Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o souhlas k odborné činnosti na úseku šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

Životní situace se týká žádostí o souhlas k provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů a posuzování, k provozování inseminační stanice, k provádění inseminace, k provozování střediska pro přenos embryí. V této věci může jednat občan České republiky starší 18 let splňující zákonem stanovené podmínky. Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v zákoně, rozhodne ministerstvo o udělení souhlasu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o souhlas k odborné činnosti na úseku šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká žádostí o souhlas k provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů a posuzování, k provozování inseminační stanice, k provádění inseminace, k provozování střediska pro přenos embryí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

občan České republiky starší 18 let splňující zákonem stanovené podmínky

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podejte písemnou žádost Ministerstvu zemědělství ČR.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ministerstvo zemědělství
Zemědělské agentury Ministerstva zemědělství

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

odbor živočišné výroby 7010, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Podle zákona č. 154/2000 Sb. a vyhlášky č. 471/2000 Sb.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na Ministerstvu zemědělství a příslušných zemědělských agenturách Ministerstva zemědělství.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek je hrazen formou kolku, jehož hodnota činí 2000 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v zákoně, rozhodne ministerstvo o udělení souhlasu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

  • Veterinární správa
  • Česká plemenářská inspekce
  • uznaná chovatelská sdružení

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)

Jaké jsou související předpisy

134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz 357/2001 Sb., označ. a evidence koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce jsou stanoveny dle zákona č. 154/2000 Sb.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

  • Ministerstvo zemědělství
  • příslušné zemědělské agentury Ministerstva zemědělství

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva zemědělství ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

Povolení projektů pokusů na zvířatech

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství – odbor živočišné výroby

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

23. 3. 2003

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

4. 4. 2005

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace