Středoafrická republika: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

 Jde o malý trh charakterizovaný velmi nízkou kupní silou obyvatel. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast CEMAC. Zákazník se orientuje především na cenu, kvalita zboží je až na druhém místě – stále rostoucí dovozy levného čínského zboží představují významnou konkurenční překážku.

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Situace v SAR je pro české vývozce velmi komplikovaná z mnoha důvodů, za současné krize převažují bezpečnostní aspekty, právní vakuum a faktický bankrot země a velká chudoba. Vedle dalších faktorů, působících ve všech zemích oblasti (velmi nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případu, nedůvěra v serióznost partnera, vysoká korupce….) existují i specifické faktory jako např. orientace na tradiční (především francouzské, kamerunské, čadské) dodavatele, omezení spotřeby, velký počet uprchlíků, rozpad zásobovací sítě, orientace na velmi levné čínské zboží a neexistence smluvní základny.

Navázání vztahu s místním (případně kamerunským, čadským) spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je základní podmínkou úspěšného obchodu. Další možností je orientace na organizace poskytující humanitární pomoc (EU, FAO, OSN).

Zboží je do SAR dováženo nákladními auty přes přístavy v Douale nebo Point Noire. Doba transportu se může protáhnout i na měsíce. Zboží denní potřeby je v SAR většinou prodáváno v malých obchodech a na trzích, kterých je velké množství nebo přímo na ulici. Větší obchody existují pouze v Bangui. Cena je základním předpokladem prodejního úspěchu.

Nejlepší strategie vstupu na trh je prostřednictvím místního (případně kamerunského nebo čadského) agenta nebo distributora znalého jazyka a místních obchodních zvyklostí, který pracuje buď na bázi provizních smluv „ad hoc“ nebo na dlouhodobém smluvním základě. Nejvhodnější pro dodavatele je nalezení bonitního partnera, který by pracoval na svůj účet a sám nabízené zboží hradil při jeho odběru.

Pro jakýkoliv větší případ je zásadní, aby měl místní zástupce dobré kontakty na místní administrativu.

Vzhledem k množství podvodů je vždy důkladné prověření partnera (due dilligence). U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník obvykle očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis. ČR nemá v SAR vybudovánu žádnou síť zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Vzhledem k tomu, že jde o zemi bez přístupu k moři, je dovoz zboží do SAR složitý a drahý proces (druhý nejsložitější systém na světě). Pro dovoz zboží je požadováno 17 dokumentů, v přístavu v Douale (Kamerun) a Point Noire (Kongo) jsou zřízena celní pracoviště SAR.

Místní plně registrovaný dovozce musí mít licenci vydávanou Direction du Commerce intérieur ministerstva obchodu a průmyslu, dále faktury (pokud možno ve francouzštině nebo jiném světovém jazyce, ale s přiloženým francouzským překladem a popisem zboží. Všechny faktury musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství.

Jednotková a celková cena musí být uváděna v paritě CIF, se specifikovanou hrubou a čistou hmotností a prodejními podmínkami). Rovněž je třeba dokládat osvědčení o původu zboží (2 kopie) vydaný průmyslovou a obchodní komorou v zemi původu, lodní nákladový list (Bill of Lading), nebo letecký nákladový list (Air Waybill), balící listy (Packing List), povolení k překročení hranic (border crossing authorization), příkaz k uvolnění karga (cargo release order), příkaz k vybrání karga (collection order), celní potvrzení, potvrzení o zaplacení daní, zdravotní/technické osvědčení, účty z námořního terminálu, účet za elektronické sledování karga, příkaz k přepravě (dopravce), celní dovozní prohlášení, tranzitní dokument (S101), potvrzení o pojištění a zprávu o pre-shipment inspekci. Společnost Bureau Veritas BIVAC byla pověřena k provádění pre-shipment inspekce dováženého zboží v hodnotě vyšší než 0,5 mil. FCFA (www.bureauveritas.com).

Dovozní cla (oficiální) ze zemí mimo společenství CEMAC jsou odvozena od cen ad valorem. Přepravní pojištění musí být hrazeno dovozcem na úseku mezi domovským a kamerunským přístavem Douala a suchozemskou hranicí SAR.

 • základní výrobky – sazba je 5 %
 • suroviny a základní zařízení – sazba 10 %
 • polotovary (zejména většina dovážených potravinářských výrobků, nástroje, pneumatiky) – celní sazba je 20 %
 • běžné spotřební zboží (konzervované potraviny, elektronika apod.) – sazba 30 % VAT činí 19% (s výjimkou některých komodit (léky). Dovozce rovněž platí tzv. statistickou a integrační daň 2%, a IR/IS 5% (záloha na daň ze zisku). Na alkoholické nápoje, tabákové výrobky, kosmetiku a šperky se vztahuje tzv. doplňková daň (droit d’accise) ve výši 25 %; na nealkoholické nápoje se rovněž vztahuje tato daň ve výši 10%. Cement a nové dopravní prostředky mají nulové clo.

Neexistují zvláštní předpisy ohledně označování zboží (s výjimkou cukru, rýže a mouky, kdy musí být na obalu jméno a adresa dovozce, váha a země původu), návody musí být ve francouzštině a metrickém systému. Totéž se týká označování potravin. Zboží by mělo splňovat evropské/francouzské normy. Zakázán je dovoz drog, zboží ze slonoviny a zbraní. Dovážené léky se registrují u ministerstva zdravotnictví, veterinární léky pak u ministerstva živočišné výroby. Dovoz mobilů podléhá povolení ministerstva telekomunikací.

Exportní hodnota zboží se určuje v paritě FOT. Vývozce musí mít licenci Direction du Commerce extérieur ministerstva obchodu a průmyslu. Vyvážené potraviny musí mít fytosanitární/veterinární certifikát (Direction générale de la réglementation et du contrôle), vyvážené zboží pak certifikát původu. Lovecké trofeje se smí vyvézt na základě povolení k lovu. Speciální certifikaci podléhá vývoz diamantů a dřeva.

Vývozní daň se platí u zlata 1,75%, diamantů (8%), kulatiny (10,5%), dřeva (4,5%), dobytka a kávy.

Ochrana domácího trhu:

Teoreticky platí určitá omezení na dovoz cukru, kávy, diamantů (certifikace), potravin rostlinného a živočišného původu (fytosanitární osvědčení země původu). Neexistují zvláštní předpisy ohledně označování zboží (s výjimkou cukru, rýže a mouky, kdy musí být na obalu jméno a adresa dovozce, váha a země původu), návody musí být ve francouzštině a metrickém systému. Totéž se týká označování potravin. Zboží by mělo splňovat evropské/francouzské normy. Zakázán je dovoz drog, zboží ze slonoviny a zbraní. Dovážené léky se registrují u ministerstva zdravotnictví, veterinární léky pak u ministerstva živočišné výroby. Dovoz mobilů podléhá povolení ministerstva telekomunikací. V současné době je zakázán vývoz diamantů.

Podrobné informace viz: www.izf.net

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pozn. za současné bezpečnostní, právní a finanční krize uvádíme spíše pro informaci.

Dne 1. ledna 1998 vstoupila v platnost dohoda mezi 15 africkými zeměmi měnové CFA-zóny (a Guineou), nazvaná OHADA (Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique), která podporuje rozvoj afrického hospodářského společenství, společnou obchodní politiku a garantuje obchodníkům a investorům právní jistotu a kompatibilitu.

SAR přistoupila k dohodě OHADA a zdejší obchodní právo by teoreticky nemělo lišit od evropského (francouzského). Domácí i tak zahraniční firmy mohou podle zákona fungovat jako mimo jiné jako pobočka (succursale), Société a Responsabilité Limitée“ (SARL – spol. s r.o.) nebo „Société Anonyme (a.s.)“ – platí pouze určité základní odlišné požadavky na výši minimálního kapitálu (SARL 1 mil. FCFA, SA 10 mil. FCFA). Zahraniční společnosti registrované v SAR jsou považovány za tuzemské subjekty a mají podle zákona stejná práva a povinnosti jako místní společnosti. Pro jejich registraci platí rovněž stejné předpisy a pravidla.

Pravidla pro zřízení kanceláře jsou kodifikována v obchodním zákoníku a prováděcích předpisech (www.droit-afrique.com), procedura je v zásadě podobná jako v ČR. Společnost se zakládá na ustavující valné hromadě, kde se sejdou zakládající společníci, nebo jejich zástupci (plná moc ověřená českým notářem ve francouzštině popř. s úředním překladem, v případě fyzických osob kopie pasu nebo OP, v případě právnických osob výpis z OR opatřený překladem). Základní jmění se vloží na účet v bance.

Společenská smlouva musí mj. obsahovat přesné jméno a sídlo firmy, právní formu, základní kapitál, datum založení, jména všech statutárních zástupců. Podpůrné dokumenty je třeba opatřit úředním překladem do francouzštiny. Dokumenty se v SAR sepisují francouzsky. Společnost následně kontaktuje Guichet Unique, který vyřídí registraci na místní obchodní komoře (Chambre du Commerce), registru firem, sociálního, zaměstnaneckého a daňového úřadu. Vyžadována je kopie společenské smlouvy ověřené notářem, deklarace o bezúhonnosti, ověřená kopie OP či pasu společníků, u cizinců i povolení k pobytu, doklad o uložení základního jmění v bance (výpis z účtu), fotografie společníků. Posledním krokem je získání licence u ministerstva obchodu. Založení společnosti musí být veřejně publikováno.

Doporučujeme zakládat firmu pomocí místního právníka se znalostí jazyka a francouzského obchodního práva.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k omezené infrastruktuře v zemi má největší význam reklama v některém z místních jazyků prostřednictvím rozhlasu. Reklama v TV je účinná pouze v Bangui. Místní deníky a týdeníky rovněž přijímají inzerci, vzhledem k nízké vzdělanosti má ale pouze omezený dopad. Místní odběratel rovněž obvykle požaduje, že mu zahraniční partner dodá dostatek propagačních materiálů ve francouzštině.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Práva musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. SAR má zákony na ochranu autorských práv (nutno uplatňovat u ministerstva kultury). Majitel ochranné známky by ji měl v SAR registrovat (u ministerstva obchodu a průmyslu). SAR přijala zákony vyhlášené African Intellectual Property Office (OAPI se sídlem v Yaoundé), která si klade za cíl m.j. ochranu patentů. Jako člen OAPI přijala SAR řadu závazků vyplývajících z mezinárodních smluv na ochranu patentů, duševního vlastnictví, včetně Pařížské a Bernské dohody. Jako člen WTO je SAR signatářem dohody TRIPS. SAR je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization).

Navzdory účasti v těchto mezinárodních konvencích bylo dosud uděláno velmi málo pro zastavení prodeje pirátských hudebních nahrávek, videokazet, počítačového softwaru, léků, ošacení atd. Vláda SAR řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Za současné situace neeexistuje. Podle zákona by veřejné zakázky měly být předmětem soutěže. Systém zadávání veřejných zakázek byl vždy silně kritizován – mnoho mezinárodních donorů se snažilo o jeho zprůhlednění. Veřejné zakázky byly často upraveny „na míru“ předpokládanému vítězi, o kterém rozhodovala úzká skupina lidí spojená s vládnoucí mocí. V SAR nelze získat zakázku bez kontaktů a znalosti poměrů.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

SAR je členem Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID) a newyorské konvence z roku 1958. Je členem WTO, podepsala také konvenci, připravenou organizací OHADA (Organisation pour l’Harmonisation des Droits des Affaires en Afrique), která uvádí do souladu právní normy patnácti členských zemí v oblasti řešení obchodních a investičních sporů a bankrotů. SAR je rovněž členem agentury MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency). Měla by tedy rozhodnutí cizích soudů uznávat.

Dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) má zásadní důležitost pro předcházení a řešení obchodních sporů. Vždy třeba důkladně prověřit s kým smlouvu uzavíráme (due dilligence). V obchodní smlouvě je třeba vždy specifikovat místo řešení sporů (nejlépe v zahraničí). Se soudním řešením sporů jsou obvykle spojeny vysoké náklady a vynutitelnost práva v SAR je i za normální situace velmi obtížná a zdlouhavá, dnes prakticky nulová. Proti místnímu subjektu bude cizinec vždy v nevýhodě. Zásadně se proto doporučuje řešení sporu dohodou a mimosoudní vyrovnání.

Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem). V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo SAR.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Obchodní jednání doporučujeme vést v zahraničí. Při jeho plánování je třeba vzít v úvahu nedochvilnost – je zpravidla nutné plánovat rezervu. Jednání jsou často odkládána a obchodní partneři se na schůzky velmi často vůbec nedostaví. Jednacím jazykem při obchodních jednáních je francouzština. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

Úřady jsou funkční pouze v omezené míře, rozhodovací procesy jsou velmi zdlouhavé a jsou často stimulovány zájmy vlivných skupin.

Používaná měna je středoafrický frank, tzv. CFA-frank („Cooperation Financiere en Afrique Centrale francs“; emitovaný Centrální bankou středoafrických států, sdružených do tzv. CEMAC – „Union économique et monetaire de l´Afrique centrale“). Středoafrický frank se dále dělí na 100 centimů.

Mezinárodní označení XAF. Průměrný kurz 2016: 1 USD = 612,03 XAF (FCFA), pevně ukotven na Euro 1 Euro = 655,96 XAF. V zahraničním obchodě jsou nejčastěji používanými měnami EUR a USD.

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba:

 • 1. leden – Nový rok
 • Velikonoční pondělí
 • 29. 3. (den Bogandy)
 • 1. květen – Svátek práce
 • květen – Nanebevstoupení Páně (l’Ascencion)
 • Svatodušní pondělí
 • 30. červen – den motliteb
 • 13. srpen – Den nezávislosti (Indépendence)
 • 15. srpen – Nanebevzetí Panny Marie (l’Asssomption)
 • 1. listopad – Svátek všech svatých (la Toussaint)
 • 1. prosinec (vyhlášení republiky)
 • 25. prosinec – Vánoce

Obvyklá pracovní doba úřadů: pondělí – pátek 7.30 – 15.30

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

SAR prochází od prosince 2012 hlubokou krizí, která vyvrcholila v březnu 2013 dobytím hlavního města rebely z hnutí Séléka a sesazením režimu prezidenta Bozizého. Příslušníci Séléka, většinově muslimové s množstvím žoldáků z Čadu a Súdánu, začali okrádat, rabovat, zabíjet místní obyvatelstvo. Křesťanští obyvatelé vytvořili skupiny domobrany s názvem anti-Balaka, které se jednak bránily proti útokům Séléka, jednak se mstily na bezbranném muslimském obyvatelstvu. Jen v Bangui bylo zabito více než 1000 lidí, mnozí pozorovatelé k popisu stavu užili slovo genocida. Aby zabránila další eskalaci násilí, vyslala Francie 5. 12. 2013 do SAR v rámci operace Sangaris 1600 vojáků. Dne 5. 12. 2013 zároveň RB OSN schválila rozmístění africké mise MISCA o síle 6 000 osob. V červenci 2014 uzavřely Seleka a anti-Balaka dohodu o příměří, Seleka se stáhla z hlavního města do centrální a severovýchodní části země. Poté se bezpečnostní situace v hlavním městě se stabilizovala, došlo i k poklesu kriminality. Na západě země se bezpečnostní situace rovněž poněkud zlepšila. Přesto čas od času vypukne prudká krize (např. v říjnu 2014 v Bangui, listopadu v Ngaragba, prosinci v Mbrés, v únoru 2015 v Bria atd. Rozšířil se ale nový prvek kriminální činnosti – únosy cizinců (katolických misionářů, pracovníků OSN), unesen byl i ministr mládeže a sportu. V současnosti zůstává nekomplikovanější situace v centru a na východě země (v okolí Kaga Bandoro, Bambari, Bria), kde jsou ložiska diamantů. Na východě operují povstalci LRA. Pravidelně jsou zaznamenávány projevy násilí, včetně únosů, vražd a rabování. Po celé zemi působí ozbrojené skupiny, které přepadávají místní obyvatelstvo i cizince. Na silnicích bývají falešné checkpointy. V lednu 2015 bylo zaznamenáno několik únosů pracovníků nevládních organizací a OSN, unesen byl ministr mládeže a sportu.

MZV ČR z bezpečnostních důvodů důrazně doporučuje se cestám do Středoafrické republiky zcela vyhnout. V případě nezbytné cesty doporučujeme zachovávat nejvyšší stupeň opatrnosti a registrovat se před cestou na webové stránce MZV.

Před cestou do zemí subsaharské Afriky regionu by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře -specialistu na tropické choroby, kde lze absolvovat všechna doporučená očkování. Doporučuje se nechat si před cestou zkontrolovat také protilátky na TBC a dětskou obrnu a případně doplnit i tato očkování. Proti velmi vážné tropické nemoci přenášené komáry – malárii – očkování neexistuje. Pro krátkodobý pobyt je doporučována předběžná profylaxe antimalariky, přičemž na jednotlivé deriváty se po čase v teritoriu vytváří resistence. Proto je nutno typ použitého antimalarika konzultovat před odjezdem se specialistou na tropické nemoci. Mezi běžná antimalarika Flansidar, Coartem a Artesum. Při výskytu sebemenších příznaků jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity únavy) je nutno navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat malarický test. Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve z polštářku prstu na ruce) a rychlý – trvá cca 15 minut i s rozborem krve. Léky proti již probíhající malárii jsou volně v prodeji a jsou účinné – nemoc ustoupí během dvou až tří dnů. Zásadní je nenechat nemoc rozvinout (inkubační doba malárie je cca týden) – pak může mít fatální následky. Rovněž lze doporučit, aby si cestovatel koupil v cílové zemi jedno balení místních protimalarických léků a vzal si ho zpět s sebou do ČR. Vzhledem k inkubační době se malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a s jejím výskytem a tedy i léčením by mohly být v ČR problémy.

Pro vstup do země je vyžadován platný cestovní pas, vízum a mezinárodní očkovací průkaz. Doporučujese originály dokladů uschovat a prokazovat se jejich kopiemi. Víza uděluje Velvyslanectví SAR ve Francii:

Ambassade de la République centroafricaine, Rue de Perchamps 30, Paris, tel. 0033/142244256, web: www.amb-rcaparis.org

Fotografování v Bangui a dalších městech vyžaduje obzvláštní opatrnost, neboť může být zdrojem šikanování a vymáhání úplatků. Je zakázáno fotografovat prezidentský palác a další vládní úřady a objekty, jimž je přikládán místními úřady strategický význam. Mimo hlavní město a jeho nejbližší okolí je nutné používat terénní vozidla. Nedoporučuje se cestovat po setmění a vycházet v Bangui po 22.00 hodině. V případě autonehody je vhodné nezastavovat, ale nehodu nahlásit na nejbližší policejní stanici.

Česká republika nemá ve Středoafrické republice zastoupení a možnosti eventuální pomoci českým občanům v nouzi jsou velmi limitované. Diplomatickou a konzulární příslušnost pro SAR má velvyslanectví ČR v Nigerijské federativní republice. Občan v nouzi může kontaktovat ZÚ Francie v Bangui a požádat o konzulární pomoc.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Viz varování v kapitole 6.9.

Zaměstnavatel musí pro budoucího zaměstnance získat pracovní povolení na ministerstvu práce (DG travail). K tomu je třeba předložit pracovní smlouvu. Na základě pracovního povolení může zaměstnanec žádat o pracovní vízum. Ve skutečnosti jde o velmi složitý a dlouhodobý proces.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče je velmi limitovaná a placená. V Bangui jsou tři nemocnice a několik soukromých klinik, jejich vybavení je nicméně velmi zastaralé a ošetření se doporučuje pouze v případě nejvyšší nutnosti. Je rovněž možné pokusit se kontaktovat lékaře při ZÚ Francie +236 70 90 16 53.

Doporučuje se kvalitní cestovní pojištění s možností rychlé repatriace do Evropy ze zdravotních důvodů. Jako povinné je vyžadováno očkování proti žluté zimnici, mezinárodní očkovací průkaz je kontrolován při příletu do země. Důrazně se doporučuje očkování proti tyfu, žloutence A+B, meningitidě, choleře a tetanu. Na celém území se vyskytuje malárie. Virem HIV je nakaženo cca 20 % obyvatelstva, z toho je 40 % mladých žen. V jižní části země, porostlé deštným pralesem, se může vyskytnout ebola, problémem je tuberkulóza.

Aktuální informace o zdravotní situaci a povinných a doporučených očkováních poskytne Centrum cestovní medicíny, Havelská 14, Praha 1 a Vinohradská nemocnice, Centrum geografické medicíny a každá hygienická stanice. Vyšetření na malárii a další nemoci provádí přímo v SAR Institut Pasteur Bangui, tel. +236 618996.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme