Strategické cíle Národního strategického referenčního rámce ČR (2007-2013)

Globálním cílem Národního strategického referenčního rámce ČR (NSRR) je přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby ČR byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Národní strategický referenční rámec proto specifikuje vedle globálního cíle také čtyři strategické cíle: Konkurenceschopná česká ekonomika; Otevřená, flexibilní a soudržná společnost; Atraktivní prostředí; Vyvážený rozvoj.Konkurenceschopná česká ekonomika

Z celkových 26,69 miliard eur, které Evropská unie poskytla České republice k dispozici v období 2007 až 2013, je částka 5,11 miliard eur určena hlavně na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Prostředky budou alokovány na základě operačních programů Podnikání a inovace a Výzkum a vývoj pro inovace.

Cílem je posílit konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v ČR zvyšováním jeho produktivity. Zároveň půjde o urychlení udržitelného hospodářského vývoje pomocí inovací a strukturálních změn v české ekonomice. Výsledkem má být zdravá ekonomika generující robustní a udržitelný hospodářský růst. Pomoc EU směřuje na zvýšení motivace k podnikání, rozvoje podnikatelské infrastruktury a kvalitních poradenských služeb.

Součástí podpory bude vytváření a uplatnění nových finančních nástrojů, jako jsou fondy mikropůjček a fondy rizikového kapitálu, poskytování zvýhodněných úvěrů a záruky usnadňující přístup malých a středních podnikatelů k externím zdrojům financování. Dále budou podporovány stávající průmyslové parky a regenerace brownfieldů pro podnikání. Z peněz EU budou podpořeny projekty zavádějící progresivní metody řízení a poskytující vzdělávací, asistenční a informační služby či poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a výstavnictví. V neposlední řadě půjde také o podporu zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby a na trh včetně ochrany nehmotných statků v podobě patentů, průmyslových vzorů, apod.

V rámci podpory pro výzkum a vývoj bude ČR usilovat o rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v regionech s cílem usnadnit a prohloubit spolupráci vědeckých institucí s domácí a zahraniční podnikatelskou sférou. Podpora bude směřována na vznik a zapojení do národních a mezinárodních technologických platforem, vytváření inovačních sítí, center excelence a center pro transfer technologií. Jde o rozvoj podmínek pro aplikaci vědeckých zjištění v praxi a zvýšení tlaku na inovaci výrobních prostředků a postupů.

Součástí strategického cíle Konkurenceschopná česká ekonomika je také podpora udržitelného rozvoje cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního dědictví ČR. Půjde o rozvoj stávajících turistických atrakcí, využívání přírodního a kulturního bohatství. ČR se zavázala respektovat přírodní hodnoty území a chránit své kulturní dědictví. Podporována bude tvorba a nabídka produktů, programů a aktivit regionálního významu s cílem zvýšit objem návštěvnosti domácích a zahraničních turistů.

Otevřená, flexibilní a soudržná společnost

Z celkových 26,69 miliard eur, které Evropská unie poskytla České republice na období 2007 až 2013, je určena částka 3,77 miliard eur hlavně na vytvoření moderní občanské společnosti v České republice. Prostředky pro tuto oblast budou poskytovány na základě tří operačních programů: Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita.

Cílem je podpořit rozvoj vnitřně různorodé sociálně citlivé a soudržné společnosti a přispět ke zvyšování kvality života obyvatel. Zároveň půjde o vytvoření moderního vzdělávacího systému, který přispěje k rozvoji znalostní ekonomiky a stane se zdrojem efektivity a flexibility trhu práce České republiky. Jde o investici do ekonomiky schopné vytvářet nová a kvalitní pracovní místa, včetně těch kvalifikačně nejnáročnějších. Evropské fondy umožní investovat do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace. Budou podporovány aktivní nástroje zajišťující včasnou identifikaci potřeb v oblasti vzdělávání, a posílíme spolupráci mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi.

Intervence se zaměří na vytvoření komplexního a veřejnosti přístupného systému celoživotního vzdělávání. Pozornost bude věnována kurikulární reformě orientované na rozvoj osobnosti a klíčových kompetencí uplatnitelných v praxi, na inovaci vzdělávacích programů, a také podpoře hodnocení výsledků vzdělávání a systému poradenství. Aktivity se zaměří na zlepšení přístupu k zaměstnání a prevenci nezaměstnanosti prostřednictvím nástrojů aktivní politiky trhu práce a na zvyšování adaptability pracovní síly. Bude kladen důraz na jednotlivce a jeho integraci do udržitelného zaměstnání. Prostředky budou také investovány do projektů zvyšujících profesní mobilitu prostřednictvím rekvalifikací, které řeší nerovnováhu mezi kvalifikační strukturou uchazečů a zájemců o zaměstnání. Dále budou podpořeny takové projekty, které posílí sociální soudržnost, ve které jde především o pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením. Cílem je snížení dlouhodobé nezaměstnanosti formou přímé podpory jednotlivcům a formou zvyšování kvality a dostupnosti zdravotních a sociálních služeb pro tyto osoby. Budou podporovány aktivity usilující o prosazení rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce.

Do této skupiny patří podpora projektům, které mají rozvíjet informační společnost. ČR si dala za cíl dosáhnout do roku 2010 využití vysokorychlostního přístupu na internet pro 50 procent populace. Finanční podpora půjde také na projekty, které umožní reformovat veřejnou správu prostřednictvím zkvalitnění a profesionalizace lidských zdrojů, modernizace metod a nástrojů řízení a využívání moderních technologií. Veřejná správa se má stát aktivním poskytovatelem kvalitních a moderních veřejných služeb občanům a podnikatelům.

zpět na začátek

Atraktivní prostředí

Z celkových 26,69 miliard eur, které Evropská unie poskytla České republice pro období 2007 až 2013, je částka 10,68 miliard eur určena hlavně na investice do zlepšení kvality životního prostředí a dostupnosti dopravních sítí v České republice. Prostředky budou poskytovány na základě operačních programů Životní prostředí a Doprava.

Cílem je zlepšit dostupnost environmentální infrastruktury, obnovení kvality životního prostředí a podpora úspor energie. Zároveň má být posílena dostupnost dopravy a dopravní obslužnost při zmírnění dopadu dopravy na životnímu prostředí. Tyto investice mají dopad na zkvalitnění životního prostředí pro všechny obyvatele České republiky. V rámci naplňování tohoto cíle má dojít ke zvýšení standardu českých silnic a kolejové dopravy na evropskou úroveň.

V oblasti životního prostředí se podpora zaměří na zlepšování kvality ovzduší především snížením expozice obyvatelstva emisemi a hlukem. Budou podpořeny projekty k přírodě šetrného vodního hospodářství a bude finančně podpořena výstavba čistíren odpadních vod, vodovodů, kanalizace a protipovodňové ochrany. Vzhledem k vysoké energetické náročnosti české ekonomiky bude podpora zaměřena na zavádění opatření, která významným způsobem sníží spotřebu energie, včetně využívání progresivních technologií.

Evropské fondy jsou také určeny na dobudování základní sítě kapacitních komunikací, klíčových spojnic v oblasti dopravy a silničních a dálničních obchvatů měst a obcí. Půjde o projekty na budování napojení a technických přístupů včetně rozvoje dopravních systémů s cílem zlepšení území dostupnosti a zvýšení kvality života obyvatelstva v těchto územích. Cílem mají být projekty, které zvyšují atraktivitu prostředí pro investory, zvyšují produktivitu a případně posilují dostupnost služeb veřejného zájmu. Bude realizována výstavba a modernizace dopravní infrastruktury, která má rozhodující význam pro ekonomiku ČR a přispívá k dosažení cílů dopravní politiky Evropské unie. Všechny projekty páteřních sítí dodržují unijní sítě TEN-T.

zpět na začátek

Vyvážený rozvoj území

Z celkových 26,69 miliard eur, které Evropská unie poskytla České republice k dispozici v období 2007 až 2013, je částka 6,72 miliard eur určena hlavně na investice do vyváženého a harmonického rozvoje celého území České republiky. Finanční pomoc bude poskytována prostřednictvím sedmi regionálních operačních programů a operačních programů Praha – Konkurenceschopnost, Integrovaný operační program a Technická pomoc.

Cílem je odstraňování ekonomických rozdílů mezi regiony. Jde hlavně o posílení ekonomického růstu a růstu zaměstnanosti využitím ekonomické, sociální a kulturních odlišností jednotlivých regionů České republiky. Investice budou směrovány do rozvoje regionů, měst a venkovských oblastí tak, aby bylo možné vytvořit kvalitní životní prostředí a příležitosti k práci ve všech oblastech České republiky. Evropská komise podporuje koncepci programů rozvoje na úrovni sedmi regionů. Právě obyvatelé těchto regionů vědí nejlépe, co potřebují a znají silné stránky svých regionů.

Podpora z evropských fondů se zaměří na podporu podnikání v regionech, snižování rozdílů mezi regiony a rozvoj regionální dopravní sítě. Navíc budou podpořeny projekty regionálního významu z oblasti využití cestovního ruchu, ochrany kulturních památek, vzdělání, informačních technologií a moderní veřejné správy. V oblasti rozvoje městských oblastí budou finančně podpořeny hlavně projekty v krajských městech a městech nad 50 000 doplněných o Mladou Boleslav. Z fondů budou vyčleněny také zdroje pro rozvoj menších měst a venkovských oblastí. Půjde také o projekty rozvoje veřejné a sociální infrastruktury, jakými jsou například veřejná doprava, zdravotnictví, či infrastruktura pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity. V případě rozvoje venkovských oblastí podpoříme projekty, které budou stabilizovat osídlení venkovských periferních regionů a posílí jejich charakter.

Důvodem existence samostatných operačních programů pro území hlavního města Prahy je ekonomické postavení hlavního města. Praha je zařazena na rozdíl od zbytku ČR mezi ekonomicky nejvyspělejší regiony Evropské unie. V úrovni HDP a míry nezaměstnanosti se Praha dokonce řadí mezi 15 nejvyspělejších regionů EU. Finanční prostředky pro Prahu budou určeny na projekty v oblasti rozvoje ekologicky příznivé veřejné dopravy, revitalizace a úsporné využívání energií a přírodních zdrojů. Finanční prostředky budou také vynaloženy na aktivity zaměřené na rozvoj inovačního prostředí, znalostní ekonomiky a partnerství mezi výzkumem a praxí.

zpět na začátek