Srí Lanka: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Civilní letecký průmysl

Srí Lanka má 15 letišť, z nichž největší je mezinárodní letiště v Kolombu a Matale. Řada letišť potřebuje modernizaci s cílem zajistit lepší komfort rostoucímu počtu turistů. Vláda má v úmyslu ze Srí Lanky v nejbližších letech vybudovat letecký dopravní uzel regionu. Pro české firmy je perspektivní oblastí účast na modernizaci či budování letišť, dále dodávky mobilních letišť, radarových systémů či malých dopravních letadel.

 

Energetický průmysl

Podle Sri Lanka Sustainable Energy Authority roste poptávka po energii stálým tempem a je poháněná především zvyšující se životní úrovní obyvatel. Trend ukazuje na cca 63 % ročního tempa růstu, což uka- zuje  na  zdvojnásobení současné celkové poptávky do  roku 2046. Strategické dokumenty předpokládají dosáhnout do roku 2030 plné energetické soběstačnosti. Cílem nové energetické strategie je dosáhnout rovnováhy mezi energetickou poptávkou a produkcí z dlouhodobého hlediska.

 Vláda přijala Národní energetickou politiku a strategii, která má za cíl do r. 2025 vyrábět 10 % elektrické energie z alternativních zdrojů. Srí Lanka má proto zájem na projektech týkajících se obnovitelných zdrojů energie, prioritní jsou  zejména projekty modernizace hydroelektráren, což má napomoci ochraně životního prostředí na ostrově.

České firmy se mohou uplatnit v oblasti výstavby, rekonstrukce a modernizace vodních děl a v nových, rychle se rozvíjejících technologií, např. v solární energetice, případně jaderné energie. V těchto oblastech stále na  LK straně chybí potřebné know-how a je pociťována silná potřeba zahraničních partnerů a školení vlastních expertů v zahraničí.

 

Plasty a gumárenský průmysl

Na Srí Lance je rozvinuté pěstování kaučukovníku a zpracování kaučuku. Kaučuk je třetí nejdůležitější plantážní plodinou. Vzhledem k rozvinutému gumárenskému průmyslu mají na Srí Lance potenciál syntetický kaučuk, kterého Srí Lanka ročně doveze 10 tis. tun, a další gumárenské výrobky.

 

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Rozsáhlé oblasti země trpí dlouhodobým devastujícím suchem. Dalším negativním jevem jsou každoroční záplavy, které byly v obzvláště v letech 2016 a 2017 devastující a přispěly mimo jiné k zamoření rozsáhlých vodních zdrojů. Na Srí Lanku každoročně směřuje rozvojová pomoc zaměřená na zlepšení dostupnosti a kvality pitné vody. Oblast hospodaření s pitnou vodou je jednou z rozvojových priorit srílanské vlády. Ostrov má zájem o dodání technologií k úpravě vody a zpracování odpadu, zajišťování provozu skládek, produkci alternativních zdrojů energie jako  je např. bioplyn.  Vláda plánuje projekty v oblasti vybudování integrovaného zařízení skládajícího se z třídírny odpadu a bioplynové stanice.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství a zpracování potravin patří mezi vysoce dotované oblasti srílanské ekonomiky. V případě Srí Lanky existuje poptávka po technologiích v potravinářském průmyslu (který roste rychlostí 8 % ročně), např. na zpracování cukrové třtiny, které musí Srí Lanka dosud 95 % dovážet z Indie. Sucha a záplavy postihující zemi celkem pravidelně způsobují často nízkou úrodu základních zemědělských plodin a z toho vyplývající zvýšený import ze zahraničí.

 

Železniční a kolejová doprava

Železniční a silniční doprava má na Srí Lance značné rezervy. Celková síť železnic měří 1 447 km, vláda nyní přistupuje k postupné modernizaci komunikací s tím, že kromě obecných benefitů pro ekonomiku LK je rozvoj komunikací klíčový i pro rozvoj sektoru služeb a má také nepopiratelný politický rozměr zejména u projektů, které spojují sever a jih ostrova. Asijská rozvojová banka (ADB) schválila v srpnu 2019 půjčku ve výši 160 milionů USD na modernizaci provozu a zlepšení efektivity srílanských železnic a to prostřednictvím modernizace infrastruktury a technické kapacity. Jedná se o první půjčku ADB v železničním sektoru Srí Lanky. Železniční infrastruktura v zemi, signalizační a telekomunikační systémy sítě jsou zastaralé. Sri Lanka Railways vlastní 250 dieselových lokomotiv, ale pouze asi tři čtvrtiny z nich jsou funkční a polovina vozového parku je stará více než 30 let. Projekt zlepšení účinnosti železniční přepravy bude financovat modernizaci železničního systému země, aby se zlepšil provoz, údržba, bezpečnost, rozvoj dovedností a technická kapacita železnic Srí Lanky. Projekt má být dokončen v roce 2024. Pro české firmy jsou perspektivní především dodávky konvertovaných dieselových lokomotiv a dalších železničních komponentů a náhradních dílů, nakupovaných v současné době především v Německu a Rakousku.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

VZÚ Dillí Milan Hovorka vykonal ve dnech ve dnech 7. – 9. srpna 2019 pracovní cestu na Srí Lanku. Cílem bylo projednat některé aspekty dvoustranných vztahů, posoudit aktuální bezpečnostní situaci po teroristických útocích na Srí Lance na Velikonoční neděli a předat finanční prostředky získané prostřednictvím charitativního koncertu s názvem Češi pro Srí Lanku. VZÚ jednal také s předsedou parlamentu a ministry zahraničních věcí a cestovního ruchu, absolvoval audienci u hlavy srílanské katolické církve, setkal se s představiteli nevládní organizace Caritas Sri Lanka, navštívil kostely v Negombu a Kolombu, vůči nimž byly vedeny dubnové teroristické útoky.

 

Z vnitropolitických důvodů (kampaň před prezidentskými volbami) zrušil návštěvu ČR plánovanou na 4. – 5. října 2019 ministr cestovního ruchu, přírody a křesťanských záležitostí John Amaratunga. 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem