Sýrie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Damašku (Sýrie)

Devět let trvající válečný konflikt způsobil syrské ekonomice rozsáhlé škody napříč všemi odvětvími domácího průmyslu. Výkon domácího hospodářství navíc negativně ovlivňují mezinárodní sankce uvalené na konkrétní syrské osoby, společnosti a zboží. Mezi sankce, které jsou v současnosti vůči Sýrii uplatňovány, patří mimo jiné ropné embargo, zmrazení majetku syrské centrální banky drženého v EU, omezení vývozu zařízení a technologií, které by mohly být použity k vnitřním represím, jakož i zařízení a technologie pro monitorování nebo odposlechy internetové či telefonní komunikace (pozn. ZÚ: omezující opatření vůči syrskému režimu jsou implementována na základě rozhodnutí Rady EU a jsou v platnosti zatím do 1.6.2020). Sankce EU limitují možnosti aktivně se zapojit do rekonstrukce místního hospodářství v oborech jako je například energetika, těžební průmysl, chemický průmysl, letecký průmysl, dopravní průmysl, apod.

                           

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

ZÚ Damašek níže specifikuje perspektivní sektory hodné zřetele českých exportérů v Sýrii, a to bez ohledu na mezinárodní sankce, které jsou uvaleny vůči syrskému režimu (pozn. ZÚ: pro základní orientaci níže uvádíme odkazy na konsolidované verze předpisů EU upravující režim sankcí – závazné rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) č. 36/2012, ve znění pozdějších předpisů, předpisy jsou k dispozici zde:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0036-20170927&qid=1517237167317&from=ENDalší informace k provádění mezinárodních sankcí pak lze nalézt také na stránkách Finančního analytického úřadu České republiky zde:

http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
Zdravotnictví a farmaceutický průmysl

Více než polovina zdravotnických zařízení v zemi je zcela mimo provoz nebo funguje jen částečně. Nemocnice čelí kritickému nedostatku léků, lékařských potřeb a vybavení. Domácí produkce léčiv se v důsledku válečného konfliktu prudce propadla a současná výroba zdaleka nepostačuje pokrýt poptávku. Poptávka je definována zájmem o technologie a know-how na výrobu léků a vakcín, zdravotní zařízení a přístroje, chirurgické nástroje a pomůcky, hygienický materiál, zdravotnický nábytek.
Zemědělský a potravinářský průmysl

Organizace OSN pro výživu a zemědělství odhaduje, že obnova zemědělské výroby v Sýrii si vyžádá investice ve výši přibližně 11 mld. USD v následujících 3 letech. Sedmiletý válečný konflikt se negativně projevil na celé infrastruktuře – byly zničeny sklady zemědělských surovin, zemědělská technika (traktory, secí, sklízecí, půdozpracujícící stroje), veterinární kliniky, zpracovatelské závody, zavlažovací systémy, studny atd. Syrské zemědělství je aktuálně zasaženo značným nedostatkem umělých hnojiv určených pro obiloviny. Dále se poptává zařízení masného průmyslu, mlékáren, stroje pro průmyslovou výrobu potravin, plnící, balící a etiketovací linky, genetický materiál pro chov hospodářských zvířat a sladkovodních ryb.
Vodohospodářský a odpadní průmysl

Mezi zásadní potřeby Sýrie patří zajištění pitné vody při zásobování obyvatelstva z místních vodních zdrojů, obnova zavlažovacích systémů, obnova zavádění moderních postupů do odpadového hospodářství. V Sýrii je velká poptávka po úpravnách pitné vody, čistírnách odpadních vod – průmyslových i splaškových. Ohledně odpadového hospodářství se na syrském trhu uplatní spalovny komunálního odpadu, recyklační zařízení, technologie na zpracování odpadu s výstupem jako vedlejší produkt či další surovina pro jinou výrobu. 
Energetický průmysl

Jednou z hlavních priorit je zajištění dodávek elektrické energie. Rekonstrukční energetické projekty si téměř výhradně nárokují Ruská federace a Írán. Poškozená výrobní a přenosová infrastruktura vyžaduje v mnoha případech kompletní obnovu, či modernizaci stávajících, částečně poškozených provozů. Poptávka se soustřeďuje na výstavbu elektráren (včetně OZE), obnovu stávajících provozů generující el. elektřinu, obnovu přenosové soustavy, modernizaci stávajících energetických celků, subdodávky pro plynové a dieslové elektrárny.
Důlní, těžební a ropný/plynárenský průmysl

Pozvolné zvyšování stability v zemi oživuje těžbu nerostných surovin. Těžba ropy se aktuálně pohybuje objem 15 až 16 tisíc barelů denně, což představuje pouhý zlomek celkové těžby ve srovnání s  obdobím před vypuknutím krize v Sýrii. V příštím roce se očekává další růst těžby této komodity. Těžba plynu se v roce 2017) ustálila na objemu přibližně 3,6 miliard kubických metrů (cm) ročně. Otevírají se doly na těžbu fosfátu. Zvýšení těžebních výkonů závisí na úrovni zpracovatelských provozů, transportních kapacitách (kolejová doprava, produktovody, pozemní přeprava) apod. Zájem je o povrchové důlní těžební stroje, důlní exkavátory, drtiče, vrtací stroje, kombajny, mísičky, třídičky, dopravníky průmyslové výtahy, bagry, jeřáby, potrubí (ropovody a plynovody), čerpadla, nákladní vozy.
Železniční a kolejová doprava

Kolejová infrastruktura byla během válečného konfliktu vážně poškozena. Průmyslové sektory pociťují dopady nedostatečné železniční nákladní dopravy v souvislosti s problematickou dopravou nerostných surovin. Ve značném rozsahu je potřeba obnovit celou nákladní dopravní infrastrukturu – lokomotivy, vagóny, signalizační a zabezpečovací zařízení, telematika. Aktuálně jsou syrskými autoritami vyhlašovány tendry na dodání kolejnic, výhybek, náhradních dílů pro lokomotivy (místní železniční dopravce využívá 21 lokomotiv LDE CKD (diesl). Většina je stále v provozu. Byly dodány přímo Syrským železnicím ze Škoda CKD v 80. letech min. století. Syrské železnice mají v tuto chvíli velký zájem o náhradní díly na tyto lokomotivy (šlo by o vetší poptávku) a současně projevili zájem o aktuální nabídku dieslových lokomotiv).
Stavební průmysl

Tento sektor zažívá v Sýrii rychlý růst. Analýza CSI (Common Space Iniciative) odhaduje, že rekonstrukce syrských měst si vyžádá přibližně 300 až 400 mld. USD a jejich obnova potrvá roky. Zničené budovy, pozemní komunikace, průmyslové budovy, veřejné stavby atd., potřebují často kompletní rekonstrukci. Poptávka je zejména po technologiích na výrobu stavebního materiálu (cihelny), dále je zájem o moderní stavební komponenty – okna, izolační materiály, plastový materiál, dobrá příležitost se nabízí pro výrobce prefabrikovaných montážních domů. Obdobně nabízí místní trh zajímavou příležitost pro dodavatele technologií pro cementárny, jejichž současná výrobní kapacita je nedostatečná. Potřeba likvidace stavební suti vytváří poptávku po drtičích a třídičích.
Chemický průmysl

Jedná se o sektor zatížený mezinárodními sankcemi. Nicméně se toto odvětví vyznačuje vysokou poptávkou po technologiích na rafinaci ropných produktů (modernizace stávajících rafinérií v Homsu a Banias), dále je zájem po technologiích na výrobu umělých hnojiv, nátěrových hmot, agrochemických látek a čistících prostředků. Současně se otevírá slibná možnost pro české firmy v souvislosti s rehabilitací závodu na výrobu pneumatik Afamia ve městě Hamá (tento závod byl v 80. letech minulého století postaven Technoexportem).
Strojírenský průmysl

Pozvolný růst obchodních aktivit se přenáší též do strojírenských oborů. Trh se vyznačuje nedostatkem spolehlivých obráběcích strojů, CNC strojů, chybí stroje na jemné obrábění, armatury, tvářecí stroje, svářecí stroje.
Automobilový průmysl

Tento sektor zaznamenává pravděpodobně nejrychlejší obnovu svých výrobních kapacit. S ohledem na místní regulační prvky dochází k obnovení provozů montážních závodů. Jednotlivé součásti (karosérie, podvozky, plasty) jsou dováženy do místních montoven zejména z Číny a Íránu. Poptávku tvoří obráběcí stroje, lisy, svářecí stroje. Poptávka je tažena také nedostatkem nákladních vozů a traktorů.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Pro rok 2020 byly všechny akce (především mezinárodní obchodní veletrhy – Damascus Interantional Fair, Re-Build Syria 2020 Exhibition apod.) zrušeny v rámci vládních preventivních opatření proti šíření COVID-19.

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Damašku (Sýrie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem