Společenství vlastníků a problematika bytových družstevOrgány družstva

Orgány družstva jsou:

 • a) členská schůze,
 • b) představenstvo,
 • c) kontrolní komise a
 • d) jiné orgány zřízené stanovami.

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Právo zúčastnit se členské schůze mají zásadně všichni členové družstva, likvidátor a osoby, jimž toto právo přiznává jiný právní předpis. Právo hlasovat na členské schůzi mají však pouze členové družstva.

Každý člen bytového družstva má při hlasování na členské chůzi 1 hlas. Jedná-li se o společné členy, mají dohromady rovněž 1 hlas. Členové bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů, mohou mít na členské schůzi vyšší počet hlasů, pouze určí-li tak stanovy.

Členskou schůzi svolává představenstvo ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za každé účetní období, a dále vždy, (i) je-li to v důležitém zájmu družstva, (ii) jestliže o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, neurčují-li stanovy jinak, a (iii) zjistí-li představenstvo, že ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku, a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.

Do působnosti členské schůze patří zejména:

 • a) změna stanov, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
 • b) volba a odvolání členů a náhradníků členů představenstva a kontrolní komise,
 • c) určení výše odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat,
 • d) schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, popřípadě mezitímní účetní závěrky,
 • e) schvalování smlouvy o výkonu funkce,
 • f) rozhodování o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
 • g) schvalování jednání učiněných za družstvo do jeho vzniku,
 • h) rozhodování o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
 • i) rozhodování o uhrazovací povinnosti,
 • j) rozhodování o použití rezervního fondu,
 • k) rozhodování o přeměně družstva,
 • l) schvalování smlouvy o dalším členském vkladu a její změně a zrušení, neurčí-li stanovy, že ji členská schůze neschvaluje,
 • m) rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací,
 • n) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem družstva, kterému přísluší vedení družstva a plnění usnesení členské schůze. Představenstvo zajišťuje také řádné vedení účetnictví a předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku.

Představenstvo má minimálně tři členy a svá rozhodnutí přijímá většinou hlasů všech svých členů.

V družstvu, které má méně než padesát členů, mohou stanovy určit, že se představenstvo nezřizuje. V takovém případě je statutárním orgánem předseda družstva.

Kontrolní komise

V družstvu, které má méně než padesát členů se kontrolní komise zřizuje pouze, pokud tak určují stanovy. Není-li kontrolní komise zřízena nebo neurčí-li stanovy jinak, vykonává její působnost členská schůze; každý člen družstva má vůči statutárnímu orgánu družstva stejnou pravomoc jako kontrolní komise.

Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.

Předseda kontrolní komise nebo k tomu pověřený člen kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami.

Zánik členství v bytovém družstvu

Členství v družstvu zaniká

 • a) dohodou,
 • b) vystoupením člena,
 • c) vyloučením člena,
 • d) převodem družstevního podílu,
 • e) přechodem družstevního podílu,
 • f) smrtí člena družstva,
 • g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
 • h) prohlášením konkursu na majetek člena,
 • i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
 • j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,
 • k) zánikem družstva bez právního nástupce.

Vyloučení člena

Specifickým důvodem zániku členství v bytovém družstvu je vyloučení člena, ke kterému může dojít pouze ze zákonem stanovených důvodů. Tzv. bydlícího člena družstva, tedy člena bytového družstva nebo společné členy bytového družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze vyloučit z družstva pouze,

 • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, nebo
 • byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.

O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo, případně jiný stanovami určený orgán, a to ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat proti rozhodnutí o vyloučení odůvodněné námitky k členské schůzi, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

Rozhodne-li členská schůze o zamítnutí námitek, nebo o potvrzení vyloučení, může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení takového rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.

K vyloučení pochybností ohledně aplikace příslušných ustanovení o ukončení nájmu bytu zákon o obchodních korporacích výslovně stanoví, že pro nájem družstevního bytu se ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu nepoužijí. Institut vyloučení tak nahrazuje možnost ukončení nájmu výpovědí.

Převod družstevního podílu v bytovém družstvu

Družstevním podílem se rozumí práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Zákon o obchodních korporacích v duchu předchozí právní úpravy zachovává neomezenou a volnou převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva, pokud má být nabyvatelem osoba splňující podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva, nově však zakotvuje, že převod družstevního podílu zahrnuje také převod všech práv a povinností s družstevním podílem souvisejících.

Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, tak dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

Přechod družstevního podílu v bytovém družstvu

Přechod členského podílu v bytovém družstvu nelze ze zákona nijak omezit ani vyloučit. Družstevní podíl tak přechází na právního nástupce člena bytového družstva, a to tak, že na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených.

Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela; k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví.

V případě, že se dědic nechce stát členem bytového družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však jeden měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí tři měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na činnosti družstva. Podá-li dědic výpověď ve stanovené lhůtě, platí, že se členem družstva nestal.

Vypořádací podíl člena bytového družstva

V případě zániku členství v bytovém družstvu má člen družstva nárok na vypořádací podíl. Ohledně stanovení výše vypořádacího podílu ponechává zákon bytovým družstvům značnou volnost, když stanoví pouze minimální spodní hranici vypořádacího podílu, který nesmí být nižší, než kolik činí částka vyjadřující rozsah splněné vkladové povinnosti člena v bytovém družstvu.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce
• Témata: Právní průvodce | Právo