Stížnost na porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže

Možné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a porušení čl. 81 a 82 Smlouvy o založení Evropských společenství. Oprávněna jednat je každá fyzická nebo právnická osoba (soutěžitel či spotřebitel). Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Navrhovatel je povinen označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností. Je možné také podat anonymní podání bez nároku na odpověď.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Stížnost na porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Základní informace k životní situaci

Možné porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů , a porušení článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie .

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat každá fyzická nebo právnická osoba (soutěžitel či spotřebitel).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemného podnětu poštou či ústním podáním do protokolu v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podnět je možné podat také elektronicky (viz bod 16).

Na které instituci životní situaci řešit:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje; navrhovatel je povinen označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností.

Je také možné podat anonymní podání bez nároku na odpověď.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nelze vyloučit potřebu objasnit předmět podnětu prostřednictvím korespondence nebo v rámci osobního projednání v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podnět je možné podat prostřednictvím elektronické podatelny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie a související nařízení a směrnice

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky proti vyřízení podnětu nejsou stanoveny.

Opravným prostředkem proti rozhodnutí ve věci samé je rozklad podaný k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí účastníku řízení či jeho právnímu zástupci.

V případě druhoinstančního rozhodnutí je opravným prostředkem žaloba podaná k správnímu soudu dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Další informace

Můžete se obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce hospodářské soutěže

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.07.2011

Popis byl naposledy aktualizován

29.07.2015

Datum konce platnosti návodu

Bez časového omezení.