Švýcarsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Ačkoliv není Švýcarsko členskou zemí EU, jako stát v srdci Evropy je ekonomicky, politicky i společensky s EU úzce provázané. V členských zemí EU se hovoří třemi ze čtyř švýcarských úředních jazyků.
Evropská unie je s velkým odstupem nejdůležitějším obchodním partnerem Švýcarska. Přes polovinu zboží dováží Švýcarsko do EU a téměř tři čtvrtiny dovozu pocházejí ze zemí EU.
Z těchto důvodů Švýcarsko pěstuje vztahy s EU a jejími členskými zeměmi na všech úrovních.  Pěstování těchto vztahů patří k zahraničněpolitickým prioritám Švýcarska. Za tímto účelem vyjednalo s EU různé smlouvy, včetně dvoustranných dohod I a II.
Bilaterální dohody I. řeší především hospodářské aspekty.
Bilaterální dohody II. řeší otázky z oblasti politiky, jako např. azylovou politiku, životní prostředí a bezpečnost.
Mezi Evropskou unií a Švýcarskem byla uzavřena dohoda o volném obchodu. Spolková vláda a EU se dosud nedohodly na společném konceptu rámcové dohody. Spolková vláda předložila dne 7. posince 2018 návrh textu ke konzultacím s relevantními partnery (parlament, odbory, kantony, atd.) ke stanovisku. Teprve na základě výsledků těchto konzultací se obrátí na EU s rozhodnutím, zda dohodu podepíší či nikoliv. Návrh znění dohody spolkové vlády s nejvíce zainteresovynými subjekty byl v rámci intenzivních konzultací projednáván v 1. polovině roku 2019. Spolková vláda na svém zasedání dne 7. června 2019 zprávu o konzultacích schválila a rozhodla se některé body návrhu textu vyjasnit. 

Nová dohoda by měla m.j. objasnit, jak řešit spory týkající se bilaterálních smluv. Dle vyjádření spolkové vlády se rámcová dohoda týká 5 ze 120 smluv. Tyto zajišťují Švýcarsku přístup na trh EU. Návrh dohody se zaměřuje především na dohodu o volném pohybu osob, pozemní dopravu, leteckou dopravu, technické překážky obchodu a dohodu o zemědělství. Švýcarská vláda připravuje legislativu, která by zbavila zemi pověsti daňového ráje, avšak složitost legislativních procedur toto úsilí prodlu­žuje. V prosinci 2017 byla země zařazena na „šedý seznam“ daňových rájů podle kritérií EU, neboť Švýcarsko sice ještě nesplnilo standardy OECD, ale spolupracuje s EU včetně příslibu přijetí účinné legislativy. V žebříčku konkurenceschopnosti (The Global Competitiveness Index 2017-2018), který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Švýcarsko v r. 2019 umístilo na 5. pozici ze 137 srovnávaných eko­nomik a dle OECD není exportně rizikovou zemí.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Switzerland and Liechtenstein

Bundesgasse 18, 3011 Berne, Switzerland
T: +41(31)310.15.30
F: +41(31)310.15.49
E-mail: delegation-bern@eeas.europa.eu
Head of the Delegation: Mr. Michael Matthiessen, Ambassador of the EU to Switzerland and the Principality of Liechtenstein (od 1. září 2016)

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Hospodářské vztahy mezi EU a Švýcarskem jsou úzce provázané. Členské země EU, zejména ty země, které sousedí se Švýcarskem, jsou nejdůležitějšími obchodními partnery Švýcarska. Pro EU je po USA a Číně Švýcarsko 3. nejvýznamnějším obchodním partnerem.
Nejdůležitějšími obchodními partnery Švýcarska byly v r. 2018 (pro r. 2019 zatím nejsou údaje k dispozici) – měřeno podle objemu obchodu 

Země EU-28: 60 % z toho: Německo: 22 %, Itálie: 8%, Francie: 7%, Velká Británie: 4 %, Rakousko: 3 %, Zbytek EU: 16 %
USA: 12 %
Čína: 6%
Japonsko: 3 %
Zbytek světa: 19 %

K 31. 12. 2018 bylo 457 898 občanů Švýcarska nahlášeno k trvalému pobytu v EU.

Obchodní výměna mezi Švýcarskem a EU (údaje za rok 2018)

Částky v mil. CHF.

  2016 2017 2018
Import Švýcarska ze členských států EU  124 538,3 132 636,0 141 802,1
Export Švýcarska do členských států EU  113 007,6 116 841,8 121 455,9

V r. 2018 bylo do Švýcarska ze členských zemí EU dovezeno zboží v celkové hodnotě 141,81 mld. EUR, což, měřeno na celkový dovoz, odpovídá podílu 70,26 %.
V  r. 2018 bylo ze Švýcarska do členských zemí EU vyvezeno zboží v celkové hodnotě 121,45 mld. CHF, což měřeno na celkový vývoz odpovídá podílu 52,05 %.

Největším obchodním partnerem v rámci členských zemí EU je dlouhodobě a s převahou Německo                                    

Částky v mil. CHF

  2016 2017 2018
Import Švýcarska do Německa 48 603,8 52 328,1 54 669,7
Export Švýcarska do Německa 39 570,7 41 616,4 43 134,7

Zdroj: Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA

 

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová pomoc – Švýcarsko je velký a uznávaný dárce v oblasti rozvojové spolupráce i  humanitární pomoci dlouholetou tradici. Dle předběžných údajů OECD činila v r. 2018 výše jeho oficiální rozvojové pomoci (ODA) 3,1  mld. USD (tj. 0,44 % HND). Největšími příjemci švýcarské bilaterální rozvojové pomoci v r. 2017 byly Nepál, Myanmar/Barma, Bangladéš, Kolumbie, Burkina Faso a Mali.

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) – Švýcarsko je členem od r. 1960. V r. 1972 uzavřelo ESVO dohodu o zóně volného obchodu s ES a v r. 1992 dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHP) s EU. Švýcarsko se však po záporném výsledku referenda v tomtéž roce naplňování dohody o EHP nezúčastňuje a vztahy s EU má upraveny prostřednictvím bilaterálních dohod. Jako člen ESVO má nicméně v EHP pozorovatelský status v jeho pilíři ESVO, a vývoj legislativy EHP i EU tak může bezprostředně sledovat.

Švýcarsko poskytlo ČR z rozvojových fondů novým členským zemím EU celkový vklad ve výši 110 mil. CHF na 38 projektů. Příspěvky do rozvojových fondů na tyto programy byly ukončeny v roce  2017. 

Dne 3. prosince 2019 schválil švýcarský parlament rámcovou pújčku pro druhý kohezní příspěvek vybraným členským zemím EU. Parlament se však vyjádřil proti diskriminaci ze strany EU vůči Švýcarsku v případě ekvivalence burzy. Z tohoto důvodu parlament rozhodl, že k závazkům založených na těchto rámcových půjčkách nedojde, pakliže a dokud EU od diskriminačních opatření vůči Švýcarsku neodstoupí.
Podrobnější informace o příspěvcích Švýcarska do ČR viz. databáze projektů s ČR, Ročenka všech švýcarských příspěvků za rok 2015, Schweizer Erweiterungsbeitrag Jahresbericht 2019
zdroj: https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/de/home/news/publikationen.html/content/publikationen/de/eb/eb-jahresbericht-2018.html

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem