Superlegalizace, vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin

Provedení superlegalizace cizozemské veřejné listiny, tedy její opatření legalizační doložkou zastupitelského úřadu ČR, kterou se potvrzuje, že daná listina byla vystavena či ověřena oprávněnou osobou, resp. příslušným úřadem. Superlegalizace cizozemské veřejné listiny spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině. Superlegalizace se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

Základní informace k životní situaci

Provedení superlegalizace cizozemské veřejné listiny, tedy její opatření legalizační doložkou zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí, kterou se potvrzuje, že daná listina byla vystavena či ověřena oprávněnou osobou, resp. příslušným úřadem. Superlegalizace cizozemské veřejné listiny spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině.

Superlegalizace se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (ze dne 5. října 1961), která odstranila mezi smluvními státy požadavek superlegalizace a nahradila jej zvláštní doložkou, která se nazývá apostila. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán.

Informaci o tom, zda je třeba provedení superlegalizace nebo zajištění apostily, je možné zjistit telefonickým dotazem na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí. Někdy není třeba listinu vůbec ověřovat. Jedná se o případy, kdy ve vztahu mezi Českou republikou a konkrétním státem platí dvoustranná mezinárodní smlouva, která upravuje osvobození od ověření. Seznam smluv o právní pomoci, které upravují osvobození od ověření, lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Pokud je třeba v cizím státě předložit listinu vydanou českým orgánem, doporučuje se nejdříve zjistit, zda orgán, kterému bude listina předložena, ověření požaduje. V kladném případě platí o ověřování obdobně to, co bylo uvedeno shora.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá osoba, která předloží listinu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předložení listiny, která má být ověřena či superlegalizována.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním či písemným stykem se zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí.

Na které instituci životní situaci řešit:

Zastupitelský úřad ČR v zahraničí
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zastupitelský úřad České republiky v zahraničí

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte listinu, která má být ověřena či superlegalizována.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se vybírají ve výši stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného prodlení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Případné další činnosti jsou určovány každým konkrétním případem.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích

Vyhláška č. 187/2017 Sb., o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 287/1998 Sb., o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 45/1999 Sb., o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování veřejných listin
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Dvoustranné smlouvy upravující osvobození od ověření

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Posouzení záležitosti nadřízeným ověřujícího pracovníka zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí či odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Další informace

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Související životní situace a návody, jak je řešit

Ověřování – shody opisů nebo kopie s listinou, pravosti podpisu, správnosti překladů zastupitelskými úřady v zahraničí

Za správnost návodu odpovídá útvar

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10. 02. 2015

Popis byl naposledy aktualizován

20. 11. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby