Srí Lanka: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Civilní letecký průmysl

Srí Lanka má 14 letišť, z nichž největší je mezinárodní letiště v Kolombu a Matale. Řada letišť potřebuje modernizaci s cílem zajistit lepší komfort rostoucímu počtu turistů. Vláda má v úmyslu ze Srí Lanky v nejbližších letech vybudovat letecký dopravní uzel regionu. Pro české firmy je perspektivní oblastí účast na modernizaci či budování letišť, dále dodávky mobilních letišť, radarových systémů či malých dopravních letadel.

 

Energetický průmysl

Podle Sri Lanka Sustainable Energy Authority roste poptávka po energii stálým tempem a je poháněná především zvyšující se životní úrovní obyvatel. Trend ukazuje na cca 3,6 % ročního tempa růstu, což ukazuje na zdvojnásobení současné celkové poptávky do roku 2046.

Strategické dokumenty předpokládají dosáhnout do roku 2030 plné energetické soběstačnosti. Vláda přijala Národní energetickou politiku a strategii, která má za cíl do r. 2025 vyrábět 10 % elektrické energie z alternativních zdrojů. Srí Lanka má proto zájem na projektech týkajících se obnovitelných zdrojů energie, prioritní jsou  zejména projekty modernizace hydroelektráren, což má napomoci ochraně životního prostředí na ostrově.  České firmy se mohou uplatnit v oblasti výstavby, rekonstrukce a modernizace vodních děl a v instalaci solárních panelů na obytných domcích, podporované v rámci vládního plánu, případně v jaderné energetice v nových, rychle se rozvíjejících technologií, např. v solární energetice, případně jaderné energie-. V těchto oblas- tech stále na  LK straně chybí potřebné know-how a je pociťována silná potřeba zahraničních partnerů a školení vlastních expertů v zahraničí.

 

Plasty a gumárenský průmysl

Na Srí Lance je rozvinuté pěstování kaučukovníku a zpracování kaučuku. Kaučuk je třetí nejdůležitější plantážní plodinou. Vzhledem k rozvinutému gumárenskému průmyslu mají na Srí Lance potenciál syntetický kaučuk, kterého Srí Lanka ročně doveze 10 tis. tun, a další gumárenské výrobky.

 

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Rozsáhlé oblasti země trpí dlouhodobým devastujícím suchem. Dalším negativním jevem jsou každoroční záplavy, které byly v obzvláště v letech 2016 a 2017 devastující a přispěly mimo jiné k zamoření rozsáhlých vodních zdrojů. Na Srí Lanku každoročně směřuje rozvojová pomoc zaměřená na zlepšení dostupnosti a kvality pitné vody. Oblast hospodaření s pitnou vodou je jednou z rozvojových priorit srílanské vlády. Ostrov má zájem o dodání technologií k úpravě vody a zpracování odpadu, zajišťování provozu skládek, produkci alternativních zdrojů energie jako  je např. bioplyn.  Vláda plánuje projekty v oblasti vybudování integrovaného zařízení skládajícího se z třídírny odpadu a bioplynové stanice.

 

Strojírenský průmysl

Srí Lanka intenzívně buduje svůj průmysl, kde probíhají snahy o liberalizaci a deregulaci trhu provázené rozsáhlou privatizací státních podniků. Srí Lanka není dosud schopná řadu produktů vyrábět a musí je dovážet.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství a zpracování potravin patří mezi vysoce dotované oblasti srílanské ekonomiky. V případě Srí Lanky existuje poptávka po technologiích v potravinářském průmyslu (který roste rychlostí 8 % ročně), např. na zpracování cukrové třtiny, které musí Srí Lanka dosud 95 % dovážet z Indie.

 

Železniční a kolejová doprava

Železniční a silniční doprava má na Srí Lance značné rezervy. Celková síť železnic měří 1 447 km, vláda nyní přistupuje k postupné modernizaci komunikací s tím, že kromě obecných benefitů pro ekonomiku LK je rozvoj komunikací klíčový i pro rozvoj sektoru služeb a má také nepopiratelný politický rozměr zejména u projektů, které spojují sever a jih ostrova. Vláda v prosinci 2016 zveřejnila priority v oblasti dopravní infrastruktury. Hodlá vyvinout příměstský kolejový systém směřující z okrajů Kolomba do centra (light railway system), vybudovat dvě nové komunikace (mezi New Kelani Bridge a Athurugiriya a mezi Kelani Bridge a kolombským přístavem), zefektivnit městskou autobusovou dopravu a modernizovat a rozšířit železniční tratě směřující do Kolomba. Asijská rozvojová banka má vypisovat velké tendry v oblasti zabezpečení železničních přejezdů a modernizace železničních dopravních cest. Pro české firmy jsou perspektivní především dodávky konvertovaných dieslových lokomotiv a dalších železničních komponentů a náhradních dílů, nakupovaných v současné době především v Německu a Rakousku.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Velvyslanec Milan Hovorka vykonal ve dnech 4. – 7. února 2018 pracovní cestu na Srí Lanku s cílem zúčastnit se oslav 70. výročí Dne nezávislosti a projednat některé aktuální otázky vzájemných vztahů obou zemí. V průběhu cesty byla podepsána Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srí Lanky o vzájemné spolupráci.

 

Ve dnech 15. – 19. května 2018 vykonal návštěvu České republiky ministr zahraničních věcí Srí Lanky Tilak Marapana. Jednal s několika ministry, předsedou Senátu PČR a představiteli státní a obchodní sféry o posílení bilaterálních vztahů a hospodářské spolupráce.

 

Velvyslanec Milan Hovorka navštívil pracovně dne 20. července Kolombo s cílem projednat aktuální stav vzájemných vztahů a prodiskutovat možnosti další spolupráce. V Kolombu se sešel se srílanským ministrem zahraničních věcí Tilakem Marapanou, se kterým i v návaznosti jeho předchozí nedávnou oficiální návštěvu České republiky jednal o aktuálních dvoustranných otázkách mezi oběma zeměmi i perspektivách dalšího rozvoje česko-srílanských hospodářských vztahů.

 

Ve dnech 20. a 21. září 2018 uskutečnil oficiální návštěvu Srí Lanky předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch v doprovodu oficiální a podnikatelské delegace. Jednal s předsedou srílanského parlamentu Karu Jayasuriyou, s předsedou vlády Ranilem Wickremesinghem, ministrem rozvojových strategií a mezinárodních strategií Malikem Samarawickramou a dalšími významnými představiteli Srí Lanky. Předsedu Senátu doprovázela skupina senátorů, vysokých představitelů ministerstev a státních institucí a početná podnikatelská delegace Hospodářské komory ČR.

 

Dne 27. září navštívil ČR ministr rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Malik Samarawickrema. Jednal s prezidentem Senátu PSP ČR M. Štěchem, generálním sekretářem MZV M. Staškem, náměstkem ministryně průmyslu a obchodu P. Očkem a místopředsedou Hospodářské komory ČR M. Šteflem.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem