Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je organizací sdružující zaměstnavatele a podnikatele z oblasti průmyslu a dopravy, je nezávislou, nevládní organizací, členství je dobrovolné. Sdružuje převážně výrobní podniky, členy však jsou i některé banky, pojišťovny a poradenské firmy. Členové Svazu průmyslu a dopravy České republiky zastupují prakticky celou škálu odvětví průmyslu s výjimkou stavebnictví a zpracování potravin.SPČR jako zástupce zaměstnavatelů a podnikatelů
Priority SPČR
Struktura SPČR
Orgány Svazu
Kontaktní informace

 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky (dále jen SP ČR nebo Svaz) je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice
 • SP ČR je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy
 • Posláním Svazu je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů
 • SP ČR hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích

Svaz jako zástupce zaměstnavatelů a podnikatelů

 • reprezentuje a prosazuje společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí, které při respektování etických zásad podnikání povede k dlouhodobě udržitelné prosperitě české společnosti
 • prosazuje, koordinuje a chrání zájmy členů v Radě hospodářské a sociální dohody, která je platformou pro jednání mezi vládou, zaměstnavateli a odbory o zásadních politických, hospodářských a sociálních otázkách
 • prostřednictvím médií seznamuje širokou veřejnost s názory a stanovisky zaměstnavatelů a podnikatelů, organizuje jejich společná setkání a ovlivňuje veřejné mínění s ohledem na potřeby rozvoje hospodářství
 • účastí ve veřejné diskusi a předkládáním vlastních návrhů ovlivňuje politickohospodářská rozhodnutí v ekonomické a sociální oblasti, a to na národní i mezinárodní úrovni
 • spolupracuje s ostatními zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy, Hospodářskou komorou ČR a dalšími subjekty, se kterými ho spojují společné zájmy.
 • sleduje a vyhodnocuje světové trendy a rozvoj průmyslu v ČR, zejména kvalitu podnikatelského prostředí, a získané poznatky využívá k ovlivňování hospodářské politiky vlády
 • koordinuje spolupráci svých členů, využívá jejich zkušeností a odborných znalostí pro formulování souhrnných stanovisek
 • při jednání evropských a mezinárodních organizací a institucí hájí a prosazuje zájmy svých členů, prostřednictvím zástupců ve výborech a pracovních skupinách BUSINESSEUROPE, a BIAC, podílí se na formulování pozic podnikatelů a zaměstnavatelů na mezinárodní úrovni
 • při individuálních jednáních svých členů v institucích EU jim poskytuje odbornou pomoc a zázemí a zajišťuje informační servis o přijatých a chystaných opatřeních prostřednictvím kanceláře CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace při EU)
 • organizačně zajišťuje navazování obchodně ekonomických vztahů mezi českými a zahraničními subjekty formou podnikatelských misí, konferencí, dvoustranných a vícestranných jednání a účastí svých členů na veletrzích, výstavách a odborných seminářích
 • organizuje vzdělávací a poradenskou činnost, seznamuje své členy s informacemi, které jsou důležité pro jejich činnost

Priority SP ČR

Česká republika může mít oprávněné ambice stát se znalostně technologickým centrem Evropy s rychle rostoucí ekonomikou i životní úrovní, vysokou zaměstnaností a schopností konkurovat v celosvětovém měřítku. Tato přeměna se však nikdy neobejde bez klíčové role tuzemského průmyslu. Průmysl je v České republice historicky tvůrcem národního bohatství a dlouhodobým tahounem tuzemského hospodářského růstu a v této roli je nenahraditelný. Průmyslová výroba se může opřít o silnou tradici, zkušenost a zázemí a všechny tyto přednosti využít nejen na půlmiliardovém společném trhu Evropské unie. 

Svaz formuluje každoročně Programové prohlášení,  které představuje souhrn klíčových opatření, která Svaz průmyslu a dopravy ČR prosazuje. Odráží zájmy členské základny na zlepšení podmínek pro rozvoj hospodářství, zejména podnikatelského prostředí. Je základem pro jednání s vládou, zákonodárnými orgány a regionálními samosprávami.

Priority jsou definovány pro oblasti:

 • Hospodářské politika
 • Legislativní proces
 • Ochrana podnikatelského prostředí
 • Veřejné rozpočty
 • Daně a pojistné
 • Podpora investic
 • Podpora exportu
 • Trh práce
 • Vzdělávání
 • Vzdělávání
 • Fondy EU
 • Informační a komunikační technologie
 • Energetika
 • Doprava
 • Environmentální politika
 • VaVaI
 • Evropská unie
 • Regionální samospráva

Lobby v ČR a mezinárodní spolupráce

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se jako lobbistická organizace zastupující zájmy zaměstnavatelů v ČR zabývá aktivním lobbingem v Parlamentu ČR, orgánech státní správy i samosprávy. Organizuje informační kampaně na témata, která jsou důležitá pro rozvoj a konkurenceschopnost ekonomiky. Nezastupitelnou roli při lobbingu na národní úrovni má SP ČR zejména jakožto zástupce podnikatelské sféry v Radě hospodářské a sociální dohody tripartitě), v níž je důstojným partnerem reprezentantům vlády a odborů.

Na evropské a mezinárodní úrovni SP ČR hájí zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v příslušných institucích. Je členem Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE,  (od roku 1993) Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) (od roku 1996), Evropského hospodářského a sociálního výboru  (EHSV), jenž je poradním orgánem Evropské komise (EK). Rovněž je členem Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (ILO) (od roku 1992).

Na bilaterální úrovni SP ČR navazuje spolupráci s partnerskými průmyslovými svazy, obchodními komorami a dalšími zahraničními hospodářskými institucemi na základě více než 90 dohod o spolupráci. Zájmy českých zaměstnavatelů v zahraničí SP ČR prosazuje kromě samotného členství v mezinárodních organizacích také činností svých odborníků v jejich různých expertních týmech a dále v poradních výborech a agenturách Evropské komise. S europoslanci a pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU SP ČR spolupracuje prostřednictvím České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE).

Struktura SP ČR

Členem Svazu je cca 1.600 subjektů, které mají téměř 800.000 zaměstnanců. Z toho 117 členských firem (přímých členů) a 26  tzv. kolektivních členů, kteří sdružují firmy na základě odvětvových, profesních nebo regionálních zájmů.

Orgány svazu

Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu.

Představenstvo je nejvyšším orgánem Svazu v období mezi valnými hromadami.  Představenstvo je složeno z prezidenta, viceprezidentů a dalších členů představenstva volených valnou hromadou a generálního ředitele Svazu. Počet volených členů představenstva je osmnáct, generální ředitel se stává členem představenstva dnem svého jmenování do funkce generálního ředitele.

Dozorčí rada  je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem Svazu.Dozorčí rada je pětičlenná.

Smírčímu výboru přísluší závazný výklad Stanov s tím, že jeho rozhodnutí jsou konečná. Smírčí výbor rozhoduje v případných sporech mezi členy a orgány Svazu.

Poradní orgány

 • Rada členů poradní orgán složena z představitelů členských subjektů sdružujících firmy na základě odvětvových, profesních či regionálních zájmů (dále jen „členský subjekt“)a 3 zástupců členských firem
 • Grémium poradní orgán 
 • Expertní týmy týmy jsou vytvářeny k dlouhodobému (opakovanému) řešení konkrétních problematik. Expertní tým  tvoří delegovaní zástupci členů.
 • Zástupci SP ČR v MO a EU  představitelé SP ČR a členské základny zastupující SP ČR v proadních orgánech mezinárodních organizací 

Partnerem SP ČR je:

Partnerem Svazu jsou subjekty představující významný sektor podnikatelského nebo zaměstnavatelského spektra.V současné době má SP ČR 3 Partnery:

Výkonný aparát Sekretariát Svazu zajišťuje základní oblasti působnosti Svazu. Za činnost sekretariátu Svazu odpovídá a jeho činnost řídí generální ředitel Svazu.

Svaz v zahraničí

Svaz má stálé zastupení u Konfederace evropského podnikání v Bruselu BUSINESSEUROPE, jejímž je členem: Kancelář stálého delegáta Svazu průmyslu a dopravy ČR u BUSINESSEUROPE

Svaz je vedle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Hospodářské komory spoluzakladatelem CEBRE – Czech Business Representation v Bruselu.

Kontaktní adresa:

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
Freyova 948/11
190 05 Praha 9 – Vysočany
Tel.: 225 279 111
Fax: 225 279 100

E-mail: spcr@spcr.cz
Web: http://www.spcr.cz