Súdán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

Pozice ČR v Súdánu je velmi dobrá, vzájemné návštěvy na vysoké úrovni probíhají pravidelně. Ministr zahraničí Súdánu navštívil ČR naposledy v květnu 2014, český ministr zahraničí navštívil Súdán v únoru 2017. V září téhož roku se do Súdánu vypravil náměstek ministra zahraničních věcí ČR M. Tlapa s podnikatelskou delegací.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

       tis. USD

 2013

2014

2015

2016

2017 

Vývoz

15 383

14 535

12 423

8 570

10 134 

Dovoz

443

127

240

163

440 

Obrat

15 826

14 662

12 663

8 733

10 574 

Bilance

14 940

14 408

12 183

8 407

9 694 

Zdroj: ČSÚ

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz 2015

Český vývoz 2016

                     Český vývoz 2017

Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

          Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

4 305

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

1 579 Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické 3 953

Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla

2 897

Přístroje optické, fotografické, kinemat., lékařské, chirurgické apod.  1 528 Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků 2 073

Přístr. el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

1 633

Papír, karton, lepenka  1 239 Papír, karton, lepenka 1 477

Papír, karton, lepenka

1 246

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků 1 124 Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla 1 307

Přístroje optické, fotografické, kinemat., lékařské, chirurgické apod

629

Přístr. el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

1 003 Přístr. el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu 372

Výrobky ze železa nebo oceli

515

Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla  998

Přístroje optické, fotografické, kinemat., lékařské, chirurgické apod

210

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

152

Kaučuk a výrobky z něj  255 Plasty a výrobky z nich 195

Sklo a výrobky skleněné

143

Výrobky různé

 244 Sklo a výrobky skleněné 159

Kaučuk a výrobky z něj

118

Sklo a výrobky skleněné  164 Kaučuk a výrobky z něj 136

Silice rezinoidy přípravky kosmetické ap.

77

Plasty  121 Silice rezinoidy přípravky kosmetické ap. 82

 

Český dovoz 2015

Český dovoz 2016

Český dovoz 2017

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

Přístroje el. záznamu 

139

Přístroje el. záznamu 

46 Přístroje el. záznamu a reprodukce zvuku, TV obrazu 402

Přístroje optické

30

Přístroje optické 38 Semena plody rostliny léčivé průmysl. sláma ap 16

Bavlna

 22

Semena plody rostliny léčivé průmysl. sláma ap 24

Bavlna

11

 Semena plody rostliny léčivé průmysl. sláma ap

11 

Lokomotivy vozy 22 Reaktory kotle přístroje 4

 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

8

Výrobky chemické 19 Šelak, gumy, pryskyřice 4

Šelak, gumy, pryskyřice

5

Šelak, gumy, pryskyřice 14 Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků 1

 Hliník a výrobky z něj

Kaučuk  0 Dopravní zařízení 0

 Zdroj: ČSÚ

Pozn.: Statistiky jsou založeny na nomenklatuře HS(2).

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ČNB nezveřejňuje běžný účet platební bilance se Súdánem, súdánská centrální banka běžný účet v geografickém členění nezveřejňuje vůbec. Žádná relevantní statistická data k bilanci služeb se Súdánem tedy nejsou dostupná. Z podkladů Českého statistického úřadu a informací z trhu lze nicméně soudit, že v současné době k žádné vzájemné výměně v oblasti služeb nedochází.

Žádné překážky a bariéry bránící českým poskytovatelům služeb proniknout na trh nejsou známé.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současnosti ZÚ Káhira neeviduje žádný česko-súdánský společný podnik, ani nemá informace o českých investicích v Súdánu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Súdánem a Českou republikou nejsou uzavřeny žádné dohody obchodně-ekonomického charakteru. V roce 1976 byla mezi tehdejší ČSSR a Súdánem uzavřena dlouhodobá obchodní dohoda, která ale byla v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie vypovězena.

Během podnikatelské mise v září 2007, která byla vedena náměstkem MPaO M. Tlapou, byla dohodnuta možnost uzavření Memoranda o porozumění mezi ministerstvy.

Súdánské straně byl v červnu 2010 předán český protinávrh Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Súdánské republiky. Dohoda byla podepsána 12.dubna 2012 v Praze.

Je projednáván návrh textu dohody o podpoře a ochraně investic mezi ČR a Súdánem. Súdánská strana předložila české straně návrh textu dohody o ochraně  investic formou nóty číslo SEC/NR/13/2/3/Czech dne 16. 11. 2005. Český návrh dohody o ochraně investic byl súdánské straně předán v březnu 2009.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika jako členská země EU aktivně podporuje poskytování humanitární pomoci Súdánu ze strany Evropské komise / GŘ ECHO. V prosinci 2006 podpořila Globální plán pro Súdán na rok 2007 v objemu 45 mil. EUR, k tomu bylo přidáno dalších 40 mil. EUR jako potravinová pomoc (Food Aid).

Súdán nepatří mezi prioritní země rozojové spolupráce ČR a proto jsou prostředky rozvojové spolupráce věnovány pouze na tzv. malé lokální projekty.

  • V roce 2012 byl připraven a rozpracován malý lokální projekt zaměřený na prevenci a léčbu rakoviny. Téma bylo zvoleno i v návaznosti na dodávky kobaltových ozařovačů firmy ÚJP Praha do tohoto teritoria. Vzhledem ke složité situaci nevládních organizací v zemi se bohužel súdánský partner rozhodl od projektu na poslední chvíli ustoupit.
  • V roce 2013 se uskutečnil malý lokální projekt zaměřený na nepřímou podporu vzdělávání dívek v Súdánu – zlepšení studijního prostředí dívčí školy, a to zejména v oblasti hygienického zázemí.
  • V roce 2017 byl realizován malý lokální projekt renovace a opravy chlapecké školy v Chartúmu.

Súdánská strana byla v roce 2010 informována, že FF UK projednává možnost zajištění doktorandského studia v rámci Českého egyptologického ústavu FF UK v podobném systému, který funguje s Egyptem (jednání ve spolupráci s MŠMT). Súdán považuje za důležité získání stipendií v oborech konzervátorství a restaurátorství památek, neboť se netají svým záměrem výhledově rozvíjet turistiku a bohatství historických památek by mělo být jedním z hlavních lákadel.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem