Smlouvy uzavírané podnikateli – rozdíly mezi smluvními typy

Shrnutí podstatných náležitostí většiny smluvních typů dle občanského zákoníku

Kupní smlouva (§ 2079 – 2183)

 • specifikace smluvních stran: prodávající a kupující
 • závazek dodat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu
 • závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě
 • závazek kupujícího zaplatit kupní cenu (určenou přesně, nebo alespoň způsob dodatečného určení)

Smlouva o dílo (§ 2586 – 2635)

 • specifikace smluvních stran: objednatel a zhotovitel
 • závazek zhotovitele provést určité dílo
 • závazek objednatele zaplatit cenu za jeho provedení (Cena je ujednána určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Pokud strany uzavřou smlouvu bez uvedení ceny díla, platí za ujednanou cenu cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných podmínek.)

Smlouva o koupi závodu (§ 2177 – 2183)

 • specifikace stran: prodávající a kupující
 • předmět: obchodní závod (organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti)
 • závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k závodu
 • závazek kupujícího převzít závazky prodávajícího související se závodem
 • závazek kupujícího zaplatit kupní cenu

Smlouva o úvěru (§ 2395 – 2400)

 • specifikace stran: úvěrující a úvěrovaný
 • závazek úvěrujícího na požádání úvěrovaného poskytnout v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky
 • závazek úvěrovaného poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky

Smlouva o kontrolní činnosti (§ 2552 – 2661)

 • specifikace stran: kontrolor a objednavatel
 • závazek kontrolora provést nestranně zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení
 • závazek objednavatele zaplatit úplatu

Smlouva o úschově věci (§ 2402 – 2408)

 • specifikace smluvních stran (schovatel a uschovatel)
 • předmět uložení (movitá věc; nelze však uložit podle této smlouvy např. cenné papíry – jejich uložení se řídí zvláštní právní úpravou);
 • závazek schovatele věc opatrovat
 • bezplatnost (úplatnost lze stanovit dohodou stran). Úplatná je smlouva také tehdy, plyne-li to ze zvyklostí, z předchozího styku stran nebo z předmětu činnosti schovatele
 • dočasnost (schovatel má povinnost po skončení smluvního vztahu předmět opatrování vrátit)

Smlouva o skladování (§ 2415 – 2429)

 • specifikace smluvních stran (skladovatel a ukladatel)
 •  závazek skladovatele převzít věc za účelem jejího uložení a opatrování
 • závazek ukladatele zaplatit skladovateli úplatu (skladné)

Příkazní smlouva (§ 2430 – 2444)

 • specifikace stran: příkazník a příkazce (zařizuje věc pro příkazníka)
 • závazek příkazce zařídit pro příkazníka za úplatu určitou záležitost (uskutečněním právních úkonů jménem příkazce nebo jinou činností)
 • závazek příkazníka zaplatit příkazci úplatu, není-li sjednáno, že se jedná o smlouvu bezúplatnou.

Smlouva komisionářská (§ 2455 – 2470)

 • specifikace stran: komisionář (obstarává věc) a komitent
 • závazek komisionáře zařídit vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou záležitost
 • specifikace záležitosti
 • závazek komitenta zaplatit úplatu

Smlouva zasilatelská (§ 2471 – 2482)

 • specifikace stran: zasílatel a příkazce
 • závazek zasílatele vlastním jménem na účet příkazce obstarat přepravu zásilky z určitého místa do určitého jiného místa
 • určení místa odeslání a místa dodání
 • závazek příkazce zaplatit úplatu

Smlouva o přepravě věci (§ 2555 – 2581) a osob (§ 2550 – 2554)

 • specifikace stran: dopravce a odesílatel
 • závazek dopravce přepravit věc (zásilku)
 • či osobu z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení)
 • specifikace místa odeslání nebo odjezdu a místa určení
 • závazek odesílatele nebo cestujícího zaplatit úplatu (přepravné)

Smlouva o nájmu dopravního prostředku (§ 2321 – 2325)

 • specifikace stran: pronajímatel a nájemce
 • závazek pronajímatele přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání
 • závazek nájemce zaplatit úplatu (nájemné)

Smlouva o provozu dopravního prostředku (§ 2582 – 2585)

 • specifikace stran: poskytovatel provozu dopravního prostředku (provozce) a objednatel provozu dopravního prostředku
 • závazek provozce přepravit náklad určený objednatelem provozu dopravního prostředku a k tomu účelu s dopravním prostředkem buď vykonat jednu nebo více předem určených cest nebo během smluvené doby vykonat cesty podle určení objednatele
 • specifikace nákladu k přepravě
 • závazek objednatele zaplatit úplatu

Smlouva o zprostředkování (§ 2445 – 2454)

 • specifikace stran: zprostředkovatel a zájemce
 • závazek zprostředkovatele vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou
 • určení smlouvy, která má být uzavřena
 • závazek zájemce zaplatit úplatu (provizi)

Smlouva o obchodním zastoupení (§ 2483 – 2520)

 • specifikace stran: obchodní zástupce a zastoupený (oba musejí být podnikatelé)
 • druh zprostředkovávaných smluv
 • závazek obchodního zástupce vyvíjet soustavnou činnost pro zastoupeného
 • úplatnost
 • písemná forma

Smlouva o tichém společenství (§ 2747 – 2755)

 • specifikace stran: tichý společník a podnikatel
 • závazek tichého společníka poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání
 • předmět vkladu a jeho hodnota
 • závazek podnikatele k placení části čistého zisku po odečtení povinného přídělu do rezervního fondu (je-li podnikatel povinen tento fond vytvářet), vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku podnikání (rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě musí být stejný)

Smlouva o otevření akreditivu (§ 2682 – 2693)

 • specifikace stran: výstavce a příkazce
 • závazek výstavce vystavit na základě žádosti příkazce a na jeho účet určité osobě akreditiv.
 • určení oprávněné osoby
 • určení obsahu akreditivu
 • závazek příkazce zaplatit výstavci úplatu

Smlouva o inkasu (§ 2694 – 2700)

 • specifikace stran: obstaravatel a příkazce
 • závazek obstaravatele na požádání příkazce poskytnout v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky nebo jiný inkasní úkon od třetí osoby
 • závazek příkazce zaplatit obstaravateli odměnu

Smlouva o účtu (§ 2662 – 2681)

 • specifikace stran: banka nebo jiná osoba oprávněná dle zákona vést účet a majitel účtu
 • závazek poskytovatele účtu zřídit od určité doby v určité měně účet, přijímat na něj vklady a uskutečňovat z něj výplaty a platby

Přehled všech témat Právního průvodce

• Oblasti podnikání: Energetika | Management | Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme