Švýcarsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

https://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=CH

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Automobilový průmysl
Perspektivním dopravním segmentem jsou jednostopé i dvoustopé dopravní prostředky pro volnočasové aktivity, které respektují specifika polohy a orografické členění ŠvVýcarska a jsou přizpůsobeny potřebám místního náročného spotřebitele.
Chemický průmysl
Chemický a zejména farmaceutický průmysl je s 81mld. CHF nejdůležitější švýcarské exportní průmyslové odvětví, které zaznamenalo v roce 2017 nárůst 5 %. České firmy si lze představit jako subdodavatele (např. strojního či laboratorního zařízení a vybavení) pro švýcarské chemické a farmaceutické koncerny. Perspektivní možností je spolupráce českých center excelence v rámci Life Science s adekvátními hi-tech partnery.
ICT
Švýcarsko vynakládá na inovace a výzkum cca 3 % HDP. Perspektivní jsou tak softwarové, antivirové a inteligentní aplikace. Technická řešení, kterými disponují např. švýcarské banky, pojišťovny a velké korporace, byly vyvíjeny v 70. letech. S ohledem na vysoké náklady na jejich údržbu a jejich zastaralost bude mít v nejbližších pěti letech švýcarský trh vysokou absorpční schopnost právě pro nejmodernější inovovaná technologická řešení, a to zejména v oblasti vývoje a správy IT systémů.
Obranný průmysl
Švýcarský stát vynakládá značnou sumu, cca 5 mld. CHF ročně, na zbrojní programy. Švýcarští obyvatelé mají tradičně kladný vztah k nejrůznějším formám osobní obrany. Vzhledem ke všeobecně se zhoršující bezpečnostní situaci ve světě je místní trh připraven absorbovat nabídky obranných prostředků, např. krátkých palných zbraní.
Stavební průmysl
Přestože se vláda v návaznosti na Alpskou iniciativu zavázala, že nebude rozšiřovat silniční síť, probíhají ve zvýšené míře rekonstrukce té existující. Údržba a opravy silniční sítě, především pokud jde o mosty a tunely, patří mezi podporované a nutné činnosti. Dle programu PEB z roku 2014 se pro nejbližší roky na opravy tzv. dálničních úzkých míst počítá s 5,5 mld. CHF.Strategickým projektem na dlouhá léta je výstavba druhého silničního tubusu Gotthardského tunelu, který jednak lépe propojí jižní kanton Ticino se zbytkem země a zároveň bude klíčovou transevropskou tepnou. Jedná se o miliardovou investici a tudíž i o významnou příležitost napříč obory. Budou požado­ vány komodity k přípravě, výstavbě, resp.opravě tunelu, neboť i stávající téměř dvacetikilometrový tubus bude potřebovat údržbu a sanaci.
Perspektivní je také oblast protihlukových zábran a staveb. Ročně na tato opatření vydá ministerstvo životního prostředí, dopravy, energie a komunikace cca 10 mil. CHF. V rozmezí let 2016 až 2019 obdrží švýcarské kantony 976 mil. CHF pro 250 projektů na zlepšení životního prostředí. Značná část prostředků jde do vodního hospodářství, sanace údolních přehrad, čištění vod, opravy hrází apod.
Strojírenský průmysl
Jde o tradiční a perspektivní obor- rostoucí sektor švýcarského průmyslu potřebuje přesné obráběcí stroje. Hi-tech je klíčovou převodovou pákou švýcarského průmyslového rozvoje a vývozu, uplatnění tedy naleznou špičkově vybavené zařízení.
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
V roce 2013 schválila Spolková vláda materiál Gesundheit2020, který stanovuje priority švýcarského zdravotnictví pro příštích osm let. Jedním z parametrů je i rostoucí potřeba zabezpečit životní podmínky stárnoucí populace. Významnou součástí materiálu je také zajištění pečovatelské péče -ve ŠVýcarsku chybí odborně vzdělaný personál. Poptávané jsou služby lékařské, dentální, nemocniční a služby fyzio­ terapeutů. Z nemocnic je signalizován zájem o zajištění sterilního prostředí. Potenciál tak mají speciální aplikace, např. nano nátěry a malby.

Zemědělský a potravinářský průmysl
ŠVýcarské zemědělství je mimořádně štědře dotovaným hospodářským segmentem. I pro příští roky se počítá s vysokými přímými platbami subvencí producentům. Pro české exportéry se nabízí prostor kromě dodávek zemědělských strojů i u tradičních a vysoce kvalitních zemědělských komodit, především chmele.
Zpracovatelský průmysl
Luxusní segment švýcarského hospodářství se 47 mld. CHF je druhá největší exportní branže. I přes dlouhodobější potíže z důvodu nadhodnoceného CHF má značný potenciál růstu. Existuje prostor pro dílčí subdodávky z České republiky.
Železniční a kolejová doprava
Dle informací ministerstva životního prostředí, dopravy, energie a komunikace se počítá do roku 2025 v rámci programu FABI, tj. financování a rozvoj železniční infrastruktury, s cca 7 mld. CHF. Z této sumy je na vládní program sanace vyčleněno cca 2,5 mld. CHF. Hustá síť veřejné dopravy ve městech rovněž prochází kontinuální modernizací. Výstavba železniční sítě pokračuje i s ohledem na kladný výsledek lido­ vého referenda „Alpská iniciativa“ (přeložení zejména kamionové dopravy ze silnice na koleje). Produkty související s výstavbou tratí i s dodávkami pro vlakové/tramvajové soupravy včetně IT řešení (např. řízení a optimalizace dopravy) budou dlouhodobě patřit mezi zájmové zboží.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Automobilová doprava

HS 8702 – Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

 

HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

Železniční doprava

HS 7302 – Materiál pro stavbu tratí žel. tramvaj

HS 8603 – Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové

HS 8607 – Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

Stavební průmysl

HS 2523 – Cement portlandský hlinitanový struskový apod.

HS 6907 – Dlaždice obkládačky apod. keramické neglazované

HS 7228 – Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov ost.

HS 7304 – Trouby, duté profily apod., bezešvé, ze železa, oceli

HS 7308 – Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

HS 7326 – Výrobky ostatní z železa oceli

Strojírenský průmysl

HS 8456 – Stroje obráběcí pomocí laserů ultrazvuku apod.

HS 8471 – Stroje automat zprac dat jednotky snímače apod.

Zdravotnický a farmaceutický   průmysl

HS 7017 – Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

HS 8417 – Pece průmyslové   laboratorní neelektrické

HS 9401 – Sedadla ne lékařská apod. i proměnitelná v lůžka

Chemický průmysl

HS 3805 – Silice terpentýnová borová sulfátová aj

HS 6909 – Výrobky keram pro laboratoře chemický aj účel 

Zpracovatelský průmysl

HS 9114 – Části součásti hodinářské ostatní

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8438 – Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

Zábava a volný čas

HS 8801 – Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání

Obranný průmysl

HS 3602 – Připravené výbušniny, jiné než prachové výmetné slože

 

HS 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

2019:

 • 89. Ženevský mezinárodní autosalon, Ženeva, 7.–17. 3. 
 • BEA2019 Bernský zemědělský veletrh, Bern, 26. 4. – 5. 5.  www.bea-messe.ch
 • AE2019 Automation Electronics veletrh, Ženeva, 5. – 6. 6.  www.easyfairs.com
 • Art Basel Basilejský veletrh umění a desigenu, 13. – 16. 6.  www.artbasel.ch
 • Green Mobility Suisse, zelený automotiv veletrh, Bern, 30. 8. – 1. 9.  
 • Swiss Medtech Expo, veletrh lékařské techniky, Lucern, 10.–11. 9.
 • Creativa Zürich, veletrh kreativity, Curych 3. – 6. 10. www.creativa-schweiz.ch
 • Züspa, veletrh zábavy a zážitků, Curych, 28. 9. – 6. 10. www.zuespa.ch
 • Business Innovation Week, veletrh inovací 4.0, komunikaci a marketing, Curych, 1. – 3. 10. 
 • BASLER Weinmesse, vinařský veletrh, Basilej, 26. 10. – 3. 11.
 • Berufsmesse, veletrh profesního vzdělávání, Curych, 19. – 23. 11. www.berufsmessezurich.ch

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem