Středoafrická republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Vzájemné hospodářské vztahy jsou velmi omezené a nepravidelné. Za současné krize nelze hovořit o perspektivách trhu. Trh SAR je malý a postižený krizí a kupní síla převážné většiny obyvatel je velmi nízká. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast CEMACu, zejména Kamerun, odkud se většina zboží do SAR dováží. České zboží se na trhu setká s velmi silnou francouzskou konkurencí, rychle rostoucími dovozy levného čínského zboží. Vzájemné hospodářské vztahy jsou proto velmi omezené a nepravidelné.

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Po uklidnění bezpečnostní situace a finanční stabilizaci země by mohly být perspektivní potravinářské výrobky, domácí potřeby všeho druhu, bižuterie, sklo a porcelán, chemikálie, hnojiva, telekomunikační zařízení, zařízení na rafinaci ropy, těžební zařízení a stavební stroje, strojní zařízení (i repasované), jednoduché strojní vybavení dílen, zemědělské stroje, zavlažovací systémy a úprava vody, automobily (i ojeté), ošacení (včetně second-handu), pneumatiky, generátory, solární panely atd. V dlouhodobé perspektivě pak zařízení na zpracování produktů zemědělského sektoru. Úspěch by mohla mít nabídka subdodávek pro zahraniční společnosti působící v SAR na poli průzkumu a využití zásob nerostných surovin.

Kromě české firmy PK Horsia usilující o vybudování pivovaru v hlavním městě, výstavbu obytných sociálních domů a studie proveditelnosti výstavby hydroelektrárny na řece Lobaye se také v zemi aktivně angažuje přední česká textilka a nejvýznamnější český vývozce do subsaharské Afriky – VEBA, pro které je spolupráce s tímto regionem stěžejní a která se aktivně angažuje i v jiných státech regionu, např. módními přehlídkami svých výrobků. V souvislosti s oboustranně výhodnou obchodní spoluprací jsou aktivity českých podniků, jako jsou výše zmiňované, vysoce ceněny a podporovány.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
2014 156 394 550 -238
2015 773 35 807 -738
2016 306 309 615 -3
2017 9 35 44 26
2018 11 4 15 7

Údaje v tis. USD

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Obchodní výměna se Středoafrickou republikou je více méně symbolická. V roce 2018 činil dovoz do ČR 85 tisíc Kč, vývoz 253 tisíc Kč. Hlavními vývozními komoditami byly silniční tahače, sejfy, reklamní tiskoviny trička, papírové tácky, vodka a šumivá vína. Dovážely se rajčata, bílé víno a malířské tmely.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

 ZÚ neeviduje žádnou výměnu v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Neexistují, ZÚ v minulosti zaznamenal zájem jedné české firmy o působení v SAR. Nejperspektivnější odvětví pro investice: V současné době neexistují. Po stabilizaci situace budou perspektivní těžba nerostných surovin, energetika (včetně solární a větrné), infrastruktura, telekomunikace, hotelové a restaurační služby a zemědělská infrastruktura.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době není mezi ČR a SAR uzavřena žádná bilaterální dohoda.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2014 podpořilo MZV ČR v rámci humanitární pomoci SAR projekt „Urgentní zdravotní péče pro nejzranitelnější skupiny obyvatel v prefekturách Ouham-Pende a Nana-Mombere, SAR“, částkou 1,98 mil. CZK. Projekt realizovala nevládní organizace Siriri, která v Středoafrické republice dlouhodobě působí. Začátkem prosince rozhodla vláda ČR o poskytnutí humanitárního daru Středoafrické republice. Most, později pojmenovaný „Most Anežky České“, byl do Bangui zaslán v polovině prosince 2014.

V rámci rozvojové pomoci byl ve spolupráci s neziskovou církevní organizací Caritas Centrafrique realizován v roce 2014 malý lokální projekt „Education aux écoles du région de Bozoum – Zabezpečení výuky ve školách oblasti Bouzoum“. Projekt si kladl za cíl zabezpečit výuku v osmi školách této oblasti po dobu tří měsíců. Vyplácené mzdy ve výši pouhých 30 Euro/měsíčně 79 učitelům (tj. celkem 200 036 Kč) umožnily zahájit školní rok a pokračovat ve výuce. Bouzom se tak prakticky stal jedinou oblastí Středoafrické republiky, kde mohl začít školní rok podle plánu.

V rámci rozvojové pomoci ČR byl v roce 2016 prostřednictvím neziskové církevní charitativní organizace Caritas Centrafrique realizován malý lokální projekt „Reinforcement de l’élevage de bétail au Carmel de Bangui – Bimbo, camp de déplacés, République centrafricaine – Posílení chovu dobytka v uprchlickém táboře karmelitů  v Bangui – Bimbo, Středoafrická republika ». Projekt si kladl za cíl doplnit stavy dobytka chovaného pro následný prodej masa, mléka a mléčných výrobků za účelem zajištění obživy pro místní uprchlický tábor. Původní stádo utrpělo citelné ztráty způsobené objektivními skutečnostmi, jako krádeže, úmrtí v důsledku nemocí apod. Tento cíl byl splněn – dne 15 listopadu 2016 bylo zakoupeno 25 kusů dobytka v hodnotě 385 520,31,- Kč. Konkrétní dopady nárůstu počtu dobytka se projeví až po nějaké době.

V roce 2017 byl relizován se SIRIRI projekt „Zkvalitnění výuky v základních školách v regionech Ouham-Pendé a Nana-Mamberé“ skočívající v poskytování školení mítsních pedagogů v moderní pedagogice a pořízení didaktických nástnných maleb pro výuku v místním jazyce.

V roce 2018 byl realizován Malý lokální projekt: „Rozšíření nejúspěšnějšího středoafrického gymnázia – stavba dvou tříd v gymnáziu Sv. Augustína v Bozoum“. Řešitelem projektu byla česká nezisková organizace SIRIRI, která v SAR působí již 13 let a ZÚ Abuja pravidelně podporuje její aktivity skrze projektové výzvy MLP. V minulosti takto podpořilo například výrobu historicky prvních slabikářů v národním jazyce sango.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme