dlouholeté, zkušeností prověřené lokální partnery. Znalost místních podmínek může být někdy klíčová.

Trh v Sierra Leone přináší některé zvláštní nároky, jakými mohou být například nezvyklé klimatické podmínky, prašné prostředí, vysoká míra administrativy při dovozu; nedostatečně rozvinutá infrastruktura; nízká vymahatelnost práva a tvrdá cenová konkurence zboží nejen asijského, ale také jihoafrického, brazilského a tureckého. Vstup na trh Sierry Leone by měl být rozhodnutím, učiněným s vědomím toho, že africký čas plyne trochu jiným tempem než evropský a některé kroky se proto mohou zúročit až v delší perspektivě.

Spolehlivý lokální partner nebo zástupce zde může být rozhodující výhodou. Ve všech případech a zejména tehdy, pokud vás partner kontaktuje sám, se doporučuje jeho důkladné prověření. Ani tehdy, pokud partner obstojí v prvním kole, není zdaleka ještě vyhráno. I společnost, která existuje může být různě spolehlivá a může do partnerství vkládat různě reálná očekávání. Je proto nutné prověřit, zda a do jaké míry má partner skutečnou zkušenost s prací pro mezinárodní společnosti, zda je eventuelně schopen poskytnout hodnověrné reference. Je nutné ověřit, zda má skutečně vykazovanou praxi a znalosti místní situace a dovozních i vývozních předpisů.

Pokud produkt vyžaduje následnou zákaznickou péči a služby, je nezbytně nutné na místě zjistit jakou infrastrukturu má k dispozici a na jaké úrovni bude schopen služby poskytovat. Doporučujeme také prověřit úvěrovou historii a finanční situaci potenciálního partnera. To je možné například ve spolupráci se specializovanými agenturami, které takové služby poskytují.

Doporučujeme budovat spolupráci od malých zakázek, které mohou prověřit důvěryhodnost a schopnosti s minimálním rizikem. Tam, kde to není zcela možné se pak doporučuje delší přítomnost na místě, která umožní zjistit jak se bude partner reálně chovat a také umožní prověřit různé reference. V některých případech může být obtížné najít exkluzivního zástupce, protože většina zástupců prodává několik různých produktů.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) s dobrými kontakty je základní podmínkou úspěšného obchodu. Stejně jako u ostatních afrických států se pochopitelně předpokládá osobní účast případných investorů v zemi. Smlouvy o zastupování nereguluje žádný místní zákon. Konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno velkoobchodníky (Libanonci). Dovozci luxusního zboží většinou nakoupí a dovezou zboží přímo od výrobce.

Při hledání prodejních a distribučních kanálů v Sierra Leone, mohou pomoci následující databáze:

Sierra Leone nemá v současné době soukromou úvěrovou kancelář, ale vláda prostřednictvím centrální banky Sierra Leone zřídila jednotku Credit Reference Bureau, která může pomoci s prověřením případného partnera.

V případě potřeby konzultačního partnera pro vstup na trh je možno využít společnost:

 

Frontier Research
S/Leone: 14 Lumley Beach Road, Freetown.
Phone: +232 (0) 76 792 825
http://fr-africa.com/
Email: info@fr-africa.com

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Oddělení cel a spotřební daň (CED) Národní daňové správy (NRA) v Sierra Leone je zodpovědné za správu, výběr a výběr nepřímých daní z dovozního cla, spotřební daně a daně z prodeje. V roce 2010 Sierra Leone nahradil svůj manuální celní odbavovací systém automatizovaným systémem pro celní údaje (ASYCUDA). Platforma ASYCUDA je v současné době zavedena u hlavního celního úřadu v Freetownu, přístavu královny Alžběty, mezinárodního letiště Lungi a hraničního stanoviště Gbalamoya. Každodenní provoz systému je často ovlivněn problémy souvisejícími s připojením k internetu a dodávkou elektrické energie.

Proces dovozu zboží do Sierry Leone zahrnuje následující kroky: předložení formuláře na určené inspekční místo společně s dalšími požadovanými doklady příslušné inspekční společnosti; předložení objednávky (při příjezdu zásilky); dokončení jednotné celní deklarace za použití ASYCUDA; a zaplacení poplatků a daní u banky. Základními dokumenty pro vývoz do Sierra Leone jsou: exportní faktura, seznam zboží, nákladní list, celní faktura a doklad o předexpediční inspekci (API). Faktura musí obsahovat stručný, ale přesný popis zboží, určení množství, platební podmínku a ceny v USD. Celková cena musí být rozepsána: cena ex works + cena dopravy + pojistné = celková  cena CIF. 

Jakmile dovozce předloží veškeré podpůrné doklady celnímu úřadu, ASYCUDA spustí na základě celního prohlášení jeden ze čtyř modelů pro zpracování proclení: zelená linie (okamžité uvolnění nákladu bez inspekce); modrá linie (kontrola dokumentů před uvolněním); žlutá linie (podrobná kontrola dokumentů před uvolněním); a červená linie (podrobná kontrola dokumentů a fyzická prohlídka).

 

Zakázané zboží k dovozu:

 • Alkoholické nápoje
 • Chemikálie, nebezpečné a škodlivé
 • Káva
 • Kolínská voda a parfémy, nebezpečné a škodlivé
 • Komunikační zařízení
 • součásti a části počítačů
 • Kosmetika, nebezpečná a škodlivá
 • láčiva na předpis i bez předpisu
 • Potraviny telefony / modemy
 • Čaj
 • Telekomunikační zařízení

Omezený dovoz:

 • spotřebiče / elektronika – musí mít v inventáři potvrzení, stavové a sériové číslo
 • Střelné zbraně a střelivo – vyžaduje povolení před odesláním od Ministerstva vnitra, zpravodajské sekce
 • léčivé přípravky – je npotřeba získat povolení od Ministerstva zdravotnictví; ti, kteří vyžadují léky denně, si musí přinést své vlastní zásobování na celou dobu pobytu
 • Nové položky – (méně než 6 měsíců) musí mít faktury / potvrzení o nákupu
 • Tabák – 200 cigaret nebo 250 gramů je bez cla, z dovozu nad toto množství se platí clo

Dovozní cla jsou stanovena na základě sazeb definovaných ve vnějším celním tarifu země s více než 5 000 celními sazbami, přičemž každý tarif má vlastní sazbu. V současné době je aplikováno 6 tarifních pásem (0%, 5%, 10%, 15%, 20% a 30%). Více informací o tarifech: Import and Export – hs tarrifzde

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční investoři mají při zahájení podnikání rovné podmínky. Neexistují žádné minimální kapitálové požadavky ani žádná omezení vlastního kapitálu.
V některých odvětvích, jako je těžba a rybolov, je nutné získat licence od resortů.
Podrobnosti o registračních procesech a informacích naleznete na následujících webových stránkách:

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Inzeráty v denním tisku mají vzhledem k nízké vzdělanosti a nákladu pouze omezený dosah:

 • The Voice of Binkongoh
 • Awoko Newspaper

Největší impakt má reklama v rozhlase a televizi:

 • SLBC TV
 • AYV TV
 • SLBC Radio
 • Capital Radio

Marketingový průzkum může zajistit např.:

K propagaci lze využít:

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vláda Sierry Leone řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority a pokrok je omezen kvůli omezeným finančním, personálním a institucionálním kapacitám. Podíl plagiátů (asijského původu) na trhu rychle roste.

Úřad správce a generálního tajemníka v Sierra Leone registruje a spravuje duševní vlastnictví v Sierra Leone. Registrace ochranných známek a patentů se řídí zákonem o ochranných známkách, kapitole 244 zákonů Sierry Leone z roku 1960, zákonem o patentu, č. 247 zákonů Sierra Leone a zákonem o ochraně průmyslových vzorů Spojeného království (Cap. 246 zákonů Sierra Leone). V roce 2012 parlament v zemi schválil zákon o patentových a průmyslových vzorech z roku 2012, který chrání duševní vlastnictví a patenty inovátorů a vynálezců. Existuje také zákon o ochranných známkách pro rok 2014, který upravuje ochranné známky v zemi. Sierra Leone je od svého založení členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Díky tomu je Sierra Leone povinna zavést mezinárodní standardy pro duševní vlastnictví a Dohodu WTO o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS). Sierra Leone je také členem společné organizace pro duševní vlastnictví (IP) pro anglicky mluvící Afriku, africkou regionální organizaci duševního vlastnictví (ARIPO).

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Vládní zakázky jsou vyhlašovány ve sdělovacích prostředcích a podléhají výběrovému řízení pod dohledem speciálního úřadu (Procurement Agency). Rozvojové agentury si obvykle řídí výběrová řízení přímo. Bližší informace viz: www.publicprocurement.gov.sl.

Mezinárodní výběrová řízení:

Zadavatel používá mezinárodní výběrové řízení (INC), pokud je odhadovaná výše zakázky vyšší než hodnota uvedená níže:

 1. V případě zakázek na dodávky zboží v hodnotě 75.000 USD
 2. v případě zakázek na dodávky prací v hodnotě 115.000 USD
 3. V případě zakázek na dodávky služeb v hodnotě 75.000 USD

Výzva k podávání nabídek musí být zveřejněna v novinách širokého mezinárodního oběžníku, v příslušné obchodní publikaci nebo v odborném časopise širokého mezinárodního oběhu.
Neexistují žádné zvláštní omezení.

Národní výběrové řízení:

 Výzva k předkládání nabídek nebo výzva k předkvalifikaci bude zveřejněna ve Věstníku, v národních tiskových médiích v širokém oběhu a v elektronických médiích.

V zadávacích řízeních, při nichž zadavatel rozhodne, že pravděpodobně budou mít zájem o podání nabídek pouze tuzemští dodavatelé nebo dodavatelé, může zadavatel použít vnitrostátní postupy výběrového řízení.

Zadavatel používá mezinárodní výběrové řízení (NNC), pokud je odhadovaná výše zakázky nižší než hodnota uvedená níže:

 1. V případě zakázek na dodávky zboží v hodnotě 75.000 USD
 2. v případě zakázek na dodávky prací v hodnotě 115.000 USD
 3. V případě zakázek na dodávky služeb v hodnotě 75.000 USD

Limitované výběrové řízení:

Výzva k předkládání nabídek nebo pozvánka k předkvalifikaci bude zveřejněna ve Věstníku, národních tiskových médiích v širokém oběhu a elektronických médiích.

S výhradou schválení Výborem pro zadávání zakázek se omezené nabídkové řízení uskutečňuje v těchto případech:

 1. pokud zboží, stavební práce nebo služby jsou k dispozici pouze od omezeného počtu uchazečů;
 2. pokud jsou čas a náklady na posouzení velkého počtu nabídek nepřiměřené k odhadované hodnotě zadávacího řízení.

Pokud se jedná o případ uvedený v písmenu a), budou vyzváni k podání nabídek všichni známí dodavatelé schopní dodat zboží, stavební práce nebo služby. Jdeli o případ dle písmene b), obstarávající subjekt bude požadovat nabídky, pokud je to možné, od minimálního počtu pěti uchazečů.

Výzva jednomu uchazeči:

Zadávání veřejných zakázek metodou zadání jediného zdroje je přípustné pouze za těchto okolností:

 1. pokud má jediný dodavatel výlučné právo realizovat výrobu zboží, provádět práce nebo provádět služby, které mají být předmětem nákupu, a není k dispozici žádná vhodná alternativa;
 2. pro dodatečné dodávky zboží původním dodavatelem, které jsou určeny buď jako náhrada za stávající zboží, služby nebo zařízení, nebo jako rozšíření stávajících výrobků, služeb nebo zařízení, pokud by změna dodavatele přiměla obstarávajícího k obstarání vybavení nebo služby, které nesplňují požadavky na zaměnitelnost s již existujícími zařízeními nebo službami;
 3. jestliže se dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v počáteční smlouvě, staly nezbytnými za nepředvídatelných okolností a oddělení dodatečných prací nebo služeb od původní smlouvy by bylo z technických nebo hospodářských důvodů obtížné;
 4. v případech mimořádné naléhavosti za předpokladu, že okolnosti, které vedly k naléhavosti, nebyly zadavatelem předvídatelné;
 5. pokud služby vyžadují, aby byl vybraný konkrétní konzultant vzhledem k jeho jedinečné kvalifikaci nebo kdy je nezbytné pokračovat se stejným konzultantem

Použití zakázek na jediný zdroj z důvodů výše uvedených podléhá předchozímu schválení Výborem pro zadávání zakázek.
Pokud se zadavatel zabývá jednostranným zadáním zakázek z výše uvedených důvodů, vypracuje písemný popis svých potřeb a veškeré zvláštní požadavky týkající se jakosti, množství, podmínek a doby dodání; a požádá o předložení nabídky nebo návrhu písemně nebo obojí a může jednat s jediným nabízejícím.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Lze využít místních soudních a arbitrážních orgánů – jejich rozhodnutí však bývají zdlouhavá a snadno ovlivnitelná. Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání. V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Sierru Leone, která rozhodnutí zahraničních arbitrážních soudů uznává (SL podepsala Washingtonskou dohodu o řešení investičních sporů). Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem).

Více zde.

Omezený trh a nízká koupěschopnost velké většiny obyvatelstva tlačí dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozů tvoří použité výrobky (textil, obuv, ojeté pneumatiky, dopravní prostředky). Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami, zahraniční firmy se orientují především na své země. Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje budou pracovat ve  vlhkém prostředí a vysokých teplotách, při značném kolísání elektrického napětí. Česká firma musí být připravena na nestandardní postupy a jednání partnera, pomalou státní správu a vysokou korupci.

Sierra Leone je stále bezpečnostně riziková a investice jsou v ČR obtížně pojistitelné. Země je ale členem Multilateral Investment Guarantee Agency WB. Vládní garance jsou poskytovány, nicméně nezaručují skutečné platby. Dále je třeba počítat s velmi špatnou infrastrukturou, omezenými bankovními službami a možnostmi komunikace, pomalou a nevýkonnou státní správou, vysokou korupcí, nízkou kvalifikací pracovníků a praktickou nevymahatelností případných pohledávek.

Nezbytnou podmínkou obchodu by měla být stoprocentně zajištěná platba předem či neodvolatelným akreditivem potvrzeným u české banky. Za odebírané zboží není radno platit předem.

Další informace zde.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána a obchodní partneři se na schůzky velmi často vůbec nedostaví. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat několikadenní rezervu. Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Sierra Leone je angličtina. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

Úředním jazykem je angličtina. Další použiváné jazyky jsou: Temne, Mende a Krio (vycházející z angličtiny). 

Státní svátky:

 • 1. leden
 • 4. února – Prorokovy narozeniny
 • 6. a 9. dubna – Velikonoce 
 • 27. dubna – Den nezávislosti 
 • 9. srpen
 • 25. a 26. prosinec, Vánoce
 • Id al-Fitr
 • Id al-Adha

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Ke vstupu do Sierry Leone potřebují občané České republiky vízum. O vízum je možné požádat na  každém velvyslanectví Sierry Leone v zahraničí (v úvahu připadají například Berlín, Londýn, Moskva, Akkra) na základě pozvání místního partnera. Doporučujeme si předem ověřit podmínky pro získání víza, vstup do země a vycestování  dotazem přímo na příslušném velvyslanectví. 

Do Freetownu je možné cestovat z Evropy přímo z Londýna, nebo přes Ghanu. Sierra Leone je silně malarická oblast, cestovatelům důrazně doporučujeme kontaktovat před cestou lékaře a případná zdravotní rizika před cestou konzultovat. Povinné je očkování proti žluté zimnici. Při cestách mimo hlavní město je dobré znát aktuální bezpečnostní situaci v cílovém regionu.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Každý, kdo je vyslán do Sierry Leone pro obchodní účely, bude potřebovat obchodní vízum. Stejně jako u běžné vízové povinnosti (osvědčení o očkování, cestovní pas, vyplněný formulář žádosti o vízum, pasová fotografie) požádají úřady o profil společnosti, kterou zastupujete, s doporučením registrované společnosti nebo organizace v Sierra Leone. Budete také požádáni, abyste poskytli důkaz, že máte dostatečné finanční prostředky na financování období, kdy hodláte pobývat v Sierra Leone. Více informací  – zde.

Pro ty, kteří plánují dlouhodobě pobývat a pracovat v Sierra Leone, budou nutné získat dočasné vízum na pobyt, stejně jako pracovní povolení. Váš (budoucí) zaměstnavatel by vám s tím měl pomoci.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Poskytování zdravotních služeb zůstává problémem v Sierra Leone, která se stále snaží obnovit svůj normální chod po smrtící epidemii viru Ebola. Desetiletá válka, která skončila v roce 2002, vážně poškodila zdravotní systém. Tato situace nadále snižuje standardy, dostupnost a dostupnost poskytovaných služeb. Systém poskytování zdravotních služeb v zemi je pluralitní: vláda, náboženské mise, místní a mezinárodní nevládní organizace a soukromý sektor. Soukromý sektor je ve srovnání s ostatními zeměmi v subregionu, jako je např. Ghana, nedostatečně rozvinutý a zahrnuje především léčebnou péči pro pacienty a ambulanty na základě poplatků za služby. Soukromé zdravotní zařízení fungují pod vedením jednotlivých vlastníků a / nebo správních rad, zejména v městských oblastech.

Tradiční léčitelé a tradiční ošetřovatelé se hlásí k tomu, že poskytují značnou část zdravotní péče, přičemž tradiční porodní ošetřovatelé se účastní téměř 90% ošetření na úrovni komunity.

Cestovatelům do Sierra Leone by měla být očkování podána lékařem čtyři až šest týdnů před cestou. Pokud jedete do země služebně nebo soukromě je nutné mít komplexní zdravotní pojištění. Ve vážnějších případech se doporučuje odlet do ČR. Při ošetření v místních zařízeních, které lze doporučit jen v naléhavých případech, je nutné mít u sebe finanční hotovost.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 30.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem