Slovensko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

V roce 1993 podepsala SR v Lucemburku Evropskou dohodu o přidružení, která vstoupila v platnost 1.2.1995. V březnu 1995 zahájilo v Bratislavě činnost Zastoupení Evropské komise. V roce 1996 odevzdala SR dotazník k začlenění do integračního procesu. Až v roce 1999 Evropská komise po konstatování významného pokroku SR v mnoha oblastech zařadila SR do první skupiny zemí ucházejících se o členství v EU. V roce 2002 byla oficiálně ukončena přístupová jednání s EU. V dubnu 2003 Evropský parlament schválil přijetí SR za člena EU. Dne 1.5.2004 se SR stala členem EU. Evropská rada schválila přijetí eura na Slovensku v červenci 2008 a od 1.1.2009 bylo v SR zavedeno euro jako oficiální měna. Ve druhém pololetí 2016 byla Slovenská republika poprvé předsedající zemí v Radě EU.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské komise na Slovensku 
Palisády 29, 811 06 Bratislava
tel: +421 2 5443 1718
e-mail: info@europa.sk
vedoucí zastoupení: Ladislav Miko

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vývoz SR do zemí EU v roce 2019 dosáhl hodnoty 67,856 mld. eur a meziročně se zvýšil o 0,9 %. Na celkovém vývozu SR se země EU podílely 84,4 %. Na vývozu SR do EU se podílely nejvíce následující země:

1. Německo (22,3 %)
2. ČR (11,0 %)
3. Polsko (7,5 %)
4. Francie (7,0 %)
5. Maďarsko (6,3 %)
6. Rakousko (5,6 %)
7. Spojené království (4,9 %)
8. Itálie (4,6 %)
9. Španělsko (2,8 %)
10. Rumunsko (2,6 %).

Dovoz SR ze zemí EU v roce 2019 dosáhl hodnoty 53,286 mld. eur a meziročně se zvýšil o 4,3 %. Na celkovém dovozu SR se země EU podílely 67,1 %. Na dovozu SR z EU se podílely nejvíce následující země:

1. Německo (16,2 %)
2. ČR (10,1 %)
3. Polsko (5,7 %)
4. Maďarsko (5,2 %)
5. Francie (3,5 %)
6. Itálie (3,4 %)
7. Rakousko (3,2 %)
8. Rumunsko (1,6 %)
9. Spojené království (1,5 %)
10. Španělsko (1,5 %).

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V červnu 2014 uzavřela Slovenská republika (SR) s Evropskou komisí (EK) Partnerskou dohodu o využívání Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 v celkovém objemu 15,344 mld. eur.

Koordinátorem přípravy dohody byl Úřad vlády SR. Na vypracování textu dohody se podílely zejména jednotlivá ministerstva, samosprávné kraje, města a obce, zájmová sdružení a skupiny odborníků.

Schválené operační programy se financují z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), z Kohezního fondu (KF) a z Evropského sociálního fondu (ESF). Kromě toho pokračují i operační programy spadající pod Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond.

Přehled operačních programů SR:
– Integrovaná infrastruktura (3,95 mld. eur)
– Kvalita životního prostředí (3,14 mld. eur)
– Lidské zdroje (2,22 mld. eur)
– Výzkum a inovace (2,12 mld. eur)
– Integrovaný regionální program (1,75 mld. eur)
– Program rozvoje venkova (1,56 mld. eur)
– Efektivní veřejná správa (0,279 mld. eur)
– Technická pomoc (0,159 mld. eur)
– Interreg s Českou republikou (0,09 mld. eur)
– Interreg s Rakouskem (0,076 mld. eur)
– INTERACT (0,039 mld. eur)
– Rybářství (0,013 mld. eur)

Na konci března 2020 vyčerpala SR pouze 33 % z celkového objemu eurofondů na léta 2014-2020. V roce 2019 musela slovenská vláda několikrát přesunout peníze z jednoho OP do druhého. Vláda přesunula například 80 mil. eur z OP Výzkum a inovace do OP Integrovaná infrastruktura. Každý rok se totiž musí vyčerpat určitá suma peněz a pokud se tak nestane, finanční prostředky propadnou. SR takto přišlo už o zhruba 150 mil. eur.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě (Slovensko) ke dni 11. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem