Švýcarsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Ačkoliv není Švýcarsko členskou zemí EU, jako stát v srdci Evropy je ekonomicky, politicky i společensky s EU úzce propojeno. V členských zemí EU se hovoří třemi ze čtyř švýcarských úředních jazyků.
Evropská unie je s velkým odstupem nejdůležitějším obchodním partnerem Švýcarska. Přes polovinu zboží dováží Švýcarsko do EU a téměř tři čtvrtiny dovozu pocházejí ze zemí EU.
Z těchto důvodů Švýcarsko pěstuje vztahy s EU a jejími členskými zeměmi na všech úrovních.  Pěstování těchto vztahů patří k zahraničněpolitickým prioritám Švýcarska. Za tímto účelem vyjednalo s EU různé smlouvy, včetně dvoustranných dohod I a II.
Bilaterální dohody I. řeší především hospodářské aspekty.
Bilaterální dohody II. řeší otázky z oblasti politiky, jako např. azylovou politiku, životní prostředí a bezpečnost.
Mezi Evropskou unií a Švýcarskem byla uzavřena dohoda o volném obchodu. Spolková vláda a EU se dosud nedohodly na společném konceptu rámcové dohody. Spolková vláda předložila návrh textu ke konzultacím s relevantními partnery (parlament, odbory, kantony, atd.) 7. prosince roku 2018 ke stanovisku. Teprve na základě výsledků těchto konzultací se obrátí na EU s rozhodnutím, zda dohodu podepíší či nikoliv. Nicméně se předpokládá, že tyto konzultace potrvají až do jara r. 2019. Nová dohoda by měla m.j. objasnit, jak řešit spory týkající se bilaterálních smluv. Dle vyjádření spolkové vlády se rámcová dohoda týká 5 ze 120 smluv. Tyto zajišťují Švýcarsku přístup na trh EU. Návrh dohody se zaměřuje především na dohodu o volném pohybu osob, pozemní dopravu, leteckou dopravu, technické překážky obchodu a dohodu o zemědělství. Švýcarská vláda připravuje legislativu, která by zbavila zemi pově sti daňového ráje, avšak složitost legislativních proc edur toto úsilí prodlu­ žuje. V prosinci 2017 byla země zařazena na „šedý seznam“ daňových rájů podle kritérií EU, ne boť Švýcarsko sice ještě nesplnilo standardy OECD, ale spolupracuje s EU včetně příslibu přijetí účinné legislativy.V žebříčku konkurenceschopnosti (The Global Competitiveness Index 2017-2018), který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Švýcarsko umisťuje na 1. pozici ze 137 srovnávaných eko­nomik a dle OECD není exportně rizikovou zemí.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Switzerland and Liechtenstein
Bundesgasse 18, 3011 Berne, Switzerland
T: +41(31)310.15.30
F: +41(31)310.15.49
E-mail: delegation-bern@eeas.europa.eu
Head of the Delegation: Mr. Michael Matthiessen, Ambassador of the EU to Switzerland and the Principality of Liechtenstein (od 1. září 2016)

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

https://www.eda.admin.ch/dea/de/home/europapolitik/eckwerte.html/contacts/de/contacts-zentrale/eda/null.htmlObchodní výměna mezi Švýcarskem a EU (údaje za rok 2018)
Částky v mil. CHF.

  2016 2017 2018
Import Švýcarska ze členských států EU  124 538,3 132 636,0 141 802,1
Export Švýcarska do členských států EU  113 007,6 116 841,8 121 455,9

Největším partnerem v rámci členských zemí EU je dlouhodobě a s převahou Německo                                   
Částky v mil. CHF

  2016 2017 2018
Import Švýcarska do Německa 48 603,8 52 328,1 54 669,7
Export Švýcarska do Německa 39 570,7 41 616,4 43 134,7

 

Pro EU je Švýcarsko 3. nejdůležitější obchodní partner po USA a Číně
Spojené státy americké byly i v roce 2017 nadále zdaleka nejobvyklejší destinací pro zboží vyvážené z EU-28. Jejich podíl ve výši 20,0 % byl vyšší, než byl podíl dalších dvou zemí dohromady. Čína byla v roce 2017 druhým nejdůležitějším odbytištěm zboží vyváženého z EU-28 (10,5 % vývozu EU-28 celkem), na dalším místě pak bylo Švýcarsko (8,0 %). Stejně jako v předchozích letech měly Rusko (4,6 %) a Turecko (4,5 %) téměř stejný podíl. Na sedm největších odbytišť, kam směřoval vývoz zboží z EU-28 – Spojené státy, Čína, Švýcarsko, Rusko, Turecko, Japonsko a Norsko – připadla více než polovina (53,6 %) veškerého vývozu zboží z EU-28.

Zdroj:Eurostat Statistics Explained

 

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pro ČR poskytlo Švýcarsko z rozvojových fondů pro nové členské země EU celkově vklad ve výši 110 mil. CHF. Rozvojové programy trvaly do roku 2017. Rozhodnutí o dalším příspěvku na nové desetileté období přijme švýcarská strana nejdříve koncem r. 2018.
Podrobnější informace o příspěvcích Švýcarska do ČR viz. databáze projektů s ČR, Ročenka všech švýcarských příspěvků za rok 2015, Schweizer Erweiterungsbeitrag Jahresbericht 2019
zdroj: https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/de/home/news/publikationen.html/content/publikationen/de/eb/eb-jahresbericht-2018.html

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem