Srbsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě (Srbsko)

Tato část souhrnné teritoriální informace se věnuje vztahům Srbska s Evropskou unií

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské komise v Bělehradu byla založena v tehdejší Socialistické Federativní Republice Jugoslávii v r. 1982, po podepsání Smlouvy o spolupráci SFRJ a tehdejší Evropské ekonomické společnosti (EES). V r. 2009 Delegace byla přejmenována na „Delegace EU V Srbské republice“ v souladu s Lisabonskou smlouvou.

Tradiční role Delegace je zastoupení EU v Srbsku a usnadnit vývoj vzájemných vztahů na politické a ekonomické úrovní, v oblasti obchodu a zahraniční asistence, finanční ale také technické. Má vedoucí roli mezi velvyslanectvími členských států, zejména v oblastech obchodu a zahraniční pomoci.

Delegace sleduje připravenost Srbska splňovat politická a ekonomická kritéria v souladu s normami a politikami EU.

Po uvedení nástroje pro předvstupní pomoc (IPA) v r. 2007, Delegace převzala roli řízení programů finanční pomoci k reformám v Srbsku.

Kontakt:

Vladimira Popovića 40/V
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
Telefón: +381.11.3083200
Fax: +381.11.3083201
E-mail:
delegation-serbia@eeas.europa.eu
Web:
www.europa.rs

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie je tradičním obchodním partnerem Srbska, země má v rámci kandidátských států po Turecku druhý největší objem obchodu s EU. Z hlediska objemu obchodu se zbožím je Srbsko 27. největším vývozcem a 33. nejvýznamnějším dovozcem do EU. Pro Srbsko v současnosti představuje Evropská unie trh, na který směřuje cca 66 % jeho vývozu a ze kterého přichází cca 63 % dovozu.

Rychlý růst vykazuje v posledních letech zejména srbský export do EU, který v roce 2018 dosáhl trojnásobných hodnot oproti krizovému roku 2009. Srbsko v současné době vykazuje mírný  celkový deficit.

Zahraniční obchod Srbska a EU v období 2014–2018 (mil. EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz do EU

9 568

8 757

9 805

11 188

12 851

Dovoz z EU

11 564

9 954

10 347

11 678

13 308

Bilance

-1 996

-1 197

-542

-490

– 457

Obrat

21 132

18 711

20 152

22 866

26 159

Zdroj: Statistický úřad Srbska

Komoditní struktura exportu ze Srbska do EU 28 v období 2014–2018 dle SITC (mil. USD)

 

2014

2015

2016

2017

2018

0 Potraviny a živá zvířata

1 215

1 080

1 202

1 110

1 173

1 Nápoje a tabák

108

86

91

107

126

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

362

304

356

396

423

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

320

213

206

235

301

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

92

93

104

83

85

5 Chemikálie a příbuzné výrobky

653

642

794

976

1 178

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

2 084

1 997

2 039

2 769

3 429

7 Stroje a dopravní prostředky

3 501

3 126

3 626

3 925

4 402

8 Výrobky různé

1 233

1 216

1 387

1 587

1 734

Zdroj: Statistický úřad Srbska

[*] Statistika neuvádí objem obchodu s výrobky řazenými do SITC skupiny 9 – Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné

Komoditní struktura importu ze Srbska do EU v období 2014–2018 dle SITC (mil. USD)

 

2014

2015

2016

2017

2018

0 Potraviny a živá zvířata

809

688

678

745

963

1 Nápoje a tabák

114

143

200

129

146

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

299

292

258

407

392

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

664

504

518

662

647

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

43

32

30

44

45

5 Chemikálie a příbuzné výrobky

2 201

1 939

1 947

2 253

2 570

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

2 585

2 272

2 366

2 815

3 242

7 Stroje a dopravní prostředky

3 965

3 414

3 653

3 821

4 396

8 Výrobky různé

884

670

697

802

907

Zdroj: Statistický úřad Srbska

[*] Statistika neuvádí objem obchodu s výrobky řazenými do SITC skupiny 9 – Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Srbsko v současné době používá finanční instrument EU pro předvstupní pomoc Srbsku pod názvem IPA. IPAII je stanovena na období po roce 2014 pro státy, které mají status kandidátů do EU, jakož i pro potenciální kandidátské státy. IPA spojil veškeré předvstupní finanční programy z let 2000 až 2006, tj. PHARE, ISPA, SAPARD a CARDS. Příjemci IPA byly rozděleny do dvou kategorií: kandidátské země (kam spadá také Srbsko) a potenciální kandidátské země. IPA II opustila dřívější tzv. „komponenty a zaměřuje se na sektorový přístup. IPA předpokládá přímou, aktivní účast podporovaných zemí ve formě spolufinancování projektů ze státního rozpočtu, jakož i úvěry mezinárodních finančních institucí.

Přehled IPA v RS (zdroj –  Evropská komise):

 • 2007 – 189,7 mil. EUR
 • 2008 – 190,9 mil. EUR
 • 2009 – 194,8 mil. EUR
 • 2010 – 197,9 mil. EUR
 • 2011 – 201,8 mil. EUR
 • 2012 – 202,0 mil. EUR
 • 2013 – 208,3 mil. EUR
 • 2014 – 195,1 mil. EUR
 • 2015 – 201,4 mil. EUR
 • 2016 – 207,9 mil. EUR
 • 2017 – 215,4 mil. EUR
 • Indikativní finanční rámec pro období 2018 – 2020 je 688,4 mil. EUR

Původně se rozvojová pomoc Srbsku ze strany EU realizovala přes Evropskou agenturu pro rekonstrukci EAR. EAR od roku 2001 do konce svého působení koncem r. 2008 realizovala v Srbsku projekty v celkové výši 1,28 mld. EUR. Třetina celkové sumy byla investována do energetiky, resp. opravy elektráren a zajištění podmínek pro bezproblémové zásobování Srbska elektrickou energií. Pro sektor zdravotnictví bylo určeno 93 mil. EUR. Úvěry poskytnuté Evropskou investiční bankou se zárukami EAR v oblasti zdravotnictví dosáhly 200 mil. EUR. V oblasti zaměstnávání a rozvoje podnikání kromě 15 mil. EUR zajištěných v letech 2001–2006 pro úvěrový fond Národní banky Srbska, byl financován také rozvoj malých a středních podniků.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bělehradě (Srbsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem