Súdán: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

Požadavky na propagaci a marketing se v Súdánské republice značně liší v závislosti na životní úrovni cílové skupiny a regionu. Zatímco v Chartúmu a okolí lze používat standardní marketingový mix, súdánský venkov je z marketingového hlediska těžko uchopitelný a hlavní úlohu přebírají reference a osobní doporučení.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vhodná volba prodejních a distribučních kanálů je naprosto kritická pro úspěšný vstup na súdánský trh. Podobně jako v řadě dalších zemí regionu je i zde rozhodující správná volba místního zástupce/agenta. Jeho schopnost nalézat řešení a překonávat administrativní překážky je tím, co ve většině případů rozhoduje o úspěchu a neúspěchu českého exportéra. V případě státních zakázek nebo zakázek vázaných na místní samosprávu jsou to pak jeho kontakty a jejich kvalita (mít “bohatý vizitkovník” ještě v těchto podmínkách neznamená, že je zástupce schopen daného činitele k něčemu přemluvit).

Zejména v okamžiku vstupu na trh je proto doporučeníhodné nezavazovat se k exkluzivitě. Není-li zbytí, pak je třeba stanovit jasné podmínky ohledně realizovaných objemů, délky kontraktu apod.

Proces udělení pracovního povolení a příslušného víza je velice netransparentní. Je proto vhodné pamatovat na tyto záležitosti při uzavírání kontraktu a přenést tuto zodpovědnost na stranu súdánského partnera. Alternativně se k tomuto účelu dají využít i specializované agentury, které vše za úplatu vyřídí.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Exportní i importní politika je charakterizována pokračující liberalizací.

Dovozní opatření:

 • Na většinu zboží nepotřebují importéři licenci. Specifické produkty, které musí být licenzovány najdete na http://customs.gov.sd/en/imports-procedures-2/
 • Súdán uznává tzv. Bruselskou definici hodnoty dováženého zboží (BDV).
 • Dovozce musí předložit dovozní deklaraci, obchodní fakturu, certifikát o původu, karanténní licenci (je-li vyžadována), dokumenty pro Súdánskou normalizační instituci (Sudanese Standards and Metrology Organisation – SSMO) a příslušné bankovní doklady.
 • Může být požadován doklad o inspekci vystavený inspekční organizací registrovanou u SSMO. Ta může požadovat provedení vlastní inspekce.
 • Osvobození a výjimky z celních sazeb jsou dány Investičním zákonem a Celním zákonem (článek 54).
 • K hodnotě dováženého zboží je připočítávána spotřební daň ve výši 10 %. Pro některé dovozní položky je tato daň počítána pouze ve výši 2 % (čaj, káva, mléko, atp.) a některé položky jsou od ní osvobozeny. Dále je vybírána daň ve výši 2 % při lodní a 1,2 % při letecké dopravě.

Mezi zakázané produkty k dovozu patří:

 • Draslík
 • Nástroje pro hazardní hry
 • Zbraně, střelivo a výbušniny bez licence
 • Použité oblečení
 • Ojeté pneumatiky
 • Vína
 • Narkotika s výjimkou těch, které jsou povoleny pro lékařský výzkum
 • Kované měny a papír používaný k padělání
 • Neregistrované krémy na ministerstvu zdravotnictví
 • Nosiče videozáznamu obsahující ostudné obrázky nebo nemorální tiskoviny
 • Zboží dovážené z Izraele

Vývozní opatření:

 • Každý vývozce potřebuje v Súdánu exportní registraci.
 • Vývozní cla, pokud jsou aplikována, jsou uvedena v celním sazebníku. Platí se vývozní daň ve výši 5 % (u bavlny a arabské gumy 10 %). Uplatňována je rovněž 2 % daň při námořní a 1,2 % daň při letecké dopravě.
 • V Súdánu neplatí žádná množstevní exportní omezení.
 • Není vyžadována vývozní licence, pakliže má být zboží podle kontraktu řádně uhrazeno.
 • Vývozní cena je stanovována súdánskými úřady jako cena minimální na základě světových cen.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Přes deklarovanou otevřenost vůči spolupráci a investicím narážejí zahraniční firmy na problémy typické pro daný region, jako jsou administrativní překážky komplikující běžné transakce, zdlouhavé úřední úkony místních správních úřadů, nedostupnost a nespolehlivost běžných statistických a marketingových informací. Doporučuje se proto věnovat přípravě nadstandardní čas na místě a pokud možno využít k vyřizování formalit specializovanou agenturu, či touto záležitostí pověřit místního agenta, advokáta nebo partnerskou firmu.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

K propagaci lze v Súdánu úspěšně využívat klasických prostředků (tisk, televize, billboardy), naopak moderní elektronické reklamní prostředky (internet, sociální sítě) dosud příliš účinné nejsou vzhledem k malé dostupnosti internetu, nespolehlivosti telekomunikační sítě a nízké úrovně IT znalostí běžné populace (s výjimkou mladých lidí). Na druhé straně se situace rychle zlepšuje a vznikají tak v tomto směru nové možnosti.

Seznam plánovaných veletrhů viz Kalendář akcí, kapitola 5.2

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Základní legislativa pro ochranu práv z duševního vlastnictví sice v Súdánu je v platnosti, ale jde o relativně nový koncept, který dosud nepronikl plně do povědomí súdánské společnosti. Kromě toho příslušné zákony nejsou aktuální z hlediska rychlého technického vývoje. Proto je třeba zachovávat ve vztahu k ochraně intelektuálního vlastnictví subjektů operujících na súdánském trhu obezřetnost a nespoléhat se na postupy běžné v evropském prostředí.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je značně netransparentní a obecně lze konstatovat, že pravděpodobnost úspěchu závisí do značné míry na kvalitě místního zástupce. Informace o vládních tenderech je třeba sledovat v místním tisku nebo na mezinárodních tendrových vyhledávačích, jednotná internetová stránka pro publikování vládních tenderů neexistuje.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Při vstupu na súdánský trh je nutné vědět, že země je zadlužená a trpí chronickým nedostatkem devizových prostředků. Stát své závazky často nehradí vůbec nebo jen omezeně. Provázání politiky a trhu je velmi intenzivní a takto posílená rizika netržního charakteru značně snižují transparentnost trhu a omezují jeho běžné fungování.

V důsledku slabé aktivity českých firem na súdánském trhu v posledních letech chybí aktuální praktické zkušenosti z řešení případných obchodních sporů, lze však předpokládat, že nebude možné spoléhat na aplikaci postupů běžných v zemích s rozvinutou právní kulturou. Proto je třeba apelovat na předcházení vzniku možných konfliktů výběrem prověřených obchodních partnerů, pečlivou právní analýzou uzavíraných kontraktů a používáním bezpečných modelů zajištění pohledávek a jejich úhrad. 

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Základní odlišností Súdánu od evropských států je faktor islámu jakožto převažujícího náboženství a základu právního systému země (šaríja). Muslimové jsou velmi citliví na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění. V této souvislosti je nezbytné upozornit  na vhodné oblékání, zejména dívek, které by mělo být oproštěno od krátkých kalhot, dámských šatů bez ramínek, hlubokých výstřihů a podobně. Absolutně nevhodné je pití alkoholických nápojů na veřejnosti a některé, v Evropě běžné, společenské projevy, jako vodění žen za ruku, polibky na veřejnosti atd.

Muži jsou vždy hlavou rodiny, místním ženám by neměla být věnována pozornost. Súdánci nezachovávají pravidla „osobního prostoru“ během schůzek a setkání. Není uctivé se vymaňovat z jejich blízkosti (netýká se žen). Před zahájením jednání je nutné pozdravit všechny přítomné pevným stiskem pravé ruky. Je nutno vyhradit dostatek času na občerstvení před zahájením jednání.

Pro zdravení, gestikulaci a občerstvení nikdy nepoužívejte levou ruku, je považována za nečistou. Neukazujte na nikoho prstem; je-li to nutné, pak celou paží. Vnímejte pozorně to, co vám druhá strana říká, neobracejte se k ní zády. Nikdy na nikoho nevystrkujte chodidlo nebo podrážku boty. Během Ramadánu muslimům nenabízejte jídlo ani pití. Pro alkohol a vepřové to platí po celý rok. Nezaplétejte se do náboženských diskusí.

Podle dostupných informací se v Súdánu používá 142 jazyků (z toho je 133 živých). Úředním jazykem je arabština, kterou užívá většina populace.

Státní svátek: den vyhlášení nezávislosti – 1. leden

Dále se slaví jak národní, tak náboženské svátky. Islámské svátky se světí podle islámského kalendáře, který je lunární a jejich datum se v našem kalendáři meziročně posouvá na dřívější termín asi o 11 dní. V roce 2020 připadají svátky na tato data:

 • Den nezávislosti – 1. ledna
 • Koptské Vánoce – 7. ledna
 • Koptské Velikonoce –  19. dubna
 • Eid al-Fitr – 24. května (konec Ramadánu)
 • Eid al-Adha – 31. července
 • Islámský Nový rok – 20. srpna
 • Narozeniny proroka Mohameda – 29. října
 • Vánoce – 25. prosince

Časová zóna: Východoafrický čas = UTC + 3h            

Pracovní doba:

Pracovní týden pro státní instituce a banky je od soboty do středy. Velvyslanectví většinou pracují dle pracovní doby v mateřské zemi.

Orientační otevírací doby institucí:

 • Banky: 8.30 – 12.00
 • Státní instituce: 7.30 – 14.30
 • Státní pošty a telekomunikace: 8.00 – 12.00
 • Obchody: 8.00 – 14.00 a 17.00 – 20.00

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza

Velvyslanectví Súdánské republiky vydává pouze jeden typ víza – vízum pro jeden vstup. Toto vízum je v zásadě platné maximálně 1 měsíc od vystavení a během této doby musí žadatel překročit hranice země. V Súdánu je následně možné po přihlášení se na oddělení cizinecké policie Ministerstva vnitra získat prodloužení víza na potřebnou dobu. Vízum za účelem turistiky nebo obchodu je možné obstarat na 8 až 30 dní. O prodloužení je nutné požádat na Passport, Immigration and Nationality Office v Chartúmu. Cestovat do Súdánu bez platných víz v žádném případě nedoporučujeme.

Lhůta pro vydání víza na velvyslanectví v Praze je od 4 do 6 týdnů a poplatek za vydání víza činí 151 USD placených v hotovosti. Lhůta pro vydání víza na velvyslanectví Súdánu v Káhiře se pohybuje okolo 14 dnů. K vyplněné žádosti ve 4 kopiích pro cestovní pasy (3 pro pasy diplomatické a služební) je nutné předložit zpáteční letenku, případně pozvání k návštěvě země od osoby či organizace.

Při odletu ze Súdánu platí držitel cestovního pasu zvláštní poplatek 20 USD – oficiálně nazývaný policejní registrace (neplatí pro držitele diplomatických a služebních pasů). Tento úkon je možné si zajistit v hotelech, které jsou jej schopny uskutečnit mnohdy za nižší poplatek, než je vyžadován na letišti.

Doprava do Súdánu

Vzhledem ke geografické vzdálenosti a neexistenci odpovídající dopravní infrastruktury v Súdánu je jediným vhodným prostředkem k dopravě do hlavního města letadlo. Pravidelné lety provozují např. společnosti EgyptAir a Turkish Airlines.

Přihlašování osob

Každý individuální návštěvník Súdánu se musí zaregistrovat v průběhu 3 dní na oddělení cizinecké policie MV Súdánu. V případě pobytu v hotelu zajistí splnění ohlašovací povinnosti ubytovací zařízení. Při pobytu v Súdánu delším než 3 měsíce je nutné si zajistit od orgánů cizinecké policie výstupní vízum.

Výběr z celních předpisů

Do Súdánu je přísně zakázán dovoz alkoholu, pornografie, zbraní a všech druhů drog.

Na základě aktuálních informací ZÚ upozorňuje, že je zakázán vývoz slonoviny, památek, tygřích kůží  a jiných trofejí chráněných zvířat. Toto omezení se netýká suvenýrů zakoupených v obchodech.

Videokamery, fotoaparáty, počítače a další vybrané elektronické přístroje jsou propuštěny do vázaného celního oběhu, v některých případech je požadováno složení kauce, která je při odjezdu ze země vrácena.

Směna valut

Institut povinné směny valut v Súdánu neexistuje. Místní devizové předpisy navíc umožňují směněné, ale nevyužité libry směnit zpět na konvertibilní měnu. Doporučuje se směňovat v místech k tomu určených (banky, směnárny mezinárodních hotelů apod.). Turisté nejsou na hranicích žádáni o prokázání dostatečných finančních prostředků k pobytu. Před vstupem do Súdánu je nutné vyplnit celní deklaraci s uvedením částky valut, které návštěvník přiváží do země. Při odjezdu ze země je možné vyvézt pouze valuty do výše uvedené ve vstupní celní deklaraci. V posledních letech hojně dochází k tomu, že místa určená ke směňování valut odmítají dolarové bankovky vydané před rokem 2006.

Služby

 1. a) hotelové ubytování
 2. b) restaurace
 3. c) doprava
 • Úroveň hotelového ubytování v Súdánu s výjimkou vybraných mezinárodních hotelů neodpovídá evropskému standardu. V dobrých mezinárodních hotelích je třeba počítat s cenou cca 200 USD na osobu a noc.
 • Podobně jako u hotelů se ceny v restauračních zařízeních liší v závislosti na jejich kvalitě.
 • V této souvislosti upozorňujeme, že je třeba klást důraz na hygienickou úroveň stravovacího zařízení. Pro evropského strávníka je zcela nevhodná konzumace ovoce a zeleniny, která nebyla dostatečně omyta, a také jakýchkoliv pouličně prodávaných potravin a jídel. Riskantní je i pití vody z veřejného vodovodního řadu včetně akceptace ledu ke chlazení podávaných nápojů.
 • Súdán není vzhledem ke stále napjaté situaci v řadě svazových států, především v okrajových oblastech země, zatím příliš připraven na přijímání turistů. Turistické památky jsou přístupné pouze na základě zvláštního povolení, jehož vyřízení může trvat i několik dní. Cesty mají většinou nezpevněný povrch, v období dešťů (červen – září) je většina z nich zcela nesjízdná.
 • Pro dopravu po Súdánu se doporučuje pronájem soukromého taxi (nejlépe terénní vůz 4×4). Cena za pronájem na 24 hodin s řidičem bez omezení počtu kilometrů je cca 90 USD.
 • Cestování do jednotlivých států Súdánu je možné pouze na základě zvláštního povolení, které vydává ministerstvo vnitra. Platnost povolení je 1 měsíc s možností prodloužení.

Súdán v současné době není zemí, která by byla příznivá pro individuální turistiku. I po oddělení Jižního Súdánu zůstává bezpečnostní situace v Súdánu nepřehledná. Velmi riziková zůstává západní oblast Súdánu (Darfúr), neklidná je též jižní a severní část země.

Z bezpečnostního hlediska je považováno za přijatelné pouze nejbližší okolí hlavního města. Nedoporučuje se též fotografovat vojenské objekty, osoby v uniformách, nádraží, vládní budovy, železniční stanice a podobné strategické objekty. Pro fotografování vybraných historických památek si je třeba včas zajistit potřebné povolení.

Aktuální informace k cestám do Súdánu je možné získat na velvyslanectví ČR v Káhiře (Egyptská arabská republika).

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Proces udělení pracovního povolení a příslušného víza je velice netransparentní. Je proto vhodné pamatovat na tyto záležitosti při uzavírání kontraktu a smluvně přenést tuto zodpovědnost na súdánskou stranu. Alternativně se k tomuto účelu dají využít i specializované agentury či advokátní kanceláře, které věc za úplatu vyřídí.

Praktické informace o životě cizinců v Súdánu lze nalézt na webové stránce: www.expatarrivals.com.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnický systém v Súdánu tvoří státní a soukromé nemocnice, jejichž úroveň však zdaleka nedosahuje evropského standardu. Základní péči poskytují místní státní kliniky, odbornou péči státní nemocnice a specializované nemocnice. Průměrná cena lékařské konzultace je 15-20 USD, navíc se platí za laboratorní vyšetření a léky (léčení malárie tak může stát 40-50 USD). Počet soukromých nemocnic v Chartúmu se odhaduje na 38, detailní informace o místních zdravotnických zařízeních nejsou dostupné, uvádíme proto pouze seznam nemocnic v Chartúmu bez podrobností stran jejich specializace, úrovně, vhodnosti použití a požadovaných cen. Doporučení vhodných zařízení vychází z posledních známých informací a jeho aktuálnost je třeba v případě nouze ověřit u honorárního konzula ČR v Chartúmu resp. konzulárního oddělení zastupitelského úřadu ČR v Káhiře.

Nemocnice

 • Ahmed Gasim Children’s Hospital, Qasr Avenue, Chartúm; 
 • Dar el Shifa Hospital, Chartúm South, New Extension Str. 77;
 • Doctor’s Clinic, Chartúm Medani Highway;
 • El Aamiriya Hospital, El Tabiya Str. Chartúm;
 • El Faisal Clinic, Chartúm 2, Moh. Naguib Str.;
 • Chartúm Specialized Hospital, Chartúm, New Extension Str.  41.

Nejvhodnějšími nemocnicemi pro případné ošetření v Chartúmu jsou:

 • Ibn Sina Hospital, 317 New Extention;
 • Sudanese Medical Association Hospital, Africa Street (blízko mezinárodního letiště);
 • San Francis Maternity Hospital.

Lékárny

 • Abu Yousif Modern Pharmacy, Baladiya Str.  Chartúm North;
 • El Thorayia, Omdurman, El-Morada Ave.;                                           
 • El Male Nimir, Baladiya Str. Chartúm;                                  
 • Chartúm Popular Pharmacy, Pyou You Quan Str.

Všechny uvedené lékárny jsou otevřeny 24 hodin denně.

Mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu do země vyžadován. V některých případech požadují pohraniční orgány potvrzení, že návštěvník není nositelem viru AIDS a Ebola. Praxe však prokázala vhodnost očkování návštěvníků proti žloutence typu A a B, proti tetanu a také preventivní užívání antimalarik.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem