Tanzánie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 

▶ Energetický průmysl

Energetická soustava je nedostatečná a ve velmi špatném stavu a zdaleka nestačí pokrýt vysokou poptávku, která roste ročním tempem 10 – 15 %Vláda se situaci přednostně věnuje ve svém pětiletém rozvojovém plánu National Strategy for Growth and Reduction of Poverty, nedostatek elektrické energie je hlavní překážkou ekonomických aktivit. Rozvojový plán Ministerstva energetiky počítá s dynamickým růstem instalované energie a s rozvojem distribuční soustavy tak, aby se přístup v elektrické energii zvýšil z 30 % na 50 % v roce 2025. V rozvoji energetického sektoru by měly přispět jak rozsáhlé zásoby zemního plynu 50 triliónů kubických stop, tak potenciál geotermální energie, který je odhadován na 5 000MW. Příležitosti jsou tak spojené s budoucí plynofikací Tanzanie ve všech oblastech, včetně úprav motorových vozidel (LPG) či s budoucím rozvojem geotermálních elektráren V příštích pěti letech má být rovněž vybudován ropovod z Ugandy do Tanzanie v délce 1400 km v objemu investice 4 mld. USD. Tím vznikne potenciál pro dodávky v oblasti technické podpory výstavby ropovodu. Relativně vysoké ceny elektrické energie v Tanzanii nabízejí rovněž investiční a obchodní příležitosti pro realizaci projektů dodávek decentralizované elektrické energie (off grid dodávky).  Poptávka po off grid řešeních (do 10 MW instalovaného výkonu) existují zejména v odlehlých částech Tanzanie, kde se vzhledem k nízké hustotě osídlení nevyplácí elektrifikace z centrální energetické soustavy.

▶ Stavební průmysl

Sektor stavebnictví vykazuje během posledních let  růst na úrovni 8 % který má se zvýšenou dynamikou pokračovat i v nadcházejících letech , a to vzhledem k novému vládnímu závazku vydávat na investiční projekty 13 % státního rozpočtu. Růst se bude opírat  o  investice do výstavby nedostatečné infrastruktury (silnice, mosty, železnice, přístavy), výstavbu residenčního bydlení a komerčních budov. Investice do rozvoje přístavu Bagamoyo mají dosáhnout částky 10 mld USD do roku 2021. Nové vládní plány počítají rovněž s rozšířením kapacity přístavu Tanga. Rozšíření přepravních kapacit tak nabízí příležitosti pro dodávky v rámci logistických center, které na rozvoj přístavů navazují. Populace Tanzanie se má do roku 2050 zdvojnásobit ze současných 53 mil. osob. Již dnes existuje neuspokojená poptávka po bydlení na úrovni 3 mil. bytů. S růstem populace se bude současná situace ještě dále zhor­šovat. Současný růst poptávky po bydlení je odhadován na 200 tis. bytových jednotek. Příležitosti jsou spojeny i s postupující urbanizací, která dosahuje stále úrovně pouhých 30 %, ovšem s ročním růstem přesahujícím 5 %.

Další příležitosti jsou spojeny s vládním rozhodnutím přesunout administrativu z Dar es Salaamu do hlavního města Dodomy. V rámci plánů rozvoje města se počítá například s vybudováním nového mezinárodního letiště v nadcházejících pěti letech vzhledem k tomu, že existující letiště není schopno přijímat velká osobní ani nákladní letadla. Další plány pak zahrnují výstavbu nového národního stadionu, či obchvat města v délce více než 100 km. Pro Tanzanii je důležitý rovněž Tanzania‘s Water Sector Development Program. V rámci druhé fáze programu, který byl ukončen v roce 2019 bylo  investováno více než miliarda USD. Z pohledu příležitostí je pak důležité, že v rámci třetí fáze programu pro roky 2019–2025 má být  investována obdobná částka, a to zejména do rozvodných sítí a úpraven vody.

▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Výdaje na zdravotnictví vykazují růst, na kterém mají aktuálně hlavní podíl donorské příspěvky. Priorita zdravotnictví se však s nástupem současné administrativy odráží i do vládních výdajů. V rámci programu Strengthening Primary Health Care for Results je na rozvoj zdravotnictví do roku 2020 alokována částka ve výši 240 mil. USD. Z této částky půjde 35 % na rozvoj zdravotnického systému, další čtvrtina na pre­venci zdraví dětí, zajištění porodnické péče a dostupnost zdravotní péče pro většinu obyvatel, zbylé prostředky je určeno na výživu a zajištění potravinové bezpečnosti. Priorita zdravotnictví se odráží i v navýšení částky alokované pro zdravotnictví z tradičních 7 % na 9,2 %. Dle vládních plánů by se výdaje na zdravotnictví měly do roku 2025 zvýšit až na cílových 15 % výdajů státního rozpočtu. Příležitosti v oblasti zdravotnictví představuje i současný růst spotřeby léčiv na úrovni 35 mil USD, při celkové velikosti trhu 490 USD.  95 % léčiv na tanzanském trhu při tom pochází z dovozu. 

Na podporu zdravotnictví běží do roku 2020 program Strengthening Primary Health Care for Results s alokovanou částkou ve výši 240 mil. USD. Rozvojový program tak představuje příležitost pro dodavatele zdravotní techniky.

▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Nejdůležitější sektor ekonomiky, který vytváří čtvrtinu HDP země, zajišťuje 85 % vývozu a zaměstnává 80 % pracovní síly; vláda vydává na rozvoj zemědělství 7 % svého rozpočtu; růst sektoru je dán zejména produkcí základních komodit (kukuřice, kasava). Nový plán rozvoje sektoru však počítá s navýšením výdajů na rozvoj sektoru zemědělství na 10 % celkových výdajů státního rozpočtu, a to do konce roku 2025.

Předpokládá se intenzifikace pěstování základních komodit pomocí jak aplikace hnojiv a použití strojového zařízení, tak v případě zpracování potravinářské produkce, mlékárenství a nápojů. Vládní strategie rozvoje zemědělství zdůrazňuje nutnost zavedení mechanizace do zemědělství, jako nezbytné podmínky pro zvýšení výkonnosti zemědělství. V současnosti však pouze 1 % farmářů používá traktorovou mechanizaci. Investoři jsou tak vyzývání k budování strojně traktorových stanic, které by byly schopny za úplatu nabízet potřebnou techniku pro potřeby tanzanských farmářů. Nabídka technologií musí počítat se specifickými potřebami tanzanského zemědělství, které se často potýká s obdobím sucha. Boj se suchem je rovněž vládní prioritou. Z 2,3 mil ha zemědělské půdy, která má vysoce vhodné podmínky k zavlažování, je pouze 50 % zavlažováno. Dodávky zavlažovacích systémů tak představují další příležitost pro české firmy.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8504 – Elektrické transformátory, statické měniče a induktory

HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

HS 8541 – Diody, tranzistory ap. polovodičová zařízení

HS 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče vláken

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8433 – Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8435 – Lisy, drtiče ap. přístroje pro výrobu vína, moštů ap.

HS 8436 – Ost. stroje pro zemědělství, lesnictví, včelařství ap., umělé líhně

HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS 8478 – Stroje pro přípravu, zpracování tabáku, jinde neuvedené

Stavební průmysl

HS 7306 – Ost. trouby, trubky a duté profily ze železa nebo oceli

HS 8415 – Stroje, přístroje klimatizační

HS 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8415 – Stroje, přístroje klimatizační

Stavební průmysl

HS 8428 – Ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

HS 8429 – Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

HS 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

HS 9406 – Stavby montované

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 – Léky neodměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 3004 – Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem