Singapur: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

SIngapur je otevřená ekonomika a vstup na místní trh z pohledu regulatorně administrativního je velmi jednoduchý. Založení společnosti je otázkou spíše hodin než dnů. Země je ostatně v tomto ohledu právem hodnocena  na 1. místě v relevantním mezinárodním hodnocení. Vysoké životní standardy ovšem zase  na druhou stranu sznamenají vyšší náklady na etablování se v zemi.  Otázka distribučních procesů se odvíjí od charakteru dováženého zboží nebo podnikatelských aktivit. Obecně platí, že distribuční a prodejní kanály jsou zcela standardní jako kdekoliv v otevřených tržních ekonomikách. Mezi klíčové faktory ovlivňující prodej patří bezesporu cena a kvalita ale také respektování místních zvyklostí.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Singapurská vláda podporuje volnou a nediskriminující (free and fair) obchodní politiku s minimálními tarifními i netarifními omezeními.

Tarifní obchodní opatření: pro dovoz do země, kromě dvou položek existují nulová dovozní cla, další čtyři položky jsou při dovozu zatíženy spotřební daní (ropné produkty, motorové dopravní prostředky vč. automobilů a motocyklů, alkohol, tabákové výrobky). Úplnou informaci o clech a sazbách spotřební daně je možno nalézt na stránkách úřadu Singapore Customs.

Obdobou naší daně z přidané hodnoty je daň z prodeje zboží a služeb (Goods and Services Tax – GST), která je ve výši 7 % uvalována na zboží určené k prodeji na domácím trhu (včetně dovozů). Více informací o dani GST lze nalézt na stránce Ministerstva financí Singapuru v části „Taxation“.

Z netarifních opatření je možno uvést kontrolu dovozu a vývozu některých druhů výrobků, kdy příslušné úřady musí vydat zvláštní povolení. Mezi tyto úřady patří:

 

 

Souhrnné informace lze nalézt na www.tradenet.gov.sg, v části „Export/Import“, v oddíle „Controlling Agencies“. Obchod se speciální technikou je zcela v režii státu. U vývozu textilního zboží do vybraných zemí by se vývozce mohl setkat s kvantitativními restrikcemi, které jsou dány vzájemnými bilaterálními dohodami Singapuru s některými zeměmi.

Při dovozu zboží, které bude posléze používáno v Singapuru, jsou požadovány standardní mezinárodní dokumenty prokazující kvalitu zboží. Většina norem pro kvalitu výrobků je mnohem přísnější než v Evropě. Singapur se tím brání přílivu nekvalitní produkce Mezi zboží, které podléhá speciální kontrole nebo jehož dovoz či vývoz je zakázán, patří:

Zboží podléhající kontrole při dovozu: např. zábavní přístroje (hrací automaty, promítací přístroje apod.), zvířata, zbraně a munice, asbestové výrobky, ochranné prostředky průmyslové i bezpečnostní (neprůstřelné vesty), baterie, nahrávací zařízení a nahraná média – audio, video i klasické filmy

(gramodesky, kazety, diskety, laserové disky), chemikálie (jedovaté, toxické, CFC), kosmetické přípravky, nafta a paliva, diamanty, rybí produkty, ovoce a zelenina, potraviny, léky a farmaceutické výrobky

pro osoby i zvířata, sušené mléko, hnojiva, rostliny, sazenice, osivo, publikace, rýže, radioaktivní materiály, domácí nádobí z keramiky i křišťálového skla, telekomunikační zařízení, dřevo, vybrané hračky (napodobeniny zbraní a měny, vysílačky).

 

 • Zboží podléhající kontrole při vývozu: např. zvířata, zbraně a munice, ochranné prostředky průmyslové i bezpečnostní, chemikálie (toxické, CFC), ryby a rybí výrobky, masné výrobky, radioaktivní materiály, rýže, kaučuk, textilní a oděvní výrobky (vyrobené v Singapuru a určené na vývoz do Kanady, USA a EU), dřevo, hračky (napodobeniny zbraní), odpadní baterie
 • Položky, jejichž dovoz je zakázán: mj. žvýkačky, literatura vzbuzující veřejné pohoršení, zapalovače v podobě zbraní, zábavní pyrotechnika, surové diamanty a dřevo (včetně dřevěných výrobků) pocházejících z Libérie, roh z nosorožce a výrobky z této suroviny
 • Položky, jejichž vývoz je zakázán: mj. roh z nosorožce i ve zpracované podobě. Dále vývoz vojenského a strategického užití do zemí s nestabilní vojensko-politickou situací

 

Kompletní a aktuální seznam je možno nalézt na www.tradenet.gov.sg v kapitole Import/Export v podkapitole „List of Controlled Goods“.

 

Vývozní a dovozní procedura

K urychlení vývozních a dovozních formalit byl zaveden elektronický on-line systém TradeNet. Jedná se o první celostátně zavedený elektronický systém na světě (electronic data interchange system – EDI), který urychluje vývozní a dovozní schvalovací proceduru. Během krátké doby lze prostřednictvím internetu vyřídit všechny celní formality (v případě, že se nejedná o zboží podléhající kontrole, kdy souhlas k dovozu/vývozu závisí na dalších specializovaných úřadech).

Každý dovozce/vývozce musí požádat prostřednictvím TradeNetu o povolení k vývozu nebo dovozu (permit application). Pro vybrané položky je vyžadováno podávat žádost osobně na „Import&Export Office“. Vydání povolení k obchodu pak trvá několik dnů.

Před podáním žádosti o povolení k vývozu nebo dovozu se musí každá firma zaregistrovat u úřadu „Accounting and Corporate Regaluatory Authority„. Úřad vydá registrační číslo (Central Registration Number – CRNo). Celý proces vydání CRNo se realizuje on-line prostřednictvím Internetu prakticky na počkání nebo poštou (faxem) do příštího dne.

Prostřednictvím systému TradeNet, který provozuje firma Singapore Network Services Pte Ltd, je každý vývozce/dovozce v kontaktu se všemi institucemi rozhodujícími o povolení k obchodu. O vydání povolení je žadatel rovněž informován do tří dnů elektronickou cestou. Poplatek za vydání povolení k vývozu nebo dovozu je 10 SGD. Poplatek ve výši 10 SGD je vybírán za vydání „Import Certificate“ a „Delivery

Verification“. Oba dokumenty, stejně jako „Certificate of Origin“, vydává „Import & Export Office“ v rámci International Enterprise Singapore (bývalý Trade Development Board).

 

V případě dovozu do Singapuru je schvalovací řízení ukončeno vydáním povolení (Import Certificate), jehož platnost je 1 rok v jehož průběhu musí být zboží do Singapuru. dovezeno. V případě vývozu je možno položky, které nepodléhají kontrole a zvláštním daním, vyvézt ihned a povolení získat dodatečně během 3 dnů prostřednictvím systému TradeNet. Komodity podléhající kontrole vyžadují vývozní povolení před realizací exportu. Vývozní povolení má platnost 1 měsíc. Podrobnou aktuální informaci o dovozním a vývozním řízení je možno nalézt na stránce www.tradenet.gov.sg v kapitole „Import/Export“ v podkapitole „Import and Export Procedures“.

Pro zboží dočasně dovážené do Singapuru v rámci povolení ATA Carnet není třeba dovozní povolení (mimo případných povolení výše uváděných kontrolních agentur u sledovaných druhů zboží). ATA Carnet vydává v Singapuru Mezinárodní obchodní komora (Singapore International Chamber of Commerce). Podobné opatření se týká i zboží ze Singapuru dočasně vyváženého.

Za nedodržení podmínek vývozu a dovozu zboží hrozí pokuta do výše 100 000 SGD a vězení v trvání až 12 měsíců.

Platební režim v Singapuru je stejně jako vývoz a dovoz velmi liberální. Do země je možné přivést neomezené množství cizích valut a obdobně není omezen vývoz kapitálu. Platební podmínky jsou věcí dohody obchodních partnerů.

Podle statistiky International Institute for Management Development (IMD) je Singapur v hodnocení konkurenceschopnosti na druhém místě na světě, hned za USA. V rámci hodnocení efektivity vlády, postavení v rámci mezinárodního obchodu, právních úprav ekonomických aktivit a celkové podpory podnikání se Singapur zařadil dokonce na 1. místo.

Mezi základní principy singapurské soutěžní politiky, kterými se řídí obchod se zbožím, patří téměř úplné zrušení tarifů a kvantitativních restrikcí na dovážené zboží. Sektor služeb byl rovněž z velké části liberalizován. Další liberalizace je součástí některých dvoustranných smluv (např. FTA s USA), přičemž v individuálních případech jde i za dohody přijaté rámci WTO.

Od r. 2004 je v platnosti Zákon na ochranu hospodářské soutěže (Competition Act), jehož hlavním cílem je zabránit případnému zneužívání dominantního postavení některých společností.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Za registraci firem v Singapuru odpovídá úřad „Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)“, který vznikl spojením původního „Registry of Companies and Businesses (RCB)“ a úřadu „Public Accountants Board Singapore (PAB)“.

Singapurský právní řád umožňuje obecně založení dvou základních podnikatelských jednotek:

a)   Business – zřízení je upraveno předpisem „Business Registration Act“ (obdoba Živnostenského zákona), které pod pojmem „business“ rozumí jakýkoliv typ obchodní činnosti, finančního podnikání, řemesel, volného povolání a dalších aktivit provozovaných za účelem dosažení zisku. Toto podnikání je možno ve dvou následujících formách:

 

 1. Sole proprietorship – jedná se o podnikání ve vlastnictví jedné osoby nebo jedné společnosti.
 2. Partnership – jedná se o sdružení od 2 do maximálně 20 partnerů, obecně se stejnými právy. Doporučuje se uzavřít „smlouva o partnerství“, která jasně definuje práva a povinnosti jednotlivých sdružených subjektů.

 

„Business“ může být založen jak fyzickou nebo právnickou osobou s trvalým pobytem nebo adresou v Singapuru, tak zahraničními subjekty. Statutární orgán („manager“) takové podnikatelské jednotky musí být buď občanem Singapuru, nebo být osobou trvale žijící v Singapuru nebo vlastnící pracovní povolení – Employment Pass.

Poplatek za schválení jména, pod kterým bude subjekt podnikat a které předchází vlastní registraci, stojí SGD 15. Samotný registrační poplatek činí SGD 50. Podrobnosti viz www.acra.gov.sg/company/business.html.

 

b)   Company – zřízení je upraveno předpisem „Companies Act“, součástí jména je obvykle přípona „Pte Ltd“ nebo „Ltd“. Singapurský právní řád rozlišuje následující typy těchto společností:

 1. Private company – počet držitelů majetkových podílů společnosti nepřevyšuje 50 (obdoba naší s.r.o.).
 2. Public company – počet držitelů majetkových podílů převyšuje 50, společnost může získávat kapitál upisováním svých akcií a prodejem svých dlužních úpisů.

Pro založení uvedených společností jsou vyžadovány standardní dokumenty. Ředitelem společnosti musí být osoba s dlouhodobým pobytem v Singapuru, tj buď singapurský občan (Singapore Citizen), nebo zahraniční občan s trvalým pobytem (Permanent Resident), držitel pracovního povolení (Employment Pass) nebo osoba „závislá“ (Dependent), která v Singapuru „doprovází“ jiného zahraničního občana s dlouhodobým povolením k pobytu. Prvním krokem je žádost o registraci jména, po zaregistrování jména začíná vlastní procedura schvalování registrace společnosti.

Zahraniční společnost, která by chtěla podnikat na území Singapuru, musí před zahájením své činnosti zaregistrovat svoji pobočku (branch of foreign company). K tomu je potřeba nejdříve získat povolení

k užívání jména (cena za povolení 15 SGD), přičemž společnost má následně 60 dnů (lze požádat o prodloužení této lhůty) na samotnou registraci. Registrace samotná se řídí ustanoveními předpisu

„Companies Act“. Mezi některé z náležitostí, které je třeba při registraci předložit, patří:

 

 • doklad o existenci společnosti v zemi původu
 • doklad o typu společnosti, statutu (smlouva o založení společnosti)
 • informace o jmenování dvou ředitelů (local agents) s bydlištěm v Singapuru, kteří budou jménem společnosti vystupovat. Může se jednat jak o singapurského občana, tak i o zahraniční občany s dlouhodobým pobytem v zemi
 • jestliže společnost bude mít místního ředitele, tak doklad o jeho postavení a pravomocích
 • prohlášení plné moci rezidentním občanem Singapuru nebo občanem vlastnícím pracovní povolení, o akceptování zastupování zahraniční společnosti v Singapuru
 • závazné prohlášení zřizovatele v předepsané formě o pravosti všech údajů o registrované společnosti
 • adresa a úřední hodiny zaregistrované firmy

 

Zaregistrování společnosti po předání všech požadovaných dokumentů by mělo oficiálně trvat ne déle než 5 dnů. Za registraci společnosti se platí registrační poplatek odvíjející se podle složeného kapitálu.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Rovněž zde platí pravidla jako v kterékoliv vyspělé zemi. V Singapuru je velká konkurence u všech typů zboží a není lehké se prosadit. Proto patřičná propagace, v závislosti na typu dováženého produktu, je nutnou podmínkou pro obchodní úspěch.

V Singapuru jsou na velmi vysoké úrovni informační technologie a média. E-commerce se stala praktickou součásti života singapurské populace. Proto jsou IT a média v Singapuru velmi důležitým prostředkem pro propagaci, marketing a reklamu.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Singapur jako stát, který se orientuje na výrobu s vysokou přidanou hodnotou a razí znalostní ekonomiku (mimořádná podpora vědy a aplikovaného výzkumu) má eminentní zájem na řádné ochraně duševního vlastnictví. Již v r. 2002 byl zřízen úřad Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), který rychle dosáhl úrovně obvyklé ve vyspělých zemích.

Zabývá se správou patentů, ochranných známek a zapsaných vzorů a vyvíjí informační a vzdělávací činnost. Spravuje také síť poskytovatelů služeb v oblasti duševního vlastnivtví (Singapore netvork of Services Provider – SNIPS). Bližší informace a kontakty lze najít na dobře zpracovaných stránkách www.ipos.gov.sg.

 

 

Úroveň aplikace ochrany duševního vlastnictví do běžného života je ve srovnání s jinými asijskými státy vysoká a odpovídá evropské úrovni. Projevem uznání dosažené úrovně v ochraně duševního vlastnictví je nicméně fakt, že již v r. 2005 byla v Singapuru otevřena regionální kancelář WIPO (World Intelectual Property Organisation) pro Asii a Pacifik.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Singapur je obecně zemí s velmi jasnými a transparentními pravidly. O vyhlašovaných veřejných zakázkách je veřejnost pravidelně každý týden informována prostřednictvím informačního bulettinu, který je volně k prodeji a také publikováním v hlavním deníku (ve stručné formě). Informaci o tendrech je možno získat i prostřednictvím Internetu (viz. závěr kapitoly). O tendry se mohou ucházet i zahraniční společnosti. Podmínkou je, aby taková společnost byla zaregistrována v registru kontraktorů, které se mohou účastnit tendrů. Výběrová řízení jsou několikakolová a velmi přísná. Dá se říci, že zahraniční společnost, která nemá jméno na místním trhu, není etablovaná v místě a přihlásí se přímo na tendr, nemá mnoho šancí na úspěch. Proto je lepší vstupovat do těchto soutěží ve spolupráci s místním partnerem.

Webová stránka www.gebiz.gov.sg obsahuje základní informace o tendrech a registraci dodavatelů pro státní zakázky. České firmy ji mohou využít k získání informací o tendrech, možnostech navázání spolupráce nebo k prezentaci své nabídky a poptávky.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

V Singapuru fungují arbitrážní komise při profesních sdruženích nebo obchodních komorách, které řeší obchodní spory mezi firmami. Tato eventualita musí být písemně dohodnuta při uzavírání obchodních smluv. Dojde-li k soudnímu sporu, jsou řešeny velmi rychle, včetně následné exekuce. Obvyklá doba trvání od podání žaloby k vynesení rozsudku a následné exekuci je několik týdnů. O rozhodnutích jako např. konkurs na firmu a vymazání firmy z registru je informována veřejnost v tisku.

V konkrétních případech lze své nároky vznést u následujících institucí: Small Claims Tribunals

Havelock Road, #05-00 Apollo Centre

Singapore 059763

Tel: +65-6435 5937

Fax: +65-6435 5994

2. **Small Claims Tribunals 1st Level, Subordinate Courts

1 Havelock Square, Singapore 059724 Tel : + 6435-5937

Fax : + 6435-5994 (general)

(další informace lze nalézt na https://app.statecourts.gov.sg/sct/index.aspx/) Pro nároky nepřesahující SGD 10 000.

 

Singapore Mediation Centre

1 Supreme Court Lane Level 4

Singapore 178879

Tel: +65-6332 4097

Fax: +65-6334 44940

Web: https://app.statecourts.gov.sg/sct/index.aspx/

U této instituce není omezení ve velikosti vznášeného nároku. Poplatky, které centrum za své služby, vybírá, se liší podle velikosti nároku (např. od 1 800SGD/za stranu/za 1 den u nároku do 25 000 SGD, do 4 000 SGD/za stranu/za 1 den u nároku nad 5 000 000 SGD). Nejnižší sazba je 900 SGD za každou stranu a den.

 

Singapore International Arbitration Centre

3 St Andrew’s Road 3 Level, City Hall Singapore 178958

Tel: +65-6334 1277

Fax: +65-6883 0823, +65-6883 2942

Web: http://www.siac.org.sg

Výše poplatků za služby se liší podle nárokovaného plnění.

 Seznam místních právníků je k dispozici u Právní společnosti Singapuru.

 

The Law Society of Singapore

39 South Bridge Road Singapore 058673

Tel.: +65 / 6538 2500

Fax: +65 / 6533 5700 General E-mail:lawsoc@lawsoc.org.sgWeb: www.lawsoc.org.sg

 

Uvedená společnost poskytuje informace i o právním systému a procesním řízení. Seznam singapurských právních předpisů lze získat na adrese www.lawnet.com.sg.

 

Ministerstvo práva má adresu www.minlaw.gov.sg. Další informace o singapurské právním systému ze získat na webu.

 

Platební podmínky jsou zcela standardní jako v kterékoliv jiné vyspělé ekonomice, platební morálka singapurských firem se neodlišuje od platební morálky dalších asijských zemí. Zastupitelský úřad zaznamenal v minulosti několik případů, kdy sg. společnosti nesplnily své závazky vůči českým partnerům. Z tohoto důvodu doporučuje ZÚ Singapur využívat v maximální možné míře standardních finančních instrumentů (dokumentární akreditiv apod.

 

Vzhledem ke vzdálenosti ČR a Singapuru apřípadným technickým problémům (jazykové problémy, možnosti předvolání apod.), které by mohly nastat při řešení případných obchodních sporů, doporučujeme každou obchodní operaci ošetřit i příslušným smluvním dokumentem, v rámci kterého bude specifikováno, jakým způsobem budou případné spory řešeny.

 

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Obecně se dá říci, že obchodování se Singapurem neprovázejí specifické problémy, které by ho odlišovaly od kterékoliv vyspělé země. Pro evropské firmy je však nutno si uvědomit, že přicházejí do zcela odlišného prostředí, kde lidé vyznávají jiné hodnoty, mají jinou kulturu a jiné způsoby chování. Kdo se dokáže těmto rozdílům přizpůsobit a odhalit potřeby místního trhu, může být úspěšný.

Singapurská společnost je kosmopolitní a vcelku velmi tolerantní. Bližší znalosti o jednotlivých etnických skupinách mohou při jednání s nimi jenom pomoci.

V jednání se doporučuje přesnost, dochvilnost a jasnost. Singapurci preferují přejít po krátkých zdvořilostech rovnou k projednávanému tématu. Nedochvilnost budí špatný dojem.

Vizitka se při předávání drží oběma rukama s tiskem otočeným tak, aby ji přijímající nemusel obracet. V prostředí businessu bývá zvykem spíše nenosit při standardních situacích kravatu. Ženám lze doporučit kostým (i kalhotový), popř. elegantní šaty.

Rozpaky s oblečením na společenské akce eliminuje chvályhodný zvyk uvádět na pozvánku vždy „dress code“. Obvyklé stupně jsou:

Společenské zvyklosti – oděv: lounge suit:

 • pánové – černý oblek, bílá košile
 • dámy – večerní šaty nebo tmavý kostým

 

business attire:

 

 • pánové – kalhoty a sako, vázanka
 • dámy – kostým, šaty

 

shirt and tie:

 

 • pánové – totéž bez saka
 • dámy – šaty, lehčí kostým

 

smart casual, batik:

 

 • pánové bez vázanky,
 • dámy možno popustit uzdu fantazii;

 

casual:

 

 • neformální, tzv. sportovní oblečení, tričko…
 • kalhoty nebo sukně, tričko…

 

Pokud si nejme jisti prostředím, nedoporučuje se ani ve stupni „casual“ přicházet v krátkých kalhotách.

 

Stolování: V Singapuru jsou běžné všechny druhy kuchyní s převahou čínské, indické a malajské. Není nezdvořilé požádat o vidličku a nůž, pokud nejsou na stole a jídelní tyčinky nevyhovují. Spíše než pivo se k jídlu pije voda a víno, k čínské kuchyni není špatná volba zelený čaj. Oblíbené jsou i šťávy z tropického ovoce.

 

Ubytování: V Singapuru je velké množství kvalitních i levnějších hotelů. Sehnat nocleh bez předchozí rezervace nebývá problém. Ceny za ubytování jsou srovnatelné s cenami v Evropě.

 

Pracovní doba většiny státních úřadů je pondělí až pátek od 9:00 do 18:00. Dřívější pracovní sobotní dopoledne bylo zrušeno (pošty a další instituce však v uvedenou dobu pracují). Většina obchodů v Singapuru má otevřeno 7 dnů v týdnu od 10 až 11 hodin do 21 až 22 hod. Žádné zákonné omezení otevírací doby neexistuje. Banky úřadují zpravidla v pondělí až pátek od 9:30 do 15:30 hodin.

 

Svátky v roce 2020:

 

 • 1. 1. Nový rok
 • 25. 1. Čínský nový rok
 • 10. 4. Velký pátek
 • 1. 5. Svátek práce*
 • 7. 5. Vesak
 • 31. 7. Hari Raya Puasa
 • 9. 8. National day
 • 20. 8. Hari Raya Haji
 • 29. 10. Deepavali
 • 25. 12. Vánoce*

 

*Připadne-li svátek na neděli, je v pondělí pracovní volno.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pozn. Níže uvedené informace nezohledňují mimořádná opatření související s pndemií COVID-19. Pro aktuální informace o nich sledujte stránky Zastupitelského úřadu v Jakartě.

 

Občané ČR mohou cestovat do Singapuru bez víza a zůstat v zemi po dobu 90 dnů. Povolení k pobytu vydané imigračními úřady je v tomto případě označováno jako tzv. „Social Visit Pass“. Toto povolení neopravňuje k získání zaměstnání v Singapuru ani k provádění jiné výdělečné činnosti na území státu. Singapurští občané mohou pobývat na území ČR 90 dnů bez potřeby víza.

Při příjezdu je třeba vyplnit imigrační kartu (tzv. Disembarkation / Embarkation Card), jejíž jedna část je odebrána při vstupu a druhá část při odjezdu ze země. Formulář obsahuje kromě běžných údajů o cestujícím také délku a místo pobytu v Singapuru. Jiná přihlašovací povinnost neexistuje. O případné prodloužení pobytu v zemi nad 90 dnů je nutno požádat příslušný úřad.

 

Immigration & Checkpoints Autority

ICA Building

10 Kallang Road

Singapore 208718

Tel.: +65 6391 6100

Fax: +65 6298 0837-43

E-mail: ICA_FEEDBACK@ica.gov.sg web: ww.ica.gov.sg

 

Podmínkou prodloužení víza je garance singapurského občana nebo firmy se sídlem na území Singapuru, případně osoby s trvalým pobytem na území Singapuru. Obvyklá doba vyřízení takové žádosti je několik dnů.

Při pobytu v Singapuru je nutné respektovat všechny zákazy a omezení, kterými je Singapur velmi známý. Celní předpisy nedovolují dovoz drog a dalších omamných látek, žvýkaček, erotického zboží jakékoliv povahy, masných výrobků, zapalovačů napodobujících zbraně, cigaret (vyjma minimálního množství pro vlastní potřebu), žvýkacího tabáku a imitací výrobků tabákového průmyslu, alkoholu (pouze 1 litr destilátu), zbraní (včetně např. vystřelovacích nožů), petard, kopií publikací, videokazet, kompaktních disků a dalších výrobků podléhajících zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Podrobná informace o dovozu zboží pro turisty je uvedena na stránkách www.customs.gov.sg v části „Travellers“. Informace pro obchodníky o seznamu kontrolovaných i zakázaných předmětů naleznete na stránkách www.tradenet.gov.sg v části „Import/Export“. Za porušení singapurských zákonů hrozí kromě tělesných trestů i mnohaleté tresty odnětí svobody, za pašování i poměrně malých množství drog (15g heroinu) se ukládá a provádí trest smrti.

Singapur je pro cizince bezpečný, cizinec není předmětem zvýšeného zájmu. Je možno se bez problémů pohybovat po ulici ve dne i v noci, riziko přepadení nebo kapesní krádeže je menší než v ČR.

Pro pohyb po městě je pro krátkodobého návštěvníka nejvhodnější použití taxíků, kterých je v Singapuru velké množství. Jízdné je ve srovnání s ČR asi třetinové, řidiči jsou korektní, automaticky zapínají taxametr, přijímají platbu kartou a doklad vydávají bez námitek.

Spolehlivá a civilizovaná je i hromadná doprava (metro MRT www.smrt.com.sg a autobusy) s jízdným ve výší srovnatelným s ČR. Je však složitě odstupňováno podle vzdálenosti, proto je vhodné si opatřit tzv. EZ-link card (čti „easy-link“) za 15 SGD, která je nabita kreditem 7 SGD (lze navýšit). Prodává se ve stanicích MRT a při vstupu a výstupu do/ze stanice nebo při nástupu či výstupu z autobusu se jen přiloží ke snímači. Před odjezdem lze kartu vrátit a získat zpět nespotřebovaný kredit a vratnou zálohu 3 SGD. Nevrací se tedy pouze 5 SGD, což je kompenzováno tím, že jízdné na kartu je nižší, než při placení v hotovosti. Všechny dopravní prostředky jsou klimatizovány.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Obecně lze konstatovat, že Singapur si chrání svůj pracovní trh. Na druhou stranu je ale nucen pracovní sílu oursourcovat, což platí zejména u nakvalifikovaných profesí. Zaměstnávání cizinců závisí na typu práce, kterou mají vykonávat. Obecně lze říci, že vysoce kvalifikovaní zahraniční experti nemají problém se získáním pracovního povolení a vláda naopak oficiálně podporuje příliv zahraničních talentů. Pro méně kvalifikované zaměstnání je již větší problém dostat pracovní povolení. Zaměstnávání místních sil zahraničními firmami není obecně podmiňováno, musí být pouze v souladu s místními předpisy.

 K získání pracovního povolení musí obvykle zaměstnavatel poskytnout záruky (detaily lze nalézt na webových stránkách úřadu Immigration & Checkpoints Authority v části Visitor Services, obecné podmínky získání zaměstnání v Singapuru lze najít na stránkách Ministry of Manpower v části Information on Work Permit / Employment Pass.

 

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je na velmi vysoké úrovni a je možné ji využívat bez jakýchkoliv omezení. Avšak pozor: podmínkou je obvykle přímá platba za provedené úkony, a to i v případě, že pacient má sjednáno zdravotní pojištění. Po ověření platnosti zdravotního pojištění dojde následně k vrácení složené zálohy na účet pacienta (eventuálně zaslání šeku na jeho adresu).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem