Srí Lanka: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Navázání oficiálních vztahů EU-Srí Lanka se datuje k roku 1975, kdy Evropská komise uzavřela Dohodu o obchodní spolupráci se srílanskou vládou.

 

V roce 1995 byla otevřena Delegace EU v Kolombu a byla zároveň dojednána Smlouva o partnerství a rozvojové spolupráci. V rámci této dohody byla ustavena Společná komise EU-Srí Lanka. Komise dohlíží  na dohodu o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, podepsanou v r. 1995. V rámci dohody byly ustaveny tři pracovní skupiny. Skupina pro vládnutí, právní stát a lidská práva (jednala v březnu 2017), skupina pro obchodní a ekonomickou spolupráci (jednala v květnu 2016) a skupina pro rozvojovou spolupráci (jednala v květnu 2016).

 

Dne 18. ledna 2018 se v  Kolombu uskutečnilo 21. zasedání Smíšené komise Evropské unie a Srí Lanky. EU a Srí Lanka v jeho průběhu přivítaly formální obnovení režimu GSP+ pro Srí Lanku a projednaly postup srílanských orgánů při realizaci ustanovení 27 mezinárodních úmluv týkající se lidských práv, práce, řádné správy věcí veřejných a životního prostředí, které udělení režimu GSP+ podmiňují.  Diskuse se zaměřila také na realizaci závěrů rezolucí Rady OSN pro lidská práva z 1. října 2015 a 23. března 2017. Projednán byl stav na poli lidských práv, rozvojová spolupráce a účast Srí Lanky na evropských výzkumných a vzdělávacích programech.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je největším obchodním partnerem Srí Lanky. Výše obchodního obratu činila 4 370 mil. EUR. Pro EU představovala Srí Lanka co do objemu 63. obchodního partnera. Hlavními položkami dovozu do EU jsou oblečení a textil, plasty a guma a výrobky z nich, potraviny, tabák, nápoje a spotřebiče. Opačným směrem se z EU vyváží dopravní zařízení, stroje a spotřebiče, chemické produkty, textil a oblečení a výrobky z kovů.

Podrobné informace lze získat zde: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113449.pdf

EU v květnu 2017 schválila znovuudělení udělení GSP+ pro Srí Lanku. Udělení GSP+ podmínila pokrokem v procesu národního usmíření a implementací 27 mezinárodních úmluv o lidských právech, správě veřejných záležitostí, dodržování pracovních práv a ochraně životního prostředí. Pokrok je však pomalý a v souvislosti s vnitropolitickou situací ovlivněnou teroristickými útoky z dubna 2019 lze očekávat jeho úplné zastavení.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Za minulých deset let poskytla EU Srí Lance rozvojovou pomoc za více než 580 mil EUR, kterou lze rozdělit na následující oblasti: bilaterální a regionální programy, globální tematické programy (zejména ochrana vodních zdrojů, moří a mořských biotopů a životního prostředí), humanitární pomoc, projekty EIB a rekonstrukční pomoc EU po tsunami, více informací k programům: http://www.eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/eu_sri_lanka/dev_coop/index_en.htm

EU dále poskytuje rozvojovou pomoc Srí Lance, která je směřována především do oblastí postižených tsunami a oblastí na severu a východě země, které nejvíce utrpěly občanskou válkou. Rozvojová pomoc EU dosáhla v letech 2005-2013 výše 587 mil EUR. EU v roce 2014 znovu potvrdila úmysl rozšířit rozvojový program na léta 2014 – 2020 (210 mil. EUR) mimo rozvoj venkova také na na usmíření a dobré vládnutí.

 

EU zahájila v listopadu 2017 jeden z největších programů podpory rozvoje v zemi.  Přispěje 30 mil. EUR na snížení chudoby v Centrální provincii a provincii Uva tím, že zlepší příjmy chudých lidí žijících ve venkovských oblastech a přispěje k tomu, aby měli dostatek jídla, a to i v těžkých obdobích. Grant je součástí širšího programu EU na podporu rozvoje venkova na Srí Lance. Očekává se, že program bude realizován po dobu pěti let (2017-2022). v rámci pěti projektů realizovaných pěti subjekty. Projekt CARE pomůže při vytváření a posilování malých a středních podniků vedených ženami a mládeží z venkovských komunit. Projekt ACTED se zaměří na vytváření pracovních míst a zvyšování úrovně příjmů budováním kapacit a zvýšením přidané hodnoty místním zemědělským malým a středním podnikům, konkrétně se zaměřením na podniky vedené ženami v odvětví mléka, zeleniny, květinářství, ovoce a koření. Projekt Oxfam bude znamenat zlepšení příjmu a poskytování pracovních příležitostí. Kromě toho bude kladen důraz na začlenění žen do hospodářských činností. ADRA a Stichting Solidaridad budou spolupracovat s venkovskými a realitními komunitami, aby zlepšily přístup k vodovodním a sanitárním zařízením, zlepšily osobní hygienu a hygienické postupy a posílily veřejné orgány.

 

V únoru 2019 Evropská unie oznámila, že hodlá nadále poskytovat finanční příspěvek vládě Srí Lanky určený na posílení řízení veřejných financí a zodpovědnosti, zlepšení veřejných služeb, řešení chudoby a povzbuzení hospodářského růstu. EU poskytne 10 milionů EUR na posílení řízení veřejných financí.  Částku 40 milionů EUR poskytne EU pro zlepšení kapacity zvolených institucí pro rozvoj, poskytování služeb, usmíření a posílení účasti občanů na místní správě prostřednictvím partnerství, společného plánování rozvoje a dialogu. Očekává se, že program bude zahájen v roce 2019 ve spolupráci se Světovou bankou, UNDP a Britskou radou. Cílem dalšího čtyřletého projektu EU-Srí Lanka na podporu obchodu v částce 8 mil. EUR je zvýšit obchodní konkurenceschopnost srílanských malých a středních podniků na regionálních trzích a trzích EU.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem