Sýrie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Damašku (Sýrie)

Důležitým rysem syrského trhu je fakt, že více jak polovina syrských firem je vlastněna a provozována státem. Místní trh není jednoduchý, často nepřehledný a aktuálně rizikový. Přesto doporučujeme před vstupem na domácí trh u prvních kontaktů využít databázi místních, zájmových a odborných organizací a sdružení. Jde zejména o regionální obchodní komory, průmyslové komory, unie výrobců, sdružení malých a středních firem pro provádění zahraničního obchodu atd. Registrace společnosti dává větší záruku, že firma existuje a je aktivní.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Využívání místních zástupců

V případě záměru působit na tuzemském trhu stabilně, nebo při umisťování složitější a náročnější technologie, případně jedná-li se o spolupráci směřující k výrobní kooperaci, doporučujeme zapojení a využití služeb místního registrovaného zástupce.

Syrská legislativa, na rozdíl od některých jiných arabských zemí, obecně nevyžaduje, aby zahraniční firmy používaly pro prodej svého zboží výhradně služeb místních zástupců. Od 2. 1. 2002 však začalo platit ustanovení zákona 15/2001, podle kterého všechny firmy dodávající státnímu sektoru musejí mít svého místního zástupce, pokud nemají v zemi registrovanou svoji pobočku. Výjimkou jsou dodávky armádě a bezpečnostním složkám, bártrové obchody, kontrakty vyžadující nákupy přímo u výrobce a kontrakty nepřesahující hodnotu 5 mil. SYP (cca 100 tis. USD).

 

Zákon č. 34 z roku 2008, který nabyl účinnosti až v březnu 2009, definuje základní podmínky, které musí být splněny při registraci místních zástupců. Na tento zákon pak navazuje předpis Ministerstva průmyslu a obchodu, který fakticky činnost místních zástupců zastřešuje formou registrace, a který uvádí následující:

 

Ministerstvo ekonomiky a obchodu definuje podmínky pro registraci agentů zahraničních společností v Sýrii. V zásadě platí, že se může jednat o registraci obecnou pro veškeré aktivity zahraniční společnosti anebo o registraci například pouze pro jeden tendr. Zahraniční společnost také musí být zastoupena pouze jedním agentem.

 

V dokumentu vydaném Ministerstvem ekonomiky a obchodu jsou definovány náležitosti smlouvy a zastoupení uzavřené mezi agentem a zahraniční společností pro to, aby mohlo být zastoupení zaregistrováno. Jedná se o následující položky:

 • Jméno zastupované společnosti a sídlo.
 • Státní příslušnost, event. místo sídla.
 • Adresu (sídlo) mateřské společnosti a údaje o pobočkách, pokud je to relevantní.
 • Druh zmocnění a způsob zprostředkování (na mysli se má, zda je agent odměňován provizí nebo fixní odměnou).
 • Výši procentuální odměny nebo platu a podmínky plateb.
 • Předmět, pro který je zmocnění vystaveno, event. seznam položek (zboží, služby apod.).
 • Časové omezení zmocnění.
 • Jméno agenta, adresa a kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail).
 • Konstatování, že obchodní vztah mezi zmocnitelem a zmocněncem je přímý a že zahraniční subjekt nemá jiného zmocněnce v Sýrii.

Při registraci zástupce mají být předloženy následující doklady:      

 • Platná registrace agenta k výkonu příslušných obchodních aktivit doplněná kopií dokladu potvrzujícího totožnost a daňovým identifikačním číslem.
 • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku.
 • Smlouva o zastoupení mezi zahraniční společností a agentem přeložená do arabštiny a ověřená na zastupitelském úřadě Sýrie působícím v zemi, v níž sídlí zahraniční subjekt a na Ministerstvu zahraničních věcí v Sýrii. 

Při výběru agenta doporučujeme:

 1. vyžádat si obchodní registraci agenta/distributora,
 2. vyžádat si portfolio podniků, které agent/distributor zastupuje (z hlediska konkurence),
 3. vyžádat si seznam výrobků, které agent/distributor prodává (z hlediska konkurence, komplementarity),
 4. vyžádat si reference na podniky, které již distributor/agent zastupuje/l (ověřit jejich spokojenost),
 5. v případě agenta se domluvit na provizi za prodané zboží a nikoli na paušálu za zastupování.

Faktory ovlivňující prodejSpecifika uvedení produktu na trh

Syřané jsou známi jako zdatní a zkušení obchodníci s mezinárodní praxí, většinou hovoří anglicky a starší generace i francouzsky. Obchodní jednání jsou složitá a záměrně protahovaná s cílem dosáhnout co největších ústupků ze strany dodavatele. Je nutné být předem připraven na poskytnutí výrazných slev. Cena je rozhodujícím faktorem nabídky, kvalita je až na druhém místě. Ve snaze maximálně snížit ceny, místní obchodníci mají tendenci navazovat přímé styky s výrobci v ČR a vyloučit prostředníky na české straně. U soukromého sektoru je problematický velký počet více nebo méně solidních přímých odběratelů, je proto nezbytná dobrá orientace na trhu.

 

Specifika uvedení produktu na trh

1. Připravte se na konfrontaci s konkurenčním produktem. Syřané mají zpravidla dobře zmapovaný segment, nicméně v Sýrii je vnímán rozdíl mezi evropskou a např. čínskou kvalitou.

2. Referenční zakázka hraje důležitou roli. Kladná reference na domácím trhu je velmi platnou výhodou.

3. Cena je rozhodující. Je nutné se připravit na složitá jednání. Počítejte s tím, že se původní navržená cena změní.

4. Obchodní vztah se musí budovat. Obchod na dálku se Syřanem nedojednáte. Věnujte syrskému partnerovi čas a pozornost, obojí se od Vás očekává.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní podmínky, celní režim, netarifní překážky obchodu, dokumentace

Obecně jsou celní formality v Sýrii zdlouhavé, těžkopádné a únavné vzhledem k množství a složitosti procedur. Sýrie navíc striktně dodržuje pravidla Ligy arabských zemí o bojkotu Izraele, což znemožňuje některým firmám účast v tendrech.

 

Dovozní podmínky

Zahraniční obchod soukromého sektoru podléhá licenčnímu režimu, tj. pro každý dovoz a některý vývoz musí Ministerstvo hospodářství vydat licenci (teoreticky lze získat licenci na jakoukoliv položku povolenou k dovozu). Na vydání licence se čeká 2-3 týdny. Existuje seznam položek, které nesmí být dováženy. Státní obchodní organizace nepodléhají licenčnímu režimu, ale mohou dovážet jen výrobky, které nejsou tuzemsky vyráběné (s výjimkou trvalé nebo přechodné nedostupnosti – např. cukr, cement, ocel aj.).

 

Celní režim

Sýrie vydala v roce 2005 nový celní sazebník v Harmonizovaném systému celních sazeb EU a s jednotným celním kurzem. Fyzická přítomnost zboží při dovozu je nezbytná. Veškeré dovážené zboží musí být dodáno přímo ze země původu, čímž se zamezuje reexportům. Z tohoto nařízení existuje několik výjimek – např. náhradní díly na auta, zboží obchodované na komoditních burzách (káva, čaj, cukr aj.), velká stavební zařízení atd. Dovážené zboží je zatěžováno cly, která se pohybují od 1 do 30 % v závislosti na druhu zboží (potraviny, léky, výrobní vstupy mají nízkou celní sazbu, luxusní zboží, jako např. automobily, vysokou). Prezidentský dekret z listopadu 2015 snížil počet celních sazeb na 5 z původních 13 (1%, 5%, 10%, 20%, 30%). Při stanovení celní hodnoty se používá v mnohých případech tzv. referenční hodnota a nikoli hodnota faktury (zejména u dovozu automobilů).

 

Netarifní překážky obchodu

Vláda vydává každý rok seznam zboží povolený k volnému dovozu, jinými slovy, seznam zboží, na které jsou udělovány dovozní licence. V rámci tohoto seznamu jsou některé položky povoleny dovážet pouze při zachování určitého způsobu platby čímž je:

a) platba z tzv. vývozních dolarů (prostředky dovozce vyprodukované exportem, či nakoupené od jiného vývozce),

b) platba z konta dovozce v zahraničí,

c) platba do zahraniční až za 180 dní.

 

Ochrana domácího trhu

Vláda provádí důsledně politiku ochrany trhu, a proto je vedle tarifních překážek uplatňován i systém dovozních licencí, který zabezpečuje kontrolu státu nad druhem i množstvím dovozů. Každý dovoz se posuzuje individuálně. Obecně platí, že klíčové produkty syrského průmyslu vyráběné v místě se nesmějí dovážet (před krizí se jednalo zejména o hotové produkty textilního a potravinářského průmyslu). V posledních letech došlo k uvolnění trhu vůči dovozům z arabských zemí, se kterými Sýrie podepsala dohodu o volném obchodu v rámci vytvoření Všeobecné arabské zóny volného obchodu. Nicméně i přes proklamované uvolnění regionální spolupráce obsahují bilaterální dohody o volném obchodu řadu výjimek (cca 300 skupin výrobků), na které se tyto dohody nevztahují. Jelikož jde u většiny zemí o obdobné zboží, Arabská zóna volného obchodu nepřináší přílišné zvýšení intensifikace místního průmyslu, ale spíše jen obohacuje nabídku dováženého zboží a zvýhodní arabské produkty před výrobky z ostatních zemí. Uvolnění trhu a jeho pozitivní vliv na místní průmysl přinese až podepsání a následná implementace asociační dohody s EU a naplnění příslušných přechodných období.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zásadní normou, která definuje formy působení zahraničních firem, institucí a agentur působících v Syrské arabské republice, je zákon číslo 34 přijatý v roce 2008 upravující kromě cizích podnikatelských společností také působení státních či neziskových subjektů v Sýrii. Předpisy Ministerstva průmyslu a obchodu pak definují podmínky pro zastoupení zahraničních společností na úrovni obchodních zástupců.

Zákonem č. 34 jsou určeny základní čtyři formy zastoupení zahraničních subjektů v Sýrii. Jedná se o následující:

 

Pobočka, plnící hlavní činnosti na území Sýrie k výkonu jakýchkoliv podnikatelských aktivit. Pobočku by měly v Sýrii založit ty zahraniční subjekty, které například najímají místní pracovní síly nebo rozsah jejich aktivit představuje činnost trvající déle než 6 měsíců nebo posílají do Sýrie své odborníky na dobu delší než 6 měsíců a nebo usilují například o nákup nemovitostí.

 

Dočasná kancelář určená k plnění smlouvy s časovým omezením na dobu maximálně jednoho roku s možností prodloužení o další rok. Dočasná kancelář může zastupovat soukromý či státní subjekt s právem například pronajímat nemovitosti nutné k výkonu činnosti.

 

Reprezentační kancelář je omezená zákazem výkonu obchodní činnosti. Její náplň má spočívat především v propagaci zahraničního subjektu, styku s veřejností, komunikaci se syrskými subjekty. Náplní této formy zastoupení může být i sběr informací nutných k činnosti mateřské společnosti aniž by přitom došlo ke generaci zisku. Zvlášť se upravují zákonem číslo 34, ale i dalšími právními předpisy, podmínky pro registraci reprezentační kanceláře pro zahraniční bankovní instituce.

 

Místní, regionální kancelář, jejíž činnost je opět omezena zákazem výkonu obchodní činnosti s hlavní náplní v komunikaci se syrskými subjekty. V podstatě poskytuje poštovní adresu pro komunikaci s místními institucemi včetně doručování soudních rozhodnutí, rozsudků atd.

 

Obchodní spory mezi zahraničními zastoupeními spadají do jurisdikce místních soudů, v případě sporů mezi zahraničními zastoupeními a státním orgány a institucemi Sýrie rozhoduje správní soud. Rozhodčí řízení je zakotveno v syrském  právním řádu – zákon č. 4/2008 – arbitrážní zákon. Článek 78 se konkrétně zabývá řešením sporů a poskytuje stranám možnosti, jak je vyřešit, s odkazem na domácí a mezinárodní rozhodčí řízení, nicméně se nejedná o běžnou metodu řešení sporů, nicméně v Sýrii stále ještě chybí skutečná kultura arbitráže (více viz kapitola. 6.7.)

 

Veškerá zahraniční zastoupení musí být registrována na Ministerstvu ekonomiky a obchodu a administrativně jsou jimi řízena.

 

Podle platné právní úpravy musí mít zahraniční zastoupení odpovědnou osobu stojící v čele s pravomocemi jednat a vystupovat jménem společnosti, kterou byla jmenována. V překladech do angličtiny se tato osoba nazývá „general manager“ , má  státní občanství Sýrie s trvalým bydlištěm v Sýrii.  Na základě výjimky udělené ministrem ekonomiky a obchodu může být příslušnou odpovědnou osobou cizinec, podmínka registrace bydliště v Sýrii zůstává v platnosti.  V případě porušení tohoto ustanovení hrozí sankce trestního stíhání vedené za poškozování ekonomiky podle trestního zákona s horní hranicí pokuty až 600 tisíc syrských liber. Absencí odpovědné osoby také vzniká nárok syrské strany pozastavit registraci zastoupení zahraniční společnosti.

Pro registraci zahraničního zastoupení u Ministerstva ekonomiky a obchodu je nutné předložit:

 • Jméno a sídlo společnosti
 • Státní příslušnost a místo založení
 • Právní formu společnosti
 • Právní postavení a místní příslušnost obchodního soudu registrace
 • Druh registrace
 • Důvod pro působení v Sýrii
 • Základní jmění (kromě státních institucí a neziskových organizací)
 • Adresa kanceláře
 • V případě existence poboček jejich sídlo
 • Jméno vedoucí osoby, státní příslušnost a jeho bydliště v Sýrii
 • Jméno osoby, která zodpovídá za registraci
 • Elektronické spojení na registrovanou společnost
 • Detailní informace o podílnících společnosti nebo členů představenstva v případě finančních společností
 • Jméno auditora mateřské společnosti
 • Jméno auditora v Sýrii

Dále musí být předloženy následující doklady s jejich úředně ověřenými překlady

 • Kopie zakládací smlouvy společnosti nebo její ekvivalent.
 • Rozhodnutí k tomu oprávněnému orgánu společnosti k založení zahraničního zastoupení s definicí vztah podřízenosti.
 • Výpis z obchodního rejstříku, event. jeho ekvivalent.
 • Kopie plné moci, kterou zahraniční společnosti pověřuje osobu s trvalým pobytem v Sýrii výkonem ředitele pobočky společnosti jménem zakládající společnosti.
 • Doklad potvrzující, že základní jmění společností přesahuje ekvivalent částky 50 mil. syrských liber s výjimkou státních institucí a neziskových organizací.
 • Účetní uzávěrku účetnictvím mateřské společnosti za poslední rok ověřenou auditorem.
 • Plnou moc osoby pověřené k registraci zastoupení.

Pokud chtějí zastoupení zahraničních společností přijmout do pracovního poměru nerezidenty, musí požádat o zvláštní povolení. Pro některé sektory, například pro finanční, platí speciální kvóty pro poměr rezidentních a nerezidentních zaměstnanců. 

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

S ohledem na existenci několika celostátních TV kanálů a rozhlasových stanic, existují v Sýrii dobré možnosti využití hromadných sdělovacích prostředků pro propagaci. Denní, periodický i odborný tisk běžně uveřejňuje reklamy propagující nejrůznější produkty, jména jejich výrobců či dovozců a distributorů. Nejčastěji využívanou cestou je využití místního zástupce nebo distributora. Hlavní formou podpory prodeje jsou nicméně veletrhy a výstavy

 

Dohled nad cenami reklamy a jejím obsahem v hromadných sdělovacích prostředcích provádí státní Arab Advertising Organisation (AAO), Muntanabi Str., P.O.Box 2842, Damascus, fax: 00963-11-22220754. Tato organizace zprostředkovává reklamu v televizi, novinách a kontroluje reklamu na veřejných billboardech. Cena reklamy závisí na tom, zda je zboží místní produkce, vyráběné v licenci či dovážené. Ceny za reklamu bývají pro cizince velmi vysoké.

 

Informace o výstavních akcích jsou aktuálně zveřejňovány na stránkách hlavních domácích organizátorů. Probíhající ozbrojený konflikt zapříčinil, že v celé zemi se pořádá jen několik veletrhů a výstav. Nejdůležitější akce uvádíme v kapitole 5.2. Kalendář akcí. Nejvýznamnější veletržní akci v Sýrii (Damascus International Fair) pořádá státní společnost Public Establishment for International Fairs and Exhibitions (http://peife.gov.sy/en/). Soukromým syrským subjektem, který organizuje několik dalších výstav a veletrhů je společnost Syrian International Marketing Association (SIMA) – http://www.simafairs.com/ . Nejdůležitějším veletržním centrem je hlavní město Damašek.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Otázka ochrany duševního vlastnictví (IPR) by se neměla ve vztahu k syrskému obchodnímu prostředí podceňovat. Ačkoli státní orgány výrobce a distributory pirátských výrobků (hlavně počítačových softwarů) čas od času podrobí razii, výroba a distribuce tohoto zboží neomezeně pokračuje. Nejvíce rozšířeným porušováním autorských práv je v oblasti hudebních a obrazových nosičů. Zde je 100 % nabídky videokazet a hudebních nahrávek zajišťováno místními pirátskými kopírovacími studii. Podobná situace je i u počítačových softwarů, kde americký zákaz vývozu do Sýrie softwarových programů používajících ochranné šifrovací technologie přiměl domácí trh k jejich 100% pirátskému kopírování. Nicméně i v ostatních oblastech výpočetního software je pirátsky okopírováno cca 60 % všech užívaných produktů. V maloobchodní síti si tak každý může koupit za nepatrný zlomek obvyklé světové ceny poslední verze počítačových operačních systémů a uživatelských programů.

 

Pokud jde o knihy a jejich autorská práva, většina knih, které je možno dostat na místním trhu je v arabštině a od arabských autorů. Objevily se však i případy překladů anglických knih bez předchozího získání příslušných autorských práv. Určitému zlepšení situace napomohl nový zákon č. 12/2001 na ochranu autorských práv, který se kromě spisovatelů vztahuje i na počítačový software. Ochrana zákona se však vztahuje především na syrské autory, u zahraničních je implementace zákona omezena pouze na mezinárodní závazky Sýrie v této oblasti.

 

Napodobování textilních značek je též rozšířeno, nicméně místní výrobci s oficiální licencí (Addidas, Nike, Puma, United Colors of Benneton) se snaží u svých konkurentů toto porušování monitorovat a ve spolupráci s příslušnými státními orgány, dle možností omezovat.

 

Vymáhání náhrady za porušení autorských práv u soudu je možné, avšak soudní řízení jsou zdlouhavá a nákladná a nezaručují vždy úspěch. V případě vítězství firmy je odškodnění navíc přiznáno k úhradě pouze v syrských librách, což pro řadu zahraničních společností není zajímavé.

 

Sýrie je signatářem Pařížské úmluvy o ochraně intelektuálního vlastnictví a Madridské konvence o deklaraci původu. V dubnu 1995 syrská vláda vyhlásila záměr se připojit k Pařížské unii pro mezinárodní ochranu průmyslových práv a dekretem č. 47/2002 se připojila ke Stockholmské dohodě o právech intelektuálního vlastnictví z r. 1967. Právo na registraci ochranných známek a patentů je zakotveno v zákoně č. 47 z r. 1946 a Legislativním dekretu č. 28 z r. 1980. Autorská práva jsou chráněna zákonem 12/2001.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

V naprosté   většině případů jsou státní zakázky zadávány prostřednictvím veřejných výběrových řízení. Výjimku tvoří drobné kontrakty, většinou na dodávky náhradních dílů (zpravidla do 20.000 USD), které jsou udělovány přímo na základě rozhodnutí nákupního výboru příslušné státní organizace. Zákon se nevztahuje na nákupy zbraní a vojenského materiálu, které probíhají přímým poptávkovým řízením. Tendry jsou zveřejňovány v tisku (hlavně arabský deník Tišrín nebo zpoplatněném webovém portálu Syria Report).  Doba od oficiálního vyhlášení do uzávěrky je různá, většinou se pohybuje kolem dvou měsíců. Některé organizace však dávají lhůtu pouhé 4 týdny. U velkých zakázek se provádí předkvalifikace. Cena tendrové dokumentace je též různá a liší se podle příslušné státní organizace (zdarma či až 1.000 USD).

 

Právní úprava

Základem legislativy jsou Všeobecné dodací podmínky předepsané zák. č. 228/1969, 195/1974 a 349/1980 (ropný sektor). Podmínky jsou jednostranné a v neprospěch dodavatele. Jednotlivá tendrová zadání předepisují, podle povahy individuálního projektu, další právní, finanční nebo technické podmínky, vyplývající z předpisů jednotlivých resortů.

 

Příprava nabídky

Formální přípravě nabídky je třeba věnovat velkou pozornost a držet se striktně tendrového zadání. Často se totiž stává, že je firma vyloučena i za nepodstatnou formální chybu. Ceny je nutno uvést CFR(C&F) i FOB, většinou v USD. Nabídka musí obsahovat 3 obálky: 1) bid bond, požadované dokumenty a prohlášení, 2) technickou nabídku, 3) cenovou a finanční nabídku. Je-li požadováno zaslat vzorky, nutno počítat s cca 10-14 dny na jejich celní odbavení. Pokud nabízející není výrobce, musí předložit jeho prohlášení, že nemůže nebo nemá zájem dané zboží vyvážet přímo a že nabízející je jeho exkluzivní prodejce příslušného zboží do teritoria. Platnost nabídky bývá předepsána 90 dnů (někdy 120 či 180 dnů), v případě, že během této lhůty nedojde k vyhlášení vítěze, automaticky se prodlužuje o stejné období, pokud nabízející během 7 dnů před ukončením její platnosti neoznámí úmysl v tendru nepokračovat. Nabízející musí v nabídce uvést jméno a adresu svého zástupce v Sýrii. Pokud zástupce nemá, v některých případech stačí jen jeho údaje a v průběhu vyhodnocovacího řízení se připraví zastupitelská smlouva a veškeré další doklady nezbytné pro příslušnou registraci obchodního zastoupení. Ta se provede v mezidobí, nebo až v okamžiku, kdy je nabízející osloven jako vítěz a vyzván k podpisu kontraktu. Rizikem posledního je však možnost, že zástupce nebude včas zaregistrován (ze zákona 30 dní), či jeho registrace nebude schválena.

 

Záruka za nabídku (bid bond)

Každá nabídka musí být kryta nabídkovou zárukou (bid bond). Bid bondy (2-5% z předpokládané hodnoty nabídky) musí být vystaveny prostřednictvím Commercial Bank of Syria a v textu předepsaném touto bankou. Mezi tuto banku a banku českého vývozce vstupuje ještě banka korespondenční, neboť české banky nemají s CBS příslušné záruční linky. Příkaz korespondenční zahraniční banky k vystavení bid bondu je třeba zaslat 7-10 dnů před uzávěrkou tendru. Pokud se příslušný bid bond nestihne do uzávěrky vystavit, lze do nabídkové obálky vložit kopii příkazu k vystavení datovaného před uzávěrkou tendru. V tomto případě musí být bid bond vystaven v nejbližších 1-2 dnech, avšak nejpozději s datem uzávěrky. Text bid bondu dává možnost omezení jeho platnosti pevným datem, což v souvislosti s novým interním nařízením této banky zlepšilo postavení nabízejících.

 

Banka v současné době již nežádá, jak tomu bylo dříve, beneficienty záruky o stanovisko k jejímu prodloužení či vrácení (bid bond se dříve mnohdy prodlužoval zbytečně, neboť tato procedura byla velmi zdlouhavá) a považuje záruky, ke kterým nedostane v době jejich platnosti příslušný pokyn k prodloužení, za neplatné po uplynutí jejich doby. Je proto na nabízejícím, který nehodlá svou nabídku prodloužit, aby včas svůj úmysl oznámil vypisovateli tendru a požádal ho o vrácení, resp. neprodlužování platnosti bid bondu. Vítěz tendru může požádat o vrácení bid bondu až po podpisu kontraktu a otevření příslušné záruky za dobré provedení díla (performance bondu).

 

Úloha místního zástupce ve výběrovém řízení

Podle zákona 15/2001 může syrský státní podnik uzavřít kontrakt se zahraniční firmou pouze v případě, že má v zemi svého oficiálně registrovaného zástupce nebo zaregistrovanou pobočku. Formality s registrací u Ministerstva hospodářství a zahraničního obchodu se řídí zákonem 151/1952 (podrobnosti viz kap. 8.1). Místní zástupce by měl být též schopen pro nabízejícího zajistit technickou specifikaci tendru ještě před oficiálním vyhlášením, aby na vypracování nabídky bylo dostatek času.

Tendry jsou záměrně vyhlašovány s krátkou lhůtou do uzávěrky, aby seriózní nabídku mohly vypracovat pouze “některé” firmy. Dále i když nabízející splní po formální stránce všechny náležitosti výběrového řízení, má přijatelné technické řešení a jeho nabídka je cenově nejnižší, nemusí uspět pokud jeho agent nebude za něj během vyhodnocovacího procesu “lobovat”. V tomto směru je zvláště důležitá oblast technického ohodnocení nabídky.

 

Vyhodnocovací řízení

Ačkoli zákon předepisuje, aby vyhodnocení tendru bylo veřejné, tj. za účasti nabízejících, většinou je tomu naopak. Může se odehrát v jednom dni, či naopak trvat několik měsíců (většinou 6-8 měsíců včetně schválení nadřízeným orgánem). Nejprve se otevírá obálka s bid bondem a ostatními formálními náležitostmi (prohlášení o bojkotu Izraele, potvrzení o členství v obchodní komoře, apod.), dále se otevírá obálka s technickým řešením, které v případně složitějších nabídek posuzuje a hodnotí technický výbor, což trvá i několik týdnů. Nakonec dochází k otevření cenové části nabídky.

 

Stává se, že cenově druhý či třetí nabízející, který uspěl v prvních dvou kritériích, bývá mnohdy vyzván, aby snížil svoji cenu o minimálně 10 %. Na toto snížení pak musí reagovat původně nejnižší nabízející, chce-li získat kontrakt. Dochází tak k holandské aukci, která bývá buďto za osobní přítomnosti nabízejících, či jako korespondenční. Technické řešení a cenová část nabídky jsou předmětem bodového ohodnocení, na technické ohodnocení má vliv i renomé firmy (10 %) a země původu zboží (20 %). Cenové ohodnocení a technické ohodnocení mají v závěrečném výsledku stejnou váhu.

 

Rozhodnutí tendrové komise na úrovni příslušného státního podniku je následně postoupeno ke schválení tendrovému výboru příslušného ministerstva, který posuzuje většinou už jen formální stránku věci a soulad daného projektu s plánem a přidělenými finančními prostředky. Tato část výběrového řízení by se měla uskutečnit v době předepsané platnosti nabídky, ale většinou se stává, že se příslušná lhůta i několikrát prodlužuje. Pokud nebylo předloženo dostatečné množství nabídek, tendr je zrušen a vyhlášen znovu.

 

Vyhlášení vítěze, podpis kontraktu, otevření akreditivu

Po odsouhlasení výsledku výběrového řízení je vítěz vyzván k podpisu kontraktu, přičemž do 15 dnů od tohoto vyzvání musí otevřít záruku za dobré provedení díla (performance bond), ve výši 10 % z hodnoty zakázky, a to podle nařízení předsedy vlády 23/B ze dne 15.6.2002 před podpisem kontraktu. Podepsaný kontrakt je dále, spolu s kopií této záruky, postoupen k ratifikaci příslušné komisi při předsednictvu vlády (která nyní již nepotřebuje ke svému souhlasu též souhlas Státní plánovací komise). Pro kontrakty do 50 mil. SYP (cca 1 mil. USD) u investičních a 30 mil. SYP u ostatních projektů stačí podpis resortního ministra. Ratifikovaný kontrakt je kontraktor povinen do 10 dnů zaregistrovat pro účely vyměření daní a zaplatit na Ministerstvu financí kolkovné (stamp duty), které je 0,6 % z hodnoty kontraktu a platí se za každou zaregistrovanou kopii (většinou bývají dvě). Penále za nedodržení této lhůty je dvojnásobek dlužné částky.

 

Na základě ratifikace, zaplacení kolkovného a vystavení performance bondu dá vypisovatel tendru příkaz bance k otevření akreditivu (trvá 4-6 měsíců). Pokud není akreditiv otevřen do 6 měsíců od podpisu kontraktu, kontraktor má 7 dnů na odstoupení od kontraktu, avšak bez nároku na odškodné. Pokud toto neučiní, kontrakt se prodlužuje na dalších 6 měsíců. Stejné ustanovení platí i pro performance bond. Není neobvyklé, že i ratifikované kontrakty jsou následně zrušeny bez nároku nabízejícího na odškodnění. S vracením performance bondů po dokončení kontraktu bývají často problémy, neboť příslušní úředníci se bojí převzít odpovědnost a prohlásit plnění kontraktu za bezchybné, aby nebyli následně obviněni z korupce.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obecně se právní spory v obchodní oblasti mezi soukromými subjekty řeší podle Obchodního zákoníku číslo 33/2007 a Občanského zákoníku z roku 1949. Pro procesní stránku je pak zásadní zákon číslo 4/2008 regulující způsoby vedení sporů v oblasti občansko a obchodně právní. Spory, jehož jedním z účastníků je státní subjekt, mohou být vedeny před občanským, ale i správním soudem.

 

Předmětem soudních sporů může být i předmět definovaný v ustanoveních zákona č. 2/2008 zaměřený na ochranu zákazníků před nepravdivou reklamou, zákaz výroby a prodej napodobenin cizích značek a omamných látek.

Obecně platí, že zahraniční subjekt má formálně stejná práva v soudním sporu jako jakýkoliv jiný místní subjekt.

 

S přihlédnutím ke komplikovanému systému a obtížné vymahatelnosti práva se ovšem preventivně doporučuje věnovat velkou pozornost výběru partnera a formální stránce obchodních vztahu, tj. smlouvám, přičemž snížit riziko dalších problémů generovaných obchodním sporem může pomoci:

 • Uzavřené pojištění přenášející vymahatelnost pohledávky na pojišťovnu.
 • Text smlouvy, který v případě obchodního sporu odkazuje na legislativu původu společnosti, tj.  České republiky (problém pak samozřejmě může vzniknout s vymahatelností práva).
 • Řešení v podobě kaucí, které může být sekundárně nevýhodné v důsledku změny devizového kurzu.

Pokud zahraniční společnost čelí soudnímu sporu a nebo je odhodlána spor vyvolat, musí kontaktovat místního právního zástupce. Jemu je dále udělena plná moc. Plnou moc lze udělit na Zastupitelském úřadu Syrské arabské republiky v Praze na obecném dokumentu k udělení plné moci. Nutnými předloženými dokumenty jsou cestovní pas, úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku a plná moc opravňující osobu k zastupování právnické osoby, vše přeložené do arabštiny s příslušnými ověřeními. Konečná plná moc pak musí být superlegalizována Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Pozornost je třeba věnovat formální stránce plné moci, tzn. aby byly uvedeny určující údaje k zmocniteli i zmocňované osobě a důsledně popsán předmět, tj. důvod udělení plné moci.

 

V případě udělení plné moci v Sýrii se tato uděluje na formuláři vydaném Asociaci právníků v Sýrii opět s přiloženými výše uvedenými dokumenty. V takovém případě odpadá nutnost superlegalizace. Pokud má český subjekt důvěru ve svého právního zástupce, doporučovali bychom spíše tuto možnost, neboť plná moc formulované v Sýrii za přímé přítomnosti právního zástupce bývá zpravidla přesnější a kompletnější než obecná plná moc vystavená na zastupitelském úřadě v České republice.

 

Zahraniční společnost může pro soudní spor v Sýrii oslovit a plnou mocí vybavit jakéhokoliv právníka registrovaného u Ministerstva spravedlnosti. Neexistuje žádný seznam specializovaných a úředně pověřených právníků k zastupování zahraničních subjektů. U příslušného soudu musí být předem složeno 10 – 15 % z žalované částky.

 

Obecně je nutné počítat se zdlouhavostí soudních sporů, které se mohou táhnout i několik let, přičemž celý proces může protáhnout odvolání jednoho z účastníků sporu proti rozhodnutí soudu první instance. Rozhodnutí soudu druhé instance je pak konečné. Při rozhodnutí vést obchodní spor je nutné si dále uvědomit, že důkazní břemeno nese žalující strana.

 

Syrský právní řád umožňuje stranám, které jsou ve sporu, možnost arbitráže. Základní normou pak je Zákon o arbitráži č. 4/2008. Uvedená právní norma v zásadě rozlišuje dva druhy rozhodčího řízení. Arbitráž spadající do rámce občanského a obchodního práva a arbitráž, jehož jedním z účastníků je stát, resp. státní orgán nebo instituce.

 

Zákon č. 4/2008 stanoví podmínky rozhodčího řízení v občanskoprávní, obchodní a ekonomické oblasti, včetně například i věcného práva k nemovitosti. Zákon č. 4/2008 nelze aplikovat na spory o smlouvách, které se řídí jinými předpisy.

 

Aktuální právní norma zavádí šířeji popsaný institut arbitráže v souladu s podobnými právními úpravami ostatních arabských zemí. V zásadě je možné pomocí arbitráže řešit jakékoliv řešitelné spory neodporující veřejnému pořádku a nevztahující se k otázce státní příslušnosti nebo osobnímu stavu s výjimkou finančních záležitostí.

 

Definována je rovnost stran před rozhodcem (soudem), obě strany mají rovnou možnost se vyjádřit k předmětu sporu. Obě strany sporu se také rovně podílejí na jmenování arbitrážní komise, kterou může tvořit pouze jedna osoba ale i více osob, přičemž počet arbitrů musí být vždy lichý. Stání jsou tajná, pokud obě stany nedohodnu jinak.

 

Rozhodčí nálezy jsou konečné, nezpochybnitelné a odvolání není možné . Existuje ovšem několik výjimek, za kterých je možné požádat o zrušení rozhodnutí. Jedná se o následující podmínky:

 • Pokud předmět sporu již neexistuje, byl zrušen nebo zanikl z časových důvodů.P
 • Pokud jedna ze stran sportu byla v době rozhodnutí nesvéprávná a tato nesvéprávnost byla úředně potvrzena.
 • Pokud bylo právo obhajoby jedné ze stran výrazně ztíženo absencí informací o arbitrážním řízení nebo soudních nálezů nebo  jinými okolnostmi, na které neměla žádný vliv.
 • Pokud se obě strany dohodly na aplikaci konkrétní právní úpravy, přičemž arbitr rozhodl o aplikaci jiné právní normy.
 • Pokud byl arbitr činný v rozporu se zákonem nebo v rozporu s dohodou obou stran.
 • Pokud arbitr rozhodoval o věcech, které nespadaly do předmětu sporu podle dohody obou stran. Pokud lze spornou část vyjmout z nálezu rozhodčího řízení, rozhodnutí platí.
 • Pokud rozhodčí řízení bylo neplatné.
 • Pokud rozhodčí řízení probíhalo v rozporu s platnými zákony.

 

Soudní rozhodnutí vyplývající z tohoto zákona jsou závazná s okamžitou platností. Pokud je chtějí účastníci zpochybnit, musí se obrátit na soud v otázkách doplnění rozhodnutí o povinnost zajistit plnění pod dohledem příslušných státních institucí. Toto doplnění může být akceptováno pouze v případech, kdy neodporuje jiným rozhodnutím již dříve přijatým, vztahuje se k předmětu sporu a neodporuje zákonům Syrské arabské republiky a bylo řádně oznámeno zúčastněným stranám.

 

Zákon č. 4 umožňuje vytvoření seznamu arbitrů, kteří podléhají Ministerstvu spravedlnosti. 22. prosince 2009 vzniklo v Damašku v duchu zákona č. 4 první arbitrážní centrum („Hammurabi Arbitration and Reconciliation Center“ ) a plánuje se vytvoření dalších 11 po celé Sýrii.

 

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Státní sektor

Na kusové dodávky se otevírá akreditiv na základě vystavené garance dodavatele za dobré provedení prací (Performance Bond) ve výši 10 %. Na dodávky investičních celků odběratel poskytuje platbu předem 15–20 % (oproti příslušné záruce), zbytek je placen proti dokumentům v rámci akreditivu.

 

Soukromý sektor

Financuje dovozy z vlastních zdrojů. Veškeré platby se musejí formálně realizovat prostřednictvím akreditivu otevřeného u Commercial Bank of Syria (CoBS), kde musí dovozce složit 100 % finančního krytí, a to buďto převodem z jeho zahraničního konta, anebo z konta devizových prostředků vyprodukovaných z exportu (svých či nakoupených od jiného exportéra). Dovoz některých položek je povolen navíc pouze na základě poskytnutí vývozního úvěru v délce 180 dní. Volba způsobu platby závisí tedy na charakteru dováženého zboží a jeho příslušném zařazení v seznamu položek určených k volnému dovozu, který každý rok upravuje Ministerstvo ekonomie a zahraničního obchodu.

 

Všeobecně lze konstatovat, že platební morálka soukromého sektoru je lepší, než v případě státního. V každém případě lze doporučit platební podmínku „plat předem“ nebo „potvrzený neodvolatelný akreditiv“ do doby než nastane mezi partnery patřičná důvěra.

 

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

V obchodě je velký význam přisuzován osobním vztahům, známostem a referencím od přátel. Proto je nezbytné si nejprve získat osobní důvěru, což se neobejde bez častých osobních kontaktů, přestože nemusí mít s projednávaným obchodem přímou souvislost. Často intuitivní chování Syřanů způsobuje, že důvěra a sympatie k představiteli firmy mají pro ně větší váhu, než firemní výkazy. Rovněž dary jsou běžnou součástí obchodního života. Alkohol však není vhodným dárkem, pokud se neví, že obdarovaný alkohol akceptuje. Vhodnější je proto české sklo a jiné, pro naši zemi charakteristické suvenýry (i větší hodnoty). V Sýrii se důsledně používá a respektuje titul Dr., zejména doktor ekonomie, práv a medicíny, ostatní tituly nejsou tak obvyklé. Ve vysokoškolském prostředí je samozřejmě používán titul docent a profesor. Tituly jsou uvedeny i na vizitkách, které jsou psány většinou v angličtině i v jazyce arabském. Ačkoli dochvilnost není mnohdy u Syřanů na místě, od evropských partnerů ji očekávají.

 

Arabština je úředním jazykem, rozšířeným po celé zemi. V obchodním styku převládla angličtina. Znalost obyvatelstva některého ze světových jazyků je malá. Mnozí vysocí činitelé hovoří pouze arabsky. V oblastech koncentrace menšin je rozšířena kurdština (severovýchod) a arménština (Aleppo).

 

Státní a náboženské svátky v r. 2020:

1. leden – Nový rok

8. březen – Den revoluce

21. březen – Den matek

19. duben –   Velikonoce  

17. duben – Den nezávislosti  

1. květen – Svátek práce

6. květen – Den mučedníků  

24. dubna – 23. května – Íd Al-Fitr (konec Ramadánu) a následné volno sobota až neděle

30. července – 3. srpen – Svátek Al-Adhá

19. srpen – Nový rok podle muslimského kalendáře Hidžrí  

6. říjen – Výročí Říjnové války

29. října   – Narození Proroka Muhammada

25. prosince – Vánoce

 

 

Pracovní doba státního sektoru:

Ne – Čt: od 8.00 do 15.30 hod. (oficiální), skutečná je cca od 9.30 do 14.00 kdy je možné úředníky na úřadech zastihnout, ranní dochvilnost není typickým rysem.

Pá, So: volno

 

Pracovní doba soukromého sektoru:

Soukromý sektor pracuje dle vlastní úpravy, ráno od 9.00 do 14.00 – 15.30, výjimkou nejsou večerní hodiny 17 – 20 hod.

 

Prodejní doba v obchodech:

od 9.00 – 10.00 do 14.00 hod. a od 16.00 do 20.00 – 21.00 hod.

 

Klimatické podmínky v Sýrii jsou zejména v letních měsících náročné. Léta bývají suchá a horká, zimy mírné a vlhké. Ve vnitrozemí panují extrémnější podmínky než na pobřeží. V pobřežních oblastech se denní letní teploty pohybují okolo 31°C, v zimě klesají k 10°C. Ve stepních oblastech letní teploty šplhají nad 40 stupňů vyšší. Doporučuje se dodržovat pitný režim.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

 

Krátkodobý cestovatel může žádat o vízum na ZÚ SAR v Praze, je možné udělit dvojí i několikanásobný vstup. K žádosti je vždy třeba přiložit pozvání od příslušného syrského subjektu nebo instituce. Vízum je obvykle platné tři měsíce od data udělení a je považováno jako vstupní na dobu pobytu 15 dnů. Pokud má být pobyt delší, cestovatel musí požádat těsně před uplynutím této doby o prodloužení na imigračním úřadu. Pobyt se dá prodloužit na jeden měsíc, poté je nutno požádat o další prodloužení. Délka povoleného prodloužení závisí na důvodech pobytu a přístupu příslušných úředníků. Při podání žádosti o vízum je třeba počítat s dostatečnou časovou rezervou v délce alespoň 1 měsíce.

 

Vízum k dlouhodobému pobytu lze získat na základě kontraktu na dodávku a montáž zařízení, případně technické pomoci, nebo pokud má firma v zemi registrovanou pobočku (branch office). Syrskými úřady je vyžadována záruka místní partnerské společnosti. K opuštění Sýrie je nutné získat výstupní nebo zpětné vízum vždy na základě souhlasu partnerské společnosti. Nevyžaduje se lékařské potvrzení o AIDS, pouze při dlouhodobém pobytu. Úřady nevydají vízum do pasu, ve kterém je uděleno izraelské vízum či razítko z překročení izraelského hraničního přechodu.

 

Dovoz a vývoz valut, místní měny a osobních potřeb

Dovoz valut a syrských liber do Sýrie není omezen a nevyžaduje se jejich přihlášení celním orgánům. Stejně tak neexistuje povinná výměna valut. Pokud však subjekty dovážející měnu hodlají tuto měnu opět vyvézt, je nutné při dovozu její přihlášení celním orgánům v případě, že:

 • vyvážená částka u ne-residentů a Syřanů žijících v zahraničí déle jak rok (kromě Jordánska a Libanonu) bude přesahovat 5 000 USD,
 • vyvážená částka u residentů (Syřané, cizinci s pobytem na 1 rok, právní osoby registrované v Sýrii a pobočky zahraničních společností) bude přesahovat 50 000 SYP.

Vývoz zahraniční měny je omezen na 5 000 USD.

Místní směnárny v zásadě odmítají přijímat starší vzory USD bankovek, či orazítkované bankovky (max 2 razítka).

Při cestování vlastním automobilem je na hranicích nutno zakoupit místní pojistku odpovědnosti v ceně 30 USD a karnet v ceně 40 USD, které platí 30 dní.

 

Oblasti se zvýšeným rizikem

MZV ČR nadále nedoporučuje občanům ČR cesty do Sýrie vzhledem k pokračujícímu ozbrojenému konfliktu v Sýrii a související celkové destabilizaci bezpečnostní situace v zemi. Intenzita a územní rozšíření násilných incidentů se nepředvídatelně mění, rizikové jsou prakticky všechny regiony. Doporučujeme sledovat aktuální cestovní doporoučení a varování na stránkách MZV ČR (www.mzv.cz).

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

 

Problematiku zaměstnávání nerezidentních občanů v zásadě určují následující instituce:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti definování pravidel zaměstnávání cizinců v Sýrii v duchu ustavení zákona 91/1959, vyhlášky ministerstva č. 2040/2005 a 15293/2006;
 • Generální ředitelství pasové a imigrační agendy v otázce pravidel pro udělování povolení k pobytu;
 • Ministerstvo financí v oblasti agendy daně z příjmu podle ustanovení zákona č. 24/2003.

závislosti na konkrétních případech mohou do celého procesu vstoupit i další subjekty, jako jsou jednotlivá resortní ministerstva, exekutiva průmyslových zón apod. Obecně se jedná o proces velmi komplikovaný, jehož úspěšné zvládnutí může trvat velmi dlouhou dobu.

 

V zásadě platí, že v případě, že uchazeč usiluje o pracovní místo jako zaměstnanec, musí mj. předložit doklad na Ministerstvu práce o sociálních věcí, že není na definované místo jiný rezidentní uchazeč, event. že žadatel pobývá v Sýrii déle než 10 let. V případě zaměstnání v soukromém sektoru je požadováno kromě předložení dokladů o profesní způsobilosti i prohlášení, že během působení na daném pracovním místě bude v rámci definovaného programu vyškolen místní zaměstnanec, který postupně nahradí nerezidentního pracovníka.

 

V případě žádosti o pracovní povolení jako zaměstnavatel je nutné na Generálním ředitelství pasové a imigrační agendy začít procedury vyřizování žádosti o povolení k rezidentnímu pobytu podle aktuálně platných procedur dokazováním profesní způsobilost, předložením dokladu o pronájmu výrobních, event. kancelářských prostor event. dokladu o pobytu na území státu delší než 10 let, pokud je k dispozici. V určitém stádiu byrokratického procesu, který se mění, je dále veškerá žádost postoupena Ministerstvu práce a sociálních věcí, které po absolvování vlastních procedurálních pravidel znovu celou záležitost postoupí Generálnímu ředitelství pasové a imigrační agendy k dovyřízení.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařské ošetření a zdravotní péči nutno platit v hotovosti.  Místní zdravotní pojištění pro cizince neexistuje. Hospitalizace je možná při úrazu nebo ohrožení základních životních funkcí. Úroveň státních zdravotnických zařízení je velmi nízká, proto se doporučuje využívat pouze několika soukromých zdravotnických zařízení, které se blíží nebo mají evropský standard. U týdenní hospitalizace se zákrokem lze očekávat účet až ve výši kolem jednoho i více tisíc USD.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Damašku (Sýrie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem