Španělsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Pro praktické informace ohledně vstupu na španělský trh uvádíme odkaz na dokument Průvodce podnikáním ve Španělsku (2018) vydaný vládou ve spolupráci se zahraničními firmami v zemi již podnikajícími. Zde naleznete vše potřebné o vytvoření firmy, státních podporách pro investice, právních podmínkách apod. – dostupné v anglické a španělské verzi.

Nejběžnější platební podmínkou akceptovanou dodavateli je odklad platby do 90 dní od data dodávky.

Segmenty maloobchodního trhu byly rozděleny v následujícím poměru:

Hard – discount supermarkety lze charakterizovat co do velikosti jako supermarkety o ploše do 2.500 metrů čtverečních, které prodávají omezený počet výrobků, ale podle pravidla „rozhoduje cena, a ne tolik kvalita“. Nejaktivnějšími distribučními skupinami v hard-discount supermarketech byly DIA a německá skupina Lidl, které začaly ohrožovat segmenty trhu dosud ovládané skupinami Carrefour a Alcampo. Konkurenční boj se odehrával v geografické rivalitě (otvírání hard – discount supermarketů v sousedství velkých hypermarketů a obráceně), v cenové válce a propagačních kampaních na podporu prodejů. Obranou hypermarketů byla diverzifikace a zvýšení nabídky nepotravinářských výrobků, klenotů, benzinu (přes vlastní benzinové pumpy), kancelářské techniky (informatiky, počítačů), a dále rozvoj prodejů na franšízu. Například španělská skupina El Corte Inglés diverzifikovala své činnosti rozšířením služeb o vlastní cestovní kancelář, prodejnu počítačového hardware a software, stavební a montážní činnost, pojišťovnu a vlastní nakladatelství.

Důležitým faktorem ovlivňujícím prodeje jsou reklamní kampaně spojené se zákaznickými soutěžemi, slosováními hodnotícími věrnost značce apod. Stále více produktů včetně potravinářských nese označení CE, t.j. potvrzuje jejich způsobilost k prodeji a spotřebě ve státech EU. Kromě trvalé inovace produktů se svádí boj mezi značkami srovnatelné kategorie o design obalu, způsob a prostředí nabídky klientům, kde sehrává důležitou roli péče o image značky a její akceptaci a podpory na nosných segmentech trhu.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Po vstupu České republiky do Evropské unie jsou oba státy součástí jednotného vnitřního trhu, se všemi svobodami a doposud přetrvávajícími překážkami.

Detailní informace o celním systému lze dohledat na webových stránkách španělské Celní správy: AEAT – Customs Regulations

Ochrana domácího trhu

Většina aspektů dovozního režimu a tedy tarifní ochrany domácího trhu byla popsána v předchozích kapitolách. U netarifních technických překážek dovozu lze konstatovat, že Španělsko nevytváří dodatečně překážky dovozům a solidně plní závazky převzaté EU v rámci mnohostranných obchodních jednání Světové obchodní organizace (WTO). Každoročně spolu se zákonem o státním rozpočtu vychází tzv. doprovodný zákon aktualizující nebo zavádějící zpoplatnění některých správních úkonů. Technická a administrativní opatření chránící domácí trh jsou na srovnatelné úrovni s ostatními státy EU.

Ochrana spotřebitele

Podle nového zákona o vnitřním obchodu:

 • musí být zákazník informován o podmínkách odstoupení od smlouvy, které musí být jasně definováno
 • zakazují se dodatečné překážky při ukončení smlouvy
 • smlouva nesmí obsahovat doložky o propadnutí zálohy ani platby předem za služby, které nebudou poskytnuty při ukončení smlouvy
 • zakazuje se zaokrouhlování nahoru u všech druhů služeb
 • účtování bude podle skutečné spotřeby – tel. hovory po sekundách, parkovné po minutách
 • při nákupu nemovitostí se zakazuje přenos povinnosti uhradit daň z přidané hodnoty na kupujícího

Doplňující souborové informace: Ley de Consumidores

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podnikání a založení společnosti ve Španělsku

Pro bližší informace doporučujeme konzultovat některé ze specializovaných dokumentů a webových stránek, zejména Průvodce podnikáním ve Španělsku nebo stránky Ministerstva průmyslu, obchodu a cestovního ruchu specializované na zakládání firmy. Obchodní příležitosti a nabídky franšíz lze sledovat na Franquicia Directa.

Živnostenské oprávnění na základě živnostenského listu – český živnostník v daném oboru si musí vyřídit povolení k živnosti (doporučujeme konzultovat příslušnou radnici) a zaregistrovat se na cizinecké policii, která mu vydá potvrzení o registraci, ve kterém bude rovněž uvedeno identifikační číslo (NIE – Número de Identificación de Extranjeros). Dále se musí přihlásit na Správě sociálního zabezpečení (Seguridad Social), které se měsíčně musí odvádět minimálně poplatek ve výši 286 EUR (pro rok 2020).

Založení společnosti – obdobný postup jako v ČR, alespoň jeden z odpovědných zástupců musí mít trvalý pobyt ve Španělsku. Nejčastější a nejvíce doporučovanou formou je společnost s ručením omezeným (Sociedad Limitada), k jejímuž založení je zapotřebí minimální základní kapitál ve výši 3.000,- EUR. Zápis do obchodního rejstříku se provádí na základě notářsky ověřené zakládací listiny. Náklady na založení společnosti činí cca 1000 EUR.

Pobočka – k jejímu povinnému zapsání do španělského obchodního rejstříku je zapotřebí předložit úřední překlad ověřené zakládací listiny, výpisu z obchodního rejstříku mateřského podniku a potvrzení mateřského podniku (zápis z valné hromady, že rozhodla otevřít ve Španělsku svou pobočku a jmenovala svého odpovědného zástupce), vše legalizované Španělským velvyslanectvím v Praze. Náklady na zřízení pobočky činí cca 1000 EUR.

Joint Venture

Španělská legislativa nemá žádnou samostatnou právní normu či specifický zákon pro zakládání joint ventures. Účast cizího kapitálu na španělských společnostech prošla liberalizací předpisů o zahraničních investicích, jenž respektuje volný pohyb kapitálu v rámci EU (dle Nařízení 88/361 z 24. 6. 1988).

Pro české podnikatele jsou nejvíce relevantní jako prameny práva pro zakládání podniků, poboček, nebo joint ventures následující právní normy: zákon č. 19/1989 z 25. 7. 1989 o částečné reformě a přizpůsobení obchodního práva nařízením ES v oblasti společností (Sbírka zákonů B.O.E.z 27. 7. 1989), obchodní zákoník, Královský dekret č. 1784/1996 ze dne 19. července 1996 ve věci obchodního rejstříku, Královský dekret c. 1784/1996 o nových pravidlech obchodního rejstříku, Královský dekret 1/2010 ze dne 2. července (zákon o kapitálových společnostech).

Joint venture je zahrnut v Kodexu pro zahraniční investice ve Španělsku.

V obchodním rejstříku může být joint venture zapsána (zaregistrována) buď jako akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným (obě formy jsou považovány za společnosti corporations). Článek 122 obchodního zákoníku rozlišuje navíc další formy:

 

 • veřejnou obchodní společnost (Sociedad Colectiva – S.C., nebo Sociedad Regular Colectiva – S.R.C.)
 • komanditní společnost (Sociedad en Comandita – S. en Com., nebo Sociedad Comanditaria – S. Com.)
 • nebo komanditní společnost na akcie (Sociedad en Comandita por Acciones – S. Com. p. A.)

Postup a podmínky pro zřízení společnosti ve Španělsku jsou následující:

 • nejprve přijmout rozhodnutí o právní formě zakládané společnosti, nebo o účasti českého subjektu na existující španělské společnosti. Současně se doporučuje mít provedenou studii (sektorovou) trhu a ekonomicko-finanční studii proveditelnosti, jedná-li se o větší projekt, investici.
 • na Centrálním obchodním rejstříku (Registro Mercantil Central) si nechat ověřit a po ověření vystavit potvrzení (certifikát) o netotožnosti vybraného obchodního názvu nové společnosti s jinými jmény dříve založených cizích či španělských firem. Každý žadatel může navrhnout až 3 alternativní obchodní názvy ve své žádosti.

Poznámka: ústřední obchodní rejstřík však nezjišťuje shodu či netotožnost navrhovaného obchodního názvu nové společnosti s jinou obchodní značkou či známkou registrovanou ve Španělsku. Takové ověření by příslušelo Španělskému úřadu patentů a ochranných značek.

 • u notáře si nechat provést redakci zakládací listiny a statutu společnosti. Založení společnosti musí být potvrzeno notářským veřejným zápisem. Notářský zápis je podmínkou zaregistrování společnosti do obchodního rejstříku v provincii, kde bude společnost působit. K notáři je nutno přinést potvrzení (certifikát) o netotožnosti vybraného obchodního názvu (viz. bod 2).

Poznámka: jen u případů, kde je to vyžádáno ze zákona, předložit státnímu notáři potvrzení o tom, že investice byla ověřena nebo schválena odborem obchodní politiky a zahraničních investic Ministerstva průmylsu a obchodu.

 • zajistit akreditaci složení (úhradu) investice (kapitálového vkladu) u příslušné banky ve Španělsku. Současně v případě nepeněžních vkladů si zajistit jejich ocenění v souladu s kritérii a podmínkami španělské legislativy.
 • do 30 pracovních dní od data potvrzení o založení společnosti notářským (veřejným) zápisem provést platbu daně z majetkových převodů (Impuesto de Transmisión de Patrimonio) a doložených právních úkonů (Actos Jurídicos Documentados) na berním úřadě, tzn. ve Španělsku na delegatuře státní agentury daňové správy (Delegación de Hacienda, Agencia Tributaria del Estado). Daň z majetkových převodů je druh daně vybírané při založení společnosti. Její výše je progresivní dle výše základního kapitálu. Plátce daně z majetkových převodů a doložených právních úkonů musí s sebou přinést vyplněný tzv. formulář modelu 600 a druhopis a kopii notářského zápisu o založení společnosti. Až po úhradě těchto daní Delegación de Hacienda (viz výše) přidělí a vepíše daňový identifikační kód (CIF) do zakládací listiny společnosti. K získání CIFu je nutno přinést vyplněný tzv. formulář modelu 036, kopii notářského zápisu o založení společnosti a fotokopii průkazu totožnosti žadatele, nebo v případě, že se jedná o společníka, či zplnomocněnou osobu, notářsky ověřenou fotokopii plné moci.
 • do 3 měsíců od data notářského zápisu potvrzujícího založení společnosti a po splnění kroků uvedených pod body 1) až 5) na obchodním rejstříku v provincii, kde bude společnost působit, předložit potvrzení o zaplacení daně z majetkových převodů a druhopis notářského zápisu potvrzujícího založení společnosti jako podmínku k zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
 • po zápisu do obchodního rejstříku vyžádat od ministerstva hospodářství a financí resp. od Delegación de Hacienda přidělení daňového identifikačního čísla organizace (NIF). Teprve po přidělení NIFu může společnost začít fungovat.
 • základací listinu deponovat u pobočky banky, přes kterou se budou realizovat platby a příjmy společnosti. Pro banku je rozhodující, že zakládací listina obsahuje informace o vedení společnosti anebo společnících, osobách s dispozičním právem.

Bez ohledu na právní formu společnosti je vybírána tzv. daň z ekonomických činností (Impuesto de Actividades Económicas), jejíž sazbu určuje každoročně magistrát odstupňovaně podle obratu společnosti. Jde o jednu z forem municipální daně. Daňové přiznání (prohlášení) ohledně daně z ekonomických činností musí společnost provést do 10 dnů před zahájením své činnosti.

Nově založená společnost má za účelem provedení zahrnutí do seznamu daňových plátců (Declaración censal) na daňovou správu (Administración de Hacienda), která odpovídá jejímu daňovému domicilu, přinést:

 • dříve učiněné daňové prohlášení (přiznání) k dani z ekonomických činností,
 • fotokopie průkazu totožnosti, nebo CIFu,
 • vyplněný formulář modelu 036.

Ve španělské legislativě zmizelo maximální omezení počtu společníků u společností s ručením omezeným . Nová právní úprava umožňuje založení unipersonální společnosti, vytvořené pouze 1 společníkem. Zákon již nestanoví minimální počet akcionářů (oproti minulosti) zakládajících akciovou společnost. Založení akciové společnosti se může realizovat dle ujednání mezi zakladateli jediným úkonem (Fundación simultánea), nebo postupným úpisem (složením podílů) akcií od okamžiku, kdy se oznámí záměr založit akciovou společnost (Fundación sucesiva). Založení společnosti s ručením omezeným se může provést jen jediným úkonem. Beze změny zůstává v zákoně to, že zakladateli mohou být jak fyzické, tak právnické osoby s bydlištěm (sídlem) ve Španělsku či zahraničí a jakékoliv národnosti.

Období, během něhož bude administrátor (správce) společnosti vykonávat svou činnost, které bude stanoveno v zakládací listině, nebude moci přesáhnout dobu 5 let. Po uplynutí této lhůty může být administrátor znovu zvolen jednou či vícekrát na další stejně dlouhá období. Administrátoři budou odpovědni akciové společnosti, akcionářům a věřitelům za škody, které by způsobili činy v rozporu se zákony a statuty firmy, či z nedbalosti při výkonu své funkce.

Orgány akciové společnosti jsou valná hromada a správní rada, pokud řízení je svěřeno skupině osob. O tom rozhoduje valná hromada. Správcem nemůže být někdo z akcionářů.

Orgány společnosti s ručením omezeným jsou valná hromada a administrátoři (správci). Daň ze zisku je rovněž 35% u společnosti s ručením omezeným (podrobnosti o zdanění korporací jsou uvedeny v kapitole o daňovém systému). Stejně tak musí magistrátu platit daň z ekonomických činností.

Vklady (podíly) akcionářů, nebo společníků mohou být ve formě hotovosti, statků (hmotných), nebo vlastnických listů. ČR a Španělsko mají podepsanou mezivládní dohodu o vyloučení dvojího zdanění od r. 1980. Dohoda upravuje zdanění zisků společnosti, daně z kapitálových výnosů – úroků a dividend apod.

Otevření pobočky ve Španělsku po veřejném zápisu před notářem a registraci v Obchodním rejstříku je základním minimem. Pobočka musí ze zákona jmenovat svého zplnomocněnce, reprezentanta. Zákon nestanoví minimální výši kapitálu. Dle předpisů španělského ministerstva hospodářství a financí je pobočka zdaňována jen za zisky ve Španělsku. Mateřská (česká) společnost ručí do výše svého čistého majetku.

Sesterská společnost je považována za samostatný právní subjekt, pobočka nikoli. Pobočka má stejnou právní totožnost se svou mateřskou firmou. Za závazky sesterské společnosti ručí akcionáři do výše jednotlivých kapitálových vkladů. Podíl pobočky na režijních nákladech mateřské firmy je snazší určit jako položku odpočitatelnou z daní než v případě sesterské společnosti. Sesterská společnost (subsidiary) je vcelku zdaňována podle všech zisků ve Španělsku i ze zahraničí.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Jakožto velký trh je Španělsko zvyklé na reklamní kampaně, které se zejména při vstupu na trh mohou stát důležitým instrumentem pro prosazení povědomí o daném výrobku či službě. Tradičně dle statistik investují do reklamy nejvíc obory telekomunikačních přístrojů a systémů, osobních automobilů, kosmetických, hygienických a farmaceutických výrobků, potravinářských výrobků, distribučních firem, nápojů, finančních institucí a  využití volného času v zábavném průmyslu a předmětů osobní spotřeby.

Reklamní kampaň lze vést na několika frontách: konvenčně (televizní, vývěsní, apod.), díky rozhlasu či tisku, v kinech nebo v menším formátu i distribucí letáků.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je právně ošetřena obdobně jako v ostatních zemích EU. Základní legislativní normou je Zákon 23/2006 ze dne 7. července, kterým byl novelizován a doplněn Královský legislativní dekret (Real Decreto Legislativo) 1/1996 ze dne 12.4. Tento zákon inkorporuje Směrnici 2001/29/CE Evropského parlamentu a Rady, kterou se harmonizuje ochrana duševního vlastnictví v souladu s plněním Dohody s WIPO (World Intelectual Property Organization). Další odkazy je možno najít na webu Ministerstva školství, kultury a sportu.

Ochrana duševního vlastnictví je též zakotvena v Občanském zákoníku (Código civil) články 428 a 429 a ve Španělské ústavě z roku 1978, článek 20.1.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Legislativně byl režim veřejných zakázek kodifikován zákonem z r. 1995 ve znění pozdějších novel. Významné kompetence jsou při tendrových řízeních udělovány lokálním orgánům, které na úrovních jednotlivých regionů rozhodujícím způsobem ovlivňují výběr kontrahenta. Dle poznatků OEÚ ZÚ Madrid mají nabídky našich firem (bez ohledu na komoditu) jen velmi malou naději na úspěch, nejsou-li s dlouhodobým předstihem monitorovány a prezentovány přes silného místního zástupce. Odkazy na veřejné zakázky je možno najít na Concursos públicos, pro vstup do aktuální databáze je však třeba se zaregistrovat. Další přehledy je možno najít na www.ted.europa.eu (v českém jazyce), www.boe.es a též na stránkách Ministerstva ekonomiky a podnikání- red.es.

Pro doplnění poznamenáváme, že deregulací v infrastruktuře postupně procházejí telekomunikace, řízení a provoz přístavů, letecká doprava, od čehož si vláda kromě decentralizace a převodu kompetencí slibuje hlavně úsporu rozpočtových výdajů.

Pro aktuální přehled vyhlášených státních zakázek je vhodné konzultovat následující webový portál vlády, kde lze nalézt také požadované profily dodavatelů Plataforma de contratación del sector público.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Od roku 2015 nedošlo ve věci konkursu a vyrovnání, či zastavení plateb (suspensión de pagos) k podstatným změnám. V případech, že se místní španělský partner ocitl ve vyrovnání, je třeba neprodleně získat informaci o konkurzním správcovi a místně příslušném soudu, který se vyrovnáním zabývají a jim poskytnout maximální množství podkladů. Tato informace je dohledatelná ve veřejně přístupném konkurzním registru, do kterého se zapisují všechny informace od vyhlášení konkurzu dlužníka přes jmenování konkurzního správce a příslušného soudu až po průběh a výsledky jednotlivých fází konkurzního jednání. Ve většině případů však věřitele o úpadku informuje na základě údajů v dokumentaci dlužníka sám konkurzní správce zasláním výzvy k podání přihlášek pohledávek. Pohledávky se přihlašují u konkurzního správce, ne u soudu. Konkurzní správce musí být od českého vývozce, nebo jeho zplnomocněného právního zástupce, požádán o zařazení české firmy do seznamu věřitelů, dále mu musí být poskytnut přehled o pohledávkách za dlužníkem zejména co se týče konceptu, výše, vzniku, splatnosti a pořadí uspokojení pohledávky (její klasifikace). Lhůta na prihlášení pohledávek veřitelem správci je jeden měsíc od zveřejnění usnesení o vyhlášení konkurzu v Úředním věstníku (Boletín Oficial del Estado), tato lhůta však bývá v praxi prodloužena, pokud se jedná o zahraniční věřitele se sídlem mimo Španělsko. V případě neposkytnutí těchto údajů nebo při určité liknavosti by mohl český subjekt zcela ztratit své právo, neboť vždy jsou nejdříve uspokojovány nároky, pohledávky státu (finančního úřadu), bank, pronajímatele apod., teprve potom nároky soukromých subjektů, avšak jen zapsaných na seznamu věřitelů (viz výše). Reforma zákona o vyrovnání a konkurzním řízení se připravuje a měla by posílit pozici věřitele a podstatně zkrátit soudní řízení.

Platí všeobecná zásada, že mimosoudní cesta by měla být přednostně a včas vyhledávána pro řešení sporu smírným způsobem. Poměrně velké publicity se zde dostalo novému zákonu o arbitráži, který byl koncipován s přihlédnutím k nejosvědčenějším a nejmodernějším tendencím v mezinárodním obchodě. Španělská strana si od tohoto zákona slibuje, že by se Madrid mohl stát neutrálním místem pro řešení mezinárodních sporů, zvláště pak, v případě sporů mezi subjekty z Evropské unie a z Latinské Ameriky. Využití arbitrážní klauzule dohodnuté v kontraktu mezi smluvními partnery má stále větší tendenci. Mimosoudní řešení ta jak civilních tak obchodních sporů je možné u Arbitrážního soudu třetí země, například Mezinárodní obchodní komory v Paříži, nebo Hospodářské komory ČR v Praze, nebo u Corte de Arbitraje u Obchodní a průmyslové komory v Madridu. Řízení je poměrně rychlé a účinné, výroky rozhodčích soudů v ČR a Španělsku jsou navzájem vykonatelné v druhém státu.

Více informací o španělském arbitrážním řízení je možno nalézt v Zákoně 60/2003 ze dne 23. prosince 2020 o arbitrážích.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

 

 

Při obchodním jednání je vítána znalost španělštiny, alespoň na komunikativní úrovni, z ostatních jazyků je nejrozšířenější angličtina, francouzština a portugalština. Znalost němčiny je spíše výjimečná. Na vyšší manažerské úrovni je znalost perfektní angličtiny poměrně běžná, nicméně španělština je vždy preferována, aby mohli další obchodní komunikaci vést i ostatní zaměstnanci, kteří si v cizím jazyku již nemusí být tak jistí.

K jednání doporučujeme přistupovat nejen z pohledu celostátního, ale vzít v úvahu i poměrně značnou samostatnost jednotlivých autonomních oblastí. Tento moment je zejména důležitý u středních a menších firem, které většinou mají okruh svého působení limitován regionem, ve kterém má firma sídlo a dosah do dalších oblastí může být jen příležitostný či náhodný.

U středoevropského partnera se předpokládá dochvilnost, ačkoliv k případnému zpoždění jsou Španělé velmi tolerantní. Stejně tak se očekává, že pozdní příchod španělského partnera nebude chápán jako nezdvořilost.

Velkou roli hlavně rovněž první dojem, vystupování a oblečení, na které si Španělé velmi potrpí. Vhodně působí dobře padnoucí oblek z kvalitní látky sladěný s košilí a kravatou. Důležitou maličkostí jsou kvalitní a čisté boty.

Státní svátky jsou ve Španělsku celonárodní a regionální.

Celostátní svátky:

1.1. – Nový rok

6.1. – Tři králové

1.-2.4. 2021 – Velikonoce

1.5. – Svá

15.8. – Nanebevzetí Panny Marie

12.10 –  Státní svátek

6.12. – Den ústavy

8.12. – Neposkvrněné početí Panny Marie

25.12. – Vánoce

 

Pracovní doba:

9-14 hodin

16-19 hodin

Otevírací doba:

9,30-10,00 hodin

20,00 – 22,00 hodin

Pozor, mohou být polední pauzy 14,00-16,30 hodin.

 

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

 

Při pobytu do 90 dnů není třeba registrace na cizinecké policii ve Španělsku. Při pobytech nad 90 dnů je povinná registrace na cizinecké policii, která vydá potvrzení o registraci. Povolení k pobytu (tarjeta de residencia comunitaria) se již nevydávájí. Potvrzení o registraci obsahuje také identifikační číslo cizince, tzv. NIE (obdoba českého rodného čísla), které se užívá v administrativním i v obchodním styku (pro koupi nemovistostí, vozidel, otevření účtu v bance, placení daní, dávek sociálního zabezpečení aj.).

Vstup do Španělska je pro české občany možný na platný cestovní doklad, tj. cestovní pas nebo občanský průkaz ČR. Ve Španělsku je možné řídit motorová vozidla s platným českým řidičským průkazem a povinná je tzv. zelená karta.

Při cestování motorovým vozidlem důrazně doporučujeme dodržovat ve Španělsku dopravní předpisy. Pokuty za jejich porušení jsou poměrně vysoké a policie je vyžaduje zaplatit na místě, pokud řidič nežije ve Španělsku (nemá potvrzení o registraci). Nově je např. upraveno: používání mobilního telefonu při řízení pouze jako hands-free; vypínání mobilního telefonu a rádia při čerpání pohonných hmot; zákaz používání radarových detektorů; používání reflexní vesty, pokud řidič zastaví na silnici nebo na krajnici a vystoupí z vozidla, apod. Maximální rychlost na dálnicích je 120 km/h.

V EU jsou zrušeny celní kontroly. Dovoz některého zboží do Španělska nicméně od určitého limitu přestává být považován za dovoz zboží pro vlastní potřebu a stává se dovozem zboží, které je třeba celně deklarovat.

Španělsko je relativně bezpečnou zemí. Je zde ovšem třeba počítat s určitou mírou obecné kriminality (kapsářství apod.). Typickým úkazem je silniční/dálniční kriminalita, kdy si pachatelé vytipují vůz oběti nejčastěji na čerpací stanici či odpočívadle, poškodí mu pneumatiku a poté ho sledují. Jakmile řidič zjistí závadu a zastaví, pachatelé zastaví za ním a jeden nabízí „pomoc“, zatímco druhý nepozorovaně vykrade vůz oběti.

Obecně doporučujeme následující opatření:

 • nemít důležité doklady, cenné věci a peníze na jednom místě
 • pasy, letenky a větší hotovost, pokud je to možné, ponechat v hotelovém trezoru
 • nosit u sebe jen menší obnosy finanční hotovosti, pokud neplánujete provést větší nákup
 • mít odděleně od platební karty zaznamenáno její číslo a event. telefon bankovního ústavu za účelem nahlášení odcizení (ztráty) platební karty;
 • neponechávat v autě doklady, cennosti atd.
 • nepřespávat na opuštěných místech

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Čeští občané mohou dlouhodobě pobývat ve Španělsku zcela volně v rámci volného pohybu osob v EU. Není třeba si vyřizovat pracovní povolení ani pracovní vízum.
Podnikatelé si musí vyřídit povolení živnosti (doporučujeme konzultovat příslušnou radnici) a přihlásit se na úřadě sociálního zabezpečení k placení sociálního pojištění (zdravotní péče se platí z daní) a na finančním úřadě k placení daní.

Pracovní podmínky

Zaměstnávání místních sil zahraničními firmami podléhá stejné legislativě jako při zaměstnávání u španělských podniků.

Maximální délka pracovní doby: 40 hodin týdně, s tím, že kolektivní smlouva nebo individuální pracovní smlouvy pracovní dobu definují přesně. Přesčasové práce jsou až na výjimky otázkou dobrovolnosti, jsou-li placené, nesmí však přesáhnout 80 hodin/rok.

Minimální doba odpočinku: minimálně 1 a půl dne týdně

Minimální délka dovolené za kalendářní rok: 30 kalendářních dnů – na každý měsíc (30 dní) pracovního poměru vzniká nárok na 2,5 dne dovolené.

Minimální mzda (včetně sazeb za přesčasy)
V roce 2018 byla minimální mzda 735,90 euro za měsíc. V roce 2019 došlo k navýšení o 22,3 % na hodnotu 900 euro měsíčně.

Stanovení mzdy a proplácení přesčasů vychází z kolektivních vyjednávání a je uzpůsobeno dle druhu pracovního zařazení. Kromě měsíční mzdy má zaměstnanec nárok na 13. a 14. plat v daném roce. Nejdražší položkou bývá odstupné při rozvázání pracovní smlouvy ze strany organizace, nebo při předčasném odchodu do důchodu.

Podmínky pro vysílání pracovníků do Španělska

V případě vyslaných pracovníků registrovaných v ČR (nebo kdekoliv jinde, bez ohledu na členství v EU), jejichž pobyt ve Španělsku nepřekročí 183 kalendářních dní, se mzdové a pracovně právní podmínky řídí normativou země, ve které jsou pracovně registrováni. Při pobytu delším, než 183 kalendářních dnů, se již za vyslané pracovníky nepovažují a musí splňovat veškeré podmínky pro trvalý pracovní pobyt.

Zdanění činnosti vyslaných pracovníků se řídí smlouvou mezi ČSSR a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku (č. 23/1982). Ve smyslu článku 7 a 15 této smlouvy jsou české společnosti i jejich pracovníci povinni odvádět daně v ČR a jsou zproštěni daňové povinnosti ve Španělsku.

Notifikace se v ES neprovádí. Pouze je zapotřebí mít na vyslání pracovníků uzavřený kontrakt s firmou, pro kterou budou tito pracovníci svou činnost provádět. Smluvnímu partnerovi v ES je nutno předat kopie potvrzení o registraci vysílající české společnosti u Finančního úřadu v ČR vystavené s platností 1 rok. Dále se partnerovi předávají kopie dokladů, které po nahlášení vysílání pracovníků vystaví příslušný úřad v ČR. Doporučuje se překlad do španělštiny. Sankce za neplnění smluvních podmínek si stanovují společnosti samy. Stát je nereguluje.

V místě výkonu činností musí mít vysílaní pracovníci k dispozici běžné cestovní doklady – pro ES stačí cestovní pas nebo občanský průkaz. Dále musí mít předepsané certifikáty u těch profesí, u kterých jsou v souladu s EU normativou vyžadovány. U profesních certifikátů vystavených v ČS EU není jejich uznání španělskými úřady ani překlad předepsán, nicméně se doporučuje překlad mít (a pokud bude ověřen španělským konzulátem, tím líp), aby se zamezilo event. konfliktům s inspektory práce.

Pro uchovávání dokladů o výkonu činností je stanovena povinnost uchovávat relevantní doklady 4 roky po ukončení vyslání, doporučovaná praxe je 5 let. Dle povahy prací mohou být vyžadovány profesní doklady o způsobilosti pracovníků k jejich vykonávání – vše ve smyslu normativy EU.

Obchodní zástupci

Veškeré užitečné informace o obchodních zástupcích lze nalézt na webu Generální rady obchodních zástupců Španělska.

Španělsko aplikovalo do své legislativy Direktivu č. 86/653 Evropské unie o obchodních zástupcích a zastupitelských smlouvách zákonem 12/1992. Současně tím byla novelizována právní úprava ve znění Královského dekretu 1438/85 z 1. srpna r. 1985 o pracovním vztahu zvláštního charakteru. Hlavními zásadami zastupitelské smlouvy je, že zástupce je nezávislým zprostředkovatelem, plnit musí své povinnosti trvale a pravidelně, obchodní zástupce nevystupuje vlastním jménem, ani nejedná na vlastní účet, ale jménem a na účet svého jednoho, nebo více principálů, zástupce pracuje za odměnu, která je nezbytnou podmínkou vztahu, tím je ze zákona vyloučena možnost neplacených zástupců (agentů). Odměna zástupcova může mít podobu fixní částky, nebo provize, nebo kombinace obou forem. Není-li ve smlouvě přesně určeno, v jaké podobě a výši má být odměna pro zástupce, pak je odměna (druh odměny a její procento) stanovena podle komerční praxe v místě, kde zástupce vykonává svou činnost, anebo podle veškerých aspektů transakce, neexistuje-li taková praxe.

K výkonu profese obchodního zástupce je vyžadováno disponovat titulem zástupce a být zapsán u příslušné oficiální komory obchodních zástupců. U cizinců, kteří hodlají pracovat jako zástupci, se vyžaduje navíc pracovní povolení od španělských úřadů.

České firmy obchodující se Španělskem ve své většině využívají služeb místních obchodních zástupců, celních brokerů (agentů). Afilace a pobočky cizích firem, vč. českých, si ze zákona musí povinně ustanovit svého místního právního zástupce (administrátora, správce).

 

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Před odjezdem by měl cestovatel požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění, se kterým je možno se v případě potřeby přímo obrátit na veřejná zdravotnická zařízení ve Španělsku.

Ošetření nebude hradit pacient (bude hrazeno českou pojišťovnou), v některých případech ale zdravotní zařízení může požadovat uhrazení části výdajů s tím, že je pacientovi následně refunduje pojišťovna. Za léky je nutno zaplatit spoluúčast 40 %, která je stejná pro španělské občany s výjimkou důchodců. Náklady na ošetření u zubního lékaře bude ve většině případů hradit sám pacient.

Bližší informace lze získat na webové stránce Kancelář zdravotního pojištění.

Pro turistické cesty se doporučuje kombinace „evropského průkazu“ a komerčního cestovního pojištění, které by pokrývalo nadstandardní problémy spojené se zdravotními obtížemi a event. repatriací, odpovědností za škodu a ztrátou zavazadel.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Madridu (Španělsko) ke dni 1. 6. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem