Švýcarsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Mezi Evropskou unií a Švýcarskem byla uzavřena dohoda o volném obchodu, což nahrává českým exportérům. V prosinci 2017 byla země zařazena na „šedý seznam“ daňových rájů podle kritérií EU, neboť Švýcarsko sice ještě nesplnilo standardy OECD, ale spolupracuje s EU včetně příslibu  přijetí účinné  legislativy. 
Obecné pravidlo „kvalita za rozumnou cenu“ má pro český produkt na místním trhu ve snaze zaujmout švýcarského zákazníka obzvlášť veliký význam. Business jazykem je jako všude na světě angličtina, nicméně znalost úředních jazyků Švýcarska (NJ, FJ, IJ) je vždy výhodou, zvyšuje „komfort“ komunikace při delší spolupráci i důvěryhodnost před švýcarským partnerem. Doporučujeme tedy popisy českého zboží a jeho propagaci v místních jazykových mutacích.  

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vstup na švýcarský trh
Prosadit se na švýcarském trhu bez obchodních zástupců je velmi obtížné.
Ke konzultacím je možné využít následující kanály:

Celkově Swissmem zastřešuje cca 1000 firem, z toho je 85% malých a středních podniků, viz konkrétní přehled zorganizovaných firem. Ve Švýcarsku zaměstnávají účastnické firmy cca 330 000 pracovníků, dalších cca 500 000 pracuje v zahraničních firmách.
Z pozice zastřešující struktury je Swissmem připraven distribuovat na členskou základnu případné dotazy/požadavky zájemců z ČR o konkrétní ekonomickou aktivitu/poptávku.
Handel Schweiz (Swiss Trade) sdružuje švýcarské ochodní firmy s cílem usnadňovat vzájemně výhodný mezinárodní obchod prostřednictvím liberalizace a odstraňováním obchodních překážek. Organizace se sídlem v Basileji zastřešuje přes 30 svazů, které zahrnují cca 3 500 podnikatelských subjektů.
Z pozice zastřešující struktury je Handel Schweiz připraven distribuovat na členskou základnu případné dotazy/požadavky zájemců z ČR o konkrétní ekonomickou aktivitu/poptávku.

Využívaní místních obchodních zástupců:

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Celní systém

Spolková celní správa Eidgenössische Zollverwaltung EZV. Zde lze nalézt v německém, francouzském, italském a anglickém jazyce veškeré informace stran dovozu, vývozu a tranzitu zboží z, do a přes Švýcarsko.
(Pozn.: Spolková celní správa předmětné informace v českém jazyce neuvádí)
Zboží, které je určeno k definitivnímu dovozu do švýcarského celního prostoru, musí být dopraveno a předloženo na některé ze švýcarských celních stanic, a buď v elektronické, nebo písemné podobě nahlášeno k celnímu odbavení. Odbavení obchodního zboží je možné pouze v úřední hodiny určené pro odbavení zboží, a to lze na většině švýcarských celních přechodů pouze od pondělí do pátku, některé větší celní stanice úřadují dodatečně i v sobotu dopoledne; celní odbavení není možné provádět v době státních svátků: Přehled celních úřadoven
Kromě správně vyplněné přihlášky k celnímu odbavení je nutné předložit i další odpovídající doprovodné doklady: faktury, případná potvrzení o původu zboží, povolení / expertízy, úřední potvrzení, analýzy, certifikáty. Podle okolností mohou být prospěšné i přepravní doklady, jako např. nákladní list, dodací list, potvrzení o váze zboží, atd.
Výše celního poplatku závisí na druhu, materiálu, povaze, použití a váze obchodního zboží. Bývá zpravidla vypočítáván z hrubé váhy zboží. Pro výpočet cla je směrodatný stav a váha zboží v momentě celního odbavování. Dovozní poplatky musí být zpravidla zaplaceny v hotovosti na místě nebo jiným přípustným či dohodnutým způsobem.
Za určitých podmínek lze zboží do Švýcarska dovézt osvobozené od celních poplatků nebo může být poplatek redukován – viz informace o zboží pocházejícím ze zemí, se kterými má Švýcarsko uzavřenou dohodu o volném obchodu.
Efektivní celní poplatek se vypočítá ze švýcarského celního sazebníku.
Dle celního číselného kódu zboží lze v tomto on-line sazebníku ověřit výši cla při dovozu do Švýcarska.
Kromě případného celního poplatku podléhá obchodní zboží dani, která činí 7,7 % z vyměřovacího základu. U některých druhů zboží, jako např. u potravin, knih, časopisů nebo léků, platí redukovaná sazba daně, která činí 2,5 %.
Další informace. Viz také bod 6.10

Ochrana domácího zemědělství

 • Dovozní kontingenty převážně globálního charakteru
 • Povinnost převzetí tuzemské výroby v určitém poměru k dovozu
 • Třífázový systém pro čerstvou zeleninu a ovoce regulující dovoz v závislosti na potřebách trhu
 • Celní přirážka brzdící dovoz po překročení kritické hranice pro odbyt vlastní výroby
 • Dovozní monopol na máslo a nejdůležitější krmiva

Zemědělství – předpisy pro dovoz zemědělských výrobků

Pro dovoz zemědělských produktů je potřeba znát/mít číslo celního tarifu dováženého výrobku. Pokud jej dovozce nezná/nemá, je nutné obrátit se na Spolkovou celní správu, která poskytne relevantní informace, tyto lze rovněž ověřit/získat prostřednictvím elektronického celního tarifu Tares.  

Obecné povolení k dovozu (Generaleinfuhrbewilligung GEB)

Pro dovoz mnohých zemědělských produktů je třeba mít speciální povolení. Tato povolení vydává mj. Spolkový zemědělský úřad na žádost soukromých a právnických osob, jakož i společenství osob, které mají bydliště nebo sídlo ve švýcarském celním prostoru.
GEB je zdarma, platí neomezeně a je nepřenosné. GEB ale automaticky nezaručuje nárok na dovoz výrobku za nízkou kontingentní/kvótní celní sazbu, resp. bezcelně; k tomu je potřeba přidělení kontingentního/kvótního podílu nebo dohodu o využití (viz. AEV14 online).

Kontingenty/Kvóty

Mnohým produktům a skupinám produktů jako jsou např. maso, uzeniny, řezané květiny, ovoce, zelenina, brambory, ovce, hovězí skot, koně, mléčné produkty se přidělují celní kvóty. Vlastní-li dovozce kvótní podíl, pak může odpovídající zboží dovážet za nižší kvótní celní sazbu, resp. bezcelně. Pokud ovšem dovozce žádný kvótní podíl nevlastní, platí podstatně vyšší mimokvótní celní sazbu, tzv. AKZA. Dovozy za AKZA jsou sice možné kdykoliv a v neomezeném množství, je však třeba vzít na vědomí, že AKZA mohou být velmi vysoké.

Postupy přidělování celních kontingentů

Dražba
Dražby bývají vypisovány ve Švýcarském obchodním rejstříku SHAB a na webových stránkách Spolkového zemědělského úřadu Bundesamt für Landwirtschaft BLW. Předplatitelé obdrží informační bulletin prostřednictvím emailu (předplatné na www.eversteigerung.ch pod „informační bulletin: vypsání dražby“). Účastníci mají možnost až do uplynutí lhůty (Gebotsfrist) podat maximálně pět různých nabídek. V rámci dražby bude množství kvót přidělováno dle nejvýše nabízené ceny v sestupném pořadí. Výsledky aukce jsou publikovány ve věstníku. 
Podíl na trhu („tzv. porovnávací čísla“)
Pro rozdělování kontingentů předmětné komodity budou dovozy předchozích let rozděleny ve formě procentuálních podílů na trhu.

Systém „First come, first served“ na Spolkového úřadu pro zemědělství vystavujícím povolení
Kvóta bude rozdělována od oficiálně stanoveného dne, a to dle pořadí, v jakém byla u Spolkového úřadu pro zemědělství vyplněná a podaná žádost. Rozdělování probíhá, dokud jsou účastníci.

Sytém „First come, first served“ na hranicích
Kvóta bude rozdělována od oficiálně stanoveného dne. Dovoz trvá do vyčerpání limitu. Směrodatný pro využívání kvót je okamžik celního ohlášení, a proto jsou kvóty spravovány Celním úřadem. Informationen Firmen – Stand der Kontingenge.

Elektronická dražba
Na webových stránkách je možné odevzdat nabídku na dražbu kontingentu online, kde je možné také kontrolovat průběh. Elektronický formulář pro přihlášku, jakož i objednávku potřebných certifikátů a návod pro uživatele lze nalézt na adrese: AEV14online, eVersteigerung und Newsletter „Versteigerungen“.

AEV 14 Online
Použitím internetové aplikace AEV14 online lze sledovat, zdali byly kvótní podíly přiděleny, současně lze ověřit aktuální saldo kvót. Pomocí této aplikace je také možné předat kvótní podíly k využití dalším oprávněným osobám.
Elektronický formulář pro přihlášku, jakož i objednávku potřebných certifikátů a návod pro uživatele, lze nalézt na: AEV14online, eVersteigerung und Newsletter „Versteigerungen“.
Zdroj: Spolkový úřad pro zemědělství

Vykonávání státní kontroly

 • kontrola kvality (osivo, ovocné dřeviny a pod.)
 • kontrola z důvodu veřejného pořádku a bezpečnosti (válečný materiál, munice aj.)
 • kontrola k ochraně zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin
 • kontrola z kulturně politických důvodů (u hraných filmů)
 • kontrola z důvodů veřejné morálky (literatura, obrazy, filmy)
 • kontrola z důvodů hospodářského zásobování země (životně důležité zboží – oleje, antibiotika, cukr, krmiva)
 • dovoz textilií (zamezení dovozů za mimořádně nízké ceny)
 • dovozy na základě dovozního osvědčení (v zájmu zamezení reexportu určitého zboží)

Překážky

V rámci databáze přístupu na trh (Market Access Database) je možné obeznámit se s konkrétní výší cel uplatňovaných na dovozy do Švýcarska, případně s dalšími překážkami přístupu na trh, jak je signalizují vývozci z členských států Evropské unie. Pokud budete potřebovat součinnost s využitím databáze přístupu na trh, je možno využít příručku pro uživatele v českém jazyce.

Ochrana domácího trhu

Švýcarsko jako člen WTO se musí důsledně řídit úmluvami, které při vstupu do této organizace podepsalo. V praxi to znamená, že kromě potravin by měl být dovoz liberální. Současně je však nutno uvést, že švýcarský trh je trhem relativně uzavřeným a chráněným.
Specifickou netarifní překážkou a ochranou domácího trhu jsou kontroly všeho druhu. Především čeští zaměstanci jsou vystaveni velmi důkladným a častým kontrolám. Podobně je tomu např. u kamionové dopravě, která je vystavena nekompromisním kontrolám jak ze strany celníků, tak ze strany policie.

Kontroly kamiónů ve Švýcarsku – důvody a pravidla pro řidiče a majitelé spedičních firem

Z bezpečnostních důvodů a na základě hesla „co neodpovídá platným předpisům, nejede“ kontrolují švýcarští policisté řidiče kamiónů i technický stav vozidel samotných.
Celní správa kontroluje obsah nákladu. K dispozici mají nejnovější technologie. Nesrovnalosti je třeba odstranit před pokračováním v cestě. Je vybíraná kauce, která se po ukončení správního řízení mění v pokutu. Proti rozhodnutí soudce je možné se odvolat.
Tato informace byla zpracována za účelem vyhnutí se zejména jazykovým nedorozuměním mezi policii a řidičem/ spediční firmou při kontrolách těžké silniční dopravy.
Upozorňujeme na to, že velvyslanectví není účastníkem řízení o dopravních přestupcích v nákladní dopravě a tak se nemůže zabývat problematikou např. hodnocení způsobu, jakým byl nákladní vůz naložený, či zda byly jeho světla nebo brzdy správně seřízené, ani souvisejícím jednáním s policii/ celní správou.
Doporučujeme, aby před vstupem na švýcarské území byla používaná vozidla pečlivě kontrolována za účelem vyhnutí se obtížím – švýcarští policisté ani celníci nejsou připraveni k jakémukoli druhu diskuse na místě shledání závady.

Důvody a způsoby kontroly
Jedním z hlavních motivátorů neúprosnosti kontrol a budování profesionálních kontrolních středisek, byla nehoda v gotthardském tunelu z roku 2001, během které došlo k požáru a po následné nehodě na horské cestě přes průsmyk ke kompletnímu uzavření trasy od Basileje na severu až do Chiassa na jižní straně země.
Cílem veškerých kontrol je, aby byla zlepšena bezpečnostní situace na švýcarských silnicích, které jsou častokrát užší a strmější než jinde v Evropě a tak kladou zvýšené nároky na účastníky dopravy. Riziko nehod v úzkých tunelech a na mostech je všude navíc potencováno tím, že zde jsou z vojensko-strategických důvodů připravené zabetonované nálože dynamitu, které mají v případě válečného napadení po aktivaci zničit průjezdy případným okupantům. O jejich detonaci z důvodu nárazu při nehodě pochopitelně nemá nikdo zájem. Jedna nehoda na hlavním tahu může i bez katastrofických komplikací snadno způsobit i několikadenní zácpy napříč celým územím tím, že díky horskému terénu nejsou k dispozici alternativní cesty k objetí nehody.
Kontroly policie se bez výjimky řídí heslem „co aktuálně neodpovídá platným předpisům, nejede“. Toto se týká jak vozidla samotného, řidiče i nákladu.
Nejedná se o obtěžování dopravců, ale o systematický a celoplošný systém ke zvýšení silniční bezpečnosti. Platná technická kontrola (česká ani švýcarská či jiná) nemá relevanci s ohledem na to, že je přihlíženo k aktuálnímu stavu vozidla, nákladu i řidiče.
Pokud řidič s kamiónem absolvuje trasu vedoucí přes Švýcarsko, je tedy pravděpodobné, že bude stejně jako ostatní řidiči kontrolován důsledně a pravidelně buď v jednom ze stabilních kontrolních center, nebo na mobilní kontrolní jednotce. Kontroly se soustředí jak na technický stav vozidla (váha, rozměry, technický stav – brzdy, světla, ovládací zařízení vozidla, obecný stav vozidla a nápravy…). I řidiči jsou kontrolováni (platnost řidičských průkazů, pasu/ občanského průkazu/víza). Zvláštní pozornost je věnována dodržování předepsaných přestávek na odpočinek i testům na alkohol a jiné omamné látky.
Při namátkových kontrolách při průjezdu stabilních center může také řidič s vozidlem mnohokrát projet kontrolním střediskem bez kontroly a pak opět být předmětem kontroly při další cestě. Navíc se může stát, že bude kontrolovaný na mobilní kontrolní jednotce, tato zpravidla je ve tvaru „maringotky“ opatřené menším počtem kontrolních mechanismů převozného charakteru. Pochopitelně celníci mají ještě další mašinérií – např. možnost „rentgenu“ vozidla za účelem zjištění způsobu naložení i obsahu deklarovaného nákladu. Ve střediscích jsou primárně a vždy kontrolována vozidla, která na první pohled by nemusela splňovat předpisy, dále podle náhodného a nepředvidatelného klíče další kamióny (např. každý třetí v levé průjezdové řadě, jiný den pak každý pátý v řadě pravé spolu s každým druhým v řadě levé apod.).

Odstranění závad
Pokud jsou nalezeny závady snadno odstranitelné (např. nevyvážený či nedostatečně připoutaný náklad, neseřízená světla), policejní technici, pokud to je v jejich silách, asistují s nápravou, aby došlo k minimálnímu zdržení dopravy.
Je-li to nutné, je řidič a jeho vůz dopraven k nejbližšímu bezpečně dostupnému servisu. Pokud si přeje řidič (nebo majitel firmy) jet do jiného servisu, jsou náklady za bezpečný doprovod účtovaná k tíži celkového účtu.
Po odstranění závad (zpravidla je vše děláno přednostně v pracovní den obratem po obdržení potřebných náhradních dílů) a uhrazení účtu za opravu, může řidič s kamiónem pokračovat v cestě.
Uhrazení kauce/pokuty – dokumentace a možnost odvolání se
Procesně podkladové materiály policie jdou k posouzení a potvrzení k soudu/ státnímu zastupitelství. Aby mohl řidič s nákladem obratem pokračovat v cestě, je nejprve vybrána kauce ve výši očekávané pokuty.
Platba kauce – nejlépe kreditní kartou nebo bankovním převodem na účet policie. V případě pochybnosti pravosti policisty/ celního úředníka nikdy v hotovosti. Řidič obdrží potvrzení o platbě (Quittung) obsahující uhrazenou částku a hlavičku policie, která kauci nařídila.
Policisté ani celní správa nemají žádný zisk z vybíraných kaucí. Tyto se vybírají naopak proto, aby řidič mohl se svým nákladem a s minimálním zdržením pokračovat obratem po odstranění závad a nemusel čekat na ukončení soudního líčení svým charakterem zhruba odpovídajícímu našemu správnímu řízení.
Po ukončení řízení u soudce/ státního zastupitelství je dokumentace spolu s konečným rozsudkem zaslána majiteli firmy/ vozu (adresa se, aby vše bylo v pořádku a korespondence zaslána na správné místo, opisuje přímo z licence, kterou musí řidič mít sebou). V případě, že by majitel nesouhlasil, může se proti výsledku odvolat.
Proces doručení dokumentace a konečného verdiktu může trvat i několik měsíců, přičemž švýcarská strana na rozdíl od české nemá stanovené lhůty k vyřízení. Je tedy třeba být trpělivý a na korespondenci si počkat. Pokud by doručení trvalo déle než 90 dnů, je možné zaslat dotaz ke stavu řízení na adresu policie k předmětnému číslu řízení. 

Individuální dovoz

Cestující, kteří hodlají dovézt do Švýcarska zboží, musejí na celnici zodpovědět dva zásadní dotazy:

 • Překračuje celková hodnota zboží mezní hodnotu 300 Sfr.?
 • Byly překročeny stanovené množstevní limity zboží?

Pokud bude v obou případech odpověď znít „ ne“, není třeba platit žádné poplatky, jinak bude třeba uhradit DPH a/nebo příslušné celní poplatky.
Mezní hodnota u DPH Ze správně-ekonomických důvodů stanoví právo u DPH mezní hodnotu 300,- Sfr. na osobu a den na zboží, která cestující dovážejí pro svoji osobní spotřebu nebo jako dar. Směrodatná je přitom hodnota veškerého dováženého zboží. Nově jsou do mezní hodnoty zahrnovány i alkoholické nápoje a tabákové výrobky. Je-li částka 300,- Sfr. překročena, je nutné uhradit DPH z celkové hodnoty veškerého zboží.
Množstevní limity u zboží podléhajícímu clu Na zboží, které cestující dovezou do Švýcarska pro vlastní spotřebu nebo jako dar, se v zásadě celní poplatky nevztahují. Pouze v případě tzv. citlivého zboží je z agrárních nebo zdravotně-politických důvodů od určitého množství i nadále třeba uhradit celní poplatky. Od 1. července 2014 platí následující množstevní limity:

 • Maso a masné výrobky, s výjimkou zvěřiny. Bezcelní objemy na osobu a den: 1 kg Celní poplatek za překročení stanoveného limitu v Sfr.: 17,- za každý kg
 • Máslo a smetana. Bezcelní objemy na osobu a den: 1 l/kg Celní poplatek za překročení stanoveného limitu v Sfr.: 16,- za každý kg/l
 • Oleje, tuky, margaríny k potravinářským účelům. Bezcelní objemy na osobu a den: 5 l/kg Celní poplatek za překročení stanoveného limitu v Sfr.: 2,- za každý kg/l
 • Alkoholické nápoje; týká se pouze osob starších 17 let. Množstevní limity na osobu a den: Obsah alkoholu do 18 % objemových: celkem 5 litrů Obsah alkoholu nad 18 % objemových: celkem 1 litr Celní poplatek za překročení stanoveného limitu v Sfr.: Obsah alkoholu do 18 % objemových: 2,- Sfr. za každý litr Obsah alkoholu nad 18 % objemových: 15,- za každý litr
 • Tabákové výrobky; týká se pouze osob starších 17 let. Množstevní limity na osobu a den: Cigarety/doutníky: celkem 250 ks nebo jiné tabákové výrobky: celkem 250 g nebo přiměřený výběr těchto výrobků Celní poplatek za překročení stanoveného limitu v Sfr.: Cigarety/doutníky: 0,25 za ks jiné tabákové výrobky: 0,10 za gram

Do budoucna hodlá Celní správa umožnit v cestovním ruchu elektronické nahlášení zboží (např. prostřednictvím smartphonu), což přinese i cestujícím masivní zjednodušení.
Všechny informace vztahující se k novým ustanovením v cestovním ruchu jsou uvedeny na webových stránkách Spolkové celní správy, jakož i v bezplatných Zoll-App „Reisen und Waren“ . Na celních stanicích jsou navíc k dispozici prospekty a brožury k této tematice. 

Dokumenty

Na základě Protokolu rozšiřujícího platnost Dohody mezi ES a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně o volném pohybu osob na nové členské státy EU, který vstoupil v platnost dne 1. 4. 2006, je nutno se při vstupu do země a při vycestování prokázat platným cestovním pasem ČR či platným občanským průkazem ČR.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Občané třetích států, kteří vlastní platný národní pas a povolení k pobytu v ČR (evropský model) platné minimálně 1 rok, mohou jako turisté pobývat ve Švýcarsku maximálně 3 měsíce bez víza. Při vstupu a opuštění Švýcarska se však musí prokázat těmito doklady.
Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz ČR, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý technický průkaz) a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta).
Pro použití dálniční sítě je nutno zakoupit odpovídající nálepku (Vignette), opravňující k používání dálnic po celém Švýcarsku (platí od 1.12. roku předchozího do 31.1. roku následujícího, pro který byla zakoupena). Je možno ji zakoupit na hraničních přechodech, poštách, u čerpacích stanic a v autoopravovnách. V roce 2020 je její cena 40 CHF.
Dříve povinná známka na jízdní kola, která garantovala povinné ručení za případné škody způsobené cyklistou v silničním provozu, byla zrušena a nahrazena povinností mít tento druh škod prokazatelně zahrnutý v cestovním nebo jiném pojištění.
Pro případ potřeby přikládáme neoficiální seznamy překladatelů i právníků. Samozřejmě je možno využít služeb kohokoli jiného.

Poz.: Zastupitelský úřad nedisponuje žádnou mezinárodně právní možností nebo nástrojem, jak např. zvrátit proces vymáhání pokut, ani nemůže zajistit, aby již udělené pokyty byly vráceny.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zakládání firem ve Švýcarsku občanem zemí EU/EFTA

Zakládání firem ve Švýcarsku není omezeno geografickým původem zakládajících osob. Všichni občané zemí EU a EFTA, mají právo ve Švýcarsku svobodně žít a pracovat. Tzn., že mohou i samostatně podnikat / založit zde firmu. Přitom však rozhoduje, jaký typ firmy (Einzelfirma, Kollektivgesellschaft, GmbH, AG, apod.), v jaké podnikatelské oblasti a v kterém kantonu Švýcarska bude zakládán a provozován. (Ve Švýcarsku je pravidlem, že některé obecně platné zákony a předpisy mají spoustu výjimek na úrovni kantonů. Např. daňové odlišnosti, procedurální odlišnosti, povolení k pobytu, atd.).
Na základě smlouvy o volném pohybu osob postačí k tomu, aby mohl občan země EU/EFTA ve Švýcarsku samostatně podnikat / založit společnost, zažádat o 5leté pobytové povoleni (tzv. povoleni typu B).
Během přihlašování ve Švýcarsku však musí byt schopen tuto plánovanou samostatnou činnost prokázat. To lze např. doložením o zapsání do živnostenského rejstříku, zapsáním do obchodního rejstříku, předložením podnikatelského záměru, atd.
Podrobnější informace týkající se vyžadovaných potvrzení sdělují kantonální migrační úřady.
Další užitečné informace stran založení společnosti cizím státním příslušníkem, resp. občanem EU/EFTA ve Švýcarsku lze nalézt na webových stránkách portálu malých a středních podniků KMU Portal – Kleine und mittlere Unternehmen Portal.  

Nákup nemovitosti

Koupě nemovitosti ve Švýcarsku není principiálně omezena pouze na občany Švýcarska. I cizinec může tedy nabýt ve Švýcarsku nemovitost, avšak tato koupě podléhá jistým kantonálním, tedy lokálním, omezením. Tato omezení mohou být v každém kantonu různá a vztahovat se k různým předpisům těchto jednotlivých kantonů. Proto je doporučováno se v záležitosti obrátit na příslušné pozemkové úřady, resp. pozemkový inspektorát v tom kterém kantonu, a zde ověřit, jestli jsou splněny veškeré předpoklady pro pořízení nemovitosti, nebo zdali je potřeba pro tento záměr povolení.

Zdroj: www.kmu.admin.ch KMU-Portal für kleine und mittlere Unternehmen

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Propagace, Marketing

Švýcarsko je náročné a velmi drahé teritorium. Kromě standardních marketingových postupů je velmi důležité věnovat péči jazykové úrovni – materiály/komunikace by měly být v jazykové mutaci příslušné oblasti, ve které se firma prezentuje.
Zastřešující sdružení pro marketing, přehled agentur: Verband der führenden Werbe-, Media- und Kommunikationsagenturen der Schweiz, Spolek předních reklamních, sdělovacích a komunikačních agentur Švýcarska.
Stále více využívanou formou je online marketing

HSP

Veletrhy

 • Velmi užitečným průvodcem po švýcarských veletrzích je odkaz Swissfairs, ve kterém si každý zájemce nalezne svůj odpovídající profil. Hledat lze abecedně, podle branží, podle místa a data konání nebo podle názvu veletrhů.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ve Švýcarsku je zaručena dostatečná ochrana práv týkajících se duševního vlastnictví. Švýcarsko je členem WIPO, World Intelectual Property Organization, od roku 1970.
Chráněné vzory, patenty, značky apod. lze přihlásit na patentním úřadě Eidgenössisches Institut für geistiges Eigentum
V rámci bilaterální relace nejsou ZÚ známy případy porušení práv duševního vlastnictví.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Simap.ch je společná elektronická platforma Konfederace, kantonů a obcí v oblasti zadávání veřejných zakázek. Veřejní zadavatelé mohou jednoduchým způsobem prostřednictvím tohoto portálu zveřejnit své nabídky + související dokumentaci. Zainteresované společnosti a poskytovatelé obdrží celošvýcarský přehled možných smluv a kromě publikací si mohou elektronicky stáhnout související dokumenty k nabídkám. Případné dotazy lze položit přímo na platformě prostřednictvím fóra otázek / odpovědí.

CZ podnikatelské subjekty se s dotazy mohou obracet i na obchodně ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky v Bernu, Muristrasse 53, 3006 Bern, Tel. +41313504080 www.mzv.cz/bern email: commerce_bern@mzv.cz

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Pomoc při řešení problémů s podnikáním

Při jakýchkoliv problémech se vstupem a podnikáním na švýcarském trhu, je možné signalizovat tyto problémy na adresách:

V kontaktu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR je nutné uvést přesnou povahu problému, datum a místo kde vzniká, případně další údaje o obchodním případu, kterého se problém týká a také identifikaci.
Problémy s přístupem na švýcarský trh lze signalizovat také přímo Evropské komisi prostřednictvím jejích webových stránek.
V rámci databáze přístupu na trh Market Access Database je možné obeznámit se s konkrétní výší cel uplatňovaných na dovozy do Švýcarska, případně s dalšími překážkami přístupu na trh, jak je signalizují vývozci z členských států Evropské unie. Pokud budete potřebovat součinnost s využitím databáze přístupu na trh, je možno využít příručku pro uživatele v českém jazyce.
Přímo ve Švýcarsku lze kontaktovat Switzerland Global Enterprise, tj. Švýcarskou centrálu pro podporu obchodu, v kantonu Bern: Standortförderung Kanton Bern, Agentura na podporu podnikání kanton Bern.
Obecně lze konstatovat, že spory mohou být řešeny smírčím řízením nebo u soudu. Výrazně levnější je najít řešení smírčím řízením u rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení je upraveno zákonem číslo 216/1994 Sb. Rozhodčí soud pracuje při Hospodářské komoře ČR.

V případě soudního projednávání není možné se obejít bez právní pomoci specializovaných kanceláří.

Užitečný odkaz na právní pomoc lze např. získat i na webových stránkách Zastupitelského úřadu ČR v Bernu

Informace
„Velvyslanectví nenese odpovědnost ani za kvalitu, ani za cenu účtovanou advokáty a poradci na tomto (ani jiném) seznamu, ani za výsledek jimi vedených konzultací či případných soudních řízení.“

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Desatero pro obchodování se Švýcarskem

 • Komunikujte systémově a na jednání se přichystejte. Připravte se na odlišný styl jednání švýcarského partnera, jehož charakteristikou je věcnost a přímost, až odměřenost. Švýcaři se nebojí jít do konfliktu, proto je vhodné být na jednání dobře připraven a být věcný.
 • Uplatněte schopnost improvizovat. Kromě přizpůsobení se švýcarské organizovanosti je současně výhodou se nevzdávat české schopnosti improvizace a uplatnit kreativitu.
 • Prezentujte se sebevědomě. Kvalitně a moderně zpracovaný web a propagační materiály hrají důležitou roli při prezentaci firmy. Pro stabilní pozici na trhu je klíčová průběžná a velmi aktivní profesionální marketingová propagace. Nechte se inspirovat švýcarskou konkurencí.
 • Nebojte se telefonovat. Vzhledem k formálnímu a často odměřenému způsobu komunikace zjistíte z telefonického rozhovoru mnohem více než při pouhé komunikaci prostřednictvím e-mailu. 
 • Nesázejte na to, že se domluvíte anglicky. V malých a středně velkých firmách se bez němčiny, resp. francouzštiny, italštiny neobejdete. Znalost těchto domácích jazyků je vždy výhodou, zvyšuje „komfort“ komunikace při delší spolupráci i důvěryhodnost před švýcarským partnerem. 
 • Dodržujte termíny a buďte spolehliví. Pro dlouhodobé rozvíjení obchodních vztahů se švýcarskými partnery je nutná spolehlivost, pragmatičnost i dochvilnost. 
 • Nepodceňujte znalost informací švýcarského partnera. Ceny zbytečně nenadsazujte. Švýcarské firmy mají díky své pozici perfektní informace téměř z celého světa. 
 • Jen dobrá cena a kvalita na náročném koncentrovaném trhu nestačí. Design a inovace jsou nyní prodejním argumentem a konkurenční výhodou. Nezapomínejte na certifikace a reference. Švýcarsko je trh náročný. 
 • Hledejte obchodního zástupce. Švýcaři jsou výborní obchodníci – hledejte obchodní zástupce s již vybudovanými distribučními kanály. Je to finančně i časově výhodná cesta na švýcarský trh. 
 • Poznejte nejen své zákazníky, ale i konkurenci – jezděte na veletrhy ! Švýcarsko je známé pořádáním mezinárodních veletrhů.

 Úřední jazyky

 • němčina (63,7 %),
 • francouzština (20,4 %),
 • italština (6,7 %),
 • rétorománština (0,5 %) 

Svátky

ve Švýcarsku se člení na svátky celostátní, kantonální a církevní.

 • 1.1. Nový rok
 • 2.1. Svatý Berchtold – pouze v některých kantonech
 • 6.1. Tři králové – pouze v některých kantonech
 • Velký pátek před Velikonocemi
 • Velikonoční pondělí
 • 1.5. Svátek práce – pouze v některých kantonech
 • Nanebevstoupení Páně – ve čtvrtek 40 dní po Velikonocích
 • Svatodušní pondělí – 10 dní po svátku Nanebevstoupení Páně
 • 1.8. Státní svátek Švýcarska – celošvýcarský
 • 15.8. Nanebevzetí Panny Marie – pouze v některých kantonech
 • 1.11. Svátek všech svatých – pouze v některých kantonech
 • 25.12. – Vánoční svátky
 • 26.12. – Vánoční svátky

Svátky se liší kanton od kantonu. Například 1. květen je v kantonu Bern dnem pracovním. V kantonu Curych je volno, v kantonu St. Gallen je volno půl dne.
V některých místech je volno posledních několik pracovních hodin u příležitosti místních svátků (cibulový trh v Bernu v mesici listopadu). 

Pracovní doba
je obvykle od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.
Obchody ve všední den zavírají zpravidla v 18.30  nebo 19.00 hodin, větší ve 20.00. Polední přestávka je obvyklá v některých menších obchodech. Ve čtvrtek nebo v pátek bývá prodejní doba delší (zpravidla do 21 hod). V sobotu (a ve dnech před svátky) je prodejní doba od 8.00 do 16.00 nebo 17.00 hodin, v některých, spíš menších nebo specializovaných, obchodech pouze od 8.00 do 12.00 hodin. Běžné obchody jsou v neděli zavřené. V neděli se dá nakoupit široký sortiment výrobků, včetně potravin, u čerpacích stanic nebo na nádražích větších měst (Bern, Zürich, Ženeva atd.). V turisticky významných městech či oblastech jsou obchody otevřeny i v neděli, např. Interlaken, Gstaad, Zermatt, apod.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Při turistických pobytech do 90 dnů není třeba zvláštního povolení ani přihlášení. Totéž platí pro léčebné či lázeňské pobyty. Švýcarsko se neřadí k oblastem se zvýšeným rizikem pro cizince.
Krátkodobé cesty – bez víza
Česká republika je členským státem Evropské unie od roku 2004. Je i plnohodnotným členem Schengenského prostoru a podepsala Dohodu o volném pohybu osob a zboží v plném rozsahu.
Švýcarsko není členskou zemí EU, ale rovněž přistoupilo k Dohodě o volném pohybu osob a zboží ke dni 1. 5. 2012. Je také členem schengenského prostoru.
K cestě postačí platný cestovní pas (v případě občanů třetích zemí obsahující platné schengenské vízum) nebo občanský průkaz/ identifikační karta se strojově čitelnou zónou (v případě občanů třetích zemí v kombinaci se švýcarským/ jiným EU-schengenským pobytovým povolením).
Stěhování do Švýcarska
Důležité informace týkající se podmínek v rámci přeložení bydliště z ČR do Švýcarska lze získate pod příslušným odkazem z webových stránek Spolkové celní správy (Eidgenössische Zollverwaltung), a to zde:
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-private/uebersiedlung–studium–feriendomizil–heirat-und-erbschaft/einfuhr-in-die-schweiz/umzug–uebersiedlungsgut-.html
Dovážené předměty, osobní svršky, automobily lze dovézt do Švýcarska osvobozené bez poplatků v případě, že jsou dováženou osobou/osobami používány nejméně 6 měsíců před jejich dovozem na jeho území a i poté je mít zde dále v jejich užívání/vlastnictví.
Při vstupu na území Švýcarska je třeba předložit některé z obsazených celních stanic v jejich úředních hodinách (zpravidla jen v pracovních dnech) – viz údaje (Kontakt) v horní pravé části obrazovky výše uvedeného linku – řádně vyplněný formulář č. 18.44 (Übersiedlungsgut) s dováženými předměty osobní potřeby ve dvojím vyhotovení – není nutné ohlašovat předem:
Antragsformular 18.44 Übersiedlungsgut (PDF, 82 kB, 30.03.2016)
Občané většiny zemí EU, včetně ČR, se nemusejí prokazovat potvrzením o legálním pobytu (pobytové povolení). Přeložení bydliště do Švýcarska dokládají jinými způsoby, jako např.pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, potvrzením o odhlášení se ze země původu.
Doplňující informace jsou ve vysvětlivkách formuláře žádosti nebo pod odkazem FAQ (často kladené dotazy):
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-private/uebersiedlung–studium–feriendomizil–heirat-und-erbschaft/einfuhr-in-die-schweiz/umzug–uebersiedlungsgut-/faq-umzugsgut.html

Příslušné vstupní celní stanice, resp. odpovědné celní ředitelství poskytnou potřebné informace. 
Dovoz léků do Švýcarska
Celní stanice se podílejí na dohledu nad dovozem, vývozem a převozem léků a léčiv do, z a přes Švýcarsko. Kontrolují zejména, zda se jedná o schválené léky a jestli dovážející soukromá osoba nepřekročila povolenou měsíční potřebu. 

Cestující si mohou dovézt léky, které obsahují anestetikum nebo psychotropní látky bez dovozního či vývozního povolení pouze v případě, že jejich množství nepřesahuje potřebu na 30 dní, nejsou určené pro jinou osobu a země původu vývoz takovýchto látek povoluje.
Výjimku tvoří:
a) Léky obsahující geneticky modifikované organismy,
b) Léky, které jsou určené k používání pro užitková zvířata,
c) Imunologické léky pro veterinární účely.
Pro relevantní informace vztahující se k této problematice je příslušný švýcarský institut „Swissmedic“, na který je třeba se v případě nejasností nebo doplňujících dotazů obrátit, a to pouze prostřednictvím e-mailových dotazů. Kontakt, jakož i další odkazy lze najít pod následujícím linkem:
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-private/verbote–beschraenkungen-und-bewilligungen/medikamente–arzneimittel–und-doping.html
Při předkládání vyplněného formuláře s předměty osobní potřeby, léky, atd. pracovníkům obsazené celní stanice se doporučuje předložit doklady o jejich zaplacení.
Švýcarsko je suverénním státem.
Z toho vyplývá, že si samo určuje pravidla pro pobytová povolení, pojištění, proclení, minimální mzdu, školní povinnost dětí a další věci související s krátkodobým nebo dlouhodobým přestěhováním jednotlivců nebo celé rodiny do země.
Velmi doporučujeme, aby se každý v rámci předejití pozdějším komplikacím a nepříjemnostem, podrobně věnoval i úřední stránce svého pobytu ještě před vycestováním.
Zásadně nenastupujte do práce bez řádné pracovní smlouvy a odpovídajícího zdravotního a sociálního pojištění.
Není v kompetenci zastupitelského úřadu tyto záležitosti pro naše občany zprostředkovávat.

Shrnutí

Ve Švýcarsku je možno přechodně pobývat bez povolení k pobytu max. 3 měsíce. Pokud má však český občan v úmyslu pobývat ve Švýcarsku déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, je povinen požádat u příslušného kantonálního migračního úřadu ve Švýcarsku o příslušné povolení k pobytu. Při opakovaném turistickém pobytu (2x ročně max. 3 měsíce) musí být minimálně 1 měsíc pauza.
Podmínkou pro povolení vstupu do Švýcarska je také dostatečné finanční vybavení pro cestu a pobyt. Jeho výše není zákonem stanovena, záleží vždy na konkrétních okolnostech konkrétního cestovatele. Kontroly, které mohou probíhat i ve vnitrozemí, jsou většinou namátkové.
Informace o podmínkách pro vstup a pobyt ve Švýcarsku je možno také získat na Velvyslanectví Švýcarské konfederace, Pevnostní 7, 162 01 Praha 6, tel.: 220 400 615

Užitečné webové stránky

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Otázkami pracovního pobytu ve Švýcarsku se zabývá švýcarský Státní sekretariát pro migraci – Staatssekretariat für Migration. Na jeho webových stránkách jsou k dispozici v německém, anglickém, francouzském a italském jazyce veškeré informace, které se této problematiky týkají Státní sekretariát pro migraci.
Občané ČR mají, stejně jako další občané zemí EU právo usadit se a pracovat ve Švýcarsku, pokud splňují všechny podmínky obsažené ve smlouvě o Volném pohybu osob Freizügigkeitsabkommen.

K pracovnímu pobytu ve Švýcarsku však potřebují povolení, která vydává příslušný kantonální úřad dle místa pobytu. Obecně platí, že je nutné předem vědět, v jakém oboru a kde (v kterém kantonu) se hodlá občan ČR o práci ucházet. Dalším předpokladem pro získání pracovního povolení je oslovení příslušného zaměstnavatele, který zažádá o pracovní povolení pro Vás, popř. žadatel, tedy Vy, zažádá o takové povolení v součinnosti s budoucím zaměstnavatelem. Klíčem k udělení povolení je tedy pracovní místo, resp. nalezení zaměstnavatele, který bude ochoten Vás zaměstnat.
Pro vykonávání výdělečné činnosti s pobytem nad 3 měsíce je žadatel povinen se co nejdříve po příjezdu do Švýcarska nahlásit na příslušném kantonálním a migračním pracovním úřadě dle místa plánovaného pobytu. Přihlásit se je v každém případě nutné před nastoupením k výkonu práce.
Seznam předmětných kantonálních úřadů a migračních úřadů podle kantonů.
Informace vztahující se k pracovním podmínkám v zemích EU/EHP, Švýcarsku v českém jazyce lze získat i na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Pro zájemce o práci v zemědělství (jedná se spíš o sezonní práce, letní brigády, atd.):
Švýcarský svaz zemědělců Schweiz Bauernverband, jejichž součástí je m.j. „Agrimpuls“, portál zmíněného svazu, který pro práci ve švýcarských zemědělských závodech zprostředkovává m.j. praktikanty a pracovníky ze zahraničí. Na jeho webových stránkách lze získat veškeré užitečné informace spojené se sezonními pracemi v oboru zemědělství. Spolupracuje i s partnerskými organizacemi v České republice a dalších zemích.

Pracovní podmínky ve Švýcarsku pro vyslané pracovníky z ČR
Příslušníci a pracovníci z členských zemí EU/EFTA, kteří jsou vysláni svými zaměstnavateli, jejichž firmy sídlí v jedné z těchto členských zemí, do Švýcarska, nepotřebují pro svůj pracovní pobyt povolení, pokud jejich pracovní činnost nepřesáhne 3 měsíce nebo 90 dní v kalendářním roce.
Nicméně jsou povinni se předem zaregistrovat. Podmínky pro registraci lze získat pod následujícím odkazem – bod 3) Meldepflichtige Personen (EU-25/EFTA)
Následující linky:

 • www.sem.admin.ch
 • meweb.admin.ch poslouží k registraci firmy ke vstupu do registračního systému zaměstnanců krátkodobě působících ve Švýcarsku.

Po vyplnění požadovaných údajů by měl Spolkový úřad pro migraci vydat příslušné povolení s odkazem na příslušný kantonální úřad – podle výkonu práce v tom kterém švýcarském kantonu.
Seznam kantonálních migračních a pracovních úřadů
Není-li možné se z technických důvodů nahlásit prostřednictvím internetu, lze ohlášení provést i prostřednictvím formuláře Meldeformular für entsandte Arbeitnehmer/innen.
Příslušný formulář je třeba řádně vyplnit a podepsaný zaslat poštou nebo faxem pracovnímu místu příslušného kantonálního úřadu. Ohlášení e-mailem není přípustné.
Pokud se však jedná o pracovní činnost přesahující 3 měsíce nebo 90 dní v kalendářním roce, je třeba požádat u příslušného kantonálního migračního a pracovního úřadu o pracovní a pobytové povolení.
Informace týkající se maximální pracovní doby, mezd, příplatků za přesčasy, jakož i nutnosti ověření případných diplomů, by měl poskytnout v závislosti na dohodnutých podmínkách uzavřených v pracovní smlouvě švýcarský zaměstnavatel, resp. smluvený odběratel ve Švýcarsku.
Obrátit se lze také na zástupce kantonálních a migračních pracovních úřadů ve Švýcarsku podle místa výkonu práce – seznam viz výše; příp. na některou z poradenských agentur. (Pozn.: Naše velvyslanectví nemá ze svých zdrojů přístup k takto specifickým / podrobným údajům tohoto typu).
Na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Bernu lze nalézt odkaz na švýcarský seznam advokátních a poradenských kanceláří, ze kterého si můžete, budete-li mít zájem, zvolit Vámi vyhovující kancelář.
Krátkodobé vyslání pracovníků do Švýcarska
Pro krátkodobé pracovní pobyty nepotřebují EU/EFTA pracovníci povolení, pokud pracovní činnost nepřesáhne 3 měsíce nebo 90 pracovních dní v kalendářním roce. Přesto platní přihlašovací povinnost.
Problematikou přijímání zahraničních pracovníků ve Švýcarsku se na celostátní úrovni zabývá Státní sekretariát pro migraci, Staatssekretariat für Migration SEM, na jehož webových stránkách  naleznete veškeré údaje, týkající se pracovního pobytu cizích státních příslušníků na území Švýcarska.
Švýcarská konfederace se sestává z kantonů, které si však v pracovních věcech ponechaly jistou míru autonomie. Proto je v případě specifických dotazů vhodné věc také projednat s příslušným úřadem na kantonální úrovni.
Oceňování pracovníků krátkodobě vyslaných do Švýcarska
Na připojených internetových stránkách lze kombinací zadání kantonu, profese, věku a doby pracovní činnosti zaměstnance vypočítat odměňování vyslaných pracovníků. Informace o pojištění a bezpečnosti práce vyslaných pracovníků.
Při pobytu za účelem hledání práce je nutné doložit prostředky k pobytu
Cizinci, kteří se zdržují na území Švýcarska z důvodu hledání zaměstnání a požadují krátkodobé pobytové povolení, musí prokázat, že disponují dostatečnými finančními prostředky k pobytu. Nařízení je platné ode dne 1. 4. 2015.
S dotazy ohledně konkrétní situace, výše a způsobu dokládání prostředků je možno se obrátit na migrační a pracovní úřad v kantonu Vašeho pobytu
Podmínky pro dovoz pracovního nářadí do Švýcarska
Ve Švýcarsku se uplatní zvláštní pravidla pro dovoz určitých pracovních nástrojů. Rozlišuje se však mezi pracovními nástroji použitými a nepoužitými.

Podmínky pro dovezení pracovního nářadí do Švýcarska se nacházejí na internetových stránkách portálu Spolkového celního úřadu Eidgenössische Zollverwaltung – EZV. Informace v jazyce anglickém.
Pro pracovní nářadí se uplatní dva režimy: 

 • Použité ruční pracovní nástroje, které budou ve Švýcarsku použity jen dočasně, lze dovézt osvobozené od poplatků a neformálně.
 • V případě nových (nepoužitých) ručních řemeslnických nářadí nebo nových pracovních nástrojů, které budou použity na území Švýcarska dočasně, je třeba tyto při dovozu do Švýcarska nahlásit, a to buď prostřednictvím celního ohlášení pro dočasné použití (Zollanmeldung für vorübergehende Verwendung ZAVV) nebo tzv. ATA Carnet.

Celní ohlášení pro dočasné použití – ZAVV
Na celnici je třeba složit celní jistotu ve výši poplatku, který by bylo nutné zaplatit při definitivním dovozu. Celní jistota může být uhrazena buď v hotovosti na místě nebo jiným přípustným či dohodnutým způsobem. Uskuteční-li se zpětný vývoz nářadí / nástrojů ze Švýcarska ve stanovené lhůtě, bude celní jistota navrácena zpět.
Informace, včetně příslušných formulářů, týkající se postupu při celním ohlášení pro přechodné či dočasné použití.
Carnet ATA
Namísto celního ohlášení lze dovoz ručního pracovního nářadí nahlásit prostřednictvím tzv. Carnet ATA.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče a pojištění

Při cestě do Švýcarska, stejně jako do jiných zahraničních destinací, se doporučuje uzavřít pojištění pro cestu a pobyt. Čeští turisté mají po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na nutné ošetření stejně jako v členských státech EU. Ve Švýcarsku je však nutno spoluúčast či ošetření zaplatit přímo, a proto se velmi doporučuje uzavřít před cestou cestovní zdravotní pojištění i pro případ vzniku dalších léčebných výloh či převoz do ČR. Majitelé platebních karet (jako např. VISA, MASTER CARD, apod.) mohou využít úrazového pojištění, které jim užívání těchto karet nabízí. Při každém pojištění se doporučuje pečlivě prostudovat pojistné podmínky, na co se pojištění vztahuje a na co nikoliv.

Při nemoci a úrazu lékař i zdravotnické zařízení vystavují účet, který je nutno nejprve zaplatit v místě a které následně pojišťovna pojištěnci refunduje – avšak ne vždy anebo v plné výši ! Doporučuje se mít s sebou Evropský průkaz pojištěnce. 

Pojištění zdravotní péče je povinné pro všechny osoby bydlící ve Švýcarsku. Dospělí a děti jsou pojištěni individuálně. Každá pojištěná osoba hradí individuální pojistné, které se neurčuje dle výše příjmu, nýbrž závisí na výběru pojišťovny, místu bydliště a na zvolené formě pojištění.
Pojištění hradí dávky v nemoci, v případě úrazu a mateřství, ambulantní i stacionární ošetření a léky předepsané lékařem. Ošetření u zubaře není z pojištění hrazeno. Pojištěná osoba si poskytovatele volí sama a na pojištění se podílí maximální roční částkou.
Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí ve Švýcarsku, spadáte do švýcarského zdravotního systému a v ČR máte nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce, závisí na posouzení vaší zahraniční pojišťovny.
Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení, které jej dočasně nahrazuje.
Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje ve Švýcarsku a bydlí nadále v ČR, můžete požádat o formulář E106 resp. S1 vaši pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR, je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví vám formulář E106 resp. S1. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.
Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.
Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění se doporučuje před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny.
Více informací lze zjistit na stránkách Kancelář zdravotních pojištění  info@kancelarzp.cz, www.kancelarzp.cz

Další informace: Aktuální informaci o podmínkách zdravotního a sociálního pojištění najdete průběžně na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení. Úřad, který řeší problematiku vyrovnávání důchodů, vyměřování daní a podobných záležitostí je Centrum mezistátních úhrad. Informace o pojištění a bezpečnosti práce vyslaných pracovníků.

Přehled švýcarských pojišťoven: https://www.comparis.ch/krankenkassen/default

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem