Tádžikistán: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Objem zahraničně-obchodní relace je minimální, v českém vývozu aktuálně dominují strojírenské součástky (17 %), desky a folie z plastů (16 %), medicínské přístroje (13 %) a voňavky (12 %). Ve struktuře dovozu dominují neželezné kovy (63 %) a bavlna (21 %).

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Obchodní sítě a prodejní kanály v evropském pojetí se v Tádžikistánu již tvoří. Je však vhodné vstupovat do kontaktů s nimi prostřednictvím nebo v součinnosti s Ministerstvem ekonomického rozvoje a obchodu Tádžikistánu nebo prostřednictvím Obchodní a průmyslové komory Tádžikistánu.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Průběžně aktualizované informace o tarifních a netarifních podmínkách dovozu do Tádžikistánu lze získat na internetovém portálu EK Market Access database.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Založení společného podniku

Registrace společného podniku (SP) klasickým způsobem trvá asi měsíc. Neexistují žádná omezení výše zahraničního podílu v SP, který může dosáhnout plných 100%. Registrace SP je však náročná a vyžaduje čas při vyjednávání s místními představiteli tádžické byrokracie.

SP musí být zaregistrováno Ministerstvem financí Tádžikistánu. Přitom jsou požadovány následující dokumenty:

 • žádost podaná tádžickým partnerem
 • kopie zakládající listiny a dohody o budoucím SP ověřené místním notářem
 • potvrzení banky o solventnosti tádžického partnera
 • potvrzení o zaplacení registračního poplatku do Republikového devizového fondu.

Tyto dokumenty jsou zkontrolovány a ověřeny zvláštní komisí Ministerstva financí Tádžikistánu, která zasedá každé dva týdny. Na základě komisí vydaného certifikátu může SP otevřít bankovní účet.

SP musí být zaregistrován také Státním statistickým výborem Tádžikistánu. Přitom jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • certifikát Ministerstva financí Tádžikistánu,
 • kopie zakládající smlouvy a dohody,
 • potvrzení o zaplacení registračního poplatku.

SP je rovněž povinen informovat místní regionální, oblastní nebo městské správní orgány oficiálním dopisem o své existenci a musí být zaregistrováno místními daňovými orgány.

Každý SP, jehož činnost předpokládá zahraniční ekonomickou aktivitu (např. export) musí být zaregistrováno Ministerstvem ekonomického rozvoje a obchodu (MEO) jako účastník vnější ekonomické činnosti. K tomu je třeba dodat následující dokumenty:

 • žádost o registraci,
 • kopii zakládající smlouvy a dohody,
 • certifikát Státního statistického výboru,
 • certifikát Ministerstva financí,
 • tři kopie vyplněného registračního tiskopisu,
 • potvrzení o zaplacení registračního poplatku do Republikového devizového fondu.

Zvláštní komise tohoto ministerstva poté prostuduje všechnu předloženou dokumentaci a po schválení může být subjekt zaregistrován a je mu vydána licence účastníka vnější ekonomické činnosti.

Založení kanceláře, reprezentace

K založení kanceláře, popř. representace zahraniční firmy musí být předloženy Ministerstvo ekonomického rozvoje a obchodu následující dokumenty:

 • žádost, ve které je uveden účel založení kanceláře či reprezentace a popis firmy,
 • kopie zakládající listiny v ruském jazyce, která musí být ověřena konzulátem TJ (nebo Ruské federace) v zemi, kde je firma zaregistrována,
 • výpis z obchodního rejstříku země, kde je firma zaregistrována,
 • garanční dopis banky firmy,
 • potvrzení o zaplacení registračního poplatku do Republikového devizového fondu.

Zvláštní komise MEO prověří předložené dokumenty schvalovaného subjektu a následně vydá kanceláři nebo reprezentaci příslušnou licenci.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Jsou obdobné, jako v ČR. K reklamě lze využívat všechny druhy hromadných sdělovacích prostředků, pouliční billboardy, bannery atp. Je zakázána reklama alkoholických nápojů.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Tádžikistán v oblasti ochrany duševního vlastnictví přijal řadu zákonů, které odpovídají světovým standardům. Kromě Ústavy, občanského zákoníku a mezinárodních smluv přijal Tádžikistán speciální předpisy upravující tuto problematiku. Patří zde zákony „o vynálezech“, „o průmyslových vzorech“ a „o ochranných známkách“.

V souladu se zákony „o vynálezech“ a „o průmyslových vzorech“ byl zřízen Patetní úřad, kterému byla svěřena právní ochrana vynálezů a průmyslových vzorů. V rámci je vytvořena Apelační rada, která je prvoinstančním orgánem pro řešení sporů, které vyplývají z vynálezů a průmyslových vzorů. Rozhodnutí tohoto orgánu lze napadnout u soudu do 6 měsíců od vydání rozhodnutí. Zákon též zřizuje institut patentových zástupců, jejichž prostřednictvím jedná žadatel s Patentovým úřadem. Zastoupení patentovým zástupcem je obligatorní.

Problematika ochranných známek je svěřena zákonem „O ochranných známkách“ Státní službě na ochranu vynálezů a registraci ochranných známek. V rámci této služby je zřízena Apelační rada patentové expertízy při Státní službě na ochranu vynálezů a registraci ochranných známek. Pokud nedojde k registraci ochranné známky, může se žadatel obrátit ve lhůtě tří měsíců na zmíněnou Apelační radu. Její rozhodnutí je možno napadnout stejně jako u vynálezů a průmyslových vzorů do 6 měsíců od vydání rozhodnutí u soudu.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Trh veřejných zakázek je řízen systémem povinného vyjadřování se k projektu i nabídkám od 5 institucí, mj. ministerstva ekonomiky a obchodu, ministerstva financí a Národní banky. Tyto orgány si pro svá vyjádření vyžadují od různých odborníků expertizy. Na vládní nákupy nad 100 tis USD se vyhlašují výběrová řízení řízení.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Řešením obchodních sporů se zabývá Hospodářský soud Tádžické republiky, resp. jeho územní součásti. Spory je také možno řešit prostřednictvím rozhodčího soudu, s čímž výslovně počítá zákon „o zahraničních investicích v Tádžikistánu“.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Při jednání se Tádžikové chovají podobně jako ostatní národy Střední Asie. Jsou otevření, přímí a hrdí. Není třeba při jednání dodržovat nějaké zvláštní zvyklosti, je však nutno ctít jejich bohatou a dlouhou historii a respektovat islám. Je rovněž třeba respektovat jejich historické, jazykové i současné ekonomické a politické dobré vztahy k Iránu a Afghánistánu, kde žije velký počet Tádžiků.

Státní svátky:

 • Nový rok – 1. leden
 • Den armády – 23. únor
 • Den žen – 8. březen
 • Navruz – 21. březen
 • Svátek práce – 1. květen
 • Den vítězství – 9. květen
 • Den nezávislosti – 9. září

Pohyblivé státní svátky:

 • Eid Al Fitr, neboli Idi Fitr (oslavy konce ramadánu)
 • Eid Al Adha (Den obětí)

Významné dny:

 • začátek ramadánu (pohyblivý)
 • Den tádžického jazyka, 22. 7.
 • Den Ústavy, 6. 11.

Časové pásmo: SEČ+4 (SELČ+3)

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Tádžikistán má vízový režim se všemi státy s výjimkou států SNS v souladu s Dohodou o bezvízovém pohybu občanů států-členů SNS (kromě Turkmenistánu, s nímž byl vízový režim zaveden v roce 1999).

Občané ČR mohou uskutečňovat turistické cesty na území Tádžikistánu pouze s platným cestovním dokladem.  Pod platným cestovním dokladem se rozumí cestovní pas nebo jiný druh pasu (diplomatický, služební) s dobou platnosti alespoň do konce pobytu v TJ. U řidičů motorových vozidel se vyžaduje platný mezinárodní řidičský průkaz a technický doklad o vozidle.

Cestování občanů ČR do Tádžikistánu je upraveno vízovým režimem pro držitele všech druhů pasů. Za podmínky příletu na mezinárodní letiště v Dušanbe dostanou na místě turistické vízum na 14 dnů. Tádžikistán nemá v ČR svůj efektivní zastupitelský úřad. Žádosti českých občanů o tádžické vízum proto vyřizují konzulární úřady ve třetích zemích (z hlediska občanů ČR je nejlepším řešením obrátit se na konzulární úsek Velvyslanectví Tádžikistánu ve Vídni).

Po vstupu ČR do EU mohou tádžické zastupitelské úřady vydávat víza občanům ČR na základě předložení platného cestovního pasu, fotografie a vyplněné žádosti (Poznámka: Záleží však na přístupu jednotlivého úřadu či odpovědného konzulárního pracovníka zda-li si nevyžádají i pozvání od zvoucího tádžického subjektu). Jinou možností získání tádžického víza je žádost tádžické fyzické nebo právnické zvoucí osoby (cestovní kancelář, firma), která o něj pro českého občana požádá na KO MZV TJ v Dušanbe. (cest. kancelář, firma apod.). Víza, o něž bylo požádáno v Dušanbe, si pak lze vyzvednout také na tádžických velvyslanectvích nebo generálních konzulátech v zemích, kde má Tádžikistán tato zastoupení zřízena – Vídeň, Bonn, Moskva, Taškent, Almaty apod. (místo převzetí víza žadatel uvede v žádosti). Na tádžických hraničních přechodech se víza nevydávají. KO ZÚ Tádžikistánu v Taškentu pracuje denně od 10.00–17.00 hod. (adresa: ul. A. Kachor 61, tel.: (+99871) 254 99 66, 281 33 66, fax: 254 89 69 ).

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Místní zákonodárství je v otázce zaměstnání občanů Tádžikistánu i cizinců velmi liberální. Vedoucím obchodního zastoupení zahraniční firmy může být cizinec i občan Tádžikistánu. V podmínkách levné a relativně kvalifikované pracovní síly dávají mnohé zahraniční firmy přednost zaměstnávání místních odborníků, kteří jsou poměrně kvalitní.

Oficiálně lze zaměstnat místní síly na základě smlouvy, která je registrována na MZV (podobný postup jako v Uzbekistánu). Zaměstnanec může dostávat plat v somoni.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČR a Tádžikistánem není uzavřena dohoda o vzájemném bezplatném poskytování zdravotní péče, proto občané ČR musí za první pomoc a následnou lékařskou péči v TJ platit na místě v hotovosti. Tato zásada platí i pro členy ostatních států EU.

Při cestách do Tádžikistánu se doporučuje uzavřít pojištění léčebných výloh v cizině pro eventuální případ akutního onemocnění nebo úrazu a vzít si s sebou potřebné léky z domova (pro jejich nedostatek v zemi – vyjma hlavního města).

Doporučuje se rovněž nepodceňovat otázky očkování, zejména proti některým druhům hepatitidy a tyfu. Informace o vhodném očkování sdělí příslušná oddělení poliklinik, nemocnic nebo hygienických stanic v ČR. V Praze je možno informovat se na Klinice geografické medicíny Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech.

Při pobytu kdekoliv v zemi se doporučuje pít jen minerální vodu z továrně plněných láhví.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Tádžikistán