Tchaj-wan: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

České firmy mohou na Tchaj-wanu nalézt řadu obchodních příležitostí, mimo jiné, také v sedmi inovativních průmyslových oblastech (neboli „5 + 2“) vycházejících z priorit a cílů administrativy do roku 2020. Následující sektory mají celkově přispět k modernizaci a transformaci ekonomiky a zároveň zvýšit konkurenceschopnost Tchaj-wanu v mezinárodním globálním řetězci: zelené technologie, biotechnologie, chytré strojírenství, národní obrana, vznik „Asijského silikonového údolí“, inovativní zemědělství a cyklické hospodářství.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dopravní průmysl a infrastruktura

Tchajwanské úřady oznámily veřejný program pro rozvoj infrastruktury s celkovým rozpočtem

13,9 mld. USD do 2020/2021. Tyto projekty jsou rozděleny do tří fází, jehož první fáze proběhla od září 2017 do prosince 2018 s rozpočtem v hodnotě 3,5 mld. USD. Druhá fáze běží od ledna 2019 do konce roku 2020 s rozpočtem 400 mil. USD na rozvoj infrastruktury v zelené energii, 930 mil. USD na rozvoj digitální infrastruktury, 2 mld. USD na rozvoj vodní infrastruktury, 1,3 mld. USD na rozvoj železnic, 2,3 mld. USD na rozvoj městské a venkovské infrastruktury a 417 mil. USD na péči o děti a rozvoj lidských zdrojů. Zároveň je pro roky 2019 – 2020 vyhrazeno dalších 680 mil. USD na zlepšení kvality silnic a bezpečnost silničního provozu. Poslední fáze projektu bude představena na v roce 2020.

Vzhledem k tomu, že místní dodavatelé zatím nejsou schopni samostatně dokončit všechny aspekty těchto projektů (v hromadné dopravě, energii či vodních projektech), existují zde příležitosti právě pro české dodavatele, kteří mají možnost podílet se na implementaci tohoto programu na Tchaj-wanu.

Co se týče dopravní sítě na ostrově, české firmy se mohou zapojit do projektů na vybudování nových linek metra, rozšiřování vysokorychlostních železničních stanic či modernizaci tradičních železnic na Tchaj-wanu. Konkrétně se jedná o projekty Taipei City, jež plánuje výstavbu nových linek metra a rozšíření dalších linek v Tchaj-peji, New Taipei City a Taichung City. Výstavba nové sítě linek metra se připravuje také ve městě Tainan. Dále jsou zde plány pro modernizaci městských kolejových drah ve městě Taoyuan a Kaohsiung, údržba světelných signalizačních zařízení na tradičních železnicích či výstavba tří nových stanic pro vysokorychlostní železnice.

Příležitosti pro české firmy: inženýrské poradenství; světelná signalizace; výstavba a konstrukce stanic dodávky v železniční infrastruktuře, dílčích komponentů pro kolejová vozidla a služeb.

Energetický průmysl

Ochrana životního prostředí a energetické zdroje, včetně přenosové soustavy, jsou zásadním tématem na politické a veřejné scéně. Tchaj-wan má v plánu vytvořit inovační ekosystém v oblasti zelené energetiky tím, že spojí příslušná průmyslová odvětví, jako je například přesné strojírenství, Internet of Things, kompozitní materiály či ICT. Tchajwanská administrativa podporuje „zelené“ a inovativní technologie ve všech sektorech s ohledem na ochranu životního prostředí a to i vzhledem ke své téměř stoprocentní závislosti na dovozu energetických surovin. Výrazná podpora je soustřeďována nejen na obnovitelné, ekologicky šetrné energetické zdroje, ale také na modernizaci a efektivní řízení přenosových energetických soustav. V posledních měsících Tchaj-wan učinil značné kroky k dosažení svého cíle rozvinout rozsáhlé pobřežní větrné zdroje – tj. plány vyzývající k instalaci až 500ti větrných turbín v Tchajwanské úžině, jež mají do roku 2025 dosáhnout 3 GW větrné kapacity z off-shore elektrárny.

Například čistá energie v současné době představuje asi 5 % z celkové energie produkované na Tchaj-wanu. Ropa a benzín spolu s uhlím zůstávají i nadále hlavními zdroji energie (cca 82 % celkové vygenerované energie) na Tchaj-wanu. Do roku 2025 by obnovitelné zdroje energie měly tvořit až 20 %. K dosažení tohoto cíle bude nutné instalovat 20 GW solární elektrárnu a 3 GW off-shore větrnou elektrárnu nejpozději do roku 2025. Tchajwanská administrativa počítá s investicemi do tohoto sektoru v hodnotě nejméně 38 mld. USD do roku 2025, což je skvělá zpráva pro české a další zahraniční investory.

Zatímco je stále uplatňován zákaz čínských investic do energetiky, podpora tzv. Přímých zahraničních investic (PZI) je jedním z nejdůležitějších politických cílů tchajwanské administrativy, která se snaží celkově podpořit investice do odvětví obnovitelných zdrojů energie. Zahraniční investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů tedy nejsou nijak omezeny.

Tchaj-wan plánuje posílit svou kapacitu větrné energie z 530 MW na 4,2 GW do roku 2030 v rámci Plánu obnovitelných zdrojů energie pod záštitou rezortu hospodářství. Od tohoto plánu se očekává, že vygeneruje až 13 mld. EUR pro tchajwanské výrobce zařízení a jejich dodavatele komponentů. Dále se nabízí příležitosti například v opravě, modernizaci a údržbě stávající infrastruktury ve větrné a solární energii či biopalivech.

Tchaj-wan dále plánuje vynaložit kolem 16 mil. EUR ročně na boj proti znečištění půdy a podzemních vod. Tato částka by se měla zdvojnásobit během příštích let i v závislosti na další investice ze soukromého sektoru. Tchaj-wan aktivně hledá partnery se zkušenostmi v této oblasti v rámci mezinárodního společenství.

Příležitosti pro české firmy: zelená energie; dodávky, renovace a rekonstrukce energetických bloků tepelných elektráren; dodávky kompletních technologických zařízení větrných a solárních elektráren; dodávky kogeneračních jednotek; chytré měření; energetické úspory, vodík a palivové články; elektro- mobily; možnost navázání spolupráce v rámci vědy a výzkumu i v rámci vysokých škol. S rozvojem větrné energie se nabízí příležitosti i pro vývojáře systémů, výrobce materiálů či elektromechanickým společnostem.

Civilní letecký průmysl

Význam asijsko-pacifického regionu v oblasti leteckého průmyslu v následujících letech poroste. V leteckém průmyslu se očekává významný nárůst cestujících (zejména díky růstu střední třídy v ČLR a Indii) a pro výrobce letadel to bude znamenat zajištění a uspokojení poptávky, a s tím souvisejících služeb (výroba letadel, provozování leteckých linek, údržba technických systémů apod.). Předpokládá se, že asijsko-pacifický region do roku 2036 získá největší podíl v dodávkách nových letounů a největší podíl na trhu v celkové hodnotě 2 500 mld. USD (z 6 050 mld. USD, tedy 41% podíl). Zároveň se očekává, že letecké společnosti budou v průběhu 20 let potřebovat / kupovat dalších 41 030 nových letadel (převážně v segmentu letadel s jednou uličkou, cca 29 530).

Další příležitosti se nachází i na trhu s UAV (Unmanned Aerial Vehicle, neboli bezpilotní letadla), jehož hodnota se očekává okolo 11,2 mld. USD do roku 2020. Mezi hlavní využití UAV je nejen sledování a pro účely pojištění, ale také pro bezpečnost v zemědělství, mapování krajiny atd. Trh s UAV zůstává nadále aktivní a slibný, a to díky rozsáhlému odbornému know-how tchajwanských výrobců v oblastech jako je úprava a uzpůsobení modelů, poskytování systémové integrace či komponentů.

Výhodou Tchaj-wanu je strategická pozice v srdci asijsko-pacifického regionu, spolehlivá infrastruk- tura, vládní pobídky (R&D či Industrial Cooperation Program atd.) anebo hub expertů a specialistů v oblastech jako je IT, přesné strojírenství či spotřební elektronika apod. Z tohoto důvodu s Tchaj- wanem spolupracuje řada světových firem z leteckého průmyslu jako je Airbus, Boeing, Ge Aviation, sikorsky, Rolls-Royce, Mitsubishi, Kawasaki či Bombardier.

V současné době má Tchaj-wan několik záměrů, kterých chce v blízké budoucnosti dosáhnout: integrace dodavatelského řetězce, propagace chytrého strojírenství i v leteckém průmyslu či stát se součástí mezinárodního dodavatelského řetězce v leteckém sektoru.

Příležitosti se nabízí v oblasti dodávek malých dopravních letadel L-410NG či vývozu kabelových svazků, elektromechanických celků, elektronických zařízení a dodávek kabelových komponent. Další zajímavou oblastí může být trh s UAV a to např. využití UAV v energetice, při ochraně hranic, pobřeží či civilních letišť nebo monitoringu požárů či pátrání a záchraně apod.

Služby

Již přes 20 let hraje tchajwanský průmysl informačních a komunikačních technologií významnou roli na celosvětovém trhu. Na Tchaj-wanu sídlí společnosti, které jsou největšími světovými dodavateli přenosných počítačů, tabletů, základních desek a LCD monitorů na bázi tekutých krystalů. K nejvíce prodávaným zařízením tchajwanského původu patří mobilní telefony, síťové komponenty, zařízení GPS, DSL, routery, ethernetové přepínače, zařízení bluetooth, IP telefony a analogové modemy. Výrobci v oblasti ICT mají především zájem o kvalitní inovativní technologie a technologické celky, včetně specifických hardwarových komponentů. Trh se v tomto oboru soustředí nově také na cloudové tech- nologie, aplikační služby, vysokokapacitní datová úložiště, internetovou infrastrukturu nebo systémy pro detekci objektů. Příležitosti pro české firmy jsou v oblastech cloud computingu či vytváření softwarových aplikací pro mobilní zařízení.

Tchaj-wan podobně jako ČR usiluje o rozvoj inovativní znalostní ekonomiky. V budoucnu by se proto měl biotechnologický průmysl (BT) na Tchaj-wanu svým významem vyrovnat tradičnímu zpracovatelskému průmyslu v oblasti ICT. Dlouholetým cílem Tchaj-wanu je 3% podíl v oblasti BT na celosvětovém trhu. Tchajwanská vláda spatřuje jako nejperspektivnější BT obor lékařství (farmaceutika, rostlinná medicína, speciální lékařské nástroje a zdravotní péče).

Příležitosti pro české firmy: inovativní technologie – biotechnologie (celky pro zpracování zemědělských produktů a vývoj adaptabilních zemědělských produktů); investice v oblasti nových způsobů dávkování; vývoj léčiv na bázi bílkovin; produkty živočišného a rostlinného původu; přenašeče velkých farmaceutik klinické testy a ve vývoji nových léčiv a bioinformatiky.

Nanotechnologie zažívají na Tchaj-wanu v posledních letech velký boom – specializovaná zdravotnická zařízení, elektronické přístroje typu počítačů či komunikátorů, oblečení, různé měřicí přístroje v zemědělství apod. Nanotechnologie jsou podporovány prostřednictvím specializovaných vládních programů. Elektronické výrobky, komunikátory, zobrazovače, počítače apod. jsou na Tchaj-wanu všeobecně velmi populární, a to nejen mezi mladší populací, nýbrž také u starších obyvatel. Proto se tchajwanské firmy rovněž velmi zajímají o využití nově nabytých poznatků v oblasti nanoelektroniky a nanooptoelektroniky.

Co se týče kreativního odvětví, tchajwanské úřady oznámily řadu projektů v oblasti kulturního a tvůrčího odvětví. Například jen Grand Palace Museum Expansion Project má odhadovaný rozpočet ve výši

762 mil. EUR do roku 2024. Hlavní příležitosti pro české exportéry jsou v architektonickém designu, poradenských službách, ve školení tvůrčích talentů apod.

Strojírenský průmysl

Strojírenství je významným pilířem tchajwanské ekonomiky, jehož celková hodnota produkce průměrně činí okolo 4 mld. USD ročně. Tchaj-wan se dále řadí mezi tři největší vývozce strojírenských výrobků na světě, hned po Německu a Japonsku. Nicméně v posledních letech je cílem Tchaj-wanu, v rámci inovativní strategie, upgradovat tradiční strojírenství na „chytré“ strojírenství. Tchaj-wan se tak chce stát světovou základnou pro R&D v oblasti chytrého strojírenství a výroby.

Co se týče automobilového průmyslu, tak od roku 2012 má český vývoz strojů a dopravních prostředků na Tchaj-wan stoupající tendenci. Silniční vozidla jsou dlouhodobě tahounem českého exportu na Tchaj-wan a tento trend by měl i nadále pokračovat. Nákup vozidel zahraničních značek má stoupající tendenci a v roce 2018 se prodalo okolo 198 tisíc aut zahraničních značek, což byl 6,3% meziroční růst. Z toho 6155 kusů bylo české výroby. Zahraniční značky tvoří 45% podíl na tchajwanském trhu. Mezi top 3 zahraniční značky patří Toyota, Mitsubishi a Honda, naopak Volkswagen and BMW si drží 3,7% podíl na trhu. Mimo jiné, ČR se řadí mezi 15 nejvýznamnějších dovozců vozidel a jejich komponentů na Tchaj-wan.

Pro české výrobce jsou perspektivní zejména výrobky a zařízení přesného strojírenství, oblast tele- matiky a dopravně technologické celky. Dalšími příležitostmi pro české firmy jsou: dopravní prostředky – silniční vozidla, motorové lokomotivy, elektrické lokomotivy, nákladní automobily, autobusy; logistika – těžká pozemní a námořní zařízení, skladovací technika, zvedací, manipulační a dopravníková zařízení, nákladní a speciální výtahy a obráběcí stroje.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Tchaj-wan má jeden z nejvyšších podílů co se týče výdajů na obyvatele v severovýchodní Asii v potravinářství. Nicméně tamější obyvatelstvo disponuje poměrně vysokými disponibilními příjmy a má k dispozici celkem širokou škálu zdravých, kvalitních a prémiových potravin a nápojů. Tchajwanský obchod v agrárním sektoru se nachází ve výrazném deficitu. Nejvýznamnějším dovozním artiklem v roce 2016 byly lihoviny/ likéry, sója a olejnatá semena, kukuřice, následované skotem (mražené a čerstvé maso), pšenicí, čerstvými jablky, tabákovými výrobky, sušeným mlékem a bavlnou. Dovoz EU AGRI výrobků se odhaduje na pouze

13 %, tedy 1,85 mld. USD. Evropští / čeští exportéři mají tedy příležitost využít této „díry na trhu“ a expandovat na tchajwanský trh, kde dominují (v určitých oblastech) USA, Austrálie a Nový Zéland.

Pro české exportéry se nachází příležitosti ve vývozu vína. Konzumace vína na Tchaj-wanu od roku 2010 stoupá v průměru o 8,6 % ročně. Kromě toho, od roku 2010, kdy byla podepsána dohoda o hospodářské spolupráci s pevninskou Čínou, se Tchaj-wan stal odrazovým můstkem pro řadu zahraničních producentů, kteří chtějí podnikat na čínském trhu a v asijsko-pacifickém regionu. Mezi populární odrůdy ke konzumaci se řadí Burgundy, Bordeaux, Côtes du Rhône a šampaňské – 89 % prodaného vína je červené. Dalším potencionálním vývozním artiklem pro české exportéry může být pivo.

Aspekty trhu a hlavní hybná síla: zvyšující se zájem o zdravé a „funkční“ potraviny, stárnutí populace, zdraví uvědomělí spotřebitelé, jenž tlačí na inovaci produktů a bezpečnost potravin. Typický tchajwanský importér / agent má obvykle široké portfolio, a nikoli jen jednu produktovou řadu. Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku tchajwanských spotřebitelů, dovozci neustále hledají nové produkty a nové značky produktů. V případě nových produktů je však důležité podpořit prodej reklamou a propagačními materiály pro vytvoření povědomí o značce mezi zákazníky.

Příležitosti pro české firmy: inovativní technologie – biotechnologie; dodávky traktorů či dodávky zemědělské techniky.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

HS 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.

HS 8502 – Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

HS 8504 – Transformátory, el. měniče statické induktory

CPA 28.11.24 – Větrné turbíny

CPA 33 – Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení

CPA 38 – Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití

CPA 43.21.10 – Elektroinstalační práce

CPA 62.01.12 – Návrhy IT a vývojářské služby v oblasti sítí a systémů

CPA 72 – Výzkum a vývoj, autorská práva

CPA 71.12.13 – Inženýrské služby týkající se energetických projektů

CPA 84.13.17 Správní služby v oblasti víceúčelových rozvojových projektů

Strojírenský průmysl

HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8429 – Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

HS 8460 – Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů

HS 8473 – Části, součásti a příslušenství strojů psacích, počítacích

HS 8479 – Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde neuvedené

HS 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

HS 8517 – Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat

HS 8703 – Auta os., aj., vozidla motorová pro přepravu osob

HS 9012 – Mikroskopy jiné než optické, difraktografy

HS 9025 – Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, barometry, vlhkoměry aj. zařízení

HS 9026 – Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku aj. přístroje

HS 9027 – Přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory,na měření, kontrolu viskozity, roztažnosti aj.

HS 9030 – Osciloskopy, analyzátory spektra a ost. přístroje na měření a kontrolu elektrických veličin, detekci záření aj.

Civilní letecký průmysl

HS 5151- Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

HS 8802 – Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8512 – Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap.

HS 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli

HS 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

HS 8460 – Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů

HS 8462 – Stroje tvářecí k opracování kovů, buchary apod.

HS 8466 – Části, součásti a příslušenství strojů obráběcích, tvářecích

HS 8601 – Lokomotivy a malé posunovací, závislé na vnějším zdroji proudu nebo akumulátorové

HS 8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem

HS 8606 – Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu

HS 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

CPA 42.12 – Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba

CPA 71 – Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0401 – Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená

HS 0402 – Mléko a smetana, zahuštěné nebo slazené

HS 0403 – Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír aj.

HS 0404 – Syrovátka; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též slazené

HS 4407 – Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, ap., ›6 mm

HS 1704 – Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

HS 2104 – Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků

HS 2106 – Potravinové přípravky, jinde neuved.

HS 2203 – Pivo ze sladu

HS 2204 – Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS 8701 – Traktory a tahače

HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

Služby

CPA 62 – Služby v oblasti poradenství a programování a související služby

CPA 63 – Informační služby

CPA 71 – Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy

CPA 72.11 – Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologií

CPA 72.19 – Výzkum a vývoj v oblasti ost.ch přírodních a technických věd

CPA 85.52 – Služby v oblasti uměleckého vzdělávání

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Od roku 1998 se každoročně střídavě v České republice a na Tchaj-wanu organizuje Smíšená česko-tchajwanská podnikatelská rada. Toto zasedání je organizováno Svazem průmyslu a dopravy ČR a představiteli Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA). Rada podporuje rozvoj B2B kontaktů a spolupráce. 17. zasedání proběhlo dne 28.3.2019 v Tchaj-peji v rámci podnikatelské delegace při Smart Cities Summit & Expo (SCSE).

V roce 2016 odstartovaly bilaterální hospodářské česko-tchajwanské konzultace mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a tchajwnaským Ministerstvem hospodářství. Cílem bilaterálních konzultací je obousměrný dialog o vzájemné hospodářské spolupráci. 3. zasedání proběhlo dne 19.6.2018 v Praze. Tématem tohoto zasedání byly investice, průmysl 4.0, smart cities, energetika, podpora SMEs, cirkulární ekonomika, podpora tradiční čínské medicíny, spolupráce ve VaVaI či podpora cestovního ruchu.

Mimo jiné Delegace EU na Tchaj-wanu rovněž pořádá řadu akcí podporující hospodářské vztahy s Tchaj-wanem, kterých se české firmy a další instituce mohou zúčastnit. Více o činnostech a aktivitách Evropské ekonomické a kulturní kanceláře na Tchaj-wanu sledujte na jejich webových stránkách.

ČEKK obecně podporuje rozvoj hospodářských vztahů a obchodních příležitostí pro české subjekty na Tchaj-wanu. V průběhu roku proto pořádá řadu akcí zaměřených nejen na podporu obchodu a prezentace ČR jako vhodné destinace pro tchajwanské investice, ale také na propagaci české kultury a školství. ČEKK řadu akcí spoluorganizuje ve spolupráci s dalšími agenturami jakými jsou např. CzechInvest, CzechTourism či CzechTrade, které na Tchaj-wanu nemají přímé zastoupení.

Projekty na podporu ekonomické diplomacie v roce 2018

březen            podnikatelská mise zástupců českého železničního průmyslu na Tchaj-wan

březen            mise zástupců FDULS ZČU v Plzni z oblasti kreativního a kulturního průmyslu na Tchaj-wan

duben            účast českých firem na veletrhu Secutech 2018 

listopad          Incomingová mise zástupců tchajwanských univerzit z oblasti VaVaI do ČR 

listopad          Česko-tchajwanské Technologické dny 2018 mezi Akademií věd ČR a ITRI 

Projekty na podporu ekonomické diplomacie v roce 2019

březen             17. zasedání Společné podnikatelské rady mezi Svazu průmyslu a dopravy ČR a CIECA při příležitosti Smart City Summit and Expo (SCSE)

květen             Prezentace a B2B matchmaking cestovních kanceláří na Tchaj-wanu 

září                  Česká republika jako destinace pro tchajwanské investice

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem